TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ

AÇILIŞ KONUŞMALARI [OPENING CEREMONY AND WELCOME SPEECHES]

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 
Kıtasal Çarpışma ve Plaka Sınırı: Afrika/Arabistan-Avrasya Yakınlaşma Zonunun Evrimi Continental Collision and Plate Boundary Evolution in the Africa/Arabia-Eurasia Convergence Zone
 
M.J. Rinus Wortel, Rob Govers & Wim Spakman
 
 

 

 

 

 
Global Stratigrafinin Temelleri: Global Olaylar mı? Antlaşma mı? Foundations of Stratigraphy: Global Events or Consensus?
 
A.M. Celâl Şengör
 
 

PAN-AFRİKAN’DAN ALPİNE KADAR METAMORFİZMA VE JEODİNAMİK ÖNEMLERİ [METAMORPHISM - PAN AFRICAN TO ALPINE - ITS GEODYNAMIC IMPLICATIONS]

SALON A

Oturum Başkanı:
OSMAN CANDAN

 
13:20

 
14:00

 

 
Güney Sivrihisar Masifi’ndeki Mavişist ve Barroviyen Kuşaklarının Metamorfik ve Tektonik Evrimi Metamorphic and Tectonic Evolution of Juxtaposed Blueschist Facies and Barrovian Rocks, Southern Sivrihisar Massif
 
Donna L. Whitney, Nicholas C. Seaton, Christian Teyssier, Erkan Toraman & Matthew Heizler
 

DONNA L. WHİTNEY
NİCHOLAS C. SEATON
CHRİSTİAN TEYSSİER
ERKAN TORAMAN
MATTHEW HEİZLER
 

 
14:00

 
14:20

 

 
Çamlıca Metamorfitleri’nde Yeralan Yüksek-Basınç Metabazit Diliminin (Eklojit/Mavişist) Petrografisi, Tektonik Ortamı ve Rodop Masifi ile İlişkisi, Biga Yarımadası, Kuzeybatı Anadolu Petrography, Tectonic Setting of High-Pressure Metabasite (E
 
Fırat Şengün, Erdinç Yiğitbaş ve İsmail Onur Tunç
 

FIRAT ŞENGÜN
ERDİNÇ YİĞİTBAŞ
İSMAİL ONUR TUNÇ
 
14 NİSAN 2009 SALI

NEOJEN TEKTONIĞI [NEOGENE TECTONICS]

SALON A

Oturum Başkanı:
ARAL OKAY

 
08:50

 
09:20

 

 
Kıta Kabuğu Kalınlaşmasından Yay-ardı Genişlemesine Ege Tektoniği: Sıyrılma Faylarının Rolü Aegean Tectonics, from Crustal Thickening to Back-arc Extension: The Role of Detachments
 
Laurent Jolivet, Benjamin Huet, Emmanuel Lecomte, Loic Labrousse, Evguenii Burov, Olivier Lacombe & Yoann Denèle
 

LAURENT JOLİVET
BENJAMİN HUET
EMMANUEL LECOMTE
LOİC LABROUSSE
EVGUENİİ BUROV
OLİVİER LACOMBE
YOANN DENèLE
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Naxos Gnays Domu’nun Termomekanik Evrimi Thermomechanical Evolution of the Naxos Gneiss Dome
 
Donna L. Whitney, Christian Teyssier, Patrice F. Rey & Seth C. Kruckenberg
 

DONNA L. WHİTNEY
CHRİSTİAN TEYSSİER
PATRİCE F. REY
SETH C. KRUCKENBERG
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Doğal Basınç-Sıcaklı-Zaman-Gerilme Verilerine Göre Kitlatlardaki Domların Termomekanik Modellemesi Thermomechanical Modelling of Cycladic Domes Constrained by Natural Pressure-Temperature-Time-Strain Data
 
Benjamin Huet, Laetitia Le Pourhiet, Evgueni Burov, Loïc Labrousse & Laurent Jolivet
 
 

 
10:00

 
10:20

 

 
Kazdağ Masifi'nin ErkenOrta Miyosen'de Hızlı Yükselimi ve Batı Anadolu'daki Neojen Tektoniği Rapid Early­Middle Miocene Exhumation of the Kazdağ Massif: Implication for the Neogene Tectonics of Western Anatolia
 
