TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba
02 NİSAN 2012 PAZARTESİ

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-1*: Pontidler / Kafkaslar Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity-1

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Daday-Araç-Kurşunlu Jeotraversi Boyunca İntra-Pontid Sütur Zonu, K. Türkiye/ Intra-Pontide Suture Zone in Northern Turkey: Evidences from Daday-Araç-Kurşunlu Geotraverse
 
Alessandro Ellero, M. Cemal Göncüoğlu, Michele Marroni, Giuseppe Ottria, Luca Pandolfi, Kaan Sayit, U. Kağan Tekin, Rita Catanzariti
 
MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU UĞUR KAĞAN TEKİN  

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-2*: Kafkaslar / Ermenistan Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity-2*: Caucasus / Armenia Session

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Karadenizin Açılması ile Kuzey Anadolu Fayının Ortaya Çıkışı Arasındaki Dönemde Pontidlerin Yapısal ve Paleostres Evrimi / Structural and Paleostress Evolution of the Pontides from the Rifting of the Black Sea Basin to the Inception of the North Anat
 
Jean-Claude Hippolyte, Nuretdin Kaymakçı, Ercan Sangu, Carla Müler, Nicolas Espurt
 
 

 
15:50

 
16:10

 

 
Büyük Kafkaslardan Küçük Kafkaslara: K-G Bir Kesti Boyunca Yüzey ve Yeraltı Verilerinden Elde Edilen Yeni Bulgular (Gürcistan ve Ermenistan)/ From Greater to Lesser Caucasus: New Insights from Surface and Subsurface Data Along N-S Trending Transect (
 
Marc Sosson, Shota Adamia, Rafik Melkonyan, Carla Müller, Nino Sadradze, Lilit Sahakyan, Yann Rolland, Victor Alania, Onise Enukidze, Ara Avagyan, Ghazar Galoyan, Marc Hässig
 
 

 
16:10

 
16:30

 

 
Gürcü Kıta Kenarının Uzun Süreli Etkiliğine İlişkin Kanıtlar. Anadolu-Toros-Ermenistan Bloğu Eklenmesini Takip Eden 80-75 My Önceki Yitim Sıçraması / Evidences for Prolonged Activity of the Georgian Active Margin Followed by 80-75 Ma Subducti
 
Yann Rolland, Marc Sosson, Marc Hässig, Ghazar Galoyan, Ara Avagyan, Shota Adamia, Nino Sadradze, Dogan Perincek, Nuretdin Kaymakçı, Gültekin Topuz, Ömer Faruk Çelik
 
DOĞAN PERİNÇEK GÜLTEKİN TOPUZ ÖMER FARUK ÇELİK  

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-3*: Toroslar / Zagros Oturumu-1 Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity-3*: Taurides/Zagros Session-1

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
17:30

 
17:50

 

 
Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye’nin İyileştirilmiş Paleotektonik Haritalarına Doğru /Towards Improved Palaeotectonic Maps of Turkey in an Eastern Mediterranean Context
 
Alastair H.F. Robertson, Osman Parlak, Timur Ustaömer
 
OSMAN PARLAK  

Hidrojeoloji-1: Yeraltısuyu Sistemlerinde Kalite Oturumu Hydrogeology-1: Session on Quality in Groundwater Systems

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Arsenik İçeren Bir Akiferdeki Su Kalitesinin Bütünleşik Bir Analizi: Örnek Vaka Simav Ovası, Kütahya / An Integrated Assessment of Water Quality In an Arsenic Containing Aquifer: Case Study Simav Plain, Kütahya
 
Orhan Gündüz, Celalettin Şimşek, Alper Elçi, Alper Baba, Coşkun Bakar, Hakan Gürleyük, Ayse Çakır, Merdiye Mutlu
 
CELALETTİN ŞİMŞEK ALPER BABA  

Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler Oturumu Metallic Ore Deposits and Industrial Raw Materials Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Harmancık-Bursa Bölgesindeki Kütlesel Mor Jade’nin Gemolojik ve Mineralojik İncelemeleri ve Oluşum Kökeninin Belirlenmesi/ Gemmological and Mineralogical Investigations and Genesis of the Massive Purple Jade from the Harmancık-Bursa Region
 
Murat Hatipoğlu, Yasemin Başevirgen, H.Baki Buzlu
 
MURAT HATİPOĞLU  

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler-1: Klastik Sedimanter Sistemler Oturumu Sedimentology and Sedimentary Processes-1: Session on Clastic Sedimentary Systems

