TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

26. DÖNEM GENEL KURULU

(22.04.2018 - 00.00.0000)

Kararlar
Kararlar

Karar No

1

Odaların çalışmaları ile mali işlerinin denetimi yürürlükteki mevzuat uyarınca Oda Denetleme ve TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Anayasanın 135. maddesinin 5. fıkrasında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

Denetimin yöntemi, kapsamı, sınırları, kimler tarafından hangi usuller çerçevesinde yapılacağı gibi kuralların düzenlendiği kanundan gücünü ve yetkisini almayan hiçbir idari makam, kişi ve kurum, Oda çalışmaları ile idari ve mali işlemleri hakkında denetleme veya denetleme mahiyetinde inceleme vb. hiçbir işlem yapamaz, Oda Yönetim Kuruluna yapılmış ve yapılacak olan bu yöndeki başvurular Oda Yönetim Kurulunca reddedilir.

kararı  oy çokluğu ile karar verildi.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

2

Önceki yıllarda emekli olmuş ancak emekli olduklarına dair bildirimde bulunmamış üyeler, yasal statülerini 31.12.2018 tarihine kadar Odaya yazılı olarak bildirmeleri durumunda, aidat yükümlülükleri emekli oldukları tarih ve miktara göre hesaplanarak tahsil edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

 oy birliği ile karar verildi.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

3

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bu süreçte ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması konusunda Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

4

Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak, Sazlıdere Barajı havzası boyunca devam edip Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşacak olan ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan bilimsel, teknik hiçbir temele dayanmayan 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projesi’nin, 

Yapılması planlanan projenin yaşama geçirilmesi durumunda İstanbul’da, nüfus ve bina yoğunluğunu daha da artıracağı, bununda olası bir İstanbul depreminde ağır can ve mal kayıplarına yol açarak afete dönüştüreceği, 

Sazlıdere Barajını yok edip, Terkos Gölü Sulak Alanı ve Küçükçekmece Gölü Sulak Alanı’nı tahrip edecek olması, 

Mevcut barajları tuzlandırma riskinin yanı sıra, Yer üstü su kaynaklarını etkilemesi, 

Yeraltı su kaynaklarını bir daha geri kazanamamak suretiyle tamamen kaybetme tehlikesi yaratması, 

1.5 -2 milyon metreküplük çıkacak hafriyat ve  uygun olmayan malzemenin dolgu ve yapay ada oluşturulmasında kullanılması

gibi, jeoloji mühendisliğini doğrudan ilgilendiren uzmanlık alanlarına giren konularda yaratacağı olumsuzlukları irdeleyip ortaya koyan hazırlanacak rapor doğrultusunda projenin tüm süreçlerine müdahil olunması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir çalışma grubunun İstanbul Şubemizin yürütücülüğünde oluşturulmasına,

 oy birliği ile kabul edilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

5

Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı sağlıklı ve güvenli çevrede yaşamayı bir insan hakkı olarak görülmesini sağlamayı,

Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, madenlerimizin, derelerin, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeyi

Temel ilkeler olarak kabul eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve bağlı örgüt birimleri; Ülkenin, mesleğimizin ve meslektaşın geleceğine olan toplumsal sorumluluk bilinciyle; yaşam çevrelerinde bilime, tekniğe ve akla aykırı, kamu yararına ters düşen mesleğimizi de ilgilendiren uygulama ve projelerine ilişkin çalışma grupları kurarak konuya tüm süreçlerde müdahil olur, kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenilmesi,

oy birliği ile karar verilmiştir. 


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

6

Ülkemizdeki yerüstü ve yaraltı suların yönetimi ve kullanımında yaşanan idari ve teknik sorunlar ile su kanun tasarısı ve TBMM gündeminde yeralan DSİ Genel Müdürlüğü kanun tasarısı da dikkate alınarak en temel insan hakkı olan suyun ticarileşmesi gibi konularında ele alınacağı  “ Su Yönetimi; Hukuki, İdari ile Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” başlığı altında geniş katılımlı bir çalışmanın yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

oy birliği ile karar verilmiştir. 


