TMMOB Odalar 27 Mayıs 2022, Cuma

Çağrılı BildiriDÜNDEN BUGÜNE GRANİT

Sözlü BildiriMARAMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ VE DEPREM KAYNAKLARI

Sözlü BildiriJEOARKEOLOJİ

Sözlü BildiriOFİYOLİT TEKTONİGİ

Sözlü BildiriYERBİLİMLERİ VE ARKEOLOJİ

Sözlü BildiriMenderes Masifi’nin Çekirdek Kompleksi Modeli Olarak Evrimi ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Ölçekli Sıyrılma Faylarının Rolünün Tartışılması

Sözlü BildiriMarmara Denizi’nde Deprem Araştırmaları: Denizaltı Gözlem İstasyonu

Sözlü BildiriKuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de Ve Orta Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair

Sözlü BildiriKuzey Anadolu Fayı 1943 Tosya Depremi Yüzey Kırığı

Sözlü Bildiri12 Kasım 1999 Düzce Depremi ile İlişkili Kayma ve Gerilme Değişimlerinin Uzay-Zaman Ortamı Dağılımları

Sözlü BildiriOrhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu’da KD-Uzanımlı Doğrultu Atımlı Fayların Reaktivasyonu

Sözlü Bildiriİzmir Yöresinin Aktif Tektoniği ve 17-21 Ekim 2005 Sığacık Depremleri

Sözlü BildiriEge Graben Sisteminin Kuzey Sınırı: Sındırgı-Sincanlı Fay Zonu

17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilme Alanları ile İlişkisi, Batı Anadolu

Sözlü BildiriAnadolu Levhası İtiliyor mu Yoksa Çekiliyor mu? Yanıt Yeni Tanımlanan Neotektonik Bir Yapı Olan Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Jeolojisinde mi Saklı?

Sözlü BildiriKuzey Anadolu Fayı Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fayı Arasında Kalan Kama Şekilli Alanda Saat Yönü Tersi Dönme ile İlgili Deformasyon Yapıları

Sözlü BildiriÖlü Deniz Fay Zonu’nun Asi Vadisi ve Amik Ovası (Antakya) Civarında Holosen Aktivitesi

Sözlü BildiriBatı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model

Sözlü BildiriÇakıloba-Karadoruk (Beypazarı-Ankara) Akifer Sisteminde Hidrojeolojik Yapının Çevresel İzotop Dağılımına Etkisi

Sözlü BildiriGökpınar Karst Kaynaklarının (Gürün-Sivas) Hidrojeoloji İncelemesi

Sözlü BildiriSamsun – Çarşamba Kumköy Regülatörü Kazı Çukuruna Gelecek Su Miktarının Hesaplanması

Sözlü BildiriKıbrıs’ta Su Madenciliğine Son Verme

Sözlü BildiriKayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi

Sözlü BildiriHarran Ovasında (Şanlıurfa) Sulama Sonrası Oluşan Taban Suyu ve Tuzluluk Sorunlarının Jeolojik ve Hidrojeolojik Yapı ile İlişkisi

Sözlü BildiriTecer Dağının (Sivas) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi

Sözlü BildiriSeyhan Havzasında İklim Değişimlerinin Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan Etkilerinin Araştırılması

Sözlü BildiriKaybedilen 2000 Yıllık Kaynakların Geri Kazanılması, Kıbrıs

Sözlü BildiriMenderes Metamorfik Çekirdek Kompleksinde Sıyrılma Fayları ve İlişkili Makaslama Zonları, Batı Anadolu

Sözlü BildiriHöyük ( Afşin-K.Maraş ) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi

Sözlü BildiriMidi (Karamustafa/Gümüşhane) Zn-Pb (Au, Ag) Yatağında Termodinamik ve Durayli İzotop (S, O, C) Çalışmaları

Sözlü BildiriHasbey (Bitlis Masifi-Van) Pb-Zn Cevherleşmesinin Mineral Parajenezi ve Deformasyon Dokuları

Sözlü BildiriCehennem Dere (Gönen – Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Oluşumunda Etkin Olan Çözeltilerin Niteliği

Sözlü BildiriRift-İlişkili Kuvars-Adularya Tipindeki Altın-Gümüş Cevherleşmesinin (İzmir, Türkiye) Jeokimyası ve Duraylı İzotopları

Sözlü Bildiriİnanmış (Oltu – Erzurum) Sahasının Cu – Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular

