TMMOB Odalar 29 Haziran 2022, Çarşamba

Çağrılı BildiriBatı Anadolu Jeolojisine Yeni bir bakış

Çağrılı BildiriTürkiye’deki Ana Tektonostratigrafik Birliklerin Sınıflandırılması ve Jeolojik Evrimi

Çağrılı BildiriTürkiye’deki K/T Sınırı

Çağrılı BildiriTürkiye’de Deprem : Earthquake Issue in Turkey”

Çağrılı BildiriKüresel Isınmaya Jeo-biyolojik Bir Bakış

Çağrılı BildiriTürkiye’de ve Dünyada Jeoloji Eğitimi ve Yerbilimlerindeki Gelişmeler

Çağrılı BildiriJeoloji Mühendisliği ve Jeoteknik Uygulamalar

Çağrılı BildiriYaşam Etiği, Bilim Etiği ve Meslek Etiği

Çağrılı BildiriEvrim Kuramının Türkiye’ye Girişi ve Etkileri

Düşük Karbon Ekonomisi

Küresel İklim Değişikliği, Uluslararası İklim Değişikliği Antlaşmaları ve Türkiye

Son 20.000 Yıldaki Dünya ve Akdeniz’deki İklim Değişiklikleri-Uygarlıklara Etkisi

Okyanuslardaki Devinimler ve Ani İklim Değişimi Süreçleri: Dönüşü Yok Artık!

Küresel Isınma, Deniz Seviyesi Değişimi ve Kıyılardaki Riskler

Küresel Isınmaya Karşı Jeolojik Çözümler: C02 Depolama Olanakları

Microbes, Tectonics and Life: ~4 Billion Years of Experimentation in Earth’s Evolution

Biogeoevolution: Interactions from the Planetary Scale Down to the Micro-scale of the Fungi, Bacteria and Mineral Worlds

Bioalteration of ocean floor pillow lavas through time – 3.5Ga to present

Marine Methane Biogeochemistry of the Black Sea

Karasal ortamlarda metal sulfid minerallerinin oksidasyon biyojeokimyası: İzotoplar neler söyler

Microbial Life in Extreme Environments: Linking Geological and Microbiological Processes

08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depreminin (Mw: 6.1) Kaynak Fayı Üzerine Düşünceler

08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi

Nature of Gravity flows and Nappe deposits during the Foreland basin development in the Coniacian to Campanian time interval along NE Arabian Plate Margin (Zagros- Iran)

Rheic SSZ Okyanusal Litosfer (320 My) kalıntıları, İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu, KD Türkiye: Refahiye-Erzincan Ofiyolitinden Yeni Jeokimyasal ve Re-Os İzotop Verileri

Beyçam Yığışım Karmaşığı, KD Türkiye: 377 Milyon Yıl Yaşlı SSZ-tip Okyanusal Litosfer Oluşumu

The Tectono-Stratigraphic Characteristics of Nappe Structures around Konya and Ilgın Area in Kütahya- Bolkar Dağı Belt

8 Mart 2010 Kovancılar (Elazığ) Depremi (ML=5.9) Mikro-Deprem Gözlemleri

Yazıhan (Malatya) Batısının Tektono-Stratigrafisi

Ductile Transpressional Shear Zones in Mashhad granitoids, West of Mashhad, NE Iran

Deep Lithospheric Structures in Geodynamical Evolution of South Tien-Shan

Bolkar Dağları Güneyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun Jeolojik ve Tektonik Özellikleri

Güney-doğu Kafkasyanın Alpik Örtüğünün Azerbaycan Sınırlarında Tektonik Laylanması

Kilikya Baseni’nin Plio-Kuvaterner Tektonik Yapıları (Kozan Fayı)

Upper Barremian- Lower Aptian Foraminiferal Record of the Shallow Water Carbonates (Taft Formation) in North of Isfahan, Central Iran

Bayburt Area (East Pontides) Eocene Nannoplankton Biostratigraphy

The Role of Skeletal Microstructure During Selective Silicification in Foraminiferal Components of the Eocene Hybrid Limestones, Amoreh – Qum, Central Iran

Biostratigraphy and Palynostratigraphy of Asmari Formation at the Katula Stratigraphic Section (Izeh Zone) in the Zagros Basin

