TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ÜYE KAYIT VE KAYIT YENİLEME YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1-
 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne göre Oda‘ya üye olabileceklerin üyelik kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini düzenlemeye, üyelerin sorumluluklarını tanımlamaya ve ilgili kayıtların düzenli bir şekilde Oda Bilgi sisteminde tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, TMMOB- Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri ve üye olabileceklerin üyelik kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 (1) Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 6`ıncı, 7`inci, 8`inci, 9`uncu, 10`uncu, 11`inci ve 12`inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Üyelik
MADDE 4- (1)TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri şunlardır;

a) Asıl üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde jeoloji mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda‘ya başvuranlar, Oda‘nın asıl üyeleridir. Oda kayıtlarında ve mesleği yürütmede lisans eğitimi esastır. Oda‘ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyeler: Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, jeoloji mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlardan yürürlükteki mevzuata göre işlemlerini sonuçlandıranlar, Oda‘ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar; ancak, Oda asıl üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

c) Onur üyeleri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`na ve Jeoloji mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda‘nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda‘nın çalışmalarına katılmak isteyen jeoloji mühendisi olmayan kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

ç) Öğrenci üyeler: Jeoloji mühendisliği eğitimi gören öğrencilere, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur. Oda Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur.
(2) Onur üyeliği ve Öğrenci üyeler ile ilgili usul ve esaslar Oda yönetmelikleri ile belirlenir.

Üyelik esasları ve muafiyetler
MADDE 5- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘na üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;
a) Jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendislerinin Türkiye‘de jeoloji mühendisliği hizmetlerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, Oda‘ya kayıtlı olmaları ve üyelik koşullarını korumaları zorunludur,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevlerde çalışan jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendislerinin Oda‘ya üye olmaları, TMMOB yasasının, 19.4.1983 tarih ve 66 no‘lu Kanun Hükmündeki Kararname‘nin değişik 33.maddesi uyarınca, isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ile haklarına sahip ve onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.
c) Silahlı Kuvvetler mensupları Oda‘ya üye olamazlar.
ç) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde Türkiye‘de belirli bir süre ile çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu jeolog, Jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendisleri geçici üyelik kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Geçici üyelik süresi en çok iki (2) yıldır. Çalışma izin süresinin uzatılması halinde, geçici üyelik süresi de belgelendirilip Odaya bildirilmesi durumunda uzatılır.  Yabancı uyruklu jeoloji mühendislerinin çalıştırılması ile ilgili konularda ve yürütülecek işlemlerde, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar. Çalışma izni verilen iş alanlarının dışında iş yaptığı saptanan mühendisin geçici üyeliği kaldırılır. Verilen iznin sona ermesi ya da geri alınması durumunda, geçici üyelik de sona erer.
Yabancı uyruklu jeoloji mühendisi, çalışma izninden muaf olmaları durumunda dahi, Türkiye‘de bir aydan fazla kalarak mesleğini; meslek unvanını veya bilgisini kullanarak icra etmeleri ve /veya çeşitli mesleki araştırma, danışmanlık, temsilcilik, eğitim, jüri üyeliği ve benzer faaliyetlerde bulunmaları halinde bir ay içinde Odaya geçici üye olmak zorundadır.
Geçici üyelik kaydı yaptırmadan mesleğini icra edenler veya meslek bilgisini kullanarak çalışan yabancılar, Türkiye‘de mesleki faaliyetten menedilir
Geçici üyeler, genel kurullarda oy kullanamaz ve oda organlarında görev alamaz. Ancak, mesleklerini icra ederken asıl üyelerin yükümlü olduğu bütün ödevlerle yükümlüdür.
e) Öğrenci üyelerin hak ve sorumlulukları ve Öğrenci üyelik ile ilgili kayıt ve kayıt yenileme işlemleri "TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirilir.
f) Onur üyeliği ile ilgili hususlar ve yapılacak işlemler, "TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Üyeliği Yönetmeliği"nde belirtilir ve yürütülür. Onur üyeliğine hak kazananlara ait bilgiler Oda Bilgi Sistemine işlenir. Onur üyeliği için kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekmez.
 
Asıl ve Geçici Üye Kayıt koşulları
MADDE 6-
(1) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası‘na asıl ve geçici üye kayıt işlemi için aşağıdaki belgeler gereklidir;
a. Diploma veya çıkış belgesi, denklik belgesi örneğinin Oda/Noter onaylı sureti,
b. Nüfuz cüzdanı fotokopisi,
c. Üç adet (vesikalık) fotoğraf,
d. Üyelik formu,
e. Başvuru dilekçesi,
f. Üye kayıt ücreti,
g. Geçici üyeler için ilgili Bakanlıktan alınmış süreli çalışma izin belgesi ve ilgili mevzuatta tanımlı diğer belgeler.
(2) Asıl üyelik işlemlerinde üyelik ödentileri ile ilgili  sorumluluklar üyeliğinin onaylandığı tarihten itibaren başlar. Geçici üyelikte ise çalışma izni süresince yabancı üye ödenti miktarı üzerinden hesaplanan ödenti bedeli alınır. 
(3)  Oda Genel Kurulunca, geçici üyeliğe kabul edilen başvuru sahibi, TMMOB Genel Kurulunda belirlenen geçici üyelik kayıt ücreti ile yıllık olarak belirlenen üyelik ödenti miktarını, Oda`ya ödemekle yükümlüdür. Geçici üyeler kayıt ve ödenti tutarını peşin olarak öderler.
( 4) Yıllık asıl üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir. Oda Ana Yönetmeliği`nin 116 ncı maddesinde belirtilen istisnai durumlarda üye tarafından belgelenmesi kaydıyla aidat alınmaz.
(5) Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki üye ödenti miktarı üzerinden alınır
 (6)  Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm mahkeme ve avukatlık masrafları, davalı üyeye aittir. Gerekli olduğunda, Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar, ilgili illerde de görülebilir.
(7) Üyeler,  adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda‘ya bildirmesi gereklidir. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Oda‘ya bildirmedikçe, eski adrese yapılmış her türlü bildirim, üyeye yapılmış sayılır.
(8) Asıl ve Geçici Oda üyeliği, TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun kararı, Geçici Üyeler için TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Her kayıt işlemine ait bilgiler Oda Bilgi İşletim Sistemine işlenir ve Üye sicil no`su ile açılan dosyada arşivlenir.
(9) Asıl üyelerin yazılı iletişim beyanları veya Nüfus idaresinde "adres kayıt sisteminde (AKS)"  belirtilen adres, baz alınarak seçim bölgeleri belirlenir. Üyelerin oturma ve çalışma yerlerinin ayrı Şube etkinlik alanlarında olması durumunda, işyeri adresi esas alınır.
Kimlik belgesi

