TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

27. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

22.11.2018

27. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 27. Dönem Çalışma Programı; TMMOB Kanunu, Odamız Ana Yönetmeliği başta olmak üzere oda mevzuatı, 26. Olağan Genel Kurul Kararları ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi kapsamında sermayeden, devletten ve siyasi iktidardan bağımsız olarak kamu yararı gözetilerek Odamızın demokratik kitle örgütü olduğu gerçeğiyle hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulumuz; yılların birikimi ile oluşturmuş olduğu demokratik gelenek çerçevesinde halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana bir anlayışla; bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sunmaya ve üyelerinden aldığı güçle yeni dönemde de devam etme kararlılığındadır.

Yeni bir çalışma dönemine ülkemizi, mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve toplumu doğrudan etkileyen olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir süreçte başlıyoruz.
Bugün, ülke ve yakın coğrafyamızdaki gündemin hızlı bir değişim gösterdiği, acı ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen bir iklimi yaşadığımız süreçten geçiyoruz

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşturulan Kanun Hükmünde Kararname`ler (KHK) ve OHAL’lerle parlamenter sistem fiilen askıya alınmış, TBMM işlemez hale getirilmiş, milletvekillerinin vekilliği düşürülmüş, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanmış, kamu çalışanları geçerli bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın işten çıkartılmış, birçok kurum, kuruluş, dernek vb. kapatılmış, şirketlere el koyulmuş, grev, gösteri ve yürüyüş hakları askıya alınmış, akademisyenler görevden uzaklaştırılmış/hapis cezaları verilmiş, sosyal medya yasakları ile birlikte her türlü muhalif düşüncenin ifade edilme ortamı yok edilmiştir.

Geçen dönem yapılan Anayasa referandumu ile, parlamenter demokrasiye dayalı temsili sistem, sosyal hukuk devleti, laiklik, temel insan hakları ve siyasal özgürlüklerin rafa kaldırılmasının önü tamamen açılmıştır.

Temsili demokraside devleti yönetmek için halkın oyula seçilen siyasi parti, iktidar ve devlet olanaklarından uzaklaşmamak adına, sonucun önceden belli olacağı seçimlere yönelik uyum yasaları, mevzuat değişiklikleri yapmakta; toplumsal muhalefetin bütün alanlarına saldırılmakta, milliyetçi-ümmetçi bir cepheleşme siyaseti ile ülkemiz insanını, siyasal, etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları körüklemekte, buda toplumsal bölünmelere ve parçalanmalara neden olmaktadır. Ülkemizi siyasal ve toplumsal bölünmeye götüren bu sürecin önlenmesi için odamız tarafından her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edilecektir.

Günümüzde, gelişmiş ülkeler sorunlarını toplumun tüm kesimlerince özgürce tartışılması ve sonucunda ortaklaşılan karaların hayata geçirilmesi ile sorunlarını çözerken, ülkemizde bunun tam tersi yöntemler uygulanmakta, ülkenin temel sorunlarını dile getiren her muhalif ses yargı- polis cenderesine alınarak haksız ve hukuksuz tutuklanma ve yargılamalarla susturulmaya çalışılmaktadır. Buda ülkenin uzun yıllardır içinde olduğu siyasal ve toplumsal istikrarsızlığı beslemeye ve derinleştirmeye devam etmektedir. Bu nedenle; Kürt sorunu, cinsiyet eşitliğinin sağlanması sorunu, çevre/doğa sorunları, inanç grupları sorunu, yaşam tarzları farklılıkları sorunu, toplumsal şiddet, taciz, tecavüz ve çocuk istismarı sorunu, özelleştirmeler, ekonomik rant ve yağma sorunları, eğitim sorunları, işsizlik sorunu, gibi birçok sorun, çözümü ertelenemez sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Açıktır ki onlarca kez denenen ve her seferinde daha büyük sorunlara neden olan mevcut politikalar terk edilerek insanı merkezine alan, toplumu kucaklayan, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik yönelimler gerçek bir çözümün anahtarı olacaktır.

Ülkemiz dış politika alanında da, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalelerin de yönlendirmesiyle, iç siyaset-seçim hesapları ile savaş bataklığına her geçen gün daha fazla saplanmaktadır. Barış içinde birlikte yaşaması gereken halkların arasına düşmanlık tohumları ekilmektedir. İç ve dış politika, toplumsal muhalefete kapatılmaya çalışılmakta; her şey iktidarın sürekliliğini sağlama hesaplarına bağlanmaktadır.

Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile uzun bir süredir vesayet altına alınmaya veya tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk devletini ve laikliği yok etme çabaları ile kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımların iç içe geçmiş olduğudur. Mühendislik eğitimi ve uygulamalarının niteliksizleştirilmesi ile mühendis işsizliği arasında da bağlantılar bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi arasında açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmaktadır.

16 yıllık AKP iktidarı döneminde sanayi, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, yerel yönetim vb. kamusal hizmetler serbestleştirme-özelleştirmelere tabi tutulmuş, ülkemiz rant cenneti haline getirilmiştir. Kamusal üretim, hizmet ve denetim fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte; kamu idari yapısı ve personel rejimi, neoliberal ve totaliter bir içerikle kökten bir şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu bugün; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. Büyük dış borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “büyük/çılgın projelerin kaynak ihtiyacı için, kamusal kaynak ve varlıkların Varlık Fonu’nda toplanması ve gizlice ipotek edilebilmesi bile söz konusudur.

Bu çerçevede, dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde uygulanan politikalar ve gelişmeler ışığında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, mesleğin ve meslektaşın korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin demokratikleşmesi, kalkınması ve sanayileşmesi, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam seviyesine erişebilmesi için, 44 yılı aşkın birikimi, kökleşmiş gelenek ve ilkelerinin ışığında, katılımcı ve demokratik bir anlayışla, örgütsel bir bütünlük içerisinde, mesleki demokratik bir kitle örgütü olmanın bilinciyle, çağdaş, yurtsever, devrimci ve demokrat bir çizgide çalışmalarını sürdürecektir .

Jeoloji Mühendisleri Odası;

 • Bağımsız, eşitlikçi, demokratik, laik ve evrensel hukuka dayalı bir siyasal anlayışı benimsemeye,
 • İnsanı merkezine alan bir anlayışla, insan hak ve özgürlüklerini vaz geçilmez değer saymaya, 
 • Birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışıyla, mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya için mücadele etmeye,
 • Emperyalist politikalara, doğal kaynakların ve ulusal servetlerin talanına, işgallere, savaşlara karşı çıkmaya, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmaya,
 • Başta Kürt sorunu olmak üzere her türlü etnik ve inanç sorunun demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesine, kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine yönelik çaba göstermeye,
 • Her türlü ayrımcılığa ve farklılıkları nedeniyle insanların ötekileştirilmesine karşı çıkmaya,
 • İnsanlığın tüm tarihsel süreçlerde geliştirdiği değer yargılarına saygılı olmaya, bir arada yaşamanın zenginliğini savunmaya,

 devam edecektir

Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda Odamız;

 • Rant ekonomisinin yerine, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı planlı bir ekonomi anlayışını,
 • Başta yeraltı zenginliklerimiz olmak üzere bütün üretim alanlarında bilim ve teknolojinin esas alınması gerektiğini,
 • Yeraltı kaynaklarımızın ve doğal zenginliklerimizin halkımızın yararına üretilmesi ve işletilmesini,
 • İnsandan, emekten, yaşamdan yana bir üretim ve sanayileşme politikasını ortaklaştırılmış kararlar çerçevesinde yeniden ele alınarak, emek-üretim-sanayileşme ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini, 
 • Eğitimin bir hak olduğu, parasız, eşit, demokratik bir eğitimin devletin temel görevleri arasında bulunduğunu, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını gerektiği,
 • İşsizliğin ülkenin en temel sorun alanlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle, üyelerimize iş olanaklarının sağlanması, geliştirilmesi ve güvenceli çalışma ilişkilerinin sağlanması ile insan onuruna yakışır çalışma ve ücret politikasının uygulamasını,

 savunmaya devam edecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 27. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerimizle; emekten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laikten, adaletten yana bir tavırla kamu yararı çerçevesinde görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. 

 • ÖRGÜT, ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLAR 


Ana yönetmeliğimizdeki amaçlar ve genel kurul kararlarını tüm yönleriyle hayata geçirmeyi esas alan bir çalışma anlayışı ile bütün örgüt birimlerinin, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın gereklerini bütünlüklü olarak yerine getirmesi temel amacımız olacaktır.
Odamız, örgütlenmenin asıl bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm üyelerle iletişim ve etkileşim içinde olmayı;  üye olmayan meslektaşlarımızı Oda üyeliğine kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmayı bu dönemde de hedeflemektedir.


 Demokratik süreçlerin işletilmesi sonucu alınan kararlara rağmen, kararların uygulanmasında ortaya çıkan yerelleşme eğilimlerine, ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı örgütün bütünü tarafından paylaşılan, kolektif bir anlayışla mücadele edilecektir.