İHSAN KETİN SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Fevzipaşa Formasyonu: Söke-Milet Havzası Kuzeybatı Kenarında Pleyistosen Sığ Denizel Yelpaze Deltası İstifi, Batı Türkiye / The Fevzipaşa Formation: The Pleistocene Shallow Marine Fan-Deltaic Sequence in the Northwestern Margin of the Söke-Milet Basi
 
Uğur İnci, Ökmen Sümer
 
UĞUR İNCİ ÖKMEN SÜMER  

Jeo-Enerji Oturumu Geo-Energy Session

İHSAN KETİN SALONU

 
15:10

 
15:30

 

 
Kura Havzasının Petrol Sistemleri / Petroleum Systems of the Kura Basin
 
Gasham Zeynalov
 
 

 
15:50

 
16:10

 

 
Karlıova Halifan (Derinçay) Kömürlerinin (Bingöl) Petrografik ve Kimyasal Özellikleri/ Petrographic and Chemical Properties of Karlıova Halıfan (Derinçay) Coals (Bingöl)
 
Selami Toprak, Orhan Kavak
 
SELAMİ TOPRAK ORHAN KAVAK  

03 NİSAN 2012 SALI

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-4*: Toroslar / Zagros Oturumu-2 Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity-4*: Taurides/Zagros Session-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Doğu Toroslarda Geç Paleozoyik-Senozoyik Yaşlı Karbonat Platformu, Kıta Kenarı ve Okyanusal Birimlerin Tektonik Gelişimi / Late Palaeozoic-Cenozoic Tectonic Development of Carbonate Platform, Continental Margin and Oceanic Units in the Eastern Taurid
 
Alastair H. F. Robertson, Yüksel Metin, Osman Parlak, Özden Vergili, Kemal Taşlı, Nurdan İnan, Havva Soycan
 
YÜKSEL METİN OSMAN PARLAK ÖZDEN VERGİLİ  

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-5*: Toroslar / Zagros Oturumu -3 Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity-5*: Taurides/Zagros Session-3

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Yüksek Sıcaklık Meta-Ofiyolitik Kayalarının Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Tektonik Önemi: Güney NeoTetiste Eosen Yay Magmatizması ile Muhtemel İlişkisi (Malatya, GD Anadolu)/ Geochemistry, Geochronology and Tectonic Significance of High-Temperature M
 
Osman Parlak, Fatih Karaoğlan, Martin Thöni, Alastair Robertson, Aral İ. Okay, Friedrich Koller
 
OSMAN PARLAK FATİH KARAOĞLAN ARAL OKAY  

13:30-15:30 PANEL:. . . . . . . . GELECEĞİN KENTLERİ İÇİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (GEOLOGICAL ENGINEERING FOR TOMORROW’S CITIES) . . . . . . . . . . . . . Vedat DOYURAN, Mehmet EKMEKÇİ

SADRETTİN ALPAN SALONU

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası-6*: Senozoyik Havzaları Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and itsVicinity-6*: Cenozoic Basins Sessions

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
15:50

 
16:10

 

 
Sivas Havzasının Paleocoğrafik Evrimi / Paleogeographic Evolution of Sivas Basin
 
Bruno Vrielynck, Andre Poisson, Haluk Temiz,Fabienne Orszag-Sperber
 
HALUK TEMİZ  

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi-1: Erkan Gökaşan Oturumu Marine, Lake and Coastal Geology-1: Erkan Gökaşan Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
İstanbul Boğazı’nın Oluşumu/ Evolutıon of the İstanbul Strait
 
Fazlı Yılmaz Oktay, Erkan Gökaşan
 
FAZLI YILMAZ OKTAY ERKAN GÖKAŞAN  

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu -2 Marine, Lake and Coastal Geology Session-2:

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Şile (İstanbul, KB Türkiye) Sahillerinde Ağır Mineral Plaserleri Aramalarına Yönelik Jeokimyasal Etütler/ Geochemical Exploration for Heavy Mineral Placers on the Şile Coasts (İstanbul, NW Turkey)
 
Mustafa Ergin, Süleyman Aşık, Zehra Karakaş, Koray Sözeri, Başak Eser-Doğdu
 
MUSTAFA ERGİN SÜLEYMAN AŞIK KORAY SÖZERİ  

Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -1 Engineering Geology-Geotechnics Session-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:50

 
16:20

 
Çağrılı Bildiri

 
ÇAĞRILI KONUŞMA / Invited Lecture: Depremlerin Kaya Şevlerine Etkisi/ Effects of Earthquakes on Rock Slopes
 
