TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası ile üyeler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı yaygınlaştırmak, Emeğin insanın yaptığı yararlı çaba olduğundan hareketle mesleki emeğe duyulan saygıyı geliştirmek, mesleğin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmak ve Oda tarafından üyelerine verilecek emek ödüllerinin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, jeoloji mühendisliği mesleğini 25, 30, 40 ve 50 yıllık zaman dilimlerinde, sürekli olarak uygulayan Oda üyelerine verilecek emek ödülleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 42inci maddesi ile TMMOB-Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği’ne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Emek ödülü adaylık koşulu

MADDE 4- (1) Jeoloji mühendisliğini mesleğini 25, 30, 40 ve 50 yıllık zaman dilimlerinde, yıpranma nedeniyle 25 yıldan az sürede emekli olanlar dahil olmak üzere, sürekli olarak mesleğini uygulayan ve bu dönemi içinde TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde tanımlı “meslekten men” veya “ağır para” cezası almamış ve Oda üyelik koşullarını yerine getiren her bir jeoloji mühendisi, Emek Ödülü adayıdır.

(2) Yukarıda belirtilen koşullar için Oda Bilgi İşletim Sistemindeki kayıtlar esas alınır.

Emek ödülü verileceklerin belirlenmesi

MADDE 5- (1) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu; Oda Bilgi Sistemindeki kayıtlı bilgilere ve Yönetmeliğin 4üncü maddesinde belirtilen koşullara göre Emek Ödülü alacak üyelerini belirler.

Emek ödülü

MADDE 6- (1) Emek Ödülü, mesleki çalışma süresini de ifade eden ve ödülün veriş nedenini açıklayan bir “plaket” ten oluşur.

Emek ödülünün verilmesi

MADDE 7- (1) Emek Ödülü, Türkiye Jeoloji Kurultayı Programı kapsamında veya Oda Yönetim Kurulu’nun belirlediği yer, tarih ve biçimde verilir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 8- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Emek Ödülü Yönetmeliği uygulamadan kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu’nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no’lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

ODA MEVZUATI LİSTESİ