Oda faaliyetleri geçmişte olduğu gibi bu gün de ticari kaygıyla gerçekleştirilmeyecek; yayımlanacak kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler,  mesleğin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler gelir-gider dengesi gözetilerek yapılacaktır.
Oda organları ve birimlerinin bütünlüğü ve uyumuna dikkat edilecek, kolektif ve üretken bir çalışmanın gerçekleşmesi için her türlü olanak sağlanacaktır. Başta şubelerimiz olmak üzere tüm örgütsel birimleri oda görüş ve uygulamalarına destek ve katkı vermesine çaba gösterilecektir.


Birimlerin ve organların faaliyetlerinde şimdiye kadar olduğu gibi, Oda`yı vesayet altında bırakabilecek tarz ve ilişkilerden uzak durulmasına özen gösterilecektir.
Meslektaşlarımızın mesleki ve toplumsal ilişkilerinde, mesleki etik kurallara uygun davranışlarının yüceltilmesi, aksine davrananlara yaptırım uygulanması için örgütsel çalışmalar artırılacaktır.


A-1- ODA- ÜYE İLİŞKİLERİ


Üye-Oda ilişkisinde temel ilke, üyenin Odasına sahip çıkması ve Odanın da üyenin sorunlarının çözümünde yanında olmasının sağlanmasıdır. Bu temel yaklaşım yaratılmaya çalışılacak, üyeye yönelik tüm iş ve işlemlerde kapsayıcılık ve kolaylaştırıcılık hedeflenecektir.
Oda uygulamaları ve etkinliklerinin üyeler nezdinde geri dönüşümün sağlanması ve üye memnuniyetinin artırılması amacıyla oda ana yönetmeliğimizde belirtilen yıllık üye danışma toplantılarının yanında işyeri toplantı ve ziyaretleri ile anket vb. araçlarda kullanılarak üyenin istem ve talepleri ile memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda; 

Oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi, üye bilgilerinin güncellenmesi ve üye istem ve taleplerinin alınması amacıyla şube merkezli çalışmalarla üyelere telefonla iletişime geçirilerek üyelerin JMOBİS sistemi üzerinde tutulan iletişim, çalışma yer ve bilgileri vb. güncellenecek, üyenin istem ve talepleri de kaydedilecek, odanın sorunlara çözümler üretmesi sağlanacaktır.


JMOBİS altyapısı geliştirilerek üyelerin odaya ve almak istediği hizmetlere kolay erişimi sağlanacak, üyelerin hizmet üretimi esnasında faydalanabileceği birçok veri web sayfası üzerinden üyelere açılacaktır. Bu kapsamda üye sicil dosyalarının elektronik ortama aktarılması çalışmasına devam edilerek dönem sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. Ayrıca JMOBİS sitemine evrak yönetim sistemi başta olmak üzere makale yönetim sistemi vb. bazı modülleri günün ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecektir.

Borçsuz üyelerimize yönelik geçtiğimiz dönemlerde başlatılan ferdi kaza sigortası uygulamasına devam edilecek, bunun dışında üyelerimizin sağlık, konaklama, tatil vb. gibi ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet üretenlerle anlaşmalar yaparak üyelerimizin indirimli yararlanabilecekleri ve kaliteli hizmet alacakları olanaklar genişletilecektir.

Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Odanın meslektaşlarca "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesi sağlanmaya çalışılacak;  ekonomik, sosyal, mesleki ve demokratik taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği bilinci ile üyeliği ve Odamızın örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevi yükseltilecektir.

Üyelerimizin sorunlarını aktarabileceği;  Ücretli ve işsiz,  yerel yönetimler, emekli, kadın, öğrenci ve SMM`ler le ilgili ayrı ayrı komisyonlar oluşturulacak ve bu komisyonların yaptığı çalışmaların oda içerisinde yaşam bulmasına gayret gösterilecektir.
Meslektaşlarımızı da etkileyebilecek olan esnek, güvencesiz, istihdam biçimlerine, kiralık işçi büroları, ödünç işçi v.b. uygulamalara karşı mücadele edecektir.

Üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir.  Uygulanan politikalara bağlı olarak diğer meslek disiplinlerinde de varolan ve artan işsizlik, üyelerimizin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir. Meslek alanımızı ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılmasına çaba harcanarak, üyelerimizin çalışma alanını genişletecek ve istihdama katkı koyacak her türlü girişimlerde bulunulmaya devam edilecektir.

 

 

 

A-2 -İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ


Örgütsel basamağın en alt ve temel birimi olan iş yeri temsilciliklerimiz, başta üniversiteler olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı tüm işyerlerinde oluşturulmaya çalışılacaktır. Şube ve Merkez Yönetim Kurulları, en az 6 ayda bir düzenli olarak işyeri temsilciliklerini ziyaret ederek sorunları yerinde paylaşılacak, iş yerlerine özel yaşanan sorunlara ortak çözümler getirilerek dayanışma birlikteliği sağlanmaya çalışılacaktır
Örgütlülüğün temel ve lokomotif gücü olan işyeri temsilciliklerinin güçlenip, etkinleşmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. Kamu kurumlarındaki üyelerimizin Oda bağını arttırmaya özel bir önem verilecek, bu kapsamda kamu kurumlarımızdaki iş yeri temsilciliklerimizin işlevli hale getirilmeye çalışılacaktır.

Üye-Oda arasında en önemli bağı oluşturan iş yeri temsilcileri ile düzenli olarak iki ayda bir iş yeri temsilcileri toplantıları yapılmasına devam edilecektir. Kurumlarda yaşanan sorunlar ve üye beklentileri değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacak, kurumlarda üye olmayan meslektaşlarımızın odaya üye olmaları için çaba sarf edilecek, oda etkinlik ve duyuruların kurumlarda işyeri temsilcileri vasıtasıyla duyurulmasına çaba gösterilecektir. 


A-3- İL TEMSİLCİLİGİ


Temsilcilerimizin Oda Ana yönetmeliğine uygun ataması gerçekleştirilecektir. Temsilcilik yürütme kurulu ilin koşullarına göre 3-5-7 sayısal sistematiği dikkate alınarak oluşturulacak, mesleki ve kamusal sorumluluklarımızın paylaşımcı ve daha etkin olarak yerine getirilmesine çaba harcanacaktır.

Bu çalışma dönemi içerisinde de odanın ekonomik olanakları çerçevesinde temsilciliklerimizin, mekan-personel ve donanım altyapısı gözden geçirilecektir. Tüm temsilciliklerin odamız bilgi işletim sistemi (JMOBİS) üzerinden iş ve işlemlerini yürütmeleri hedeflenecektir
Temsilciliklerimizin de şubelerimizde olduğu gibi yukarıda belirtilen aynı amaç ve kapsamda 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp Şubelere ve şubeler üzerinden Genel Merkeze iletmeleri sağlanacaktır.

Temsilciliklerimizin idari iş ve işleyişinde şubelerle olan ilişki basamağı esas olacak, şubelerin çözüm getiremediği konular Genel Merkeze iletilerek ortak çözüm mekanizmalarının yaratılması sağlanacaktır.

Temsilciliklerimizin mesleki ve toplumsal faaliyetleri birlikte yürüten bir yapıya kavuşturulmasına çalışılacaktır.

Fiziki koşullar ve örgütsel ihtiyaçlar gözetilerek, TMMOB İKK`nın oluşturulduğu, nüfus, üye/büro sayısı, mesleki hizmet üretim yoğunluğunun olduğu ilçelerimizden bir veya iki üyenin il temsilciliği yürütme kurulunda yer alması sağlanarak, örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi ile mesleki hizmetlerin verilmesine yönelik kolaylaştırıcı yöntemler işletilecektir.

Odaların içinde geçmekte olduğu ekonomik zorluklarda göz önüne alınarak gelir-gider durumu gözetilerek diğer odalarla “ortak mekan-ortak altyapı ve ortak personel” kullanılmasına yönelik çabalar desteklenecektir.


A- 4- ŞUBELER VE ŞUBELERLE İLİŞKİLER


Şubelerimizin; "Oda politikalarının oluşturulmasına katkı ve desteğini arttırmak, Oda çalışma programı ve özellikle çalışma ilkelerini içselleştirerek sahiplenmek, Oda görüş, yayın ve faaliyetlerinin takip edilerek buna uygun davranış ve söylemleri geliştirmek, kendini bulunduğu il merkezi ile sınırlandırmadan İl temsilcilikleri ile sistematik bağları geliştirip Şube Danışma Kurullarını düzenli toplamak, Üniversiteler ile ilişkileri arttırarak Öğrenci örgütlülüğünün geliştirilmesine yönelik çaba sarf etmek, mesleki ve toplumsal sorunlara sahip çıkmak, il temsilcilikleri, İşyeri temsilcilikleri, çalışma komisyonları ile kollektif üretme anlayışını hayata geçirmek" temelinde bir oda çalışmasını yürütmeleri ortak yaklaşım ve hedefimiz olacaktır.

