TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

2023 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

1-Genel Jeoloji Anabilim Dalında:

Tuğçe Nagihan ARSLAN KAYA tarafından hazırlanan The effects of the 1999 Gölcük earthquake (Mw 7.4) on trace element contamination of core sediments from İzmit Gulf, Turkey. Natural Hazards, 116, 1189-208.https://doi.org/10.1007/s11069-022-05717-w” başlıklı makale, 1999 Gölcük depremi ve sonrası gelişen olaylarla ilgi olarak, İzmit Körfezi, Karamürsel havzasından alınan 140 cm kalınlığındaki karotta dört (4) kütle akış (sismo-türbidit) birimi tanımlanarak 1999, 1509, 1296 ve 865 depremleri ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan sedimantolojik ve jeokimyasal analizler ile antropojenik girdilerin varlığını irdeleyen ülkemizde öncü nitelikte özgün bir çalışma olması nedeniyle Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • “Arslan-Kaya, T.N., Sarı, E., Çağatay, M.N., Kurt, M.A., Kösesakal, T., Kılıç, Ö., and Acar,D., 2023. The effects of the 1999 Gölcük earthquake (Mw 7.4) on trace element contamination of core sediments from İzmit Gulf, Turkey. Natural Hazards, 116, 1189-1208. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05717-w” başlıklı makale,

 

2-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında

Simge Oğuz SAKA tarafından hazırlanan Two-stage bimodal volcanism in a Late Cretaceous arc/back-arc setting, NE Turkey:Constraints from volcano-stratigraphy, zircon U–Pb and 40Ar/39Ar geochronology and whole-rock elemental and Sr-Nd-Pb isotope geochemistry. Lithos, 440-441, 107018,https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107018” başlıklı makale, pontid yayı üzerinde Giresun doğusunda kalan bölgedeki Geç Kretase yaşlı birimlerin detay jeolojisi ile birlikte stratigrafik çatısının oluşturularak, bimodal magmatik aktivitenin ileri jeokronolojik ve jeokimyasal yöntemler ile jeodinamik açıdan yay ve yay-ardı ortamlarda oluşumunu irdeleyen özgün nitelikteki çalışma ile Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir 

  • Oğuz-Saka, S., Aydın, F., Karslı, O., Dokuz,A., Aiglsperger, T., Miggins, D.P., Şen, C., Kandemir, R., Sarı, B., and Koppers, A.A.P., 2023. Two-stage bimodal volcanism in a Late Cretaceous arc/back-arc setting, NE Turkey:Constraints from volcano-stratigraphy, zircon U–Pb and 40Ar/39Ar geochronology and whole-rock elemental and Sr-Nd-Pb isotope geochemistry. Lithos, 440-441, 107018,https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107018” başlıklı makale,

 

3-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında

Erdi AVCI tarafından hazırlanan Determination of the expansion potential and processes of the sandstone (greywacke)-shale wastes. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 81, 288, https://doi.org/10.1007/s10064-022- 02787-9” makale, İstanbul ili avrupa yakasındaki ocaklara ait kazı kayalarındaki [kumtaşı-grovak)-şeyl] atık malzemelerinin (tane boyu <63 μm) ilk kez genleştirilmiş kil agregası olarak bu çalışma da kullanılması, ve doğal kazı malzemesi atıklarının genleşme potansiyelinin araştırılarak, kazı artığı pasaların ekonomik değerinin belirlenmesi ve yeni mühendislik projelerinde kullanılması açısından önem taşıyan özgün bir çalışma olması nedeniyle Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir  

  • Avcı, E., Tuğrul, A., and Yörükoğlu, A., 2022. Determination of the expansion potential and processes of the sandstone (greywacke)-shale wastes. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 81, 288, https://doi.org/10.1007/s10064-022- 02787-9” makale,

 

2022 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

1-Genel Jeoloji Anabilim Dalında:

Serdar Görkem ATASOY tarafından hazırlanan ve Earth-Science Reviews dergisinde 2022’de yayınlanan “Calibrating the Late Jurassic–Early Cretaceous shallow and deep marine bioevents by quantitative biostratigraphy: A synthesis from the Pontides Carbonate Platform (Turkey) başlıklı makalede ;“Ülkemizde ilk defa grafik korelasyon ve üniter birlikler yöntemleri kullanılarak, farklı kökene sahip fosil gruplarının detaylı model araştırılmasına gidilerek Pontidlere ait karbonat platformunun Geç Jura-Erken Kretase kronostratigrafisine katkı sağlayan çalışması ile Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Atasoy, S. G., Altıner, D., Özkan-Altıner, S. 2022. Calibrating the Late Jurasic-Early Cretaceous shallow and deep marine bioevents by quantitative biostratigraphy: A synthesis from the Pontides Carbonate Platform (Turkey). Earth-Science Reviews, 231, 104071. adlı makalesi

 

Cemile SOLAK tarafından hazırlanan ve  2021’de yayınlanan “Remarks on some orbitolinid foreminifera from the Urgonian-type upper Aptian limestones of the Geyik Dağı area, Central Taurides, Turkey. başlıklı makalede ;“ Tetis kuşağında Erken Kretase yaşlı karbonatlar için ayırt edici taksonlar sunan orbitolinid foraminiferlerin zengin seviyeler içeren Apsiyen yaşlı Orta Toroslara ait karbonatlardaki varlığının stratigrafik önemini ortaya koyan ve ayrıntılı taksonomik-morfolojik karşılaştırmalar yapan çalışması ile Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Solak, C., 2021. Remarks on some orbitolinid foreminifera from the Urgonian-type upper Aptian limestones of the Geyik Dağı area, Central Taurides, Turkey. Palaeontopraphica, Abteilung A: Palaeozoology-Stratigraphy, 320, 137-163. adlı makalesi

 

2-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında

Arzu ARSLAN KELAM tarafından hazırlanan ve  Enviromental Earth Sciences dergisinde 2021 yılında yayınlanan “Application of an optical fiber-based system for mass movement monitoring ” başlıklı makalede; Fiber optik kablo sistemi ile Kocaeli-Bahçecik bölgesindeki aktif bir heyelanın uzun süreli olarak izlenmesi sonucunda; fiber optik kablo deformasyonlarının, dolayısıyla heyelan kütlesi hareketlerinin yağış, yeraltı suyu seviyesi değişimi ve sıcaklık farklılaşması ile doğrudan ilişkili olduğunun ve fiber optik sistemle elde edilen deformasyonların topoğrafik ölçüm sistemlerinden elde edilen deformasyonlar ile uyumunun tespit edilmesi ve bu çalışmanın ülkemizde ilk kez uygulanması çalışması ile,  makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Arslan-Kelam, A., Akgün, H., and Koçkar, M.K., 2022. Application of An Optical Fiber‑based System for Mass Movement Monitoring. Environmental Earth Sciences, 81, 170, https://doi.org/10.1007/s12665-022-10289-w. adlı makalesi

 

3-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında

Alican AKTAĞ tarafından hazırlanan ve  Lithos dergisinde 2022 yılında yayınlanan “Trace Element and Sr…..İzotopic consraints on the compasition and evulation of eastern Anatolian sub-lithosp” başlıklı makalede; Elazığ volkaniklerinde iz element ve izotop jeokimyası verilerinin kullanılması ile  Doğu Anadolu bölgesini altlayan litosferik mantonun bileşimi ve evrimine yönelik bir çalışma olması ve bu verileri bölgesel ölçekte tartışarak bölgedeki manto bileşimlerini farklı bir bakış açısı ile değerlendiren çalışması ile, makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Aktağ, A., Sayıt, K., Peters, B.J., Furman, T., and Rickli, J., 2022. Trace element and Sr-Nd-Hf-Pb isotopic constraints on the composition and evolution of eastern Anatolian sub-lithospheric mantle. Lithos, 430-431, 106849. adlı makalesi

 

Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

2021 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

1-Genel Jeoloji Anabilim Dalında :