Sözlü BildiriAyyıldız (Oltu – Erzurum) Civarındaki Epitermal Cevherleşmenin Jeolojik Özellikleri

Karacaali (Kırıkkale) Magmatik Kompleksi Fe, Cu+Mo Cevherleşmeleri: Magma Karışımı ve Metal Zenginleşmelerine Orta Anadolu’dan Bir Örnek

Sözlü BildiriAttepe (Feke-Adana) Demir Yataklarındaki Siderit Mineralizasyonun C, O, S ve Sr İzotop Çalışmaları ve Jenetik Bulgular

Sözlü BildiriKotana Demir Yatağında (Giresun-KD Türkiye) Bulunan Pirotin Cevheriyle İlişkili Olarak Bulunan Sfalerit Kapanımları: Bunlar Gerçek Eksolüsyon Kütleleri mi Yoksa Ornatım Ürünleri mi?

Sözlü BildiriKarakaya Kompleks Zonu İçinde Gözlenen Şamlı ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi ve Oluşumu, Batı Anadolu

Sözlü BildiriNadara Köyü Demir Cevherleşmesi

Sözlü BildiriEvciler Skarn Oluşumunda (Kazdağ, Çanakkale/Türkiye) Hidrotermal Akışkanlar ve Granitoyid Arasındaki Etkileşim ile İlgili Oksijen ve Hidrojen İsotop Verileri

Sözlü BildiriMaden (Elazığ) Çevresinde Drenaj Jeokimyası

Sözlü BildiriMortaş (Seydişehir-Konya) Boksit Yatağının Nadir Toprak Elementi (Nte) Potansiyeli

Sözlü BildiriBolkardağı Bölgesi (Ayrancı-Karaman) Boksit Yatakları: Jeolojisi ve Oluşumuna Ait İlk Bulgular

Sözlü BildiriKüçükkoraş (Karaman) Boksit Yataklarının Stratigrafik Konumu

Küçükkoraş (Ayrancı-Karaman) Boksit Yataklarının Cevher Parajenezi

Sözlü BildiriAşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) Huntit Mineralizasyonunun Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni

Sözlü BildiriDiyajenetik Dolomit-Kalsit Ayırdına Dayalı Jeolojik Harita Alımı ve Bir Örnek: Alişandağı (Ceyhan-Adana)

Sözlü BildiriKavakdibi Çevresinde Gözlenen (Bitlis Masifi-Hizan) Metabazit Türü Kayaçların Mineralojisi ve Titan Mineralleri, Güneydoğu Anadolu

Sözlü BildiriJeoistatistiksel Kestirimdeki Lokal Belirsizlikler

Sözlü BildiriFaktöriyel Kriging Analizi ve Farklı Ayrıştırma Yöntemlerinin Performansları

Sözlü BildiriMenderes Masifi’nde Pan-Afrikan Sonrası Uyumsuzluk: Jeolojik ve Jeokronolojik Bir Yaklaşım

Sözlü BildiriTuz Gölünde Biyojenik ve Abiyojenik Süreçlerde Çökelen Özel Tip Mevsimsel Halit Oluşumları, Türkiye

Sözlü BildiriK. Maraş Havzası Kuzeybatısında Yüzeylenen Derin Denizel Kırıntılı Sedimanların (Alt-Orta Miyosen) Fasiyes Özellikleri

Sözlü BildiriDenizli Neojen Havzası’nın Sedimanter Fasiyesleri, Depolanma Ortamları ve Paleocoğrafik Gelişimi, GB Anadolu, Türkiye

Sözlü Bildiriİskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Sedimantolojisi

Sözlü BildiriAcıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı “Havza Kenarı” Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi Açısından Yorumlanması

Sözlü Bildiriİklim ve İklim Etkili Deniz Seviyesi Değişimlerinin ve Küresel Okyanusal Olayların Duraylı İzotoplar Aracılığı ile Tespiti ve Korelasyonda Kullanımı (Barremiyen ve Apsiyen, Toroslar, Sakarya ve Pontidler, Türkiye).