Ayrıca şubelerimizin; toplumsal sorumluluk, üye ilişkileri ve katılım, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ilişkiler, kent ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık, çalışma ve ilgi alanlarındaki zenginlik, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, üyelerin mesleki davranışlarını takip, Temsilcilikleriyle ilişkiler, ortak ya da merkezi kararlara uyum ile mali işleyişi ilişkin düzenlemeler yapılacak toplantılarda birlikte değerlendirilecektir.
Herhangi bir şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin tüm şubelerimize ve üyelerimize, gerektiğinde de topluma aktarılması için gerekli. paylaşım yöntem ve olanakları arttırılacaktır. Bu kapsamda elektronik altyapı sistemi gözden geçirilerek yönetim organları ve çalışanların aynı platformda buluşacağı “ortak alan” çalışması tamamlanarak tüm organların hızlı etkileşim içine girmeleri sağlanarak iş verimliliği artırılacaktır.
Altı ayda bir düzenli olarak Şube başkanları toplantıları yapılacak, bunun yanı sıra oda uygulamalarında birlikteliğin sağlanması amacıyla ihtiyaçlar çerçevesinde düzenli olarak yazmanlar ve saymanlar toplantısı yapılacaktır. Odamızın sorunları yerinde paylaşılacak, özel yaşanan sorunlara ortak çözümler getirilerek dayanışma birlikteliği sağlanmaya çalışılacaktır. Oda ve şube danışma kurullarının düzenli olarak yapılmasına azami gayret gösterilecektir

 


A- 5- KADIN ÜYELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

 

Kadın üyelerimiz; öğrencilik, iş arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve çalışma yaşamı süreçlerinde erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla karşılaşmakta, mesleğin kendi sorunlarından ayrı, cinsiyetçi anlayışların kaynaklık ettiği özgül sorunlar da yaşamaktadır. Odamız; kadına cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmek, pozitif ayrımcı politikalara destek olmak amacıyla da Genel Merkez ve Şubelerimizde işlevsel ve üretken kadın komisyonu oluşturacaktır.

Kadın meslektaşlarımızla her aşamada birlikte sorumluluk alarak, kadın sorununda olumlu destek politikaları hayata geçirilecektir.

 

Bu kapsamda

Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeye ve Odamız TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye,

Kadın meslektaşlarımızın iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına uğramaması için çalışmalar yapmaya, şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler oluşturmaya,

 

27.dönem genel kurul kararı doğrultusunda; 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerde çalışan kadın personeller etkinliklere katılmak koşulu ile idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Odamızda çalışan kadın personelinin, odamız kadın komisyonlarına katılımı ile ilgili etkinliklere katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, çaba sarf edilecektir.

 

A-6 -EMEKLİ ÜYELER

 

Emekli üyelerimizin oda ve mesleklerinden kopmalarını önleyecek araçlar ve birliktelikler yaratılarak, birikimlerinin odaya aktarılması, oda çalışmalarına katılımlarının arttırılmasına önceki dönemlerde olduğu gibi devam edilecektir. Geçen dönemin en etkin komisyonlarından  biri olan Jeo -Emekli Komisyonumuz bu dönemde çalışmalarını sürdürecek, benzer nitelikteki komisyonun başta İstanbul ve İzmir şubelerimiz olmak üzere tüm şubelerimizde de hayata geçirilmesine çaba harcanacaktır.

Yıllık olarak düzenlenen ve geleneksel hale getirilen emekli üyelerimizle buluşma etkinliğinin devam ettirilecek, emekli komisyonlarımızın öncülüğünde tüm üyelerimizin katılımına açık sosyal, kültürel, teknik veya kültürel amaçlı gezi, sohbet, dinleti, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi sağlanacaktır.

26.Dönem Genel Kurulunda alınan Karar doğrultusunda ‘’Önceki yıllarda emekli olmuş ancak emekli olduklarına dair bildirimde bulunmamış üyeler, yasal statülerini 31.12.2018 tarihine kadar Odaya yazılı olarak bildirmeleri durumunda, aidat yükümlülükleri emekli oldukları tarih ve miktara göre hesaplanarak tahsil edilmesi ‘’hususunda kararda dikkate alınarak emekli üyelerimize sağlanan bu kolaylığın tüm örgüt birimlerince emekli üyelerle paylaşılması sağlanacaktır.


A-7- İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELER


Jeoloji mühendisliğinin işsizliğin yoğun olduğu meslek disiplinleri arasında olduğunun bilinciyle; mesleki hak ve yetkilerinin geliştirilmesine, eğitim, iş gücü, istihdam dengesinin kurulmasına, rant ekonomisi yerine üretim ve istihdama yönelik politikaların hayata geçirilmesine bu dönemde de çaba harcanmaya devam edilecektir. Kamuda istihdamı arttırmak amacıyla bütün kurumlarla görüşmeler yapılırken, jeoloji mühendisliği hizmetlerinin mevzuatlarda yer alması ile tüm sektörlerde jeoloji mühendisi istihdamının arttırılması çalışmalarına özel önem verilecektir. İşsiz üyelere yönelik somut destekleyici ve örgütleyici politikalar geliştirilecek, işsiz meslektaşlarımızın bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Odamız ücretli çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma ve kullanma mücadelesine aktif destek verilecektir. Odamız ücretli çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Odamız,  üyelerinin iş bulmasına yardımcı olmaya gayret edecek, çalışma koşullarını takip edecektir. Bu kapsamda odamız JMOBİS sistemi üzerinde işsiz üyelerimiz ile işven niteliğindeki üyelerimizi bir araya getiren ve iş ilanlarının yer alacağı bir portal oluşturulmuş olup, ayrıca uluslararası iş ilanları takip edilerek üyelerimizin uluslararası kuruluşlarda da iş bulmaları konusunda destek sağlanacaktır.

Oda üyelerinin çok büyük bir bölümünü oluşturan ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin bir araya gelmesi ve olumsuzluklara ilişkin yapılabileceklerin tasarlanması son derece gerekli görünmektedir.
Bu kapsamda;

Ücretli ve İşsiz çalışma gurubu oluşturulacaktır. Bu komisyonda ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çalışmalarının düzenlenmesi planlanacaktır. Örgüt birimlerimizde bu amaçlarla kurulacak komisyonların koordineli ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmaları sağlanacaktır.Yine, bu çalışma kapsamında ücretli çalışan üyelerimiz, istihdam alanları, ücretleri, çalışma koşulları ve işsiz mühendislerimizin sayısal durumunu belirleyebileceğimiz kapsamlı bir envanter çalışmasının yapılması da planlanmaktadır.  İşsizlik ve istihdam politikalarına ilişkin olarak kamuoyunda gündem yaratarak konunun muhatapları olan siyasal iktidar, TBMM, YÖK, ÖSYM ve Üniversiteler üzerinde demokratik bir baskının oluşturulmasına çalışılacaktır.

24.Çalışma Döneminde yürürlüğe giren SGK-TMMOB Mühendisler İçin Asgari Ücret İşbirliği Protokolünün yeniden yaşama geçmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Başkanlığı düzeyinde çalışmaların TMMOB çatısı altında yapılacak çalışmalara aktif destek sağlanacaktır.

A- 8- JEOGENÇ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerin, Odayı tanıması ve kendi örgütleri olduğunu hissetmesi, öğrencilerin gelecekteki yöneticilerimiz olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütmekte olduğumuz jeo-genç çalışması; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavramı çerçevesinde sürdürülmektedir. Jeo-Genç çalışmaları Merkezde ve şubelerimizde, kendi bünyelerinde öğrenci üyelerimizin de katılımıyla oluşturulacak öğrenci komisyonları aracılığıyla yürütülecek ve Merkezi komisyon tarafından koordine edilecektir. Jeo-Genç çalışmaları kapsamında şubelerimizin, sorumluluk alanlarına giren üniversitelere ziyaretleri sağlanacak, üniversitelerin tamamında öğrenci toplantıları yapılması hedeflenecektir. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin ve meslek sohbetlerinin organize edilmesi sağlanacaktır.

Üniversitelerde seçilen  Jeo-Genç temsilcilerinin katılımıyla Ankara`da merkezi bir öğrenci temsilciler toplantısı düzenlenecektir.

Bu çalışma döneminde de;

 • Yerel ve merkezi ölçekte gerçekleştirilecek toplantılarla Jeo-Genç örgütlülüğü için özel bir çalışma programının hazırlanması,
 • Çalışma programı kapsamında Oda içerisinde sistematik bir çalışmanın başlatılması,
 • Yapılan çalışmaların Oda web sayfası "Jeo-Genç" bölümü ile e-bülteni içinde duyurulması,
 • Bölüm başkanlıkları ile işbirliği sağlanarak 3.ve/veya4.Sınıf ders programlarında "mesleki mevzuat" gibi bir ders başlığı altında hem mesleki güncel mevzuatı hem de Odayı tanıtacak programların oluşturulması,
 • Jeo-Genç üyelerin odada düzenlenen eğitim programlarına belli kontenjanlar dahilin de ücretsiz katılımın sağlanmasına,
 • Oda yayınlarının belirli oranda öğrenci üyelere indirimli olarak verilmesi,
 • Oda üyelerinin yararlandıkları indirimli kuruluş imkânlarından Jeo-Genç üyelerinin de yararlanması,
 • Oda burs olanaklarının olanaklar çerçevesinde genişletilmesine,
 • Öğrenci üyelerimizin staj olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bu çalışma dönemi içerisinde JMOBİS Sistemi üzerinde Odamıza tescilli ve stajyer öğrenci çalıştırmak isteyen SMM`ler ile öğrenci üyelerimizi bir araya getiren bir portal oluşturulacak, öğrenci üyelerimizin arzu ettiği alanda staj yapma imkanları genişletilmeye çalışılacaktır.