Ömer Aydan
 
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Bir Açık İşletmede Süreksizlik Denetimli Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Farklı Tekniklerle Araştırılması/Investigation of the Mechanisms of Structurally Controlled Slope Instabilities at an Open Pit Mine Using Different Techniques
 
Hakan Tanyaş, Reşat Ulusay
 
HAKAN TANYAŞ REŞAT ULUSAY  

Jeolojik Miras Oturumu Geological Heritage Session

İHSAN KETİN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Levent Vadisinin (Akçadağ- Malatya) Jeopark Envanter Çalışması/ Geopark Inventory Study of Levent Valley, Akçadağ- Malatya
 
Yıldırım Güngör, Levent İskenderoğlu, Direnç Azaz, Bayram Güngör
 
YILDIRIM GÜNGÖR DİRENÇ AZAZ  

Hidrojeoloji-2: Hidrojeolojide Çevresel İzotoplar Oturumu Hydrogeology-2: Session on Environmental Isotopes in Hydrogeology

İHSAN KETİN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Palu Segmenti Üzerinde Bulunan Mineralli Suların İzotop ve Hidrojeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi, Elazığ / The Hydrogeochemical and Isotopic Investigations of Mineral Waters Located at the Palu Segment of Eastern An
 
Özlem Öztekin Okan
 
 

 
11:30

 
11:50

 

 
Gökova (Muğla) Kıyı Karst Kaynaklarının Hidrokimyasal ve Çevresel İzotop Özellikleri / Hydrochemical and Isotopic Characteristics of Gökova (Muğla) Coastal Karstic Springs
 
Şükran Açikel, Mehmet Ekmekçi, Levent Tezcan, Türker Kurttaş, Deniz Özbek
 
MEHMET EKMEKÇİ LEVENT TEZCAN TÜRKER KURTTAŞ DENİZ ÖZBEK  

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler-2: Karbonat Sedimanter Sistemler Oturumu Sedimentology and Sedimentary Processes-2: Session on Carbonate Sedimentary Systems

İHSAN KETİN SALONU

 
15:50

 
16:10

 

 
Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Oluşumunu Kontrol Eden Faktörler / Controlling Factors on the Evolution of the Karaisali Formation (Adana Basin-Turkey)
 
Fatma Taraf, Kemal Gürbüz
 
KEMAL GÜRBÜZ  

04 NİSAN 2012 ÇARŞAMBA

Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturumu-1 Active Tectonics and Seismicity Session-1

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Fay ve Faylanma Mekanizmasından Yerkabuğundaki Paleo ve Güncel Gerilmelerin Tahmini ve Uygulamaları / The Inference of Paleo and Contemporary Crustal Stresses from a Fault and Focal Plane Solution and its Applications
 
Ömer Aydan
 
 

 
9:50

 
10:10

 

 
Kıbrıs ve Yakın Çevresinin Depremselliği/ Seismicity of Cyprus and Surrounding Region
 
Hilal Yalçın, Levent Gülen, Zehra Çağnan, Doğan Kalafat
 
LEVENT GÜLEN  

Aktif Tektonik ve Depremsellik -2: Simav Depremi Oturumu Active Tectonics and Seismicity Session-2: Session on Simav Earthquake

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Simav Fayı ve 19 Mayıs 2011 Simav Depremi (Mw: 5,8)/ Simav Fault and the 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw: 5.8)
 
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ahmet Doğan
 
TAMER YİĞİT DUMAN SELİM ÖZALP  

Mağmatizma ve Mağmatik Süreçler-1: Ofiyolit Oturumu Magmatism and Magmatic Processes-1: Ophiolites Session

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Abisal ve Aşırı Tüketilmiş Neotetis Manto Peridotitleri (GB-Türkiye): Okyanus Ortası Sırtve Yitim Zonlarında Ergime ve Metazomatizma Süreçleri / Abyssal and Ultra–Depleted Ssz Type Mantle Peridotites in a Neo-Tethyan Ophiolite in SW Turkey: Imp
 
İbrahim Uysal, E. Yalçın Ersoy, Orhan Karslı, Yıldırım Dilek, M. Burhan Sadıklar, Massimo Tıepolo, Thomas Meisel
 