Sözlü BildiriK. Maraş Havzası Kuzeybatısının Alt-Orta Miyosen Dönemindeki Paleocoğrafik Evrimi

Sözlü BildiriİTÜ-Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi, İTÜ-EMCOL (Eastern Mediterranean Centre of Oceanography and Limnology): Doğal Afetler ve Çevre Değişimleri Çalışmaları için Yeni Bir Araştırma Alt-Yapısı

Sözlü BildiriAntalya Tufalarında Farklı Tip Giysili Tane Oluşumları: Pizolitler ve Onkoidler

Sözlü BildiriSaros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun Sedimantolojik Verileri

Sözlü BildiriKöprüçay Havzası’nın (Antalya) Miyosen Tektonosedimanter Evrimi

Sözlü BildiriDoğu Marmara Denizi Sedimentlerinin Bazı Petrografik ve Jeoteknik Özellikleri

Sözlü BildiriArguvan (Malatya) Güneyinde Yüzeyleyen Karasal Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sözlü Bildiriİzmit Körfezi Kuvaterner Evriminin Sismik Stratigrafik Yöntemlerle İncelenmesi

Sözlü Bildiriİstanbul Boğazı’nda Yüksek Çözünürlüklü Sismik ve Batimetrik Verilerin Değerlendirilmesi: Boğaz Tabanındaki Erozyonal Etkilere ve Marmara Denizi Çıkışındaki Delta Oluşumuna Ait Deliller

Sözlü BildiriMenderes Masifi’ndeki (Batı Anadolu / Türkiye) Granulit Fasiyesi Metamorfizmasının Yaşı: Shrimp U-Pb Zirkon Yaşlandırması

Sözlü BildiriSiyah Aladağ Napı Geç Permiyen Foraminifer Biyostratigrafisi, GD Yahyalı, Kayseri, Doğu Toroslar

Sözlü BildiriGülbahar Napı’nın Orta Karniyen (Geç Triyas) Radyolarya Faunası, Elbistan, Doğu Toroslar

Sözlü BildiriToros Kuşağı-Bornova Vahşi Filiş Zonu (İzmir, Batı Türkiye) İçinde Yeralan Boksitli Kireçtaşı Bloğunun Jeolojisi ve Yaşı

Sözlü BildiriÇataltepe Napı (Antalya Nap’ları) Yılanlı Birimi Radyolaryalarının Önemi, Eğridir Gölü Güneydoğusu, Isparta, Türkiye

Sözlü BildiriAlakırçay Napı (Antalya Nap’ları) Kretase Radyolarya Biyostratigrafisi ve Sistematiği, Orta Toroslar, Güney Türkiye

Sözlü BildiriDavutlar Formasyonu’nun Kampaniyen-Mestrihtiyen Yaşlı Yeni Ostrakod Taksonları, Devrekani (Kastamonu)

Sözlü BildiriPseudomphalocyclus blumenthali Meriç (Foraminifer)’in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki Varlığı ve Önemi

Sözlü Bildiriİzmit Körfezi Kuzeybatısı Geç Kretase-Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi ve Denizsuyu Isı Değişimleri, Türkiye

Sözlü BildiriSomalina stefaninii Silvestri (Foraminifer)’in Erken-Orta Eosen Tetis Okyanusu’ndaki Varlığı ve Önemi

Sözlü BildiriOrta-Geç Eosen Türbiditik Sedimanlarindaki İz Fosiller, GB Trakya Havzası, Türkiye

Sözlü BildiriBatı Anadolu’daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Eskiortamsal Önemi

Sözlü Bildiriİki Farklı Paleobiyocoğrafik Saha Arasındaki İlişki Bölgesi Olarak Erken Oligosen Trakya Havzası (KB Türkiye)

Sözlü BildiriDenizli Bölgesi’ndeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi

Sözlü BildiriKD Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeni’nin Palinostratigrafisi ve Bu Havzaların Oluşumu Sırasındaki İklimsel Değişimler, Batı Anadolu

Sözlü BildiriMiyosen Dönemine Ait Palinolojik Verilere Dayalı Isı Dağılım Haritaları (Türkiye)

Sözlü BildiriHancılı Formasyonu’nda (Kalecik, Ankara) Bulunan Bir Hortumlu Memeli “Gomphotherium angustidens (Cuvier)” (Proboscidea, Mammalia): Türkiye’deki En Yaşlı Neojen Proboscidea Bulgusu

Sözlü BildiriMersin Açıklarındaki Şelf Sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen Yaşlı Üç Yeni Ostrakod Türü: Bathycythere mediterranea n. sp., Cytheropteron grossoalatum n. sp. ve Krithe mersinensis n. sp.