A- 9- DANIŞMA KURULLARI

Alınacak kararların oluşmasında örgütsel katkı, katılım ve tüm görüşlerin ele alınıp tartışıldığı en önemli mekanizmalardan olan Oda Danışma Kurulu toplantılarının düzenli ve en geniş katılımla yapılmasına özel bir önem verilecektir. Üyeden başlayarak İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulu karar alma mekanizmaları olarak işletilmeye devam edilecektir.

A- 10-YÖNETİM KURULU TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu toplantıları asil ve yedek üyelerle birlikte odanın diğer organlarının da katılımıyla yapılacak, kolektif bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi, kadro yenileme, genişleme ilkelerimizin de hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Aynı işleyişin şube/temsilciliklerimizde de geliştirilmesine çaba gösterilecektir. Ayrıca şeffalık gereği Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararının web sayfasından hem üyelerimiz, hemde tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 


A-11- GENEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Güncel, mesleki, toplumsal, ekonomik, sosyal sorunlara yönelik olarak söyleşiler, toplantılar ve eğitim çalışmalarının yapılmasına programlı olarak devam edilecektir. Eğitimler Genel Merkez ve şube merkezli olarak planlanacak, yeterli katılım sağlanması durumunda ilgili İl Temsilciliklerinde de gerekli eğitimler yapılacaktır. Eğitimlerin çakışmasının önlenmesi amacıyla “JMO Eğitim Merkezimizin” öncülüğünde yıllık olarak şube ve temsilciliklerimizin de görüşleri alınarak programlanacak ve oda web sayfasının duyurular bölümünde yayınlanacaktır. Hazırlanan yıllık program çerçevesinde her şube veya temsilcilik bir sonraki ay yapılacak eğitim programına ilişkin program, duyuru ve katılım koşullarını üyelere duyuracaktır.

Oda olanakları ve ihtiyaçlar çerçevesinde Genel Merkez, Şubeler, İl Temsilcilerimiz ile örgüt çalışanların katılımı ile örgütsel, idari, mali, mesleki uygulamalarımıza, Oda Bilgi İşletim Sistemi kullanımına ilişkin eğitimler düzenlenecek, bilgi, deneyim ve birikimin paylaşılmasına ve bütünlüklü ortak bir işleyişin sağlanmasına çalışılacaktır.

Meslek alanlarımızda ihtiyaç duyulan ders kitabı niteliğinde de olacak yabancı dilde yayınlanmış kaynakların tercümesinin yapılarak yayınlanmasına çalışılacaktır. Ayrıca meslektaşlarımızın mesleki hizmet üretiminde yararlandıkları, standartlar, formatlar, kılavuzlar, haritalar ile yine yararlanabilecekleri bazı yönlendirilebilir sitelere erişimi odamız web sayfası üzerinden sağlanarak, mesleki bilgi birikimlerini artırmaları hizmet üretme kapasitelerini artırmaları sağlanacaktır. Yine odamıza ait bazı yayınlar ile teknik gezi kılavuzları ve raporlara ücretsiz olarak üyelerin ve tüm toplumun erişimine açılacaktır.

26.Dönem Genel Kurul kararları doğrultusunda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin Türk Akreditasyon Kurumu’na  (TÜRKAK) akredite olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bu süreçte ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalar yürütülecek, JMO Eğitim merkezinin kurumsal işleyişi, verimliliği, uluslararası niteliğe kavuşması için gerekli çaba gösterilecektir.

A-12- SOSYAL ETKİNLİKLER

Oda-Üye bağlarının güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve paylaşımların arttırılması amacıyla sosyal faaliyetlerin yürütülmesine çalışılacak, değişik alanlarda sosyal, kültürel aktivitelerin arttırılmasına gayret edilecektir. Bu amaçla toplumsal, sosyal ve mesleki güncel gelişmelerle ilgili olarak konferansların verilmesine çaba harcanacaktır.
Ayrıca bu çalışma dönemi için de bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların sundukları hizmetler den indirimli olarak yaralanmaları konusunda girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, gitar vb. üyelerimizin kişisel gelişimlerini hedef alan çalışmaların gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

A-13 MEVZUAT ÇALIŞMALARI

26.Dönem Genel Kurul da alınan kararlar gereği yapılması gereken yönetmelik değişiklikleri başta olmak üzere, örgütsel ihtiyaçlarımızı gözeten ve işleyişimizi kurallı hale getirerek kolaylaştıran, tanımlayan yönetmelikler/yönerge geliştirme çalışmalarına bu dönem de devam edilecektir
Mevcut yasal düzenlemeler ve ya yargı kararları ile ortaya çıkan yeni gelişmeler ve uygulamalara karşı, oda mevzuatımızda oluşan sorun ve aykırılıkların giderilmesi amacıyla oda mevzuatlarımız sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda,

Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifleri çerçevesinde ülkemizde bazı kişi,  kurum, kuruluş ve üniversitelerimiz tarafından üretilen  jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  bazı veri üretim ve tanımlama dokümanlarının uluslararası norm ve standartlar (İNSPIRE) ile uyumlu olmadıkları bilinmektedir. Bu kapsamda; Türkiye`de jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  veri temalarına ilişkin ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar tarafından üretilen jeoloji veri temasına ait verilerin uluslararası standartlara göre hazırlanmasını hedefleyen, bu hedeflerin yerine getirilebilmesi amacıyla, jeoloji verisini üreten ve kullanan tüm kurum, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek, konu ile ilgili farkındalığın yaratılması ve standartların yeniden kontrol edilerek "Ulusal Standartların" oluşturulması ve geliştirilmesi ile veri entegrasyonun tartışılacağı bir çalışma, bu dönem içerisinde de devam edecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Burs, Fotograf arşivi ve Sergisi ve Bilirkişilik, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mesleki Davranış Kuralları / Mesleki Etik Yönetmeliği örgüt birimlerinin görüşlerini de alarak hazırlanarak yürürlüğe girmeleri sağlanacaktır.

 

 

Meslek alanımızı ilgilendiren ve merkezi ve yerel idareler tarafından oluşturulan mevzuat çalışmalarına aktif olarak katılınarak oda görüşlerimiz dile getirilecek veya oluşturulan mevzuatlar incelenerek meslek alanımız açısından konular değerlendirilerek mesleğimizin bu mevzuatlar içerisinde yer almasına gayret gösterilecektir.

Kentleşme, planlama, imar çalışmaları başta olmak üzere birçok mühendislik hizmetinin gerçekleştirilmesi sırasında karşı karşıya kalınan heyelan ( kayma, akma, devrilme ), kaya düşmesi ve Oturma/ tasman gibi jeolojik tehlikelerin belirlenmesi, tanımlanması ve bunlara ilişkin raporların hazırlanması konularında meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla “ Heyelan,  Kaya Düşmesi ve Oturma/Tasmanların Araştırılması, Haritalanmasına ile Buna İlişkin Rapor Formatlarının Belirlenmesi   ve Klavuz Niteliğinde El Kitabının Hazırlanması" sağlanacaktır.

A-14- JMOBİS ( JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ İŞLEMİ SİSTEMİ)

Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sistemi (JMOBİS) mali raporlama ve mizan hazırlamaya da kolaylık sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Web sayfamızdan üyelerimizin "JMOBIS ÜYE GİRİŞİ" üzerinden üye bilgi güncellemeleri yapabilmeleri ile bu ekranlar aracılığıyla internet üzerinden güvenli bir şekilde aidat ödemelerinin yanı sıra SJM olarak çalışan meslektaşlarımızın üye bölümü üzerinden hazırladıkları projeleri sicillerine kaydetmeleri ve online oda sicil ve kayıt belgesi almaları sağlanmıştır. Bu alana yönelik tespit edilen eksiklikler ile geliştirme çalışmalarına devam edilecek, meslek içi eğitim seminerlerine başvuru yapabilme, tescil yenileme ve odamız şube ve temsilciliklerinde düzenlenen pek çok evrağa online olarak ulaşabilme imkanı sağlanacaktır.
Ayrıca bu dönemde odamız şube ve temsilciliklerinde satılan Oda yayınlarına internet üzerinden ulaşım ve satın alma ve basımda olmayan kitaplara online erişim imkanı sunulacaktır
Oda veri tabanının yaratıldığı ve üyelerimize hizmet sunumunda kullandığımız JMOBİS Otomasyon sisteminin kullanımının örgüt geneline yaygınlaştırılması tamamlanarak, temsilciliklerin tüm idari, mali iş ve işleyişi sistem üzerinden gerçekleştirmesi sağlanacak bu amaçla şubelerin etkinlik alanındaki il temsilcilerine her türlü teknik desteği sunmalarına çalışılacaktır. Yine bu dönem içerisinde JMOBİS sistemi üzerinden yürütülen evrak yönetim sistemi, makale ve etkinlik yönetim sistemi ile personel takip ve iş analiz sistemleri günün ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, Üye sicil dosyalarının elektronik ortama aktarımına devam edilecektir.


Oluşturulan sistemin daha etkin ve verimli kullanılması konusunda oda çalışanlarına şube yönetimi / temsilciliklere sürekli eğitim verilecektir.