Aral I. Okay, William Cavazza & Massimiliano Zattin
 
ARAL OKAY

WİLLİAM CAVAZZA
MASSİMİLİANO ZATTİN
 
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

ANADOLU KENET KUŞAKLARININ TEKTONİK ORTAMI VE GELİŞİMİNDEKİ PROBLEMLER VE OLASI ÇÖZÜMLERİ [THE TECTONİC SETTİNG AND DEVELOPMENT OF THE ANATOLİAN SUTURE ZONES: PROBLEMS AND POSSİBLE SOLUTİONS]

SALON A

Oturum Başkanı:

ALASTAİR ROBERTSON

 
08:40

 
09:00

 

 
Doğu Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi Receiver Function Analysis of East Anatolian Plateau
 
A. Arda Özacar, George Zandt, Hersh Gilbert & Susan L. Beck
 

A.ARDA ÖZACAR
GEORGE ZANDT
HERSH GİLBERT
SUSAN L. BECK
 

 
09:00

 
09:20

 

 
Doğu Anadolu Platosu’nun Kabuk Yapısının Doğası Crustal Nature of the Eastern Anatolian Plateau, Turkey
 
Ali Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Cemal Kaya & Durmuş Boztuğ
 
ALİ YILMAZ HÜSEYİN YILMAZ

CEMAL KAYA
DURMUŞ BOZTUĞ  
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

MAGMATİZMA [MAGMATİSM]

SALON A

Oturum Başkanı:
ERCAN ALDANMAZ

 
09:00

 
09:20

 

 
Bodrum Magmatik Kompleksinin Stratigrafisi ve Petrolojik Özellikleri Stratigraphy and Petrological Nature of the Bodrum Magmatic Complex, SW Turkey
 
Ş.Can Genç & Okan Tüysüz
 
ŞENGÜL CAN GENÇ OKAN TÜYSÜZ  

17 NİSAN 2009 CUMA

OFİYOLİT OLUŞUMU VE YERLEŞMESİ [GENESIS AND EMPLACEMENT OF OPHIOLITES]

SALON A

Oturum Başkanı:
OSMAN PARLAK

 
09:00

 
09:20

 

 
Küçük Kafkas Ofiyolitlerinin Tektonik ve Jeodinamik Evrimi (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcüstan), Yeni Görüşler Tectonic and Geodynamic Evolution of the Lesser Caucasus Ophiolites (Armenia, Azerbaijan, Georgia), New Insights
 
Marc Sosson, Yann Rolland, Carla Muller, Taniel Danelian, Rafael Melkonyan, Shota Adamia, Talat Kangarli, Ara Avagyan, Ghazar Galoyan & Jon Mosar
 

MARC SOSSON
YANN ROLLAND
CARLA MULLER
TANİEL DANELİAN
RAFAEL MELKONYAN
SHOTA ADAMİA
TALAT KANGARLİ
ARA AVAGYAN
GHAZAR GALOYAN
JON MOSAR
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Türkiye ve Yakın Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kretase Yaşlı Ofiyolitlerin Oluşum Ortamı ve Yerleşimine Genel Bakış Overview of the Tectonic Setting of Genesis and Emplacement of Cretaceous Ophiolites in Turkey and the Adjacent Eastern Mediterranean Reg
 
Alastair H.F. Robertson & Osman Parlak
 

ALASTAİR H.F. ROBERTSON
OSMAN PARLAK  
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ

DENİZ VE KIYI JEOLOJİSİ [MARINE AND COASTAL GEOLOGY] DENİZEL ORTAMLARDA JEOLOJİK TEHLİKELER [GEOHAZARDAS IN MARINE ENVIRONMENTS]

SALON B

Oturum Başkanı:
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

 
13:20

 
13:40

 

 
Geç Pleistosen’den Beri Marmara Denizi’nin Kuzey Kenarından Kaynaklanan Jeolojik Tehlikeler: Güncel Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Geohazards Rooted from the Northern Margin of the Sea of Marmara Since the Late Pleistocene: A R
 
Naci Görür & M. Namık Çağatay
 
NACİ GÖRÜR MEMET NAMIK ÇAĞATAY  

14 NİSAN 2009 SALI

METALİK MADEN YATAKLARI [METALLIC ORES]