Sözlü BildiriEge ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel, Renkli Bentik Foraminiferlerin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi

Sözlü BildiriKalkan-Kaş-Finike-Tekirova (Gb Antalya) Kıyı Alanlarında Gözlenen Textularia, Spiroloculina, Peneroplis, Sorites Ve Amphisorus Türlerine Ait Bireylerde Meydana Gelen Anormal Şekilsel Değişimler ve Bu Değişimlerin Nedenleri

Sözlü BildiriDoğu Ege Denizi ve Güney Türkiye Kıyılarında Gözlenen Bazı Lessepsiyen Foraminiferler

Sözlü BildiriKuzeybatı Anadolu'da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması - Olası Eosen Magmatik Yayı ile İlgili Veriler

Sözlü BildiriFarklı Granitoyid Tiplerinde Zirkon Oluşumu: Orta Anadolu Granitoyidlerinden Örnekler

Sözlü BildiriSarıhacılı Lökogranitinin Mineral Kimyası: Yozgat Batoliti Kuzeyi

Sözlü BildiriMamasun (Aksaray) Gabroyidlerinin, Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki Yeri: Jeoloji ve Jeokimya

Sözlü BildiriErzincan’ın Kuzeyindeki Ofiyolitlere Ait Tektonit – Kümülat Kayaçlarının Petrojenezine Bir Yaklaşım

Sözlü BildiriBeypazarı Trona Yatağında Otijenik Mineral Oluşumları

Sözlü BildiriKurtoğlu Metamorfik Karmaşasında (Gümüşhane, Doğu Pontidler, KD Türkiye) Varistik Amfibolit-Fasiyesli Başkalaşım

Sözlü BildiriBir Yığışım Karmaşasında Mikritik Kireçtaşlarının Aragonitleşmesi: Tavşanlı Zonu, KB Türkiye; Dönüşüm Mekanizmasına İlişkin İpuçları

Sözlü BildiriBuldan (Denizli) Metamorfitlerinin Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi

Sözlü BildiriBiga Yarımadası Çamlıca Metamorfitlerinin Jeolojisi, Petrografisi ve Metamorfizması

Sözlü BildiriGüneydoğu Anadolu Otoktonu (Diyarbakır ve Amanoslar Bölgesi) Paleozoyik-Alt Mesozoyik Yaşlı Kayaçlarının Diyajenez-Metamorfizmasına İlişkin Yeni Mineralojik Bulgular

Sözlü BildiriKuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonlarının Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri

Sözlü BildiriSürdürülebilir Bölgesel Kalkınmaya Jeolojinin Katkısı: Van Kapalı Havzası Örneği

Sözlü BildiriArabaalan-Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları ve Kullanım Özelliklerine Etkisi

Sözlü BildiriAfyon Gölsel Kökenli Kireçtaşlarının (Trabej) Mermer Olabilme Özellikleri

Sözlü BildiriBazaltik Tüflerden Hazırlanmış Seramiklerde Farklı Sıcaklıklar Altındaki Mikroyapısal Değişimler

Sözlü BildiriKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Değirmenlik Filiş Türü Kayaçların Tuğla Hammaddesi Olarak Kullanımı

Sözlü BildiriKırşehir – Kaman Vollastonitlerinin Jeolojisi, Minerolojisi ve Ekonomikliği

Sözlü BildiriDoğal Gübre Taşları

Sözlü BildiriKuzeybatı Anadolu’da Neo-Tetis Çarpışma Zonu Boyunca Litosferik Dilim Kopmasından Türemiş Ilıca, Çataldağ (Balıkesir) ve Kozak (İzmir) Granitoyidlerinin Jeokimyası ve K-Ar Soğuma Yaşları

Sözlü BildiriAnkara İçmesuyu Projesinin Mühendislik Değerlendirmesi

Sözlü BildiriMühendislik Projelerinde Dayatmalar: Afet Konutları, Van

Sözlü BildiriTrafik-Kaynaklı Yol Kenarı Toprak Kirlenmesi – Niğde Şehri Civarında Örnek Bir Çalışma

Sözlü BildiriMunzur Su Kaynaklarının İşletilmesi

Sözlü BildiriAkarçay (Afyon) Nehri Yatak Sedimanlarında Jeotermal Kökenli Kirlilik

Sözlü BildiriÇevre Kirliliği Araştırmasında (Stuttgart/Almanya) Duraylı İzotop Yöntemlerinin Kullanımı