Çiğdem TEPE ve Hasan SÖZBİLİR tarafından hazırlanan ve Turkish Journal of Earth Sciences ‘da 2021 de yayınlanan “Updated historical catalog of İzmir region (western Anatolia) and its importance for the determination of seismogenic source başlıklı makalede ;“İzmir ve yakın çevresinde meydana gelmiş tarihsel depremlere ait mevcut kataloglardan derlenmiş bilgi ve belgelere dayanılarak belli depremler için eş şiddet haritaları hazırlanmış, şiddetten yola çıkılarak büyüklük değerlendirmeleri yapılmış, tarihsel depremler hakkında farklı kaynaklarda verilen bulgular karşılaştırılmış ve bölgedeki diri faylarla olan olası ilişkileri tartışılarak  bölgeye ait deprem kataloğu güncellenmiştir. Makalenin doktora tezinden üretilmiş olması,  gerek sunduğu veri, gerekse kapsamlı ve çok boyutlu tartışma bölümü içermesi ve oluşturulan yeni katalog verisinin bölgede yapılacak araştırmalarda kullanılma potansiyelinin bulunması olguları dikkate alınarak Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • (“Tepe, Ç., Sözbilir, H., Eski; S., Sümer, Ö. & Özkaymak, Ç. Updated historical catalog of İzmir region (western Anatolia) and its importance for the determination of seismogenic sourceTurkish Journal of Earth Sciences 30, 779–805.” adlı makalesi

 

2-Maden Yatakları Ve Jeokimya Anabilim Dalında

Mustafa ÇİÇEK vd. tarafından hazırlanan ve 2021 yılında Ore Geology Reviews’da yayınlanan “Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides from hydrothermal mineralization from the Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, NW Turkey”  başlıklı makalede; “Biga Yarımadası’nda Yenice (Çanakkale) civarında bulunan ve baz metal sülfit mineralleri açısından zenginleşme gösteren porfiri, skarn ve epitermal yataklanmalardan alınan sülfit minerallerinin metal izotop özellikleri araştırılmış, elde edilen bulgular hem yatak hem de maden bölgesi ölçeğinde irdelemiş, cevherli minerallerin ve bunlara kaynaklık eden akışkanların izotop jeokimyasal özelliklerinde gözlenen konumsal değişiklikler hakkında yorumalar yapmıştır. Söz konusu makalenin doktora tezinden üretilmiş olması, özellikle Cu ve Fe gibi alışılageldiğin dışındaki izotop sistemlerinin Türkiye’deki metalik cevherleşmeler üzerinde uygulanabilirliğinin gösterilmesi açısından bilimsel bir örnek sunması olguları dikkate alınarak makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Çiçek, M., Oyman, T. & Palmer, M.R. Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides from hydrothermal mineralization from the Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, NW Turkey. Ore Geology Reviews 136, 104 255, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104255.

 

3-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında

Serhat TONKUL vd.  tarafından hazırlanan ve  Geothermics dergisinde 2021 yılında yayınlanan “Characterization of Sb scaling and fluids in saline geothermal power plants: A case study for Germencik Region (Büyük Menderes Graben, Turkey” başlıklı makalede; Germencik jeotermal sahasındaki bir güç santralinin ön ısıtma düzeneğinde kabuklaşma yaparak üretimi ciddi bir şekilde düşüren Antimon kabuklaşması detaylı şekilde incelenmiş, antimon çökelmesinin rezervuar kayaç kompozisyonu bakımından nedenleri araştırılmış ve kabuklaşmanın engellenmesi için çözüm önerilerine değinilmiştir. Eşanjör sisteminden derlenen örneklerde jeokimyasal analizler yapılmış, pH-antimon derişimi koşulları incelenmiş, sıcaklık-soğuma modeleri oluşturulmuş, farklı antimon bileşiklerinin ortaya çıktığı gözlenmiş ve kavramsal ve sayısal sıcaklık modellemesi ile en uygun reenjeksiyon sıcaklığının 95°C olacağı önerilmiştir. Söz konusu makalenin doktora tezinden üretilmiş olması, jeotermal güç santrallerinde verimliliği etkileyen en önemli parametrelerden biri olarak tanımlanan kabuklaşmanın önlenmesi ve verimliliğin artırılması için en uygun reenjeksiyon sıcaklığının tespit edilmesine yönelik bilimsel bir araştırmayı ve sonuçlarını paylaşıyor olması olguları dikkate alınarak makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Tonkul, S., Baba, A., Demir, M.M. & Regenspurg, S. 2021. Characterization of Sb scaling and fluids in saline geothermal power plants: A case study for Germencik Region (Büyük Menderes Graben, Turkey). Geothermics 96, 102227, https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2021.102227.