Foraminiferal Biostratigraphy of Middle Jurassic- Early Cretaceous Carbonate Rocks Outcrope at Dede Mountain (Kozan/Adana), Gümelek Hill and Southeastern of Kayapınar Village (Tufanbeyli/Adana)

Foraminiferal Content and Age of The Lower - Middle Jurassic Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı, Turkey) Sedimantary Sequence

Benthic Foraminifera and Calcareous Algae of the Barremian- Lower Aptian Deposits in the West of Kopet Dagh, NE Iran

The Composition and Age Relations of Şile and Bozcaada Rhizoliths: Implications for the Late Pleistocene Coastal Dynamics

Changing Environmental Conditions during Holocene at Yenikapı (İstanbul) Coastal Area: Benthic Foraminiferal Evidence

Sea-Level Changes on the Aegean Sea Coast of Turkey during the Last 6 ka: Interpretation of Microfacies analysis and Dating Results from Beachrocks

Economic Heavy Mineral Potential of Beach Sediments of the Fethiye Gulf

The Relationship and Evolution of the Burdur-Fethiye Fault Zone, the Rhode Basin, Anaximender Seamounts, the Antalya Gulf, and the Isparta Angle since Miocene to Recent in Tectonics of the Eastern Mediterranean = Doğu Akdeniz’in Miyosen-Günce

Seismic Risk Analysis and Study of Seismicity of Adana-Antakya-Kahramaraş (Turkey) Region by Using “b” Value Variation and Gumbell Distribution Statistics

Missing Pieces of the Western Anatolia and Aegean Puzzle in Miocene: the Thrace- Eskişehir Fault Zone (TEFZ)

“TAMAM” Seismic Study in the Marmara Sea for High Resolution Mapping of the North Anatolian Fault : Kuzey Anadolu Fayının Yüksek Ayrımlı Haritalanması için “TAMAM” Sismik Çalışması

Özbek Yarımadası’nda (Urla, İzmir, Batı Türkiye) Bir Üst Triyas Boksitli Kireçtaşı İstifinin Foraminifer İçeriği ve Yaşı

Segmentation along the North Anatolian Fault between the Central Marmara Basin and the Gulf of Saros and Behaviour of the Segments during the Large Earthquakes in the 20th Century: Orta Marmara Çukurluğu-Saros Körfezi Arasında Kuzey Anadolu Fayı

Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Jeolojik, Jeomorfolojik ve Arkeolojik Veriler Geological, Geomorphological and Archeological Evidence for the activity of Kütahya Fault Zone

Mağaralarda Paleosismoloji Araştırmaları: Manisa, Spil Dağı Örneği The Paleoseismological Researches in Caves: An Example of Manisa Spil Mountain

1939 Erzincan Depremi (M:7.9) Yüzey Kırığı: Segment Yapısı ve Atım Dağılımı, Kuzey Anadolu Fayı Surface rupture of 1939 Erzincan Earthquake (M: 7.9): segment structure and slip distribution, North Anatolian Fault

Sedimentological Studies of the Zakeen and Faraghan Formatons in the North Bandar-Abbas (SE Zagros)

Effects of Eustasy on the facies and sedimentary environment of the Lower Cretaceous Deposits in the East of Kopet Dagh, NE Iran

Microfacies and Depositional Environment Aptian-Albian Deposits (Daryan Formation) in Sivand and Dashtak Anticlines in NW of Shiraz

Sequence Stratigraphy and Palaeogeography of the Miocene deposits in Northwest of Central Iran

Facies analysis, Sequence stratigraphy and Depositional Environments of the Late Barremian-Early Aptian succession (Tirgan Formatiom) in the Western Kopet Dagh (NE Iran)

Depositional environments & Sequence stratigraphy of the Albian to Turonian intervals (Kazhdumi & Sarvak Formations) in the NW Fars Area (Zagros Basin)

Microfacies, Depositional Environments and Diagenesis of the Qom Formation in the East of Tehran

Depositional Environments of the Lower Miocene evaporites of the Kalhur Member in the Zagros fold-thrust-belt, SW Iran

New Data on the Organic Reef Buildups of the Upper Jurassic Deposits Within South-East Caucasus