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

7

Kentleşme, planlama, imar çalışmaları başta olmak üzere birçok mühendislik hizmetinin gerçekleştirilmesi sırasında karşı karşıya kalınan heyelan ( kayma, akma, devrilme ), kaya düşmesi ve Oturma/ tasman gibi jeolojik tehlikelerin belirlenmesi, tanımlanması ve bunlara ilişkin raporların hazırlanması konularında meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla “ Heyelan,  Kaya Düşmesi ve Oturma/Tasmanların Araştırılması, Haritalanmasına ile Buna İlişkin Rapor Formatlarının Belirlenmesi ve Klavuz Niteliğinde El Kitabının Hazırlanması" konusunda önümüzdeki dönem çalışma yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

8

Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz. Ülkenin Olağanüstü   Hal   ve Kanun   Hükmünde   Kararnamelerle   yönetildiği, güçler ayrılığı ilkesinin terk edildiği, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı, gözaltıların, işten   çıkarmaların, savaş   çığırtkanlığının giderek arttığı demokrasinin rafa kaldırıldığı bir siyasal ortam içindeyiz. Toplumun etnik ve inançsal temelde bölünmeye doğru sürüklendiği, ekonomik krizin eşiğine gelindiği, kadınlar üzerindeki baskıların ve kadın cinayetlerinin görülmemiş ölçüde arttığı, taşeronlaştırmanın, güvencesiz ve esnek çalışmanın mesleğimiz de dahil olmak üzere tüm emek kesimlerini yoksullaştırdığı ve sömürüyü hat safhaya çıkardığı bir dönemden geçiyoruz.

Tek tipci, baskıcı, cins ayrımcı anlayışa karşı; TMMOB’nin, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, adaletten, laiklikten   ve   barıştan   yana   olan toplumcu mücadele çizgisini güçlendirerek devam ettirmek, mesleğimize ve topluma karşı sorumluluğumuzdur. Bu nedenle Jeoloji Mühendisleri Odası önümüzdeki çalışma döneminde, bu mücadele çizgisini benimseyen; üyelerinin ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine hizmet edecek bir çalışma programını hayata geçirmesi,

oy birliğiyle karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

9

Jeoloji Mühendisliği mesleki ürün yelpazesinde en geniş bölümü oluşturan “zemin ve temel etüt raporları” konusunda mesleki hak ve yetkilerimizi gasp eden Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Bu Yönetmeliğe karşı Odamızın 2000’li yıllarda başlayan ve önemli kazanımlar içeren idari ve hukuki mücadelesini esas alan bir dava dosyası hazırlanarak iptal davası açılmalıdır. Bu süreçte olası mesleki hak kayıplarının önlemesi amacıyla, Oda örgütlülüğümüz içerisinde, temsilciliklerden başlamak suretiyle Şube ve Genel Merkez dahil bütün birimlerde, yerel ve bölgesel üye toplantıları, çalıştay vb etkinliklerle karşı karşıya kalınan durumun yolacağı mesleki yetki ve sorumluluk kayıpları değerlendirilmeli; üyelerimizin önerileri ile şekillenecek bir mücadele perspektifi oluşturulmalı; bölüm başkanlıklarında konuya ilişkin oluşmuş akademik bilgi birikiminden destek alınmalıdır.  Bu süreç, sadece bir mesleki yetki ve sorumluluk mücadelesi olarak görülmeden ve davanın açılması ile sınırlanmadan, oda örgütlenme çalışması, üye ile buluşma olarak ele alınmalı ve bu temelde planlanması,

oy birliği ile kabul edilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

10

Odamız Ana Yönetmeliği dışında, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Burs, Fotograf arşivi ve Sergisi ve Bilirkişilik Yönetmeliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda veya mevcut yönetmeliklerde Oda birimlerimizin de görüş ve katkıları ile değişiklik veya redaksiyon yapma ve yürürlüğe koyma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

11

Jeoloji Mühendislerinin, topluma, çevreye, mesleğine, meslektaşlarına, hizmet verdiği kişiye, Odasına ve kendisine karşı yükümlülüklerini ve göz önüne alması gereken değerleri tanımlayan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mesleki Davranış Kuralları / Mesleki Etik Yönetmeliği’nin örgüt birimlerinin görüşlerini de alarak hazırlaması ve uygulamaya sokması için yeni seçilecek Oda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

oy birliği ile karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

12

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü için genel merkez, şube ve temsilciliklerde çalışan kadın personellere idari izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

13

Odamız Ana Yönetmeliği ve Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde 2018 ve 2019 yıllarına ait Oda Bütçe Uygulama Esasları ile kadro cetveli;

1. Oda ve İktisadi işletmesinin personel kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, ancak, Oda merkezi ile bütün örgüt birimlerinin aylık gelirlerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre personel azaltılması veya gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istihdam konusunda Oda yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

• Oda Sekreteri: 1

• Oda Sekreter Yardımcısı: 2

• Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1

• Oda Hukuk Danışmanı: 1

• Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1

• Şube Sekreteri: 2

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Müdürü 1

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordintörü-1

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Personeli -5

• İdari büro personelleri: 27


2.  2018-2019 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği biçimde;