SALON B

Oturum Başkanı:
TANER ÜNLÜ

 
09:00

 
09:20

 

 
Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik ve Metalojenik Çerçevesi Geochronological and Metallogenic Framework of Magmatism and Associated Mineralizations Within the Eastern-Southestern Anatolia (Turkey)
 
İlkay Kuşcu, Richard M. Tosdal, Gonca Gençalioğlu-Kuşcu, Thomas D. Ullrich & Richard Friedman
 
İLKAY KUŞCU

RİCHARD M. TOSDAL
GONCA KUŞCU
THOMAS D. ULLRİCH
RİCHARD FRİEDMAN
 
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

ÇEVRE JEOKİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ [ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND MEDICAL GEOLOGY]

SALON B

Oturum Başkanı:
YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY

 
08:50

 
09:20

 

 
Yeraltı suyunda Arsenik Kirliliği ve Sağlığa Etkileri Arsenic Contamination in Groundwater and Its Effects on Health
 
Feroze Ahmed
 

İRFAN YOLCUBAL
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Aluminyumca Zengin Su Kaynaklarının İnsan Sağlığına Etkisi (Çanakkale-Türkiye) Impact of High Concentration Aluminium in Water Sources on Human Health (Çanakkale-Türkiye)
 
Alper Baba, Coşkun Bakar, Handan Işın Özışık Karaman & Fatma Şengünalp
 
ALPER BABA

COŞKUN BAKAR
HANDAN IŞIN ÖZIŞIK KARAMAN
FATMA ŞENGÜNALP
 
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

GENEL PALEONTOLOJİ OTURUMU [OPEN SESSION IN PALAEONTOLOGY]-TÜRKİYE’NİN FOSİL KAYITLARINDA EVRİM BASAMAKLARI

SALON B

Oturum Başkanı:
DEMİR ALTINER

 
08:40

 
09:00

 

 
Orta, Üst Devoniyen−Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri, Saimbeyli, Doğu Toroslar, Türkiye Stratigraphy and Fossils of Middle, Upper Devonian and Carboniferous from Saimbeyli, Eastern Taurides, Turkey
 
Cazibe Sayar, İsak Yılmaz & Simav Bargu
 
CAZİBE SAYAR İSAK YILMAZ MUSTAFA SİMAV BARGU  

17 NİSAN 2009 CUMA

JEOARKEOLOJİ [GEOARCHEOLOGY] VE KAPADOKYA JEOLOJİSİ

SALON B

Oturum Başkanı:
GULAM MUHAMMET VEDAT TOPRAK

 
09:00

 
09:20

 

 
Tyana (Kemerhisar) Su Kemerlerinin Jeoarkeolojik Özellikleri Geoarchaeological Properties of The (Tyana) Kemerhisar Aqueducts
 
Mustafa Korkanç & Sevil Tokgöz
 
MUSTAFA KORKANÇ SEVİL ÖZTAŞ  

TERSİYER İRİ BENTİK FORAMİNİFERLERİ: EVRİM, BİYOSTRATİGRAFİ, PALEOEKOLOJİ VE PALEOBİYOCOĞRAFYA [TERTIARY LARGER FORAMINIFERA: EVOLUTION, BIOSTRATIGRAPHY, PALAEOECOLOGY AND PALAEOBIOGEOGRAPHY]

SALON B

Oturum Başkanı:
ERCAN ÖZCAN

 
11:00

 
11:20

 

 
Morfogenetik ve Moleküler Veriler Işığında Nummulitidae (Foraminifer)’ lerin Filojenesinin İrdelenmesi Phylogenetic Studies on Nummulitidae (Foraminifera) Based on Morphogenetic Investigations Compared with Molecular Data
 
Johann Hohenegger
 

JOHANN HOHENEGGER
 

 
11:20

 
11:40

 

 
Yaşam ve Ölüm Sonrası Foraminifer Olayları: Paleortamsal Modellerin Oluşturulmasındaki Hidrodinamik Mekanizmalar In Vita and Post Mortem Forams Events: Hydrodynamic Tools for Paleoenvironmental Reconstructions
 