Tectonic role in Carbonate Platforms Configuration: A Case Study of Cenomanian-Turonian Deposits at Khorramabad Area, NE of Lurestan, Iran

Yağlıpınar Formasyonu’nun Sedimantolojisi, Pınarbaşı Kuzeyi, Kayseri Sedimentologıc Features of Yağlıpınar Formation, Northern Pınarbaşı, Kayseri

Pathogenesis of Middle Jurassic Fragmental Rocks Within Pre-Caspian Trough

Çivril-Çal yöresi (KD Denizli) Neojen Paleosollerinin Sedimantolojik ve Paleopedolojik Özellikleri The Sedimentological and Paleopedological characteristic of the Neogene paleosols of Çivril-Çal area (NE Denizli

Adana Havzasında Yüzeylenen Geç Miyosen Yaşlı Evaporitlerin Fasiyes Özellikleri ve Çökelme Ortamı The Facies Features and Depositional Environments of the Late Miocene Evaporites in the Adana Basin

Adıyaman çevresinde yüzeyleyen (Güneydoğu Türkiye) Geç Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait soft-sediment deformasyon yapıları Soft-Sediment Deformation Structures in the Late Miocene Şelmo Formation around Adıyaman Area, Southeastern Turkey

Investigation of Microfacies and Sedimentary Environment of Ilam Reservoir in Iranian Mansuri Oilfield

Cainozoic Delta Complexes in the Measures of the Ukrainian Part of the Black Sea

Genetical Investigation of Balya-Balıkesir Lead-Zinc Mineralization

Tectonic Setting and Age of Ore Deposition Related to Late Cretaceous to Eocene Post- Orogenic Extensional Events in the Central Anatolia, Turkiye=Orta Anadolu’da Geç-Kretase-Eosen Post-orojenik Tansiyonel Olaylarıyla ilişkili Cevherleşmeleri

Geological and Geochemical poperties of the Pb-Zn-Cu Mineralizations in the Area between Karadoru-Karaköy, Çanakkale

Fluid Inclusion Petrography in Porphyry-Type Alteration Zones on İnanmış Oltu- Erzurum (KD Türkiye)

Geochemical Characteristics of the Eymir (Sorgun-Yozgat) Manganese Mineralizations, Turkey

First Results of Geochemistry of Platinum Group Elements of the Chromitites from Kızıldağ (Hatay) and Islahiye (Gaziantep) Ophiolites

Investigation of the Geology and Geochemistry Gol-e- Gohar Iron Deposit, Sirjan-Iran

Are The Manganese Deposits Within The Koçali Melange Related With Cyprus Type Massive Sulfide Deposits?

The Geological Features of Dutlu (Oltu-Erzurum-NE Turkey) Porphyry Cu Mineralisation

Geological Features of Tavşan Tepe (Narman-Oltu-Erzurum) Brecciatted Vein Type Cu-Pb-Zn Mineralization=Tavşan tepe (Narman-Oltu-Erzurum) Breşik Damar Tip Cu-Pb-Zn Cevherleşmesinin Jeolojik Özellikleri

Geological Features of Tavşan Tepe (Narman-Oltu-Erzurum) Brecciatted Vein Type Cu-Pb-Zn Mineralization

Geology of Au mineralization near Sivas-Kangal Pınargözü

Preliminary Findings Of Fossil Traces From Massive Sulfide Deposits (Lahanos, Killik, Çayeli) Of Eastern Black Sea Region=Doğu Karadeniz Bölgesi Masif Sülfid Yataklarındaki (Lahanos, Killik ve Çayeli) Fosil İzlerine Ait İlk Bulgular

Tunca (Ardeşen-Rize) Ore – Ore Mineralogy and Geochemistry

Preliminary Findings of Porphyry Copper Mineralization in Olur-Tortum Zone: Yeşilbağlar and Kaban Mineralization (Olur-Erzurum-NE Turkey)

KB Anadolu’da Bazı Pb-Zn Cevherleşmelerinin İz Element Değerleri ile Biyojeokimyasal Verilerinin Karşılaştırılması- Önbulgular

Handeresi- Bağırkaç ve Fırıncıkdere (Çanakkale-Yenice-Kalkım) Galerileri Pb-Zn Cevherleşmelerinde Mineralojik Veriler