A- 15-WEB SAYFASI

Oda web sayfası yenileme ve güncelleme çalışmalarına devam edilecek, görsellik, kolay kullanım olanağı yaratılmasının yanı sıra; esas olarak, sürekli güncellenmesi sağlanarak, gerek üyelerimize gerekse topluma dönük bilgi zenginliğinin arttırılmasına çalışılacak, bilgiye daha kolay ulaşılır bir sistematiğin yaratılmasına gayret edilecektir.

Yapılan etkinlikler web sayfasında en hızlı şekilde yer alacaktır. İnternet üzerinden ulaşılır Kütüphane indeksi daha da geliştirilecek, Jeoloji ile ilgili bağlantılar zenginleştirilecektir. Web sayfasında yabancı diller seçeneği eklenecektir.

Gerek odamız gerekse de diğer üniversiteler, kurum ve kuruluşlar tarafından jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ilişkin planlanan etkinlikler web sayfası üzerinden duyurularak etkinliklerin takip, kontrol ve çakışmasının önüne geçilmeye çalışacaktır. Ayrıca şube web sayfaları yenilenecek, kurumsal hafızanın tüm toplumla paylaşılması amacıyla başlatılan geçmiş dönem çalışma raporları vb. eksiklikler tamamlanarak odanın üyelere ve topluma daha fazla tanıtılmasına gayret gösterilecektir. Ayrıca odanın facebook, tweter vb. sosyal medya olanaklarından yaptığı çalışmaları daha fazla toplumla paylaşması için çabalar yoğunlaştırılacaktır.

A-16- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Basın Yayın Sekretaryası aracılığı ile Basınla ilişkilerimize kurumsal bir nitelik kazandırmak için, sistemli olarak çalışma yürütecek, Jeoloji Mühendisleri Odası`nın görüş ve değerlendirmelerini toplumla paylaşabilmesi ve toplum tarafından meslek dili dışında toplumda bilinirliğinin arttırılmasına farklı yayın kanalları aracılığıyla daha etkin biçimde toplumla ilişki kurulabilmesi yönünde de çalışmalar yapılacaktır.

A-17 HİZMET MEKÂNLARI VE PERSONEL DURUMU


Odamız merkez, şubeler ve temsilciliklerimizin mali kaynakları çerçevesinde hizmet mekanlarının durumu yeniden gözden geçirilecektir. Örgüt birimlerimizin Çalışma/büro hizmet mekanlarının idari işleyiş ile oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet eder şekilde geliştirilmesine örgüt biriminin mali olanaklarının elverdiği çerçevede çalışılacaktır. 26. Dönem içerisinde bitirilen İzmir Şube binası üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. İstanbul Şube binasının ise dönem içerisinde yapımının tamamlanarak üyelerin hizmetine sunulması sağlanacaktır. Ayrıca ülkenin içinde geçmekte olduğu ekonomik krizde dikkate alınarak temsilciliklerimizin diğer odalarla ortaklaşa “ortak mekan, ortak personel ve ortak altyapı” kullanmaları konusunda teşvik edilecektir.

Personel yönergesi günün ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, Oda ve çalışanlar açısından daha tanımlı bir işleyiş oluşturulacaktır. Çalışan personelin veriminin artırılması, oda ile bağının güçlendirilmesi ve yaptığı çalışmaları periyodik olarak sürekli rapor etmesi sağlanarak üretken ve verimli bir çalışma ortamı yaratılacak, kalıcı bir yönetici-personel işleyişi ve daha da kurumsal bir oda çalışması içinde olunacaktır

Ayrıca genel kuruldan alınan yetki çerçevesinde Oda gelirlerimizdeki gelişmelerin belirleyiciliğinde, her birimin harcama miktarları ve mali açıdan kendi gelir-gider dengesi gözetilerek, üye sayısı ve hizmet üretimin yoğunluğu dikkate alınarak personel istihdamına gidilerek daha düzenli örgütsel faaliyet yürütülmesini sağlamaya birimlerimizin mali imkanlarına paralel olarak gayret edilecektir. 


A-18-İDARİ İŞLEYİŞ


Oda işleyişinin idari hiyerarşik sistem içinde yürütülmesine özel önem verilecek olup, idari ve mali konularda yapılan çalışmaların İl-Şube-Genel Merkez ekseninde yürütülmesi sağlanacaktır. Oda birimlerine ulaşan yazılı başvuruların yasal süresi içinde yanıtlanması, Oda birimleri arasında yazılı görüş alışverişinin geliştirilmesi, üye hizmetlerinin daha hızlı verilmesine çalışılacaktır. Ayrıca gelen ve giden evraka gerekli ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla tüm evraklar taranarak JMOBİS sistemine yüklenecektir.
Odamız arşiv sistemi gözden geçirilerek oda arşivi yenilenecek, arşivde yer alan üye sicil dosyaları taranarak JMOBİS arşiv sistemine yüklenerek üye bilgilerine hızlı erişim sağlanacaktır.
Odamızın gerek kendi birimleri ve üyeler ile gerekse diğer kurum ve kişilerle iletişiminin daha sağlıklı kılınması amacıyla, Jeoloji Mühendisliği Bilgi İşletim Sistemi destekli, etkin bir idari işleyiş sağlanacaktır. Ayrıca web üzerinden bilgi edinme başvurusu kapsamında yapılan başvurulara süresi içinde yanıt verilmeye devam edilecektir.

 

19-MALİ İŞLEYİŞ


Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden Jeoloji Mühendisleri Odası ve üyelerimiz de doğrudan etkilenmektedirler. Oda`nın gelirlerinde ciddi bir azalma gözlenirken, giderlerinde sürekli bir artış bulunmaktadır. Oda`nın etkinliği ve eylemliliğinden ödün vermeden sürdürülebilmesi ve kaynakların doğru kullanımı için kimi mali yapısal düzenlemelerin yapılması zorunluluğu vardır.
Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlaması anlayışını esas alan mali işleyişimiz, Oda Mali İşler Yönetmeliği ile Bütçe Uygulama Esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Mali koşullarımıza bağlı olarak zorunlu olmayan giderlerde azami tasarrufa gidilmesine özen gösterilecektir.


Zaman zaman şube/temsilciliklerimizde yaşanan mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik saymanlar ve temsilcilerle mali işleyiş üzerine eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Bu dönemde, üye aidat gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların etkin biçimde sürdürülmesi temel mali hedeflerimizden biri olacaktır. Tüm birimlerimizle birlikte üye aidat borçlarının en aza indirilmesi ve borçların tahsili için yoğun çaba gösterilecek, bu kapsamda; yapılan etkinliklerde odanın stant açarak oda tanıtımı ve üye borçlarının tahsiline gidilmesinin yanı sıra, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurum/bankalarla diyalog geliştirilerek maaştan kesme yoluyla aidat ödenmesi veya borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi konusunda girişimlerde bulunulacak, ayrıca borçlu üyelere düzenli olarak borç miktarlarının ileti adreslerine bildirilmesi yönünde hatırlatma yapılacaktır. 

Mali işleyişin daha düzenli hale getirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla personel ve donanım altyapısı sürekli güçlenecektir. Bu kapsamda odanın mali durumunda olası bozulmalara karşı etkin ve zamanında gerekli tedbirler alınacaktır.


B -MESLEK VE MESLEK ALANLARI


B- 1 MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI


Meslektaşlarımızın birikimlerini artırmaya, bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak, gelir getirici bir unsur olarak görmeden kurs, seminer vb. meslek içi eğitim faaliyetlerine devam edilecektir
Yıllık "Eğitim Programı" takvimi oluşturulmaya çalışılacak, eğitimler, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yaygın uygulama alanlarımızda üyelerimiz talepleri çerçevesinde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerinde üyeler ile yapılacak anketlerde ortaya çıkacak konulara ağırlık verilecektir. Ayrıca mesleki çalışma alanlarına yönelik yaygın kullanılan bazı program eğitimleri ile öznel tekil konulara ilişkin konferans veya seminerlerin düzenlenmesi hedeflenecektir.
Eğitim çalışmalarında; altyapı ve insan kaynağı açısından yeterli olan şubelerimizin kendi etkinlik alanındaki yerlerde kurs ve seminerleri vermeleri esas alınacak, yetersiz olması durumunda veya bazı öznel konularda talep gelmesi halinde Genel Merkezin desteği ile bu eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Şubelerimizin meslek içi eğitimler konusunda kendi yeterliliklerine sahip olmaları ve bu konuda kurumsallaşmalarını yaratmaları hedeflenecektir.
Tüm eğitim etkinliklerinden işsiz ve öğrenci üyelerimizin bir kontenjan dahilinde ücretsiz faydalanmalarına yönelik pozitif destek uygulanacaktır. Tüm şube ve temsilciliklerimiz bu çalışma döneminde üyelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim seminerleri konularını belirleyerek Haziran-2018 sonuna kadar genel merkeze bildirmeleri sağlanacak ve istenen eğitim seminerlerinin belirli bir program dahilinde Genel Merkezde ve Şubelerimizde verilmesi hedeflenecektir. Eğitim faaliyetlerinde şube merkezleri baz alınacak şekilde bir işleyiş ve çalışma yöntemi belirlenecektir.