Antonino Briguglio
 

ANTONİNO BRİGUGLİO
 

 
11:40

 
12:00

 

 
Eosen Nummulit Yığışımlarının İrdelenmesi: Yeni Bir Bakış Investigating in-depth the Eocene Nummulite Banks: A New Perspective
 
Cesare Andrea Papazzoni
 

CESARE ANDREA PAPAZZONİ
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Orta Neo-Tetis Selandiyen’inde Yeni Bir Miscellanea (Foraminifer) Türü A New Species of Miscellanea (Foraminiferida) From the Selandian of the Central Neo-Tethys
 
Massimo Di Carlo & Johannes Pignatti
 

MASSİMO Dİ CARLO
JOHANNES PİGNATTİ
 

 
12:20

 
12:40

 

 
Batı Tetis Bartoniyen–Priaboniyen İri Bentik Foraminiferler Olayları Bartonian–Priabonian Larger Foraminiferal Events in The Western Tethys
 
György Less & Ercan Özcan
 

GYÖRGY LESS
ERCAN ÖZCAN  
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ

ENDÜSTRİYEL HAMMADDE KAYNAKLARI [INDUSTRIAL RAW MATRIALS]

SALON C

Oturum Başkanı:
YURDAL GENÇ

 
13:20

 
13:40

 

 
Yozgat-Yerköy-Belkavak Köyü Civarındaki Volkanitlerde İzlenen Kuvars ve Ametist Kristallerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları Fluid Inclusion Studies on Quartz and Amethyst Crystals Observed in Volcanic Rocks Around Belkavak Village, Yerköy-Yozgat, Turkey
 
Zeynep Ayan, Nihal Çevik, Ebru Coşkun & İ. Sönmez Sayılı
 

ZEYNEP AYHAN
NİHAL ÇEVİK İBRAHİM SÖNMEZ SAYILI  
14 NİSAN 2009 SALI

KÜLTÜREL JEOLOJI, JEOMIRAS VE JEOTURIZM [CULTURAL GEOLOGY, GEOHERITAGE AND GEOTOURISM]

SALON C

Oturum Başkanı:
NİZAMETTİN KAZANCI

 
08:50

 
09:20

 

 
Türkiye Jeolojik Miras Envanteri: Çalışmalar, Sorunlar ve Öncelikler Turkish Geological Heritage Inventory: Studies, Problems and Priorities
 
Fuat Şaroğlu, Ahmet Doğan, Alper Gürbüz & Selim Özalp
 
FUAT ŞAROĞLU AHMET UMRAN DOĞAN

ALPER GÜRBÜZ
SELİM ÖZALP  

GÖL ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE GÖLLERİ [LAKE RESEARCH AND TURKİSH LAKES]

SALON C

Oturum Başkanı:
NİZAMETTİN KAZANCI

 
11:40

 
12:00

 

 
Suiçi ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi Assesment of Vegetation Dynamics from Recent Past to Present Using Plant Macrofossils and Determining Changes in the Structure of Lake Ecosystem
 
Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu
 

ETİ LEVİ
İDİL ÇAKIROĞLU
BENT VAD ODGAARD
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler Physical Changes of Turkish Lake in the Last Century Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten
 
Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten
 
NİZAMETTİN KAZANCI

ALPER GÜRBÜZ
YAŞAR ERGÜN GÖKTEN  
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

PETROL KİMYASI VE JEOLOJİSİ [CHEMISTRY AND GEOLOGY OF PETROLEUM]

SALON C

Oturum Başkanı:
KADİR GÜRGEY

 
09:00

 
09.20

 

 
GDA Sınır Petrollerinin Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Suriye Petrolleri ile Korelasyonu Geochemical Evaluation of Southeast Anatolian Border Oils and Correlation With Syrian Oils
 
Ayşegül Canatalı
 

AYŞEGÜL CANATALI
 

 
09:20

 
10:00

 

 
Bakük-Garzan(.) Petrol Sistemi, GD-Türkiye: Jeokimyasal ve Jeolojik Çalışmalar, Bilinen, Bilinmiyen ve Bilinmesi Gerekenler Bakük-Garzan (.) Petroleum System in SE-Turkey: Geochemical and Geological Studies, Known, Unknown and Ought to be Known
 