Sarıoluk Aşınıp Taşınmış Pb-Zn Yatağının Jeoloji ve Cevherleşmesi, Biga Yarımadası, Türkiye

Konsolidasyon Deneyi İçin Alternatif Bir Yöntem Olarak Santrifüj Tekniğinin Değerlendirilmesi

Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi

Konsolidasyon Deneyi İçin Alternatif Bir Yöntem Olarak Santrifüj Tekniğinin Değerlendirilmesi Evaluation of Centrifuge Technique as an Alternative for the Oedometer Test

Isparta Ovası Volkanik Zeminlerinin Mühendislik Özellikleri

Drenajsız Makaslama Dayanımının Ters Ekstrüzyon Yöntemiyle Tayini Evaluation of Undrained Shear Strength Using the Reverse Extrusion Test

Van’daki Zeminlerin Dinamik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Betonarme Yapılar Üzerindeki Etkileri Dynamic Properties of Soils in Van and Influence of These Properties on Reinforced Concrete Structures

İnce Taneli Zeminlerin Hidrolik İletkenliğinin Tayini İçin Çok Hızlı Bir Yöntem A Very Quick Method to Determine the Hydraulic Conductivity of Fine Grained Soils

İstanbul Zonu'nda Karbonifer Flişinin Kaynak Alanı: Kumtaşı Petrografisi ve Kırıntılı Zirkon-Rutil Jeokronolojisi

Denizli Yöresi Geç Miyosen Paleosollerinin Duraylı İzotop Jeokimyası

KB Anadolu Miyosen granitik magmatizmasının kökeninin ve jeodinamik evriminin izotop verileri ile değerlendirilmesi ve Ege adaları granitoyidleri ile karşılaştırılması

Satansarı Granitoyidinin Sr, Nd ve Hf izotopik özellikleri ve zircon LA-SF-ICP-MS U-Pb yaşları (Aksaray), Orta Anadolu Kristalen Kompleksi Sr, Nd and Hf isotopic signatures and LA-SF-ICP-MS U-Pb zircon ages from the Satansarı Granitoid (Aksaray), Ce

Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Alterasyon Mineralojisi, Sıvı Kapanım ve LA-ICPMS Pb İzotop Özellikleri

Nonferrous and precious metals postcollisional metallogeny in the Lesser Caucasus and NW Iran

Besni ve Gölbaşı (Adıyaman) Manganez Zuhurlarının Jeolojisi ve Jeokimyası

Laurit (RuS2)’ce zengin Yüksek-Cr Ofiyolitik Kromititleri, Islahiye, GD-Türkiye: Cevher Mikroskobisi ve Elektron Mikroprob Verileri

The Features of Göksun-Küçükkızılcık Au-Ag Mineralisation with Fluoride (Kahramanmaraş-Turkey)

Çeşitli Sfaleritlerin Kimyası ve Katodolüminesans Karakteristikleri –Cevher Yataklanma Tipini Belirlemede Muhtemel Kullanımı

Geology and geochemical characteristics of upper Triassic - lower Jurassic Galandrud coals of the Central Alborz in Northern Iran

Geochemical Characteristics of Organic Matter from Qom Formation Rocks of northwest of Iran (Uremia)

Geochemical Characteristics of Triassic-Jurassic Boundary in Tabas Basin, Central Iran

Korkuteli (Antalya) Kuzeyi Mesozoyik Otokton Çökellerinin Organofasiyes Özellikleri

Batı Toroslarda’ki Senomaniyen-Turoniyen Yaşlı Siyah Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri

Doğu Anadolu’da Yer Alan Üst Oligosen ve Miyo-Pliyosen Yaşlı Kumtaşlarının Diyajenezi ve Rezervuar Kaya Özellikleri

Sinop Havzası’ndaki Alt Kretase Yaşlı Çağlayan Formasyonu’nun Kaynak Kaya Özellikleri ve Petrol-Kaynak Kaya Korelasyonu

Geochemical Evaluation of Asmari and Bangestan Reservoirs in Marun Oilfield, Iran

Sequence Stratigraphy of Early Cretaseous at Central and Eastern Part of the Kopet- Dagh Basin, NE Iran