B-2 SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ- TESCİLLİ BÜROLARLA İLİŞKİLER


Oda ile SMM bürolarımız arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki algısından çıkarılıp, örgütsel sorumluluk temelinde iletişim ve dayanışmanın arttırılması sağlanacaktır. Oda merkezinde ve şubelerimizde tescilli bürolarımızın yer aldığı SMM çalışma grupları oluşturulacak, gerek sorunlara gerekse mesleki mevzuat gelişmelerine karşı ortak görüşler oluşturularak adımlar atılacaktır. SMM büroları, bu dönem içerisinde ziyaret edilmeye çalışılacaktır
Serbest çalışan üyelerimizin daha birikimli hale gelebilmesi için meslek içi eğitim kurslarının yoğunluğu artırılacak ve öznel sorunlara yönelik periyodik toplantılar yapılarak, çözümler birlikte oluşturulmaya çalışılacaktır.

İlk defa SJMMH belgesi alan üyelerimiz öncelikli olmak üzere tescilli bürolara yönelik olarak yılda bir SJMMH, asgari ücret, standart ve normlar ile işleyişimize yönelik genel bir eğitimin ücretsiz verilmesi hedeflenmektedir. İlk eğitimin 2018 yılı sonbahar döneminde verilmesi planlanmakta olup, bu konuda şube ve temsilciliklerimizin de benzer eğitim çalışmalarını sürdürmeleri sağlanarak tescilli büro oda ilişkilerinin ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine çaba harcanacaktır


SJMMH Bürolarının oda ile arasındaki idari işleyişine ve odanın verdiği hizmetlerin niteliğine yönelik şube ve merkezde izleme araçları oluşturulacak, oda hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına özen gösterilecektir.


B-3 MESLEKİ STANDARTLAR


TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nde tanımlanan hizmet alanlarına ilişkin mesleki standartların oluşturulması önemli bir görev olarak devam etmektedir.
Bu kapsamda, ihtiyaç ve öncelikler dahilinde mesleki standartların oluşturulmasına, var olanların güncellenerek geliştirilmesi ve uygulanmasına, uluslararası standartların Türkçeye çevrilerek uygulamaya ve mevzuata yerleştirilmesine önem verilecek ayrıca uygulama alanlarımıza yönelik kılavuz el kitapçıkları hazırlanmasına çalışılacaktır. Yönetmeliğimizde tanımlanan hizmet alanlarımızın ulusal mevzuatta yer alması çalışmalarına devam edilecek, bu hizmetlerin jeoloji mühendisleri eliyle verilmesine yönelik olarak ortaya çıkan olumsuzluklarla meslek şovenizmine düşmeden mücadele edilecektir. Her yıl yapılan Türkiye Jeoloji Kurultayının uluslararası niteliğini de koruyacak şekilde daha geniş ve içerikçe daha zengin bir etkinlikler demeti olarak, Kurultay ana temasına göre topluma da mesaj verebilecek şekilde düzenlenmesine devam edilecektir.

 

B-4 BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER


BTK‘nın da görüş ve önerileri ile şube ve temsilciliklerden gelen öneriler dikkate alınarak mesleki etkinliklere devam edilecektir. Her yıl yapılan Türkiye Jeoloji Kurultayının uluslararası niteliğini de koruyacak şekilde daha geniş ve içerikçe daha zengin bir etkinlikler demeti olarak, Kurultay ana temasına göre topluma da mesaj verebilecek şekilde düzenlenmesine devam edilecektir.
Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine ilişkin bilimsel etkinliklerde uluslararası Mühendislik Jeolojisi Derneği, Hidrojeoloji Mühendisleri Derneği, Kil Derneği, , Petrol Jeologları Derneği, Yerbilimleri Derneği, Kaya Mekaniği Derneği, Maden Jeologları Derneği, Jeolojik Miras Derneği, Paleontoloji Çalışma Grubu Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi, ATAG gibi jeoloji odaklı ulusal kuruluşlar ile oluşturulan jeoloji platformu " Jeoplat" üyeleri ile ortaklaşa mesleğimizdeki uluslararası örgütlerle ilişkiler geliştirilerek ortak etkinlikler düzenlenmesine çalışılacaktır.
 

YAS, Çevre, deprem- kentleşme, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, yapı denetim, doğal afetler, doğal kaynaklar, yer altı suları, sondaj, madencilik, jeotermal vb. mesleki hizmet alanlarımızda sempozyum, çalıştay, kolokyum, panel, konferans gibi ihtiyaca yönelik etkinliklerin merkez, şube veya temsilciliklerimizin sekretaryasında yürütülmesine çalışılacak, bu kapsamda şube ve temsilciliklerimizin de görüşü alınarak bir etkinlik programı hazırlanacaktır.
Jeo-Turizm, tıbbi jeoloji, kültürel jeoloji, jeolojik miras, jeosit, jeopark gibi mesleğimizle ilintili popüler alanların geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülecektir. Geçmiş dönemde yapılan etkinliklerin değerlendirmeleri ve sonuçlarının tasnifi yapılarak sektörel alana yönelik rapor altlıkları oluşturulacaktır. Mesleki, sosyal veya toplumsal çalışmalara altlık oluşturan belirli bir alana, sektöre, soruna odaklı çalışmalara bu dönem de ağırlık verilecektir.


ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLANLANAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER


B-5 BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL (BTK)


Bilimsel Teknik Kurul üyelikleri ilgili yönetmelikte tanımlanan alanlarını kapsayan biçimde oluşturulacaktır. Bu kapsamda, mesleki uygulama alanlarımızda ortaya çıkan ihtiyaca göre yeni üyelikler oluşturulabilecek, bazı üyelikler ise birleştirilebilecektir.BTK ile birlikte programlanan çalışmalar önceki dönemde olduğu gibi; BTK`nın, genel olarak yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yanı sıra, özel olarak aşağıdaki konularda ayrıntılı çalışmaları yürütmesi hedeflenecektir.

 • Jeoloji Mühendisliğinin gelişim yönü, evrimi, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarda öne çıkan mesleki alanlarımız, üniversite bölümlerimizin bu gelişme ve evrilmedeki konumu, yurt dışı eğitim uygulamaları da değerlendirilerek jeoloji eğitiminin üretimle olan ilişkilerini geliştirici neler yapılabileceği, konusunda araştırma ve incelemelerde bulunarak Odanın bu konudaki çalışmalarını yönlendirici rapor ve görüşlerin hazırlanması
 • BTK yönetmeliğinde belirtilen konular çerçevesinde etkinlikler programlanması
 • SJMMH Yönetmeliğimizde tanımlanarak Resmi Gazetede yayınlanan 27 meslek alanımızdan başta uygulamalı alanlar olmak üzere mesleki norm ve standartlarımızın oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması veya yapılan çalışmalara katkı konması,
 • Mesleki konularda cep kitapları, broşür, teknik kılavuzların hazırlanması veya gelişmiş ülkelerde hazırlanan ve ülkemize adapte edeceğimiz dokümanların belirlenerek çevrilmesi konusunda yönlendirici girişimlerde bulunulması
 • Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan ve oluşturulan çalışma grupları ve komisyonlara iştirak ederek bu komisyon veya çalışma guruplarının yönlendirilmesine katkıda bulunulması, bu komisyon ve çalışma guruplarının hazırladıkları eğitim programlarına katkı ve destek sunarak bu etkinliklerin zenginleştirilmesinin sağlaması
 • Web sayfamızın içerik ve görsellik açısından zenginleştirilmesi konusunda her BTK üyesinin kendi alanıyla ilgili hazırlık yapması,
 • Mesleğimiz ile ilgili açtığımız dava dosyalarının hazırlanması süreçlerinde; jeoloji mühendislerinin bu konuda aldıkları eğitim, bilgi birikimi, o işi yürütmedeki görev ve sorumluluğunun bilimsel ve teknik gerekçeleri, uluslararası uygulamalardaki örnekleri, iş tanımı içinde rolünün doğru tanımlanması gibi konularda destek olması
 • Meslek alanımızı ilgilendiren ve toplumun geniş kesimini ilgilendiren başta depremler, heyelanlar, su baskınları, çevresel sorunlar vb. olayların yerinde incelenerek rapor hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulması,
 • Meslek alanımızla ilgili gündemde yer alacak konulara ilişkin olarak mesleki derinliğimize bağlı olarak basın yayın organlarında toplumun doğru bilgilendirilmesi çalışmaları kapsamında radyo, TV vb. araçlarda oda adına katılımın sağlama çalışmalarına destek olunması,

çalışma amaçları olarak esas alınacaktır.