 

Değerli Meslektaşımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

2020 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

Odamızın Altın Çekiç Jeoloji Bilim Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan “Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Yürütme Kurulu” (jüri) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yıl ödülün; Journal of Asian Earth Sciences (173, 123-142, 2019) dergisinde yayınlanan ve yazarları “Gönenç Göçmengil, Zekiye Karacık, Ş. Can Genç, Dejan Prelević, Zeki Billor” olan “40 Ar-39Ar ages and petrogenesis of middle Eocene post-collisional volcanic rocks along the Izmir-Ankara-Erzincan suture zone” adlı makaleye  verilmesi uygun görülmüştür.

Değerli Meslektaşımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

  

2019 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

 

1.Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda

 

Doç. Dr. Mine Sezgül Kayseri Özer: ‘Cenozoic Vegetation and Climate Change in Anatolia – A study Based on the IPR-vegetation Analysis’ makalesinin aşağıda verilen gerekçe uyarınca Genel Jeoloji Anabilim Dalında Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale ödülüne;

 

2.Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda

 

 Dr. Okay Çimen: Boron, Carbon, Oxygen and Radiogenic Isotope Investigation of Carbonatite from the Miayoa Complex, Central China: Evidences of Late-stage REE Hydrothermal Event and Manle Source Heterogeneity’ makalesinin aşağıda verilen gerekçe uyarınca Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale ödülüne uygun görülmüştür.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 2019 yılı Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir. Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

   

 

2018 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

 

1.Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda


Volkan Karabacak, Uysal, I.T., Ünal-İmer, E., Mutlu, H. ve Zhao, J.-X. 2017. U-Th age evidence from carbonate veins for episodic crustal deformation of Central Anatolian Volcanic Province. Quaternary Science Reviews 177, 158172.
başlıklı makalesi ile,


2.Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda


Kaan Sayıt, Bedi, Y., Tekin, U.K., Göncüoğlu, M.C. ve Okuyucu, C. 2017. Middle Triassic back-arc basalts from the blocks in the Mersin Mélange, southern Turkey: Implications for the geodynamic evolution of the Northern Neotethys. Lithos 268–271, 102–113.
başlıklı makalesi ile,3. Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı`nda


M. Furkan Şener, Şener, M. ve Uysal, I.T. 2017. The evolution of the Cappadocia Geothermal Province, Anatolia (Turkey): geochemical and geochronological evidence. Hydrogeology Journal 25, 2323–2345.
başlıklı makalesi ile,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 2018 yılı Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir. Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

 

2017 YILI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ

 

1.Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda 


UlaşAvşar, Jónsson, S., Avşar, Ö. ve Schmidt, S. 2016. Earthquake-induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey). Journal of Geophysical Research – Solid Earth 121, doi:10.1002/2016JB012820. Adlı Makalesi ile ,


Azad Sağlam Selçuk, Erturaç, M.K. ve Nomade, S. 2016. Geology of the Çaldıran Fault, Eastern Turkey: Age, slip rate and implications on the characteristic slip behavıour. Tectonophysics 680, 155-173.  


Makaleleri ile genel jeoloji ana bilim dalında iki aday,

2.Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda


Özgür Karaoğlu, Browning, J., Bazargan, M. ve Gudmundsson, A. 2016. Numerical modelling of triple-junction tectonics at Karlıova, Eastern Turkey, with implications for regional magma transport. Earth and Planetary Science Letters 452, 157-170. 
Başlıklı makalesi ile Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda


3. Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı`nda


Mehmet Akbulut, Oyman, T., Çiçek, M., Selby, D., Özgenç, İ. ve Tokçaer, M.  2016. Petrography, mineral chemistry, fluid inclusion microthermometry and Re–Os geochronology of the Küre volcanogenic massive sulfide deposit (Central Pontides, Northern Turkey). Ore Geology Reviews 76, 1-18.
Başlıklı makalesi ile Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı`nda


4. Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda


Deniz Şanlıyüksel Yücel, Balcı, N. ve Baba, A. 2016. Generation of acid mine lakes associated with abandoned coal mines in Northwest Turkey. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70, 757-782.
Başlıklı makalesi ile Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda


TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir. Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Okunma Sayısı: 3116