İBRAHİM UYSAL EMRAH YALÇIN ERSOY ORHAN KARSLI  

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu -2 Magmatism and Magmatic Processes Session-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer Alkalen Volkanitlerinin Tüm-Kayaç Petrokimyası ve 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, KD Türkiye/ Whole-Rock Petrochemistry and 40Ar-39Ar Geochronology of the Tertiary Alkaline Volcanics Between Trabzon and Giresun Areas, NE
 
Cem Yücel, Mehmet Arslan, İrfan Temizel, Emel Abdioğlu, Gillet Ruffet
 
CEM YÜCEL MEHMET ARSLAN İRFAN TEMİZEL  

Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -2 Engineering Geology-Geotechnics Session-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Kestanbol Granitlerinin Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi / Determination of Weathering Degree of the Kestanbol Granite
 
M. Celal Tunusluoğlu, Ş. Özge Dinç, Ayten Çalık, Öznur Karaca
 
MEHMET CELAL TUNUSLUOĞLU AYTEN ÇALIK  

Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -3 Engineering Geology-Geotechnics Session-3

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Kütahya Zeminlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması / Investigation of Physical and Mechanical Properties of Kütahya Soils
 
Enes Zengin, Zeynel Abiddin Ergüler
 
ENES ZENGİN  

Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler Oturumu-1 Natural-Geological Hazards Session-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Kıyılardaki Jeolojik Tehlikelerin Belirlenmesi ve Afet Risk Yönetimine Katkısı/ Assessments of Geomarine Disasters and Contribution to Disaster Risk Reduction
 
Nilgün Okay
 
AYHAN IŞIK OKTAY GÖKÇE HASAN GÜRHAN İLGEN  

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler Oturumu -1 Metamorphism and Metamorphic Processes Session-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Afyon Zonu ve Menderes Masifi Üst Kretase İstiflerinin Yeni Paleontolojik Verilere (Rudist ve Planktik Foraminifer) Göre Korelasyonu /Correlation of the Upper Cretaceous Sequences Between Afyon Zone and Menderes Massif Based on the New Palaeontologic
 
Sacit Özer, İzver Özkar Öngen
 
SACİT ÖZER  

İklim-Paleo İklim Değişiklikleri Oturumu-1 Climate and Paleo Climate Changes Session-1

İHSAN KETİN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Ağrı Dağı Takke Buzulunun 1976-2011 Yılları Arasındaki Gerilemesi ve Bunun İklimsel Sebepleri / Recession of the Ice Cap on Mount Ağrı (Ararat), Between 1976 and 2011 and its Climatic Causes
 
Mehmet Akif Sarıkaya
 
MEHMET AKİF SARIKAYA  

İklim-Paleo İklim Değişiklikleri Oturumu-2 Climate and Paleo Climate Changes Session-2

İHSAN KETİN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
İznik Gölü’nde Geç Pleyistosen ve Holosen Dönemlerindeki Paleo-Çevresel Etkilerin Araştırılması/ Palaeoenvironmental Multi-Site Study in Lake İznik (NW Turkey) During Late Pleistocene and Holocene
 
Finn Andreas Viehberg, Emre Damcı, Umut Barış Ülgen, Sven Oliver Franz, Patricia Angelika Roeser, Sabine Wulf, Bernd Wagner, Namık Çağatay, Thomas Litt, Martin Melles
 
MEMET NAMIK ÇAĞATAY  

Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -1 Paleontology-Biostratigraphy Session-1

İHSAN KETİN SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Korkuteli (Antalya) Güneybatısındaki Eosen İstifinin Planktonik Foraminifer Faunası / Planktonic Foraminiferal Fauna of the Eocene Sequence in Southwest of Korkuteli (Antalya)
 
Deniz İbilioğlu
 
 

 
13:50

 
14:10

 

 
Isparta Yöresinde Orta-Geç Maastrihtiyen Yaşlı Bilinen Çiğdemtepe Formasyonunun Yeni Nannofosil Kayıtları ve Keşfedilen Stratigrafik-Sedimantolojik Sırları / New Nannofossil Records and Realized Stratigraphic- Sedimentologic Secrets of the Çiğdemtepe
 
Enis Kemal Sagular
 
ENİS KEMAL SAGULAR  

Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -2 Paleontology-Biostratigraphy Session-2

İHSAN KETİN SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Beylerderesi Formasyonunun Sedimantolojisi ve Yeni Paleontolojik Bulgular Malatya (Doğu Anadolu) Graben Havzası / New Paleontological Findings and Sedimentological Properties of Beylerderesi Formation: Malatya (Eastern Anatolia) Graben Basin
 
