TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

GENEL

Web sayfamızdan Odamızdan edinebileceğiniz kitapları öğrenebilirsiniz. Kitabı edinebilmeniz için bağlı olduğunuz (yada en yakın yerdeki) temsilcilik veya şubemizle irtibata geçmeniz gerekmektedir.

TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası,  Anayasa ve özel kanunları (6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun)  ile 08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 2 Ağustos 2002 gün ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nde yazılı olduğu üzere, Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği ile ilgili konularda mesleki hak ve sorumlulukları geliştirmek, toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak, ülke yararına gerekli girişimlerde bulunmak ve meslek mensupları arasında koordine ve dayanışmayı sağlamak, çalışma konularında kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak üzere faaliyetlerini sürdüren,  kamu kurumu niteliğinde anayasal bir meslek kuruluşudur.

Anayasa‘nın 124 üncü maddesine göre, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişileri yasaların kendileri için belirlediği görev alanları içindeki yönetmelikleri çıkarma yetkisine sahiptir. Odamızda diğer kamu kurumları gibi kendi çalışmalarının yasal dayanaklarını hazırladığı Yönetmelik vb düzenlemelerle (http://www.jmo.org.tr/tuze/oda_tuzesi.php adresinden ulaşılabilir) mesleki ve toplumsal kamuoyuna duyurmaktadır. Oda toplumsal kamuoyuna ve içe dönük yürüttüğü işlemlerinde bu yasal mevzuata dayanmakta; her türlü Odasal işlemlerde  ve organizasyonlarda görev alan  kişi ve kurulların  yetki, sorumluluk ve görev tanımları ile örgütsel işleyiş bu yasal mevzuata uygun sürdürülmektedir.

  

            Kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan Odamızın görevleri arasında  mesleki derinliği ile ilgili konular kadar toplumsal sorunlar üzerine de duyarlılıklarını toplumla paylaşmak, kamuoyunu aydınlatmak ve toplum yararına girişimlerde bulunmak yer almaktadır. Oda amaçları başlıca iki grup altında toplanır.

"a) Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;

1) Tüm jeoloji mühendisi ve yüksek mühendislerini üye kaydederek, üyeler arası dayanışmayı sağlamak,

2) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak ve bu hak ve yetkiler çerçevesinin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; bunların, meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

3) Üyelerinin, iş ve toplumsal güvenliklerini sağlama ve cinsiyet ayrımcılığını giderme yönünde çalışmalar yapmak, gerekli önlemleri almak,

4) Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalar yapmak ve gerekli gördüğü önlemlerin alınmasını sağlamak; üyelerinin demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için her türlü girişimde bulunmak,

5) Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak; diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

6) Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, statü ve benzeri mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili mercilerle işbirliği yapmak; kendisinden istenen veya alternatif görüş ve raporları hazırlamak,

7) Meslek alanları ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar yapmak; bu alanlarda yapılan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak; yayın konusunda gerektiğinde yerli/yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

8) Jeoloji öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, güncel koşulların ve ülke yararının gerektirdiği nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için her türlü girişimde, öneri ve katkıda bulunmak; jeoloji mühendisliği öğrencilerinin sorunlarını incelemek; diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, bunların gerçekleştirilmesi için girişimde bulunmak; öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj ve eğitim çalışmalarında bulunmak; bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin Oda etkinliklerine katılımını özendirmek, Oda amaçları doğrultusunda öğrenci üyeliğini yaygınlaştırmak,

9) İlgili üyelerinin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak üzere, gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek. Üyelerinin, meslek içi ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu, özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişi önermek,

10) Birden fazla mühendislik mesleğinin birlikte çalışmasını gerektiren konularda, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayarak, Birlik Genel Kurulunun onayına sunmak,

11) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak.

12) Serbest Jeoloji Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetlerini icra etmek üzere kurulan büro ve şirketlere Tescil Belgesi vermek, Sorumlu Jeoloji Mühendislerinin hazırlayacağı mesleki ürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler ile Oda yönetmeliklerine ve standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla mesleki denetimi yapmak,

13) Birlik, Birliğe bağlı odalar,diğer meslek kuruluşları, üniversiteler ve sendikalarla Oda amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

14) sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde şube, il ve ilçe  temsilciliği ile işyeri temsilcilikleri kurmak,

15)Oda bilgi işletim sistemi kurmak.

b) Kamu yararına ilişkin amaçlar;

1) Temel jeoloji bilgilerinin toplumda yaygınlaşması ve jeolojinin temel eğitim içinde yer alması için her türlü çalışmayı yapmak, girişimlerde bulunmak,

2) Kamu yararının gözetilmesi temelinde, mesleği ilgilendiren konularda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gündem belirlemek, meslek mensupları ve kamuyu ilgili gündem çerçevesinde bilgilendirmek; bu amaçla baskı grubu oluşturmak ve sözkonusu düzenlemelerin yasal hale gelmesi için alternatif taslaklar hazırlamak; sonuçlanmaları için gerekli mercilerde girişimlerde bulunmak,

3) Kamu yararı doğrultusunda; yurt kalkınmasının vazgeçilmez kaynaklarından olan maden, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, su buharı, petrol ve benzeri doğal kaynakların araştırılması, bulunması ve işletilmesinin her aşamasında mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için gerekli bilimsel, teknik ve hukuksal çalışmaları yapmak; doğal kaynakların aranması, bulunması, işletilmesi, üretimi ve kalitesinin artırılması ve bu etkinlikler nedeniyle oluşacak çevre sorunları konularında her türlü çalışmayı yapmak, görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak,

4) Mühendislik yapılarının yer ve güzergah seçimi, temel jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılması, yeraltı araştırmalarının programlanması gibi mesleği ilgilendiren konulardaki teknik hizmet esaslarının belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak katkıda bulunmak ve görüş belirtmek,

5) Mesleki terim ve kavram birlikteliği sağlamak üzere çalışmalar yapmak; jeoloji çalışmalarına ilişkin kural ve standartları belirlemek; sonuçları, kuruluşların ve üyelerin yararlanmasına sunmak,

6) Mesleğin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek; bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

7) Korunmaya değer, jeolojik miras niteliğindeki oluşumların belirlenmesi ve koruma altına alınması için gerekli çalışmaları yapmak."

 

Süreli yayınlar ve CD koleksiyonu haricinde kütüphane kolleksiyonumuzda yer alan yayınlar T.C. Nüfus cüzdanı veya ehliyet karşılığında 5 gün süreyle dışarıya ödünç verilmektedir. Kütüphanemizden  üyelerimiz yanında üye olmayanlarda yararlanabilmektedir.

Kütüphanemiz Çarşamba ve Pazar günleri hariç olmak üzere aşağıdaki gün ve saatlerde kullanıma açıktır:

Hafta içi : Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma : 09:30-12:30/13:30-18:30

Haftasonu : Cumartesi                            : 09:30-12:30/13:30-17:30

Diğer yandan Kütüphanemize gelmeden önece Oda web sayfamızda yayında olan Kütüphane bölümünden http://www.jmo.org.tr/kutuphane/index.php beş türde arama yapılabilmektedir.

-Yazar-çevirmen-editör adını girerek

-Yayın adının tamamını veya tek bir kelimesini girerek

-Konu ikonundaki konu başlıklarından birini seçerek

-Yayın dili ikonundaki dillerden birini seçerek

-Araştırılan konuyla ilgili anahtar kelime girerek