TMMOB Odalar 21 Ekim 2021, Perşembe
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 22.03.2009
Güncellenme Zamanı: 23.03.2009 17:28:05

KEYNOTES  
Pan-Afrikan‘dan Alpine Kadar Metamorfizma ve Jeodinamik Önemleri
[Metamorphism - Pan African to Alpine - Its Geodynamic Implications]
Deniz ve Kıyı Jeolojisi
[Marine and Coastal Geology]
          
Denizel Ortamlarda Jeolojik Tehlikeler
[Geohazardas in Marine Environments]
Endüstriyel Hammade Kaynakları
[Industrial Raw Materials]
Evaporitler: Yatak Oluşumu, Endüstriyel Gelişmeler ve Teknolojik Uygulamalar [Evaporites: Deposit Formation, Industrial Developments and Technological Implications]
21. Yüzyılda Su: Türkiye‘yi Bekleyen Sorunlar ve Çözümler
[Water in 21st Century: Problems and Solutions in Turkey]
Neojen Tektoniği
[Neogene Tectonics]
Metalik Maden Yatakları
[Metallic Ores]
Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm
[Cultural Geology,Geoheritage and Geotourism]
Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri
[Lake Research and Turkish Lakes]
Tersiyer Karbonat Havzaları
[Tertiary Carbonate Basins]
Enerji Kaynakları
[Energy Resources]
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
[Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems]
Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
[Engineering Geology for Tomorrow‘s Cities and Geotechnics]
Anadolu Kenet Kuşaklarının Tektonik Ortamı ve Gelişimindeki Problemler ve Olası Çözümleri
[The Tectonic Setting and Development of the Anatolian Suture Zones: Problems and Possible Solutions]
Çevre Jeokimyası ve Tıbbi Jeoloji
[Environmental Geochemistry and Medical Geology]
Petrol Kimyası ve Jeolojisi
[Chemistry and Geology of Petroleum]
Deprem Deformasyon Döngüsünün Jeodetik ve Jeolojik Gözlemleri:
Fay Mekanizması ve Kabuk/Manto Reolojisi Üzerine Etkileri
[Geodetic and Geologic Observations of the Earthquake Deformation Cycle:
Implications for Fault Mechanics, Crust/Mantle Rheology, and Earthquake Hazards
Magmatizma
[Magmatism]
Türkiye‘nin Fosil Kayıtlarında Evrim Basamakları
[Evolutionary Steps in Turkish Fossil Records]
Genel Paleontoloji Oturumu
[Open Session in Palaeontology]
Eski İklim/İklim Değişikliklerinin Jeolojik Kayıtları
[Geological Records of Climate/Climate Changes]
Yerbilimlerinde Gaz Jeokimyası Uygulamaları
Gas Geochemistry Applications in Earth Sciences
Doğu Akdeniz Bölgesinin Aktif Tektoniği: Yıkıcı Depremler ve Potansiyel Kaynak Alanları ve Tarihsel Tsunamiler
[Active Tectonics of the Eastern Mediterranean Region: Destructive Earthquakes and Potential Source Regions and Tsunami Generation]
Neotektonik
[Neotectonics]
Ofiyolit Oluşumu ve Yerleşmesi
[Genesis and Emplacement of Ophiolites
Jeoarkeoloji
[Geoarcheology]
Kapadokya Jeolojisi
[Geology of Cappadocia] .
Tersiyer İri Bentik Foraminiferleri: Evrim, Biyostratigrafi, Paleoekoloji ve Paleobiyocoğrafya
[Tertiary Larger Foraminifera: Evolution, Biostratigraphy, Palaeoecology and Palaeobiogeography]
Türkiye ve Doğu Akdenizin Paleomanyetizması
[Palaeomagnetism of Turkey and Eastern Mediterranean]
Anatolid-Torid Bloğundaki Kretase-Erken Tersiyer Olayları
[Cretaceous-Tertiary Events in the Anatolide-Tauride Block]
Genel Jeoloji Oturumu
[Open Session in General Geology]
Paleosismoloji ve Arkeosismoloji
[Palaeoseismology and Archaeoseismology]
Kıta-ölçekli Faylar ve İlişkili Depremler: Gözlemler, Yeni Yaklaşımlar ve Modelleme
[Continental Faults and Related Large Earthquakes: Observations, New Approaches and Modeling]

Dosyalar

(287 KB) (22.03.2009 10:27:48)

(321 KB) (22.03.2009 10:27:58)

(437 KB) (22.03.2009 10:28:10)

(290 KB) (22.03.2009 10:28:21)

(267 KB) (22.03.2009 10:28:30)

(338 KB) (22.03.2009 10:28:43)

(408 KB) (22.03.2009 10:29:15)

(293 KB) (22.03.2009 10:30:04)

(335 KB) (22.03.2009 10:30:14)

(246 KB) (22.03.2009 10:30:22)

(286 KB) (22.03.2009 10:30:30)

(297 KB) (22.03.2009 10:30:40)

(505 KB) (22.03.2009 10:30:51)

(642 KB) (22.03.2009 10:31:29)

(280 KB) (22.03.2009 10:31:39)

(255 KB) (22.03.2009 10:31:48)

(532 KB) (22.03.2009 10:35:26)

(447 KB) (22.03.2009 10:35:45)

(405 KB) (22.03.2009 10:36:05)

(227 KB) (22.03.2009 10:36:32)

(386 KB) (22.03.2009 10:36:58)

(423 KB) (22.03.2009 10:37:15)

(217 KB) (22.03.2009 10:37:31)

(217 KB) (22.03.2009 10:37:34)

(398 KB) (22.03.2009 10:37:49)

(287 KB) (22.03.2009 11:41:31)

(302 KB) (22.03.2009 11:41:39)

(300 KB) (22.03.2009 11:41:52)

(298 KB) (22.03.2009 11:42:02)

(277 KB) (22.03.2009 11:42:40)

(147 KB) (22.03.2009 11:42:49)

(267 KB) (23.03.2009 12:13:30)

(478 KB) (23.03.2009 17:02:49)

(492 KB) (23.03.2009 17:13:44)

(302 KB) (23.03.2009 17:27:37)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 4845