Semih Ercan, Niyazi Avşar, Atike Nazik, Calibe Koç Taşgın
 
SEMİH ERCAN NİYAZİ AVŞAR  

05 NİSAN 2012 PERŞEMBE

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler Oturumu -2 Metamorphism and Metamorphic Processes Session-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Geyve Boğazı Civarında Yüzeyleyen Karbonatça Zengin (Karbonatit?) Kayaçların Jeolojik Özellikleri / Geological Characteristics of the Carbonate-Rich Rocks (Carbonatite?) Exposed Around the Geyve Gorge
 
Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, Andrea Marzoli, Gültekin Topuz, İsmail Emir Altıntaş
 
MUTLU ÖZKAN ÖMER FARUK ÇELİK GÜLTEKİN TOPUZ  

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler Oturumu -3 Metamorphism and Metamorphic Processes Session-3

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
D Pontid Kıtasal Temelinin (Artvin-Yusufeli, Kd Anadolu) Ana Variskan Metamorfizma Yaşı ve Kökeni: Paragnays U-Pb La-Sf-Icp-Ms Zirkon Yaşlandırmasından Elde Edilen Deliller/ Timing of Peak Variscan Metamorphism and the Origin of the E Pontide Basemen
 
Timur Ustaömer, Alastair H.F. Robertson, Axel Gerdes, P. Ayda Ustaömer
 
PETEK AYDA USTAÖMER  

13:30:15:30 PANEL: ENDÜSTRİ HANGİ DONANIMLARA SAHİP JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİ BEKLİYOR? (WHAT CAPABILITES DOES INDUSTRY EXPECT FROM NEW GEOLOGICAL ENGINEERING GRADUATES?) Hasan YAZICIGİL, Caner ZANBAK, Volkan EDİGER, Mustafa AKINCI, Ahmet TUKAÇ

SADRETTİN ALPAN SALONU

Aktif Tektonik ve Depremsellik -3: Van Depremi Oturumu Active Tectonics and Seismicity-3: Session on Van Earthquake

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
15:50

 
16:10

 

 
23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2)’nin Sismolojik Açıdan Düşündürdükleri/23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) in Turkey and Seismological Aspects
 
Doğan Kalafat
 
 

 
16:10

 
16:30

 

 
23/10/2011 Van Merkez Depreminin Artçı Deprem Aktivitesinin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Aftershock Activity of Van Earthquake September, 23, 2011
 
Recai F. Kartal, Filiz Tuba Kadirioğlu, Meltem Türkoğlu, Mehmet Kaplan, Kenan Yanık, Sami Zünbül, Tuğbay Kılıç, Mustafa Demir, Aslı İde, Derya Karaağaç
 
 

 
16:30

 
16:50

 

 
23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw 7.2) Yüzey Kırığı ve Van Gölü’nün Kıyı Çizgisinde Depremde Meydana Gelen Yükselmeler/ Surface Faulting Associated with October 23, 2011 Van Earthquake (Mw 7.2) and Shoreline Uplifting of the Lake Van
 
Ömer Emre, Cengiz Zabcı, Tamer Y. Duman, Taylan Sancar, Selim Özalp, H. Serdar Akyüz, Hasan Elmacı
 
TAMER YİĞİT DUMAN SELİM ÖZALP HASAN ELMACI  

Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Oturumu -1 Earth Information Systems and Remote Sensing Session-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Karstlaşma ve İlişkili Jeolojik Risklerin CBS Yardımıyla Değerlendirilmesi: Kanlıdivane Ören Yeri (Erdemli, Mersin) / Evaluation of Karstification and Related Geological Risks Using GIS: Kanlidivane Ruins (Erdemli, Mersin)
 
Hidayet Tağa, Cüneyt Güler
 
HİDAYET TAĞA CÜNEYT GÜLER  

Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -3 Paleontology-Biostratigraphy Session-3

İHSAN RUHİ BERENT

 
11:10

 
11:30

 

 
Gökçeada Kuzeydoğusundaki Saklı Koy’da Paleontolojik Verilere Dayalı Yeni Bir Bulgu: Büyük Dere Koyu / Observed New Findings by Paleontological Data in Hidden Cove on the Northeast of Gökçeada: Büyük Dere Cove
 
Engin Meriç, Ertuğ Öner, Niyazi Avşar, Atike Nazik, M. Baki Yokeş, Sevinç Kapan-Yeşilyurt, Yeter Göksu, Osman Candan, Feyza Dinçer
 
NİYAZİ AVŞAR ATİKE NAZİK OSMAN CANDAN  

Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler Oturumu-2 Natural-Geological Hazards Session-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:50