2018 yılı için

• Üye Aidatı: 12,0 TL

• Üye Kayıt:  20,0 TL

2019 yılı için

• Üye Aidatı: 15,0 TL

• Üye Kayıt:  25,0 TL

olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,

3. Merkez‘in şubelere yapması gereken Nakit aktarımlarının bu kapsamda mali işler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2018 ve 2019 yılı için bir önceki aylık gelirlerinin %75‘i  oranında olmasına,


Ayrıca, 

4. Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 

5. 2018-2019 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, Kurs ücretlerinin, diğer hizmet bedellerinin ile belirlenmesinde,  

6. Oda/şube Sekreteri, hukuk danışmanı, mali danışman ve personel ücretlerinin belirlenmesinde, sendikalı personel için Toplu sözleşme yapılması ve uygulanmasında,

7. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu‘nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesinde,

8. JMO Asgari Ücret Tarife`sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge ücretlerinin ve Büro tescil ve yenileme ücretlerinin, şube görüşleri de dikkate alınarak belirlenmesinde,

9. Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdamı veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde gider azaltıcı dengeleyeci önlemlerin alınmasında, 

10-Genel Merkez, şube ve temsilcilik organlarında görev alan üyelerin oda amaçları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler esnasındaki seyahat ve yolluk gider harcamalarının belirlenmesinde,

11. 2018 ve 2019 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya eksiltme yapılmasında, 

Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Diğer taraftan,

12. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 5.000 TL. Şubelerde 2.000 TL tutulmasına, fazla olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına,

13. Şubelerin 10.000 TL ve üzerinde, temsilciliklerin 5.000 TL ve üzeri demirbaş alımı ve tek kalemde harcama miktarı için Oda yönetim Kurulu‘ndan yetki alınmasına, 

14. 2018-2019 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması (GARANTİ BANKASI VE İŞ BANKASI VADESİZ HESAP) ve POS hesapları kullanılmasına da devam edilmesine, Oda Yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, Örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına,

15. Belge ve Aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmaması, tüm birimlerimizin oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

16. Aylık Mizan Cetveli‘nin hazırlanması ve harcamaların  Genel Kurul kararları, Mali İşler Yönetmeliğine, yılı Bütçe Uygulama Esaslarına uygun biçimde ve düzenli olarak bir önceki aya ait mizanların bir sonraki ayın onuna kadar hazırlanıp Genel Merkeze gönderilmesine, ilgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenmesine,

17. Yıllık geliri 1000 TL’nin altında olan ve/veya gelirleri giderlerini karşılamayan temsilciliklerin mali işlemleri yapma yetkilerinin alınmasına ya da iyileştirilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim kuruluna yetki verilmesine,

18. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,

19. Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yetki alınmasına; elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi aboneliklerin mutlaka Oda adına yaptırılmasına ve faturaların otomatik ödemeye verilmesine,

20.Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin Çankaya V.D. 8450036092 vergi numarasının kullanılmasına, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi kapsamındaki işlemlerde ise Çankaya V.D. 8450336671  vergi numarasının kullanılmasına,

21. Örgüt birimlerinde Çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde personel çalıştırılmamasına,  

22. Şube Saymanlarının yönetmelikte belirlenen ve Şubenin bulunduğu il merkezinin mali işleyişinden sorumlu olması, şube etki alanındaki İl Temsilciliklerinin düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamak, gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerinde yapmak gibi görevlerinin yanı sıra belirlenen oran ve miktardaki harcama miktarının şube il merkezi ve bağlı il temsilciliklerine aktarımı ile de yükümlü olmasına,

23. Oda mali işler yönetmeliğinde iktisadi işletme  kapsamında belirtilen,  Gelir oluşturan her türlü etkinlik, hizmet ve faaliyetin  İktisadi İşletme bünyesinde gerçekleştirilmesine, hazırlık aşamalarında etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 10.000 TL yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinliklerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleştirilmesine, 

24. Bütçe uygulama esasları kapsamında ihtiyaç duyulan ilave düzenlemelerin yapılmasında yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

 oy birliğiyle karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

14

5 yıla kadar üye aidat borcu olan üyelerimize talepleri halinde üye kayıt belgesinin verilmesi konusunda çalışma yürütmek üzere oda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile karar verilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

15

2018 yılı için üyelik aidatının 12 TL, 2019 yılı için ise 15 TL olması 

oy çokluğu ile kabul edildi.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

16

2018 yılı için aidat 12 TL, 2019 yılı için 12 TL olması oy çokluğu ile red edildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

17

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Okunarak oy birliği ile kabul edildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Delegeler
Organlar
DİVAN
AYTEKİN ZİHNİ
İFAKAT NEJLA ŞAYLAN
EREN ŞAHİNER
ŞİRVAN AVCI