Kadir Gürgey
 
KADİR GÜRGEY  

13 NİSAN 2009 PAZARTESİ

EVAPORİTLER: YATAK OLUŞUMU, ENDÜSTRİYEL GELİŞMELER VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR [EVAPORİTES: DEPOSIT FORMATION, INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AND TECHNOLOGICAL IMPLICATIONS]

SALON C

Oturum Başkanı:
CAHİT HELVACI

 
16:00

 
16:20

 

 
Kazan Trona Yatağının Jeolojisi, Ankara, Türkiye Geology of the Kazan Trona Deposit, Ankara, Turkey
 
Cengiz Y. Demirci & Mert Ş. Ertuğrul
 
CENGİZ YALÇIN DEMİRCİ MERT ŞAFAK ERTUĞRUL  

14 NİSAN 2009 SALI

TERSİYER KARBONAT HAVZALARI [Tertiary Carbonate Basins]

SALON C

Oturum Başkanı:
BAKİ ERDOĞAN VAROL

 
16:40

 
17:00

 

 
Oligosen−Miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları ve Izeh Zonu İçindeki Asmari Formasyonu’nun Havza Analizleri ve Sedimanter Ortamları Sedimentary Environments & Basin Analysis of Asmari Formation in the Izeh Zone and Nor
 
Alireza Tahmasbi Sarvestani, Mohammad Hossein Adabi & Abbas Sadeghi
 

ALİREZA TAHMASBİ SARVESTANİ
MOHAMMAD HOSSEİN ADABİ
ABBAS SADEGHİ
 

 
17:00

 
17:20

 

 
Ön Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi ve Oluşumlarında Eski Topografyanın Etkisi (Osmaniye-İskenderun-Hatay), Güney Türkiye Evolution of the Middle Miocene Reefal Carbonate Depositions in Foreland Basin and Influence of
 
Baki Varol, Erdoğan Tekin, Turhan Ayyıldız & Mohammed İkram
 
BAKİ ERDOĞAN VAROL

ERDOĞAN TEKİN
TURHAN AYYILDIZ
MOHAMMED İKRAM
 
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

ESKİ İKLİM/İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN JEOLOJİK KAYITLARI [GEOLOGICAL RECORDS OF CLIMATE/CLIMATE CHANGES]

SALON C

Oturum Başkanı:
OKAN TÜYSÜZ

 
08:50

 
09:20

 

 
Van Gölü Sondaj Projesi ‘PALEOVAN’ Uluslararası Bilimsel Kıta Sondaj Programı (ICDP): Yaklaşan Derin Sondaj Seferi ve Bilimsel Hedefler Lake Van Drilling Project ‘PALEOVAN’ International Continental Scientific Drilling Progr
 
Thomas Litt, Sebastian Krastel, Michael Sturm, Rolf Kipfer, Sefer Örcen & Namık Çağatay
 

ROLF KİPFER
THOMAS LİTT
SEBASTİAN KRASTE
MİCHAEL STURM
SEFER ÖRÇEN MEMET NAMIK ÇAĞATAY  
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

DEPREM DEFORMASYON DÖNGÜSÜNÜN JEODETİK VE JEOLOJİK GÖZLEMLERİ [GEODETıC AND GEOLOGıC OBSERVATıONS OF THE EARTHQUAKE DEFORMATİON CYCLE]

SALON C

Oturum Başkanı:

ROBERT REILINGER

 
14:40

 
15.00

 

 
GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu’nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti Identification of the Velocity and Strain Fields in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements
 
Engin Gülal, Saffet Erdoğan, İbrahim Tiryakioğlu, Ü.Yalçın Kalyoncuoğlu, M.Nuri Dolmaz, Ömer Elitok, Tamer Baybura, Hediye Erdoğan, Metin Soycan, İbrahim Yılmaz, A. Kazım Telli, Fatih Taktak, Taylan Öcalan & Kutalmış Gümüş
 
 

 
15:00

 
15:20

 

 
Batı Anadolu’nun Deformasyonu Üzerine GPS Kısıtları Constraints on the Deformation of Western Anatolia
 
Bahadır Aktuğ, Jean-Mathieu Nocquet, Ayhan Cingöz, Barry E. Parsons, Yasin Erkan, Philipp C. England, Onur Lenk, Mehmet Ali Gürdal & Ali Kılıçoğlu
 