Revised Biostratigraphy and new Biozonation for the Aptian Succession in Central and High Zagros

Doğu Toroslar’da Suna Tepe (Yahyalı/Kayseri) ve Yakın Çevresinde Yüzeyleyen Üst Permiyen-Alt Triyas Geçişindeki Kayaların Biyosıtratigrafisi ve Mikro Fasiyes Özellikleri

Atık Pet Şişe Kırıklarının Zemin İyileştirilmesinde Kullanılması Zemin iyileştirme

Zemin İyileştirmesinde Statik Sıkıştırma Yönteminin Kullanılması

Lagün Kökenli Zeminlerin Mühendislik Özellikleri: Antalya Örneği

Ön Yüzü Beton Kaplamalı Dolgu Barajlara Örnek: Dim Barajı (Antalya)

Atterberg Limitlerinin Tek ve Basit Bir Gereçle Tayini

Şişen Killi Zeminler Üzerinde Sıcak Suyun Etkisi ve Yeraltında Hareketinin Matematiksel Modellenmesi

Kuzey Anadolu Yanal Atımlı Fay Zonu, Tokat Masifi, Amasya Dolaylarındaki Olası Jeolojik Tehlikeler

Kürtün (Gümüşhane) Barajı Sağ Sahilinde Yer Alan Birimlerin Heyelan Potansiyeli Ve Bu Heyelanlara Bağlı Tsunami Oluşma Olasılığına Yönelik Bir Ön Değerlendirme

Doğal Göllerin Taşkınların Önlenmesindeki Etkisi

Landslide Study and Mitigation Measures in the Hattia Bala Reservoir, Muzaffarabad, Kashmir, North Pakistan

Doğu Karadeniz Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyonu, Kütle Değişimleri ve İz Elementlerin Davranışı

Arzular Altın Cevherleşme Sahasındaki Toprak Jeokimyası Çalışması (KD-Türkiye)

Batı Anadolu Metalloid Provensinde Gömülü Antimon Birikimlerinin Saptanmasında Jeokimya-Jeofizik Prospreksiyonlarının Birlikte Kullanımı

Yıldızeli (Sivas) Yöresi’nde Ultramafikler ile İlişkili Flogopit Oluşumları

Alabayır Ofiyolitik Melanjı’nın (Van-Türkiye) Jeolojisi ve Mafik Daykları’nın Jeokimyasal Karakteristikleri

The Ultimate Cause for Ir Concentration in the Late Devonian Marine Sediments

Orhaneli (Bursa, KB Türkiye) Ofiyolitik Kromititlerinin Platin Grubu Element (PGE) Dağılımları ve Mineralojik Özellikleri

Alabayır Ofiyolitik Melanjı’nın (Van-Türkiye) Jeolojisi ve Mafik Daykları’nın Jeokimyasal Karakteristikleri Geology of Alabayır Ophiolitic Melange and Geochemical Characteristics of Mafic Dykes (Van-Turkey)

The Ultimate Cause for Ir Concentration in the Late Devonian Marine Sediments

Enerji de Hidrolik Santrallar Gerçeği

Yağışlara Bağlı Gelişen Heyelanların Zamansal Olabilirliğinin Yağış-Frekans Analizleri ile Kestirimi

Kaya Kütlelerinin Dayanımının Belirlenmesi için Eğrisel İndirgeme Zonunu Dikkate Alan Yeni Bir Ampirik Yaklaşım

Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon

Tam Cepheli Tünel Delme Makinelerinin İlerleme Hızına Etki Eden Faktörler

Anıtkabir Sarı Travertenlerinde P Dalgası Hızı Ölçümleri ile Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi

Kayaçların Çekme Dayanımının Regresyon Analizleri ve Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Modellerin Karşılaştırılması

Yapı Taşı Olarak Kullanılan Zayıf Kayaların Mühendislik Özellikleri: Niğde Yöresi Tarihi Yapılarından Örnekler

GB Anadolu’da Ören Havzasına Ait Miyosen Makro Ve Mikro Floraları: Paleoiklimsel Ve Paleovejetasyonel Yorumlamalar

Seyitömer ve Tunçbilek Havzalarındaki Linyit İçerikli Alt–Orta Miyosen Tortulların Paleoflorası ve İklimi, Kütahya Alanı, KB Türkiye