Sözlü BildiriYaşamın ve Çeşitliliğin Kaynağı Islak Alanlar: Kuzey Kıbrıs

Sözlü BildiriGüney Marmara Granitoidlerinin Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Kuzeybatı Anadolu, Türkiye

Sözlü BildiriHeyelan Veri Tabanlarının Bilgisayar Destekli Oluşturulması

Sözlü BildiriKar Örtüsü Duraylılığını Belirleme Teknikleri

Sözlü BildiriTürkiye

Sözlü BildiriŞırnak

Sözlü BildiriGaz

Sözlü BildiriÇığ Önlem Yapıları ve Bir Uygulaması

Sözlü BildiriÇığ Riskli Arazinin Tanımlanması ve Güvenli Rotaların Seçimi

Sözlü BildiriKayak Merkezlerinin Planlanması ve Çığ Riskli Alanların Belirlenmesi

Sözlü BildiriÇığ Bölgelerinde Güvenlik Kuralları ve Kurtarma

Sözlü BildiriKaya Dayanım ve Kırılganlık Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Sözlü BildiriYapay Sinir Ağlarının Parametre Kestiriminde Kullanımına Bir Örnek

Sözlü BildiriÇanakkale-Tuzla Jeotermal Alanı Kayalarının Fiziksel Özellikleri ile Ayrışma-Alterasyon-Kayaç Değişimi Arasındaki İlişkiler

Sözlü BildiriAğırlıklı Eklem Yoğunluğu (wjd) Sonuçları Üzerinde Yönelim Ölçümlerine İlişkin Kontrolsüz Hata Düzeltmesinin Etkisi

Sözlü BildiriSıvılaşma Şiddeti ve Haritalanması için Yeni Bir İndeks: Sıvılaşma Şiddeti İndeksi

Sözlü BildiriMühendislik Uygulamalarında Jeotekstillerin Kullanımı: Örnek Çalışmalar

Sözlü BildiriForekazık Çalışmalarında Sıvı Polimer Bulamacı Kullanımı

Sözlü BildiriAnkara İstanbul Otoyolunun Mühendislik Değerlendirmesi

Sözlü BildiriAnkara – İstanbul Hızlı Tren Projesinin Genel Durumu

Sözlü BildiriKaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Son Gelişmeler

Sözlü BildiriMikrotünel Tekniği ile Kanalizasyon Borusu İnşaatı

Sözlü BildiriDiyojen Tünelinde (Sinop) Zayıf Zeminlerden Kaynaklanan Duraylılık Sorunları

Sözlü BildiriJeolojik Dayanım İndeksi’nin Kaya Kütlelerinin Geçirimliliğinin Kestiriminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Sözlü BildiriKarabük İli Yerleşim Alanı Arazi Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi

Sözlü BildiriBarla, Beşparmak ve Kapı Dağları’nın (GB Toroslar) Kuzey Yamaçlarının ve Moloz Kaynak Alanlarının Morfometrik Özellikleri

Sözlü BildiriTürkiye İçin Azalım İlişkisi ve Eş-İvme Haritası Önerisi

Sözlü BildiriÇekmece (İstanbul) İlçesi ve Yakın Çevresine Ait Heyelan Duyarlılık Haritası

Sözlü BildiriMühendislik Yapılarının Projelendirme ve İnşaat Aşamalarında Jeoteknik Etütlerin Sürekliliği ve Önemi, Örnek Çalışma: Çokal Barajı (Tekirdağ)

Sözlü BildiriKaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesine Bir Örnek Çalışma

Sözlü BildiriJMO, AB, EFG, Serbest Dolaşım ve Avrupa Jeoloğu

Çağrılı BildiriHiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması

Sözlü BildiriBatı Anadolu Bölgesinde Isı ve Manto-Kökenli Helyum Dağılımının Güncel Gerilme Rejimi ve Volkanizmayla İlişkileri

Sözlü BildiriKiraz Havzasının Tektonik Evrimi: Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu, Batı Anadolu

Sözlü BildiriBuldan Sıyrılma Fayının Taban Bloğunda Yeralan Granitik Kayaçların Petrografik ve Yapısal Özellikleri, Batı Anadolu

Sözlü BildiriSimav Dağındaki Milonitik Zonun Kökeni ve Tektonik Rotasyonu: Yapısal ve Paleomagnetik Veriler