 
16:10

 

 
Mersin-Erdemli Bölgesi Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi/ Quantitative Landslide Risk Assessment in Mersin-Erdemli Region
 
Tolga Çan, Engin Çil, Tolga Mazman, Tamer Y. Duman, Muhterem Küçükönder
 
TOLGA ÇAN ENGİN ÇİL TOLGA MAZMAN TAMER YİĞİT DUMAN MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER  

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi-3: Göl Oturumu Marine, Lake and Coastal Geology-3: Lake Session

İHSAN KETİN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Acıgöl Sığ-Kalıcı, Playa-Göl Havzasının Tektonosedimenter Çatısı ve Ortamsal Gelişimi, GB Anadolu, Türkiye/ Tectonosedimentary Development and Palaeoenvironmental Changes in the Acıgöl Shallow-Perennial Playa-Lake Basin, SW Anatolia, Turkey
 
Cahit Helvacı, M. Cihat Alçiçek, İbrahim Gündoğan,Ünsal Gemici
 
CAHİT HELVACI MEHMET CİHAT ALÇİÇEK İBRAHİM GÜNDOĞAN ÜNSAL GEMİCİ  

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-1 Environmental and Medical Geology Session-1

İHSAN KETİN SALONU

 
15:50

 
16:10

 

 
Balya Pb-Zn Maden Atık Sahasında Sülfür Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Reaksiyonlar / Biogeochemical Reactions that Control Sulfur Oxidation in Pb-Zn Mine Tailings, Balya-Turkey
 
Nurgül Balcı, M.Şeref Sönmez, Erol Sarı, Nevin Gül Karagüler
 
EROL SARI  

06 NİSAN 2012 CUMA

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu -3 Magmatism and Magmatic Processes Session-3

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Tavşanlı Zonu Eosen Granitoyidleri İle İlişkili Mafik/Felsik Magmatik Anklavlarının (Mma) Mineraloji-Petrografi ve Tüm Kayaç Jeokimyası/ Mineralogy-Petrography and Whole Rock Geochemistry of Mafic/Felsic Magmatic Enclaves (MME) within the Eocene Tav
 
Mehmet Demirbilek, Halim Mutlu
 
MEHMET DEMİRBİLEK HALİM MUTLU  

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu -4 Magmatism and Magmatic Processes Session-4

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Doğu Anadolu`nun Magmatik ve Jeodinamik Evrimi / Magmatic and Geodynamic Evolution of Eastern Anatolia, Turkey
 
Mehmet Keskin, Vural Oyan, Vladimir A. Lebedev, Evgenii V. Sharkov, Andrey V. Chugaev, Esin Ünal, Ş. Can Genç, Namık Aysal
 
MEHMET KESKİN VURAL OYAN ESİN ÜNAL  

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-4 Environmental and Medical Geology Session-4

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi/ Mineralogical Compositions, Geochemical Properties and Origins of Street Dust in Mersin C
 
Mehmet Ali Yücel, Deniz Şanlıyüksel Yücel, Alper Baba
 
ALPER BABA  

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-2 Environmental and Medical Geology Session-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
9:30

 
9:50

 

 
Çöpler (İliç-Erzincan) Altın Sahası Örneğinde Arseniğin Kökeni, Taşınımı ve Tutunumu/ Source, Sorption and Transport of Arsenic: A Case Study in Çöpler (İliç-Erzincan) Gold Mine
 
Sevgin Görkem Çelik, İrfan Yolcubal, Emin Çiftçi
 
 

 
9:50

 
10:10

 

 
Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi/ Arsenic Contamination Assessment of Surface and Groundwater in the Eğirdir Lake Catchment Area
 
Şehnaz Şener, Ayşen Davraz, Erhan Şener, Simge Varol
 
ERHAN ŞENER SİMGE VAROL  

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-3 Environmental and Medical Geology Session-3

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 

 
Biga Yarımadasında Asbest Maruziyeti ve Akciğer Sağlığı Üzerine Disiplinler Arası Çalışma/ Interdisciplinary Collaboration on Asbestos Exposure and Lung Diseases in Biga Peninsula - Turkey
 
Erdinç Yiğitbaş, Arzu Mirici, Uğur Gönlügür, Coşkun Bakar, Fırat Şengün, İ. Onur Tunç, Şahin Kahyaoğlu, Ümmühan Kahyaoğlu
 