BAHADIR AKTUĞ
JEAN-MATHİEU NOCQUET
AYHAN CİNGÖZ
BARRY E. PARSONS
YASİN ERKAN
PHİLİPP C. ENGLAND
ONUR LENK
MEHMET ALİ GÜRDAL
ALİ KILIÇOĞLU
 

 
15:20

 
15:40

 

 
Orta Anadolu Ne Kadar Rijit: GPS Sonuçları How Rigid is Central Anatolia: GPS Implications
 
Bahadır Aktuğ, Onur Lenk, Ali Kılıçoğlu, Dursun Er Ilgın, Ayhan Cingöz & Soner Özdemir
 

BAHADIR AKTUĞ
ONUR LENK
DURSUN ER ILGIN
AYHAN CİNGÖZ
SONER ÖZDEMİR
 

 
15:40

 
16:00

 

 
Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Jeodezik Ölçmeler ile Kinematiğinin Belirlenmesi Desc ription of Kinematic of the Central Part of North Anatolian Fault with Using Geodetic Measurements
 
Hakan Yavaşoğlu, Ergin Tarı, Okan Tüysüz, Ziyadin Çakır, Mehmet Uğur Altın & Ufuk Tarı
 
BORA ROJAY ALİ KOÇYİĞİT  

17 NİSAN 2009 CUMA

TÜRKİYE VE DOĞU AKDENİZİN PALEOMANYETİZMASI [PALAEOMAGNETISM OF TURKEY AND EASTERN MEDITERRANEAN]

SALON C

Oturum Başkanı:

JOHN PIPER

 
09:00

 
09:30

 

 
Anadolu’daki Dağınık Neotektonik Deformasyonun Paleomanyetik Analizi Palaeomagnetic Analysis of Distributed Neotectonic Deformation in the Anatolides
 
John D.A.Piper, Halil Gürsoy, Orhan Tatar, Mryl E. Beck, Asha Rao, Fikret Koçbulut & B. Levent Mesci
 
 

 
09:30

 
10:00

 

 
Kepezdağ ve Yamadağ Volkanik Karmaşıklarının Paleomanyetik Çalışması: Neojen Tektonik Kaçış ve Orta Anadolu’da Blok Tanımlaması Palaeomagnetic Study of the Kepezdağ and Yamadağ Volcanic Complexes, Central Turkey: Neogene Tectonic Escape and Bl
 
Orhan Tatar, Halil Gürsoy, John D.A. Piper, Baochun Huang, Fikret Koçbulut & B. Levent Mesci
 
ORHAN TATAR HALİL GÜRSOY

JOHN D.A. PİPER
BAOCHUN HUANG
FİKRET KOÇBULUT
B. LEVENT MESCİ
 
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

İKLİM, PALEOİKLİM, TEKTONİZMA

SALON C

Oturum Başkanı:
OKAN TÜYSÜZ

 
14:40

 
15:00

 

 
Milas-Ören Havzasının Şattiyen Paleoiklim ve Palaeovejetasyonu: Palinolojik ve 13C ve 18O İzotop Analizlerini Temel Alarak Palaeoclimate and Palaeocology of the Cahattian in the Milas-Ören Basin: Based on the Palynological and 13C-18O Isotopic Analy
 
Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün & Sevinç Kapan-Yeşilyurt
 
MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER FUNDA AKGÜN

SEVİNÇ KAPAN-YEŞİLYUR
 

YERBİLİMLERİNDE GAZ JEOKİMYASI UYGULAMALARI [GAS GEOCHEMISTRY APPLICATIONS IN EARTH SCIENCES]

SALON C

Oturum Başkanı:
NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ

 
16:40

 
17:00

 

 
Türkiye’de Yeraltısuyu Araştırmalarında Gaz İzleyicilerin Kullanımı Application of Gas Tracers in Groundwater Research in Turkey
 
N. Nur Özyurt & C. Serdar Bayarı
 
NACİYE NUR ÖZYURT CELAL SERDAR BAYARI  

13 NİSAN 2009 PAZARTESİ

21. YÜZYILDA SU: TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER [WATER IN 21ST CENTURY: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TURKEY]