Kuzey Batı Türkiye’de (Trakya-Kızılcahamam) geç Oligosen-erken Miyosen yaşlı silisleşmiş ağaçlar: Paleocoğrafya ve Paleoklimatoloji

Nannoplanton Türlerinin Kantitatif Analizleri İle Paleosıcaklığın Belirlenmesine Bir Örnek: Bartın, Türkiye

The New Data on the Paleotemperature of Pliocene Basins within South Caspian Depression

Dikit İz Element İçeriğinden Paleoçevre Koşullarının Belirlenmesi: Yelini Mağarası (Günyüzü, Eskişehir)

Kretase’deki en ılık okyanus suyu sıcaklığının duraylı izotop kanıtı: Senomaniyen- Turoniyen Sınırında Küresel Deniz Seviyesi, İklim Değişimi ve Volkanizma arasında bir bağlantı (Sakarya Bölgesi, KB Türkiye)

Orta Sakarya Bölgesi’nde K/T Sınırının Jeokimyasal, İzotopik ve Paleontolojik Kanıtları

Mogan ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli

Mogan ve Eymir Gölleri (Gölbaşı) Arasında Yeralan Hidrojeolojik Sistemde Yeraltısuyu Akım Modeli

Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Hidrolik Yük İnterpolasyonu: Orgeval Çalışma Alanı/Fransa

Sandıklı (Afyon) Jeotermal Sahası Merkezi Isıtma Sistemi ve Gelişimi

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar

Geoelectrical Maps of Aquifer Horizons of Fatha Formation / NW Iraq

Isparta Province – Çobanisa Village – Kulovası (Mountain Davras Ski Center) Hydrogeology and Geophysics Resistivity Works Results

Çorlu Formasyonu’nun Batı Kenarının Akifer Özelliklerinin Jeoelektrik Yöntemle Modellenmesi

Trabzon İli Yüzey ve Yeraltı Sularının Kalitesi

Alaçatı (Çeşme-İzmir) Jeotermal Sistemi Jeolojisi

Batı Anadolu ve Orta-Doğu Anadolu’daki Jeotermal Sahaların Jeokimyasal Yöntemlerle Karşılıklı Değerlendirilmesi

Türkiye’de Su Kuyularının Problemlerini Azaltmak İçin Sarmal Tip Filtrelerin Kullanılabilirliği

Jeotermal Sondaj Çalışmalarında Kombine Tip Sondaj Makinalarının Sağladığı Faydalar ve Çamlıdere, Çaltı Örnekleri

Olba Antik Kentinde Arkeolojik Yapı Sınırlarının Jeofizik Yöntemle Belirlenmesi: Mersin, Türkiye

Dünya Çapında Bir Jeolojik Miras Ögesi; Süstaşı Diaspor (Zultanit) Kristalleri

Kadın Mühendisler: Eğitimden Mesleğe Sorunların Görünürlüğü

TMMOB’nin Kadın Politikası Nasıl Kurgulanabilir

Akademik ve Mesleki Unvanlar ve sorular

Avrupa Akridite Jeoloji Eğitim Programları Projesi (EURO-AGES)

Çelikhan-Sincik Yöresinde Pütürge Metamorfitleri’ni Kesen Damar Kayaçları Maden Karmaşığı’na mı ait?

Melting Reactions and Their Characteristics in the Alvand Aureole Metapelites, Hamadan

Armutlu-Almacık Kuşağı (KB Anadolu) Oligo-Miyosen Volkanizmasının Petrolojik Özellikleri ve Kökeni

Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale-Çan Yöresi Volkanik Kayaçlarının Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri ve Evriminin Araştırılması

Cora Maarı’nın (Erciyes Volkanik Kompleksi, Türkiye) Orta Anadolu Volkanik Bölgesi Kuvaterner Monojenetik Volkanlarıyla Karşılaştırmalı Petrolojisi

Kuvaterner Yaşlı Tendürek Volkanının Volkanostratigrafisi ve Petrografisi, Doğu Anadolu

