TMMOB Odalar 26 Ekim 2021, Salı

Sözleşme tarihi bitmemiş ve noter onaylı sözleşmelerde;

 1. Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 2. Fesihname
 3. Sorumlu Müdürlük Belgesi`nin aslının

Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.

Sözleşme süresi bitmiş sözleşmeler için,

 1. Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 2. Sorumlu Müdürlük Belgesi`nin aslının

Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.


Not: Aynı bildirimlerin aynı zamanda EPDK‘ya da Sorumlu Müdür tarafından yapılması gerekmektedir.

KİMLER SORUMLU MÜDÜR OLABİLİR? SORUMLU MÜDÜR OLACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 16.12.2012  tarihli ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin 14. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Dolum tesislerinde;

 • Çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
 • 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar,
 • Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar, sorumlu müdür olabilirler.

Otogaz istasyonlarında;

 • Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
 • 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar,
 • Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar,
 • A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler (yukarıda sayılan öğrenim şartları aranmaz) sorumlu müdür olabilirler.

Dolum tesislerinde veya otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olacaklarda;

 • Yukarıda belirtilen öğrenim veya belge şartlarını sağlamak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,
 • Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,
 • Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak, şartları aranır.

SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMLERİ HANGİ ODALAR TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR? VERİLEN EĞİTİMLER NELERDİR? EĞİTİM SÜRELERİ NELERDİR? EĞİTİM SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLMEKTEDİR?

Eğitimler Çevre Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilmektedir.

Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile

 1. LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür (3 günlük LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu müdür eğitimine katılıp başarılı olanlar ek olarak 1 günlük LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi‘ne katılacaklardır.),
  2. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür (3 gün),
  3. Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür (5 gün),
  4. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür (2 gün) olmak üzere dört (4)  ayrı eğitim düzenlenecektir.

Yukarıda sayılan eğitimlere katılıp başarılı olanlara,

 1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,
  2. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,
  3. Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası, 
  4. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası, verilmektedir.

EĞİTİM TARİHLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri eğitim düzenleyen Odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından yıllık olarak planlanacaktır. Şubelerce planlanan eğitimler her yıl Aralık ayının 15`ine kadar Oda merkezine elektronik ortamda gönderilecek olup Oda merkezince Ocak ayında ilan edilecektir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB‘ye bağlı odaların takdirine bağlıdır.

Eğitim tarihlerine, eğitimi düzenleyen Odaların web sitesinden veya eğitim düzenleyen Odalarla iletişim kurularak öğrenilebilir.

EĞİTİM SERTİFİKASININ SÜRESİ NE KADARDIR? EĞİTİM SERTİFİKASININ SÜRESİ DOLDUĞUNDA NE YAPILMALIDIR?

Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Süresi biten sertifikalar TMMOB`ye bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan belge sahipleri Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" veya "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" ne katılmak ve sınavında başarılı olmak durumundadır.  Bu eğitime katılacak olanlardan eğitim katılım ücreti alınacaktır.

Sınavda başarılı olanlara yeni eğitim (kurs) tarihini belirten "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenecek olup yeni sertifika düzenlendiği tarih itibarı ile 5 yıl geçerli olacaktır.

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin 18. maddesi gereğince Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmeyecektir.

SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞME DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB` nin 16.02.2013 tarih ve 168 nolu kararı gereğince EK-2`de verilen sözleşme örneğine uygun olarak yapılacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya damga vergisi makbuzu aranmayacaktır. Ancak ilgili husus LPG Sorumlu Müdür Sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca örnek sözleşmede yer alan hususlar dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise sözleşmede ayrıca "Çeşitli Konular" başlığı altında belirtilecektir.

Sözleşme sürelerinin en az bir (1) yıl, en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması gerekmektedir.

İlk başvurularda firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.

Sözleşme ücreti otogaz istasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretten, dolum tesisi için TMMOB tarafından belirlenen mühendis brüt asgari ücretten az olamaz.

 

SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERER? SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ HALİNE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Sorumlu müdür sözleşmesi; sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya tarafların karşılıklı anlaşması hallerinde kendiliğinden sona erer.

Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.

Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB`ye bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

SORUMLU MÜDÜR ATMASI NASIL YAPILMAKTADIR? BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip,  sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına aşağıdaki belgelerle başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

NOTLAR:
• Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
• LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.

SORUMLU MÜDÜRLER KAÇ DOLUM TESİSİNDE VEYA OTOGAZ İSTASYONUNDA GÖREV ALABİLİRLER?

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu`nda görev yapabilecektir.

Halen üç otogaz istasyonunda sorumlu müdür olarak görev yapanlar için yeni başvuru ve kayıt alınmayacaktır. 

SORUMLU MÜDÜR BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının son kullanım süresini geçmemek kaydıyla, Sorumlu Müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.

SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ NEDİR? NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR?

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin 19/B maddesi hükmü gereğince ataması yapılan Sorumlu Müdürlere her yıl için ya da faaliyette bulunduğu süre boyunca "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri" düzenlenir.

"Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri"; Sorumlu Müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon vb. gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı defter olup tesiste muhafaza edilecektir.

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri her yıl yenilenmek üzere belge düzenleyen Odadan temin edilebilir.

Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur. 

Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilir.   

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri; Haftalık Kontrol Formu ve Yıllık Kontrol Formu şeklinde doldurulacak olup, defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulması önerilir.  Defterin dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması önerilir.  

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri kontrol formları 2 (iki) kopyalı olarak doldurulacak olup, ıslak imzalı bir kopyası istasyonda, ıslak imzalı diğer kopyası da kontrol formunu dolduran sorumlu müdür tarafından saklanması önerilir.

 

SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMLERİNİN, SORUMLU MÜDÜR BELGESİNİN VE SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİNİN ÜCRETİ NEDİR?

2020 yılı için;

LPG Sorumlu Müdür Başvuru Ücreti: 110 TL

LPG Sorumlu Müdür Yenileme Ücreti: 55 TL

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defter Ücreti: 110 TL