ERDİNÇ YİĞİTBAŞ FIRAT ŞENGÜN  

Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Oturumu -2 Earth Information Systems and Remote Sensing Session-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 

 
Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Samsun İl Merkezinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi / Production of Landslide Susceptibility Map of Samsun City Center Using Bayesian Probability Theorem
 
Sedat Doğan, Halil Akıncı, Cem Kılıçoğlu
 
HALİL AKINCI CEM KILIÇOĞLU  

POSTERLER / POSTERS: Aktif Tektonik ve Depremsellik / Active Tectonics and Seismicity

 
01

 

 
Poster Bildiri

 
İzmir Körfezi’nin Geç Senozoyik Tektoniği, Batı Anadolu/ Late Cenozoic Tectonics of İzmir Bay, West Anatolia
 
Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Nuretdin Kaymakçı, Cor Langereis
 
BORA UZEL HASAN SÖZBİLİR ÇAĞLAR ÖZKAYMAK  

POSTERLER / POSTERS: Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası / Regional Geology, Tectonic Evolution and Paleogeography of Anatolia and its Vicinity

 
11

 

 
Poster Bildiri

 
Sevan-Akera Kenet Zonunun Batı Uzantısı (Erzincan-Erzurum Bölgesi, Türkiye): Sevan-Akera Kenet Zonları Arasında Köken, Yapı ve Tektonik Gelişime İlişkin Yeni Verilerin Karşılaştırılması /Western Extension of the Sevan-Akera Suture Zone (Erzincan-Erzu
 
Marc Hassig, Yann Rolland, Gültekin Topuz, Ömer Faruk Çelik, Marc Sosson
 
GÜLTEKİN TOPUZ ÖMER FARUK ÇELİK  

POSTERLER / POSTERS: Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji / Environmental and Medical Geology

 
14

 

 
Poster Bildiri

 
Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltı Suyu ve Jips İçerikli Birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi/ Assessment of the Potential Sulfate Attack of Some Surface, Groundwater and Gypsum Bearing Units in the Western
 
Tolga Çan, Muhterem Küçükönder, Mustafa Akyıldız, Zeynep Demiray
 
TOLGA ÇAN MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER MUSTAFA AKYILDIZ ZEYNEP DEMİRAY  

POSTERLER / POSTERS: Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi / Marine, Lake and Coastal Geology

 
21

 

 
Poster Bildiri

 
Erdemli-Mersin Sahillerinde Plaj Çökellerinin Tane Boyu Özellikleri: Karasal, Denizel ve Antropojenik Etkiler/ Grain Size Characteristics of Beach Sediments of the Erdemli-Mersin Coasts: Terrestrial, Marine and Anthropogenic Influences
 
Zehra Karakaş, Mustafa Ergin, Koray Sözeri, Başak Eser-Doğdu, AGDEJAM Öğrenci Grubu
 
MUSTAFA ERGİN KORAY SÖZERİ  

POSTERLER / POSTERS: Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler / Natural-Geological Hazards

 
32

 

 
Poster Bildiri

 
Trabzon Çevresindeki Heyelanlar/ The Landslides Around Trabzon Province
 
Bilgehan Kul, Hakan Ersoy
 
BİLGEHAN KUL  

POSTERLER / POSTERS: Hidrojeoloji / Hydrogeoloy

 
35

 

 
Poster Bildiri

 
Orta Anadolu’da Küçük Ölçekli Su İhtiyaçları İçin Yeraltı Barajları/ Groundwater Dams for Small Scale Water Supply in the Central Anatolia
 
Ahmet Apaydın, Sibel Demirci Aktaş, Selin Kaya
 
AHMET APAYDIN  

POSTERLER / POSTERS: İklim-Paleo İklim Değişiklikleri Climate and Paleo Climate Changes

 
36

 

 
Poster Bildiri

 
Palinoloji ve Duraylı İzotop Jeokimyasına Dayalı Son Buzularası’nda Vejetasyonel ve İklimsel Bulgular (GB Türkiye) / Vegetation and Climatic Evidences in the Late Interglacial (SW Turkey) Based on the Palynology and Stable Isotope Geochemistry
 
Mine Sezgül Kayseri-Özer, Ezher Toker, Mehmet Özkul
 
MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER EZHER TAGLIASACCHI MEHMET ÖZKUL  

POSTERLER / POSTERS: Jeo-Enerji /Geo-energy

 
37

 

 
Poster Bildiri

 
Doğu Karadenizde Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar/ Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea
 