MADDE 7- (1) Oda`ya üyelik kaydı yapılanlara ait bilgiler Oda Bilgi Sistemine işlendikten sonra, "Jeoloji Mühendisi" veya "Jeoloji Yüksek Mühendisi" meslek unvanlarını belirtir fotoğraflı ve Oda soğuk damgalı "Oda Kimlik Belgesi" verilir.
(2) Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamazlar.
(3) Oda Kimlik Belgesi her beş yılda bir yenilenir. Yenilenmemiş Oda Kimlik Belgeleri geçersizdir.
Kayıt yenileme

MADDE 8- (1) Oda üyeleri ev ve işyeri iletişim ve çalışma hayatındaki değişikliklerini Oda‘ya bildirmek zorundadır. Oda Merkez veya Şube etkinlik alanlarını değiştiren üyeler, kayıtlarını, en geç bir ay içinde aktarırlar.
(2) Asıl üyelerin kaydı her beş yılda bir otomatik olarak yenilenir.
(3) Geçici üyeliği sona erip çalışma süresi uzatılanlar üyeliklerini ve geçici üyelik kimlik belgesini bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirerek, yenilemek zorundadır.

Üyelikten Ayrılma ve Kayıt silme

MADDE 9-  (1) Zorunlu askerlik görevi dışında, Silahlı Kuvvetler mensubu olan ya da herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrıldıktan sonra TMMOB Kanunu, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Yönetmelikteki ayrıksı hükümler saklıdır. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.

2) Geçici üyeler, çalışma izni süresinin bitiminde, geçici üyelik kimlik belgesini, onbeş (15) gün içinde Odaya iade ederek ilişiğini keser. Çalışma izni süresi dolmadan ülkeden ya da işten ayrılanlar, bu bilgiyi Odaya bildirir ve geçici üyelik kaydını sona erdirir.
Çalışma izni verilen iş alanlarının dışında iş yaptığı saptanan, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılan, sahte belge kullandığı belirlenenler ile çalışma süreleri içinde T.C. vatandaşı olan Meslek Odası üyeleri gibi TMMOB ve Meslek Odalarının ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde düzenledikleri mesleki davranış ve meslek etiği ilkeleriyle, yasa ve yönetmeliklere uymayan yabancı meslek mensubunun geçici üyeliği sona erdirilir ve çalışma izninin iptali için ilgili Bakanlığa başvurulur.

Üyeliğe geri dönüş
MADDE 10- 
(1) Çeşitli nedenlerle Oda‘dan ayrılan bir üyenin yeniden başvurması durumunda; Oda Onur Kurulu‘nun olumlu görüşü ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir üye gibi kaydı yapılır. Oda eski sicil numarası, tekrar verilir.
(2) Asıl Üyeliğe dönen üye, eğer üyelikten ayrılmış olduğu dönem içinde serbest jeoloji mühendisliği hizmetleri vermiş ise bu süreler için, cari yılın üye ödenti miktarı üzerinden hesaplan tutar tahsil edilir. Yeniden asıl üyelik başvurusunda bulunanlardan kayıt silme ve geri dönüş tarihleri arasındaki süreye ilişkin herhangi bir ödenti alınmaz. Ancak, birden fazla istifadan geri dönüşlerde son istifa tarihi ile yeniden başvuru tarihi arasındaki döneme ilişkin cari yıl aidat miktarı üzerinden geriye dönük tahsilat yapılır.

Üye kayıt belgesi
MADDE 11-
 (1) Oda‘ya kayıt yaptırmış ve Oda üyeliğini koruyan asıl ve geçici üyelere talepleri durumunda beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde "Oda Kayıt Belgesi" verilir.
(2) Oda Kayıt Belgesi, jeoloji mühendisinin oda üyesi olduğunu gösterir. Oda Kayıt Belgesi  Serbest Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri için gerçekleştirilen ihalelere katılma, kurum veya kuruluşlara   üyenin sicil durumunu belgelemek amacıyla verilemez ve kullanılamaz.
(3) Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemek nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.
Yürürlükten kaldırma

MADDE 12- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Oda 20`nci Olağan Genel Kurulu‘nun 25/03/2006 tarih ve 2 no‘lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren " TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliği" uygulamadan kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13- 
Bu yönetmelik, Oda 25`nci Olağan Genel Kurulu‘nun 02/04/2016 tarih ve 14 no‘lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler, kabul edilen Oda Genel Kurul tarihi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- 
Bu yönetmelik hükümlerini Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

ODA MEVZUATI LİSTESİ