TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye‘deki Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümü lisans programlarında okuyan öğrencilere, başarılarına ve ekonomik durumlarına göre belirlenmiş kriterler doğrultusunda karşılıksız verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Türkiye‘deki üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümü lisans programlarında okuyan öğrencilere verilecek burslara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 5inci maddesinin (a) bendi 8inci alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Burs: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi gören Oda Öğrenci Üyelerine verilen eğitim katkısını,

 

b) Başarı Bursu: Derslerindeki başarı durumu dikkate alınarak öğrencilere verilen bursu,

 

c) İhtiyaç Bursu: Ekonomik durumu ve ihtiyaçları gözetilerek öğrencilere verilen bursu,

 

ç) Burs Değerlendirme Kurulu: Burs başvurularını sonuçlandırmak üzere; Oda Başkanı, Oda Saymanı, Oda Mesleki Uygulamalar üyesi, Bilimsel ve Teknik Kurulu’nu temsilen bir üye, Oda Denetleme Kurulu‘nu temsilen bir üye, Oda Onur Kurulu‘nu temsilen bir üye ve Oda Merkezindeki Öğrenci Komisyonunu temsilen bir üye olmak üzere toplam yedi(7) üyeden oluşan Kurulu,

 

d) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası’nı,

 

e) Oda Birimi: Odanın, Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerini,

 

e) Öğrenci Üye: Odaya öğrenci üye statüsünde üye olan Türkiye‘deki üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencileri,

 

f) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni

 

ifade eder.


 

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Çeşitleri ve Burs Verme Esasları

Burs Çeşitleri

MADDE 5- Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi gören öğrencilere;

1)Başarı Bursu,

2)İhtiyaç Bursu,

olmak üzere iki ayrı burs, bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre verilir.

Burs Verme Esasları

MADDE 6- (1) Burslar aşağıdaki esaslara göre verilir;

a) TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından verilen burslar karşılıksızdır.

b) Burslar her öğrenim yılı süresince 9 (dokuz) ay ödenir.

c) Başarı Bursu, almış olduğu tüm derslerden geçer not aldığını belgeleyen öğrenciler arasından başarı ve ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenen öğrencilere verilir.

ç) İhtiyaç bursu; ailenin toplam gelir miktarına göre zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekonomik durumunun iyi olmadığını belgeleyen öğrenciler arasından seçilerek verilir.

d) Burs alacak toplam öğrenci sayısı ve burs tutarı, burs fonunda biriken miktara göre her yıl belirlenir.

e) Burs tutarı aylık olarak belirlenir, ancak; o cari yıla ait aylık üye ödentisinin yıllık toplamından az,iki katından fazla olamaz.

f) Burs, jeoloji mühendisliği bölümlerinin üçüncü yarıyılından itibaren eğitim gören ve en az altı ay Oda öğrenci üyesi olanlara verilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Fonu, Burs Başvuruları ve Burs Değerlendirme Kurulu

Burs Fonu

MADDE 7- (1) Burs ödentilerinin karşılanacağı fon gelirleri, aşağıdaki kalemlerden oluşur.

a) Bir önceki yılda gerçekleşen büro tescil belgesi yenileme gelirinin %1’i,

b) Bir önceki yılda gerçekleşen ve o yıla  ( cari yıl) ait üye ödenti miktarının %4’u,

c) Gerçek ve tüzel kişi bağışları,

d) Burs yararına yapılan Oda etkinliklerinden elde edilen gelirler

(2) Burs Fonu, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre bütçelenir.

Burs Başvuru Koşulları

MADDE 8- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitim Bursu almak isteyen ve bu yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 1 nci fıkrasının f bendinde belirtilen jeoloji mühendisliği bölümlerinin üçüncü yarıyılından itibaren eğitim gören ve en az altı ay Oda öğrenci üyesi olma koşulunu sağlayan öğrenciler her öğretim yılı başlangıç tarihinden sonra 20 Ekim tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Oda birimlerine başvurur.

a) Burs alma talebini bildiren dilekçe (Ek-1),

b) Oda öğrenci üye belgesi

c) İlgili bölüm başkanlığından son bir ay içinde alınmış öğrenim belgesi

ç) Öğrenim Başarı Durum Belgesi (daha önce aldığı tüm dersleri ve notlarını gösterir belge)

d) Özgeçmiş,

e) Ek-2’de yer alan tabloda öğrenci ve ailesinin durumunu gösterir belge ve bilgiler

f) Kredi ve Yurtlar Kurumu veya başka bir kişi veya kuruluştan kredi veya burs alıp almadığına ilişkin beyan.

g) E-devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi

(2) Başvurular, başvuru sahibinin Oda çalışmalarına gösterdiği duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını değerlendiren bir üst yazı ekinde Oda birimlerince Oda Yönetim Kurulu‘na iletilir.