Sözlü BildiriAnkara Civarındaki Miyosen Sonrası Sıkışmalı Rejimin Yeni Bir Kanıtı: Angora Çiftlemesi (Çayyolu-Ankara)

Sözlü BildiriGB-Anadolu’nun Aktif Tektonik Yapısı İçinde Burdur Fayının Rolü

Sözlü BildiriKuzey Neo-Tetis Çarpışma Sistemiyle İlgili Orta Anadolu Granitoyidlerinin 207Pb - 206Pb, K-Ar ve ‘Fission-Track’ Jeotermokronoloji Yöntemleriyle Yerleşme, Soğuma ve Yüzeylenme Yaşlarının İncelenmesi

Sözlü BildiriSandıklı (Afyonkarahisar) Bölgesinde Alt Kambriyen İstifinin Deformasyonu

Sözlü BildiriIstranca Masifinin Erken Paleozoyik Evrimi; Taşıma Zirkon, Tek Tane Buharlaşma Pb- Pb Çalışması

Sözlü BildiriErken Miyosen Kılçak Formasyonunun Çankırı Havzasındaki Konumu ve Bunun Orta Anadoludaki Çarpışma Sonrası Tektonik Modeller Üzerine Etkisi

Sözlü BildiriOrhaniye ve Güvenç (KKB Ankara) Civarındaki Yapıların Kinematik Analizi: Ankara Civarında Neojendeki Gerilim Yönlerinin Değişimine Önemli bir Kanıt

Sözlü BildiriSelendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu

Sözlü BildiriU/Th’ca Zengin Radiyoaktif Granitoyidlerin Jeokimyası: Kestanbol ve Kaymaz Plütonları, Batı Anadolu, Türkiye

Sözlü BildiriSondaj ve Jeotermal Enerji

Sözlü BildiriKonik Penetrasyon Sondasında Gevşek Zeminlerde Çalışma Yöntemi ve Çınarlık (Samsun) Örneği

Sözlü BildiriSondaj ve Kömür

Sözlü BildiriAltınüzüm (Islahiye) Belediyesi için Yapılan İçmesuyu Sondaj Çalışmaları

Sözlü BildiriSu ve Jeotermal Sondaj Çalışmalarında Formasyon Kaynaklı Bazı İlerleme Güçlükleri ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar

Sözlü BildiriYönlendirilebilir Yatay Sondaj Teknolojisi

Sözlü BildiriUlukışla Havzasının Evrimine Petrolojik Bir Yaklaşım

Poster BildiriToros-Anadolu Kıtacığı ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi

Sözlü BildiriIstranca Masifindeki Paleozoyik Yaşlı Magmatik Olaylar, KB Türkiye

Sözlü BildiriÇevresel Yer Bilimleri için Uydudan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin (Sym) Doğruluklarının Değerlendirilmesi için Bir Yaklaşım

Sözlü BildiriMühendislik Jeolojisi Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanması (Eskişehir Örneği)

Sözlü BildiriGranitoidik Kayaçların Alterasyon Ürünleri Üzerinde Landsat 7 Etm+ Verileri Kullanılarak Yapılan Crosta Teknikleri Uygulaması: Doğu Toros Kuşağında Bir Uygulama (GD Türkiye)

Sözlü BildiriYer Radarı (GPR) Yöntemi ile Bir Mermer Ocağındaki Kalınlıkları ve Süreksizlikleri Görüntüleme

Sözlü BildiriNikel ve Manyezit Oluşumlarının Srtm ve İkonos Uydu Verileri ile İncelenmesi: Mihalıççık- Eskişehir - Türkiye Örneği

Sözlü BildiriDoğu Toroslardaki (Elazığ) Geç Kretase Yaşlı ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Tektonik önemi, GD Türkiye

Sözlü BildiriPöhrenk (Kırşehir) Fluorit Yatağının Çevresinde Yer Alan Pöhrenk, Mahmutlu ve Çevirme Köylerinin Sınırları İçerisinde Yüzeylenen Suların Flor Açısından İncelenmesi “İlk Bulgular”

Sözlü BildiriMadenköy (Niğde/Ulukışla) ve Çevresinde Yetişen Pinus Nigra ve Juniperus Oxycedrus’un Biyojeokimyası

Sözlü BildiriEnne Barajı’ndaki (Kütahya) Kirlilik Düzeyi ve Nedenleri

Sözlü BildiriTürkiye’deki Neo-Tetis Ofiyolitlerinde Gözlenen Farklı Magma Oluşumları ve Bunların Tektonik Önemi