B-6- KURUL VE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU


Mesleki, sosyal ve toplumsal konulara ilişkin olarak Oda merkezi ve örgüt birimlerimizde çalışma komisyonları oluşturulacaktır. BTK`nın varsa ilgili üyesinin katılımı ile oluşturulacak komisyonların çalışmalarını tutanaklı bir şekilde yürütmeleri ve her komisyondan sorumlu en az bir YK üyesinin bulunması ve komisyon çalışmalarına katılarak Yönetim ile komisyonlar arasında bağ kurulmasının sağlanmasına dikkat edilecektir. Böylece yönetimin ihtiyaç duyduğu konuların komisyon veya çalışma gurupları, çalışma gurupları ile komisyonların ihtiyaç duyduğu konuların ise yönetim kurullarında gündeme gelmesi sağlanarak efektif bir çalışma yöntemi sağlanacaktır. Bu çalışma anlayışının başta şubelerimiz olmak üzere temsilciliklerde de kurulacak komisyonlarda sürdürülmesi konusunda gerekli çaba gösterilecektir
Şubelerde oluşturulan komisyonların çalışmalarının merkezi komisyonla koordinasyon içinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Çevre, Su Yönetimi ve Hidrojeoloji, Jeoteknik, Mühendislik Jeolojisi, Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular, Madencilik, Sondaj, SMM İle İlişkiler, Kadın, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Takip Çalışma Grubu, Laboratuvar, İşsiz ve Ücretli Çalışanlar Komisyonları kurularak çalışmalara başlanacaktır.
TMMOB düzleminde tüm mimar mühendisleri ilgilendiren alanlarda oluşturulan ve mesleki ve toplumsal alana dönük oluşturulacak komisyon/çalışma gruplarına gücümüz oranında katılarak katkı konacaktır.


B-7- ODA YAYINLARI


Odamız yeni Basın ve Yayın Yönetmeliği uygulamaya konularak, süreli, süresiz yayınların ve çeviri gibi yapıtların yayın, basım ve dağıtım esasları belirlenerek kurallı ve tanımlı bir yayın işleyişi sağlanacaktır.


 1. a) Haber Bülteni


Ülkemizdeki mesleki ve toplumsal gelişmeler, oda örgütlülüğünün yaptığı çalışmalar ile mesleki sorunlarımızı paylaşmanın aracı olan Haber Bültenimizin, zengin içerik ve görsel olarak yenilenmiş bir şekilde yayınlanması için çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla Haber Bülteni için yeni bir format hazırlanmasına başlanacaktır. Haber Bültenimize üyelerimizin daha etkin bir şekilde katkı ve katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Üyelerimizin Haber Bültenine yaklaşımını ‘okuyucu‘ olmanın ötesine geçirecek, onları Haber Bülteni‘nin aktif birer katılımcısı haline getirecek çalışmalar planlanacaktır.Bu kapsamd 2019 yılı başından itiraren aylık olarak yayınlanan e-bülten, e-dergi haine getirilerek aylık olarak yayınlanacaktır.


 1. b) e-Bülten


Oda faaliyetlerini, kolaylıkla basılıp okunabilecek bir formatta hazırlanan e-bültenlerin meslektaşlarımızla hızlı, güncel ve interaktif paylaşımlar için önemli bir iletişim organı olması çerçevesinde, tüm şubeleri de kapsayacak şekilde genişletilecek  gerekli altyapı ve yazılım geliştirilerek 2018 yılının son çeyreginden itibaren haftalık olarak yayınlanacaktır.

 

 1. c) Sosyal Medya


Sosyal medya üzerinden anında, interaktif paylaşımların sürdürülmesi, bu paylaşımların e-bültenler ile birbirini destekler biçimde yürütülmesi hedeflenmektedir.


 1. d) Türkiye Jeoloji Bülteni, Jeoloji Mühendisliği Dergisi


Ülkemizde kamu kurumlarında ve üniversitelerde gerçekleştirilen güncel jeoloji araştırmalarını ve sonuçlarını, yeni açılımları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen TJB`nin ve uygulamacı kamu kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörce yürütülen projelerde gerçekleştirilen Uygulamalı Jeoloji araştırmalarını ve sonuçlarını, Jeoloji Mühendisliğindeki gelişmeleri ve uygulamaları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen JMD`nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi tanınması ve indekslerde taranması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Bu amaçla geçen dönem çalışmalarına başlanılan ‘Online Bildiri Yönetim Sistemi‘ devreye alınarak etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Türkiye Jeoloji Bülteni (TJB) ve Jeoloji Mühendisliği Dergisi (JMD)`nin uluslararası indekslerde taranması için yaptığımız çalışmalara bu dönemde devam edilecektir. Editörlerinde görüş ve önerileri çerçevesinde Türkiye Jeoloji Bülteni (TJB)`nin İngilizce makale yayınlama olanakları da araştırılarak derginin ülkemizi ve odamızı dünyada daha tanınır hale getirmesi için çaba sarf edilecektir.


e)Mavi Gezegen Dergisi


Mavi Gezegen Dergisi, geliştirilerek geniş kitleler tarafından izlenen bir yayın haline getirilmesine çalışılacaktır.

 

Süreli yayınların ve oda yayını olan kitapların jeoloji mühendisliği bölümleri ile kütüphanelere, kurum arşivlerine gönderilmesine devam edilecektir. Mesleki, toplumsal, sosyal süreçlere koşut olarak özel sayı, bülten, broşür vb. yayınlarla güncel süreçlerin ve görüşlerimizin üyelere aktarımı sağlanacaktır. Meslek alanlarımızla ilgili, gerek üyelerimize gerekse meslek dışı kesimlere yönelik tanıtıcı el kitapları hazırlanacaktır.


B-8-ÜNİVERSİTELER VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ


"TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliği" çerçevesinde Oda ve Bölüm Başkanlıkları arasındaki ilişkinin sistematik ve kalıcı bir platformda gelişmesine yönelik çalışmalar bu dönem farklı bir format ve bileşenle daha etkin hale getirilecektir. Ayrıca, toplumun veya jeoloji mühendisliği camiasının jeoloji mühendisi eğitiminden beklentileri, gelişen dünya örnekleri de baz alınarak önümüzdeki yıllarda jeoloji mühendisliği eğitiminin gelişim ve evrilme süreçleri ile arzu ettiğimiz ve gelecekte ulaşmak istediğimiz jeoloji mühendisliği eğitimine varabilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak "Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Geleceği" adı altında bir çalışmanın yapılarak,  raporunun hazırlanması ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasının bu dönem içinde gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir.
Yukarıda anlatılanların ışığında;  bölüm başkanlıklarımızla birlikte;

 • Jeoloji Mühendisliği Eğitim Programlarının günün ihtiyaçları temelinde yeniden oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çabalar yoğunlaştırılarak öncelikle "Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar", sondaj, jeotermal, ÇED, Kentleşme ve Jeoloji gibi uygulamaya yönelik derslerin zorunlu ders olarak programlara konulması girişimlerin sürdürülmesi,
 • İlk, orta ve liselerde "Jeoloji Dersi" nin müfredata girmesi için çalışmaların yürütülmesi, öğrencilerinin seviyelerine göre ders notlarının hazırlanması, hazırlanan ders notlarının müfredata ekleninceye kadar bu konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin bilgiyi doğru ve bilimsel olarak öğrenebilmesi amacıyla web sayfamızda yayınlanması,
 • Jeogenç örgütlülüğünün bölümlerde kurumsallaşması,
 • Oda ile bölüm başkanlıklar arasında iletişimin sürekliliğinin sağlanması için bölümlerde mutlaka işyeri temsilciliklerinin oluşturulması,
 • Şube ve temsilcilikler de dahil yapılan etkinliklerin üniversitelerimizle birlikte ortak düzenlenmesi,
 • Meslek alanımızda yaşanan sorunlara üniversitedeki meslektaşlarımızın da katkı ve önerileri ile çözümler geliştirilmesi,

konularında işbirliği sağlanmasına çalışılacaktır


B-9- ULUSLARARASI İLİŞKİLER


Uluslararası meslek örgütleri ile ilişkilerin kurularak geliştirilmesine çaba gösterilecek, üye olunacak uluslararası meslek örgütlerinin seçiminde bağımsız örgütler olmasına dikkat edilerek, eşitlik ilkesi çerçevesinde eğitim-bilgi transferi vb. çalışmalar sürdürülecektir.

B-10 -HUKUKSAL ÇALIŞMALAR


Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak, yetki ve sorumluluklarını göz ardı eden veya zedeleyen yasal düzenlemelere karşı gerekli hukuksal çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi yürütülmeye devam edilecektir. 

Meslekle ilgili konularda değişen mevzuatı takip etmek amacıyla Resmi Gazeteler, Kamu kurumlarınca hazırlanan teknik şartname, ihale ilanı vb. düzenlemeler düzenli olarak taranmaya çalışılacak, hukuksal müdahalelerimizin yanı sıra gelişmeler ve uygulamalar konusunda üyelerimiz bilgilendirilecektir. Oda hukuk dosyasının gerekçeli ekleri ile beraber oda da arşivlenmesine devam edilecek, özellikle kamuoyunu ilgilendiren dava dosyalarının kamuoyu ve diğer demokratik örgütlerle paylaşımına önem verilecektir. Mevcut mevzuat içerisinde meslek alanlarımıza yönelik düzenlemelerin oluşturulması, geliştirilmesi için kamu kurum kuruluşları, Bakanlıklar, Yasama organları olmak üzere her düzeyde sürekli girişimlerde bulunulacaktır.