(3) Önceki yıldan burs alan öğrenciler de, aynı usul ve esaslar ile yeniden başvurabilir. Ancak yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Burs Değerlendirme Kurulu

MADDE 9- (1) Burs başvuruları, Oda Başkanı, Oda Saymanı, Oda Mesleki Uygulamalar Üyesi, Bilimsel ve Teknik Kurulu temsilen bir üye, Oda Denetleme Kurulu‘nu temsilen bir üye, Oda Onur Kurulu‘nu temsilen bir üye ve Oda Merkezindeki Öğrenci Komisyonunu temsilen bir üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşan “Burs Değerlendirme Kurulu‘nca” değerlendirilir.

(2) Kurul temsilcileri 15 Ekim tarihine kadar ilgili organlarca belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmek suretiyle oluşturulur. Kurulun görev süresi bir sonraki Oda Genel Kurulu’na kadar devam eder.

(3) Kurul, öğrencinin, 8`inci madde de belirtilen burs başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını ayrı ayrı tespit eder. Başarı durumunu, aile durumu ve hane halkı toplam gelir miktarını, aile ikametgahının bulunduğu il dışında eğitim görüp görmediği,barınma durumu, Oda ve öğrenci üye faaliyetlerindeki etkinliği gibi verileri değerlendirerek; burs fonundaki miktara ve aylık burs tutarına göre belirlenmiş burs alacak toplam öğrenci sayısını dikkate alarak başarı ve ihtiyaç bursu almaya hak kazanan öğrencileri belirler.

(4) Eksik veya yanıltıcı bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Burs Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirme sonuçları Oda Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

6) Burs değerlendirme kararları Oda web sayfasında yayınlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bursun Kesilmesi

Bursun kesilmesi

MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye verilen burs kesilir.

a) Öğrencinin öğrenimine kendi isteği ile ara vermesi,

b) Öğrenci üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi,

c)Öğrencinin üniversite ile ilişkisinin kesilmesi veya Öğreniminin bitmesi,

ç) Bir başka bölüme geçiş yapması,

d) Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında bir başka kurum, kuruluş veya kişiden birden fazla burs aldığının veya herhangi bir işte ücretli olarak çalıştığının saptanması,

e) Aile bireyleri ve gelirlerinin yanlış bildiriminin sonradan öğrenilmesi,

 (2) Bursun kesilmesi ile ilgili konular Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu’nun kararıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve öğrenciye bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 11- (1) Burs Değerlendirme Kurulu ve buna ilişkin Oda Yönetim Kurulu kararı kesindir. Herhangi bir itiraza konu edilemez.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 18.09.2018 tarih ve 282 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

  


EK-1

 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Halen………………………Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü …. Sınıf, ….. yarıyıl dönemi öğrencisiyim. Oda tarafından verilmekte olan  “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Bursu ”undan yararlanmak istiyorum.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                   

             Adı ve Soyadı

                    İmza

 

 

EKLER

1-      Özgeçmiş

2-      İlgili bölüm başkanlığı veya üniversiteden son bir ay içinde alınmış, geçmiş dönem derslerinin başarı durumunu gösterir belge (transkript)

3-      İlgili Bölüm Başkanlığı’ndan son bir ay içinde alınmış kişinin öğrenci olduğunu gösterir ıslak imzalı belge

4-      Oda Öğrenci üyesi olduğunu gösterir belge veya oda tarafından verilmiş kimlik belgesinin fotokopisi

5-      Ek-2de yer alan formun doldurulmuş hali

6-      Ailenin gelir durumunu beyan eden SGK ‘dan alınmış belge 4a, 4b, 4c hizmet dökümü ve emekli olup olmadığını gösterir belge

 

 

EK-2


BURS BAŞVURU FORMU                                                                                             

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

 

TC.KİMLİK NUMARASI

 

ÜNİVERSİTESİ

 

ÜNİVERSİTEYE BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

SINIFI VE DÖNEMİ (Yarıyılı)

 

ALT SINIFTAN KALAN DERS DURUMU (Yok/Var)   (**)

 

(Var ise sayısı ve isimleri)

 

ÖĞRENCİNİN KALDIĞI YER (yurt, ev vb.)

 

JMO ÖĞRENCİ ÜYELİK TARİHİ

 

BABASININ ADI SOYADI

 

BABASININ T.C. KİMLİK NUMARASI

 

BABASININ AYLIK GELİRİ       (*)                      (Gelir belgesi eklenecek)

 

ANNESİNİN ADI SOYADI

 

ANNESİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI

 

ANNESİNİN AYLIK GELİRİ       (*)                                             (Gelir belgesi eklenecek)

 

KARDEŞ SAYISI VE YAŞLARI (Kendisi hariç)

 

Adı Soyadı

Yaşı

Öğrenim durumu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

AİLE KENDİNE AİT EVDE/KİRADA OTURUYOR

 

AİLENİN OTURDUĞU İL

 

AİLENİN MAAŞ DIŞINDAKİ GELİR MİKTARI

 

(*)    SGK veya e- devletten alınacak

(**)  Okuldan son 1 ay içinde alınan transkript eklenecek     ODA MEVZUATI LİSTESİ