Sözlü BildiriAcil Olarak Korunması Gereken Kula Jeopark Alanındaki Fosil İnsan Ayak İzleri

Sözlü BildiriJeolojik Miras Olarak Güney Şelale Tufaları (Denizli): Jeolojik Özellikleri, Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Önerileri

Sözlü BildiriAktif Tektonikle İlgili Jeositlere Türkiye’den Örnekler

Sözlü BildiriTürkiye’deki En Eski Hominin Buluntusu

Sözlü BildiriMedeniyetlerin Taşı “Mardin Taşı” ve Özellikleri

Sözlü BildiriKültürel Jeoloji, “2008 Dünya Yer Yılı” ve Türkiye’den Katkılar

Sözlü BildiriVan Gölü Havzasında Tarihi Dönemlerde Kullanılmış Taş-Mineral Yatakları ve İşletmeciliği

Sözlü BildiriAnadolu’da Madenciliğin Tarihçesiyle İlgili Yeni Bir Bulgu; Giresun-Espiye-Çımaklı Eski Bakır İşletmesi

Sözlü BildiriPontidler; Tanımı, İç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi ve Anlamı: Kuzey Anadolu’nun Mesozoyik Evrimi

Sözlü BildiriKütahya-Bolkardağ Kuşağında (Afyon-İhsaniye) Yeralan Pan-Afrikan Yaşlı Felsik Magmatizmanın Petrojenezi

Sözlü BildiriS-Tipi Granitoyidlere Bir Örnek; Uludağ Granodiyoritinin (Bursa) Jeokimyasi ve Kabuksal Kökenine İlişkin Bulgular

Sözlü BildiriSivrihisar ve Beypazarı Civarındaki Magmatik Kayaçlar ve Bu Kayaçların Birbirleri ile Yer - Zaman İlişkileri

Sözlü BildiriDoğanşehir (Malatya) Granitoyidi’nin Jeokimyası ve Tektonik Önemi

Sözlü BildiriOrta Anadolu’da Dalma-Batma Metasomatizması için Kanıt: Balkuyumcu Yöresi Adakit Benzeri Volkanizma

Sözlü BildiriSivrihisar (Eskişehir) Adakitik İntruzif Kayaçlarının Petrolojisi

Sözlü BildiriAdakit ve Alkali Magma Evriminin Orta Anadolu Kristalen Karmaşığındaki Yeri ve Zamanı

Sözlü Bildiriİgnimbiritlerin Düşey Yöndeki Litolojik Değişimlerinin GPR ile İncelenmesi: İncesu İgnimbiriti (Kayseri)

Sözlü BildiriMiyosen Yaşlı Çamlıdere Yöresi Volkanik Kayaçların Petrojenezi

Sözlü BildiriGümüşhane Yöresinde Mavişist-Fasiyesli Başkalaşım Paleo-Tetis Yitiminin Kalıntısı mı?

Sözlü BildiriKampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop- Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım

Sözlü BildiriBey dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı-Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar

Sözlü BildiriKaracasu Çapraz Grabeni (Batı Anadolu) Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Sedimantolojisi

Çağrılı BildiriSürdürülebilir ve Emniyetli Akifer Verimleri

Çağrılı BildiriTürkiye’nin Geç Kuvaterner Buzul Evrimi

Çağrılı BildiriTürkiye’de Petrol Ve Doğalgaz Aramacılığında Belirgin Tıkanıklık; Uygulanabilir Bazı Yöntem, Fikir, ve Yaklaşımlar

Çağrılı BildiriMelanj ve Matriks İçinde Blok İçeren Kayaların (Bimrocks) Karakterizasyonu ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çağrılı BildiriModern Wireline Formasyon Test Ekipmanları ile Reservuar ve Reservuar Akışkanlarının Karekterize Edilmesi

Çağrılı BildiriHiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması

Sözlü BildiriTürkiye’deki Çığ Olaylarının Değerlendirilmesi

Çağrılı Bildiri167 Sayılı Yeraltısuları Yasası Güncel Gerçeklere Göre Yeniden Düzenlenmelidir

Sözlü BildiriBatı Anadolu’daki Çarpışma Sonrası Magmatizmanın Petrojenetik Evrimi; Foça Volkanikleri