Sevinç Özel, Günay Çifçi, Seda Okay, Derman Dondurur , Savaş Gürçay, Dae Choul Kim, Sung-Ho Bae
 
 

 
38

 

 
Poster Bildiri

 
Dikili (İzmir) Jeotermal Sahasında İşletme Sorunları ve Çözüm Önerileri/ Operating Problems and Suggestions for Solution of the Dikili (Izmir) Geothermal Area
 
İsmail Hakkı Karamanderesi, Raziye Şengün, Cahit Helvacı
 
İSMAİL HAKKI KARAMANDERESİ RAZİYE ŞENGÜN CAHİT HELVACI  

POSTERLER / POSTERS: Jeolojik Miras / Geological Heritage

 
40

 

 
Poster Bildiri

 
Silifke’den Anamur’a Jeolojik Bir Rota/ A Geological Route from Silifke to Anamur
 
Selim İnan, Nurdan İnan
 
SELİM İNAN  

POSTERLER / POSTERS: Magmatizma ve Magmatik Süreçler / Magmatism and Magmatic Processes

 
43

 

 
Poster Bildiri

 
Kars Volkanik Platosu`nun Doğusunun Volkano-Stratigrafisi ve Petrografisi, Çıldır Kuzeyi, Ardahan/ Volcanostratigraphy and Petrography of the Eastern Part of the Kars Volcanic Plateau, North of the Town of Çıldır, Ardahan City, North Eastern Turkey
 
Olgun Duru, Mehmet Keskin
 
 

 
44

 

 
Poster Bildiri

 
Civanadağ Bölgesi (Güğü-Balıkesir) Magmatik Kayaçlarının Mineral Kimyası/ Mineral Chemistry of the Magmatic Rocks in the Civanadag Region (Güğü – Balikesir)
 
Murat Kalkan, Yahya Özpınar, Barış Semiz
 
YAHYA ÖZPINAR BARIŞ SEMİZ  

POSTERLER / POSTERS: Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler / Metallic Ore Deposits and Industrial Raw Materials

 
51

 

 
Poster Bildiri

 
Divriği Çevresi Kromit Oluşumlarının Jeokimyası/ Geochemistry of Chromite Occurences of Divriği Area
 
Ece Varol, Ceyda Öztürk, Taner Ünlü
 
ECE VAROL TANER ÜNLÜ  

POSTERLER / POSTERS: Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler / Metamorphism and Metamorphic Processes

 
59

 

 
Poster Bildiri

 
Metasomatik Akışkanlar ve Rodenjitleşme/ Metasomatic Fluids and Rodingitization
 
Ayşe Didem Kılıç
 
 

POSTERLER / POSTERS: Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik / Engineering Geology-Geotechnics

 
60

 

 
Poster Bildiri

 
Kahramanmaraş İlinin Yerleşim Alanının Jeoteknik Değerlendirilmesi/ Geotechnical Assesment of Kahramanmaraş Settlement Area
 
Bülent Akıl, Buket Ecemiş, Candan Üçkardeşler, Fikri Öztürk, Müjgan Yılmaz, İsmail Bozöyük
 
BÜLENT AKIL CANDAN ÜÇKARDEŞLER İSMAİL BOZÖYÜK  

POSTERLER / POSTERS: Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler / Sedimentology and Sedimentary Processes

 
65

 

 
Poster Bildiri

 
Messiniyen Tuzluluk Krizinin Marmara Denizi Üzerindeki Etkisi/ Impact of the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara Sea
 
Burcu Barın, Günay Çifçi, Christopher C. Sorlıen
 
 

 
66

 

 
Poster Bildiri

 
Şenköy Formasyonu’na Ait Kumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası, Eski Gümüşhane: Tektonik Ortam ve Kaynak Alan için Bulgular/ Petrology and Geochemistry of Sandstones From the Şenköy Formation, Eski Gümüşhane: Implications for Provenance and
 
Levent Duygu, Raif Kandemir Zeynep Ergun, Alper Gürbüz
 
LEVENT DUYGU RAİF KANDEMİR  

POSTERLER / POSTERS: Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama / Earth Information Systems and Remote Sensing

 
71

 

 
Poster Bildiri

 
Biga Yarımadası Havadan Manyetik Verilerinin İncelenmesi ve Yüzey Jeolojisi ile Korelasyonu/ Investigation of Airborne Magnetic Anomalies of Biga Peninsula and Its Correlation with Surface Geology
 
Yunus Levent Ekinci, Erdinç Yiğitbaş
 
ERDİNÇ YİĞİTBAŞ