Van Gölü’nün Kuzeyindeki Neovolkanik Provensin Magmatik Evrimi, Doğu Anadolu

Mayıslar-Sarıcakaya (Eskişehir) Bölgesinde Sündikendağı Yatağındaki Mineralizasyonlar; Süstaşı Mavi Kalsedon ve Metalik Cevher Oluşukları

Gemological Potentials of East Azerbaijan Province, NW of Iran

Mineral Assemblages Sequence of Contact Aureole of Mashhad Granite

Akdağmadeni (Yozgat) Pb-Zn Yataklarındaki Kuvars ve Sfalerit Minerallerinde Yapılan Sıvı Kapanım Çalışmaları

Pütürge Metamorfiklerindeki Yüksek Alan Gerilmeli Element (HFSE) Hareketliliğinin Mineralojik Kanıtı

Silivri-Çatalca (İstanbul) Kömürlerinin Kimyasal ve Organo-petrografik Özellikleri

Keles (Bursa) Neojen Havzası Linyit İçerikli Çökellerin Litofasiyesleri ve Çökelme Ortamı

Kale-Kurbalık (Denizli-Türkiye) Kömürlerinin Jeolojik Konumu, Mineralojisi ve Petrografisi

Orhaneli Kömürlerinin Mineralojisi, Petrografisi ve Element İçeriği, Bursa-Türkiye

Ergene Havzası Çökellerinde Stratigrafik Kapanların Jeoelektrik Yöntemle Üç Boyutlu Görüntülenmesi

Eğirdir Gölü Dip Sedimanlarında Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Sünnet Gölü’nün (Göynük, GB Anadolu) Batimetrik ve Morfolojik Özellikleri

Holosen İklim Değişikliklerine Sedimanter Yaklaşım: Sünnet Gölü, Bolu, KB Türkiye

Eğirdir Gölü'nde (Isparta) Güncel Tortullaşma

Van Gölü’nün Çevre Mağnetizması

Aksaray İli Yeraltı Sularının Korozif Etkinlik Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Belirlenmesi

Deliçay - Tarsus Çayı (Mersin) Arasındaki Bölge Topraklarının Jeoakümülasyon İndisine Göre Kalite Sınıflaması

Analysis of Stress Condition of Faults in Oil-Gas-Bearing Areas Using GIS and Seismic Data

Çevre Jeolojisi Açısından (Perspektifinden) Tıbbi Jeoloji’nin İlkeleri ve Sorunları

Tıbbi Jeoloji Kapsamında Çevre ve İnsan

Geological Characteristics of Soils Used in Geophagy and Marl (Bor-Emirgazi)

Tunceli İli Katı Atık Sahasının Mevcut Durumu, Su Kaynakları ve Sağlığa Etkisi

Bekilli ve Süller (Denizli, Batı Anadolu) Talk Oluşumlarının Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi ve Akciğer Hastalığı Riski Açısından Değerlendirilmesi

Denizli ve Çevresindeki Termal Mineralli Suların Tıbbi Önemi

Ambarlı Liman Faaliyetlerinin Yüzey Sedimentlerindeki Ağır Metal Dağılımına Etkisi

Kömürlerin İz Element İçeriklerinin Sağlık Üzerine Olası Etkisi; Trakya Havzası Örneği (Keşan-Edirne)

Kömürlerimizin Çevre Duyarlılığı ile Uyumlu Olarak Kullanılması

Değişen İklimin Neden Olmayacağı Sorunlar

Güncel Ve Kalkolitik Dönem Arasındaki Çevre Kirliliğinin Mytilus Galloprovincialis Lamarck, 1819 Kavkılarında Değerlendirilmesi: Yarımburgaz Mağarası, Kuzey Marmara Denizi Ve İstanbul Boğazı Kıyıları

Denizlerde Ortamsal Özelliklerdeki Lokal Değişimlerin Bentik Foraminiferler İle Belirlenmesi: Doğu Ege Denizi’nden Bazı Örnekler

Çan Termik Santrali Katı Atıklarının Ağır Metal Adsorbanı Olarak Kullanımı

Doğaltaşlarda Kalite Değerlendirme ve Belgelendirme: Denizli Travertenleri Örneği

Van Gölü Havzası Killerinin Potansiyel Kullanım Alanları

ASTER TIR Verisi ile Köyceğiz Körfezi Kaynak Boşalım Noktalarının Belirlenmesi