 1. C) EKONOMİK SOSYAL SİYASAL ALAN


C-1- YASAL DÜZENLEMELER DEMOKRATİKLEŞME


Gerek mesleki gerekse diğer alanlara yönelik yasal düzenlemelerin sermayeye hizmet eden özünden kopartılarak, kamusal çıkarlara ve bilimsel gerçekliğe uygunluğu konusundaki değerlendirmeler odamızdan ve mesleki uzmanlık alanlarımızdan yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak, başta TMMOB ve  bağlı odalar olmak üzere DKÖ, Sendikalar ve diğer emek örgütleri ile güçlü bağlar kurup, ortak çalışmalar yürüterek, birlikte mücadele etme anlayışımız sürdürülecektir
Toplumu ve mesleğimizi ilgilendiren yasal düzenleme ve yönetmeliklerle ilgili olarak tüm örgüt birimlerinin  ortak üretimi ile yaratılan görüş ve önerilerimizin kamusal ve mesleki çıkarlar temelinde yasal düzenlemelerde yer almasına çaba sarf edilecektir.


Mesleki alanımıza ilişkin mesleki ve toplumsal ihtiyacı karşılamayan başta Afet, İmar, Yapı denetim, YAS, Maden, Çevre, Enerji olmak üzere yasalara ve diğer mevzuatlara, kamu yararı ve mesleki hak yetki ve sorumluluklarımız temelinde örgütsel ve hukuki girişimlerimiz bu dönemde de sürdürülecektir.

 

 JMO mesleki demokratik bir kitle örgütü olarak gerek iç işleyişinin gerekse faaliyetlerindeki amaç ve ilkelerinin bir sonucu olarak ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin bir parçası olmaya devam edecektir.

Oda-siyaset ilişkisini, dar grupsal çıkarlara yönelik siyasi çevre - grup - parti ilişkisi olarak görmeyerek, mesleğimizin çıkarlarını da doğal olarak kapsayan emeğin ve kamusal çıkarların doğrultusunda siyaset yapılmasını esas alarak, emekten yana örgütlenmelerle dayanışma içinde olunmaya devam edilecektir. Odamız her türlü cins, ulus, dil, din ayrımcılığına ve baskısına karşı temel insan haklarının savunucusu olmayı esas alarak bu hakların hayata geçirilmesinde çaba gösterecektir.

Kürt sorununun demokratik çözümü, eşitlik, barış ve kardeşlik temelinde bir arada yaşamanın koşullarının yaratılması savunulacaktır.

En temel insan hakkı olan yaşam hakkından, düşünce ve ifade özgürlüğüne, kimlik sorunundan ezilen emekçilerin sorunlarına, güvenli bir çevrede yaşama hakkından, sağlık, barınma, eğitim haklarına varıncaya kadar kamusal sorumluluklarımıza uygun politikalar üretilmeye devam edilecektir.

 

C-2 TMMOB, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER


Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla olan ilişkiler geliştirilerek kurumsallaşması yönünde çabalar harcanacaktır. Özelde meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla, genel olarak sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile özelleştirme ve piyasalaştırmaya karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, özellikle bölgemizde süren emperyalist savaşa karşı eylemlilikler örgütleyerek; bağımsız, üreten ve insani bir kalkınmayı hedefleyen bir Türkiye için çalışmalar yürütülecektir.


Ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı özellikle kamu çalışanları sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz ulaşması için çalışılacaktır. Bu amaçla;

 • Meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla birlikte oluşturulacak olan platformlarda,
 • Emek Platformu`nda,
 • Küreselleşme karşıtı oluşturulacak olan platformlarda,
 • Savaş karşıtı platformlarda,
 • Özelleştirme Karşıtı Platform`da
 • Nükleer Karşıtı Platform`da

yer alınarak aktif görevler üstlenilecektir.


Gerek konu bazında gerekse genel olarak oluşturulan platformlarla birlikte izleme komisyonları oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülerek, siyasal iktidarın uygulamalarının sürekli mercek altında tutulması yönünde çalışmalar yürütülecektir.


Tüm bu çalışmaların yanında ikili veya daha çoklu çalışmalar yürütülerek meslek alanlarımızla ilgili etkinliklerin (Kongre, Kurultay, Sempozyum, Panel vb.) düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.


Serbest mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB`ye bağlı meslek odaları tarafından denetlenmesiyle ilgili uygulamaların Odalar açısından ortak ilke ve esaslar çerçevesinde yapılması için çalışma yürütülecektir.
TMMOB Genel Kurulu‘nda alınan karar gereğince, "Odalar arasında ortak mesleki denetim uygulama süreç, kapsam ve sistematiğinin belirlenmesine ve bu ortak uygulamanın ortaklaşılmış bir kapsamda yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara katılarak, birleşik bir uygulamanın oluşturulmasına çaba harcanacaktır.


Sistemle bütünleşik, uyumlu, siyasetten uzak salt meslekçi ehlileştirilmiş bir TMMOB yaratma çabalarına karşı, örgütsel bütünlüklü bir mücadelenin önemli bir bileşeni olunacak, kazanılmış meşru ve hukuki haklarımızın korunmasına, TMMOB ve Odalarımızın işlevsizleştirilerek güçsüzleştirilmesine karşı durulacaktır.


Dar meslekçi ve mesleki şoven yaklaşımların, serbest piyasada pay kapma anlayışlarının odalarımızda giderek egemen olduğu, bu durumun birlik ruhunu zedelediği ve örgütsel yapımızda zafiyete yol açmaya başladığı günümüzde, mesleki çıkarların öne çıktığı bir anlayış yerine birlik ruhunun yaşatılmasına çaba harcanacaktır.


Ükemizde mesleklerin karşı karşıya bulunduğu pek çok ortak sorun bulunmaktadır. Ortak sorunların çözümlerinin birlikte üretilmesi ve yaşama geçirilmesi için, TMMOB ve bağlı Odalarla ilişkilerin geliştirilmesi ve dayanışma içerisinde olunması gerekmektedir. Meslek alanımızın daraltılmasına yönelik her türlü girişime karşı başta hukuk yolu olmak üzere ciddi mücadele sürdürürken, görüş ayrılıklarına neden olan konularla  ilgili  doğrudan ilişkiye geçilerek sorunlarımızın karşılıklı görüşmelerle çözümlenmesi için gerekli ortamlar oluşturulacaktır.
Üyenin gücüne dayanan ve kendini sadece mesleki faaliyetlerle sınırlandırmayan bir çalışma anlayışını hayata geçirerek odaların ve TMMOB`nin toplumsal muhalefetin içinde daha güçlü yer alması gerektiği düşüncesiyle, AKP`nin saldırılarına karşı daha güçlü ve etkin bir TMMOB ve Oda örgütlülüğü yaratmanın gerekliliği üzerinden hareket etmeyi esas alan bir anlayış geliştirilecektir.
Bu amaçla önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de örgütte bürokratlaşmaya yol açan dar-grupçu, dar meslekçi yaklaşımların tecrit edilmesi, profesyonel ve uzman yöneticiliğin sınırlanması, devletten, siyasi partilerden ve sermayeden bağımsızlık ilkesinin yaşam bulması, odaların piyasaya hizmet üretmemesi, Odaların TMMOB`ye karşı örgütsel sorumluluklarını yerine getirmesi her platformda savunulacak ve bu yaklaşımın hayata geçmesine çalışılacaktır.
Mesleki alanlardaki yetki anlaşmazlıklarının örgütsel bütünlük içinde TMMOB platformlarında aşılmasına yönelik anlayışın yaratılması hedeflenecektir.

TMMOB bünyesi içinde, TMMOB`nin halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana konumlanışının güçlenmesi yönünde çabalarımız sürdürülecektir.

Üyelerimizin ağırlıklı olarak bulunduğu kamu çalışanları sendikaları ile ilişkilerin sürdürülmesi, birlikte mücadele anlayışının devam ettirilmesi, dayanışmanın geliştirilmesi ve kamu çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesine katkı ve ortak mücadele doğrultusunda örgütlü çaba sarf edilecektir. Diğer taraftan, kamu çalışanlarının yanı sıra özelde çalışan meslektaşlarımızın da sendikalaşma çabalarına destek olunacak, çalışma koşullarındaki olumsuzluklara karşı girişim ve çalışmalara devam edilecektir.

Kamu yararı, emek ve toplumsal çıkar, barış ve demokrasi temelinde diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalar bu dönemde de sürdürülecektir.
Maden işletmeciliğine karşı oluşan yerel oluşumlarla ilişki geliştirilirken, özelleştirme karşıtı platform ve nükleer karşıtı platform gibi örgütlenmelerde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de etkin bir şekilde yer alınmaya gayret edilecektir.
Siyanürlü Altın İşletmeciliği, plansız HES`ler, Nükleer Enerji Santral inşası gibi giderilmesi mümkün olmayan çevre sorunları yaratacak girişimlere karşı yöre halkıyla olan dayanışma arttırılarak sürdürülecektir.


Kazanılmış meşru ve hukuki haklarımızın elimizden alınarak odalarımızın işlevsizleştirilmesine karşı dayanışma ve birlik ruhuyla karşı çıkmanın daha bir önemli olduğu her platformda bilince çıkarılacaktır.


Sonuç olarak

 1. Dönemde de bilim ve emekle ürettiklerimizi umut ve inatla toplumun ve meslektaşlarımızın hizmetine sunmaya; yaşanası güzel bir ülke ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu Odamızdan hayata geçirme gayreti içinde olacağımız bir çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz.
  BİLİMLE,     EMEKLE,   İNATLA VE  UMUTLA...!