SALON D

Oturum Başkanı:
MEHMET EKMEKÇİ

 
13:20

 
13:40

 

 
Geçiş Zonu ile Kırıklı Temel Kaya Arasındaki Yeraltısuyu Hareketine İlişkin Parametrelerin İzleme Deneyleriyle Belirlenmesi Parameterisation of the Groundwater Movement Between Transition Zone and Fractured Bedrock Using Tracer Tests
 
Selda Serin & Stefan Wohnlich
 
SELDA SERİN

STEFAN WOHNLİCH
 
14 NİSAN 2009 SALI

MÜHENDISLIK JEOLOJISI OTURUMU [ENGINEERING GEOLOGY SESSION]

SALON D

Oturum Başkanı:
VEDAT DOYURAN

 
16:40

 
17:00

 

 
Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri için Gerçekleştirilen Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar Site Geologic-Geotechnical Characterization for New Generation Nuclear Plant Projects
 
Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı
 

JEFFREY BACHHUBER
WİLLİAM LETTİS
ÖZGÜR KOZACI
 

 
17:20

 
17:40

 

 
Zemin Sıvılaşmasına Karşı Taş Kolon Uygulama Yönteminin Sonlu Elemanlar Analiziyle Modellenmesi Modeling of the Stone Column Application Against Soil Liquefaction Using the Finite Elements Method
 
Levent Selçuk & Kamil Kayabalı
 
LEVENT SELÇUK KAMİL KAYABALI  

16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN AKTİF TEKTONİĞİ: YIKICI DEPREMLER VE POTANSİYEL KAYNAK ALANLARI VE TARİHSEL TSUNAMİLER [ACTIVE TECTONICS OF THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION: DESTRUCTIVE EARTHQUAKES AND POTENTIAL SOURCE REGIONS AND TSUNAMI GENERATION]

SALON D

Oturum Başkanı:

TUNCAY TAYMAZ

 
08:50

 
09:20

 

 
Bölgesel Tsunami Tehlikesi Bağlamında Ege Denizinde Oluşan Son Tsunamiler Recent Tsunamis in the Aegean Sea in the Context of Regional Tsunami Hazard
 
Emile A. Okal, Carl W. Ebeling, Costas Synolakis & Nikos Kalligeris
 

EMİLE E. OKAL
CARL W. EBELİNG
COSTAS SYNOLAKİS
NİKOS KALLİGERİS
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Depremler ve Potansiyel Tsunami Kaynakları Earthquakes and Potential Tsunami Sources in the Eastern Mediterranean
 
Tuncay Taymaz, Seda Yolsal & Ahmet C. Yalçıner
 

TUNCAY TAYMAZ
SEDA YOLSAL
C. YALÇINER
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Oniki Adalar Bölgesi Deprem Kaynak Mekanizması ve Tarihsel Tsunami Simülasyonları Earthquake Source Mechanisms and Historical Tsunami Simulations in Dodecanese Islands Region, Eastern Mediterranean
 
Seda Yolsal, Tuncay Taymaz & Ahmet C. Yalçıner
 

SEDA YOLSAL
TUNCAY TAYMAZ
AHMET C. YALÇINER
 

 
10:00

 
10:20

 

 
Denizaltı Heyelan Malzemesi Yoğunluğunun Tsunami Oluşumuna Etkisinin Sayısal Model ile Araştırılması Numerical Study on Density Effect of Slid Material on the Tsunami Source
 
Ahmet Cevdet Yalçıner, Işıl İnsel & Fumihiko Imamura
 

AHMET CEVDET YALÇINER
IŞIL İNSEL
FUMİHİKO IMAMURA
 

 
10:20

 
10.40

 

 
Doğu Marmara’nın Derin Kabuk Yapısının Gravite ve Manyetik Anomaliler Yardımıyla İncelenmesi Investigation of Deep Crustal Structure in the Eastern Marmara Region, using Gravity and Magnetic Anomalies
 
Abdullah Ateş, Çiğdem Şendur, Gonca Komanovalı & Atilla Aydemir
 

ABDULLAH ATEŞ
ÇİĞDEM ŞENDUR
GONCA KOMANOVALI
ATİLLA AYDEMİR
 
14 NİSAN 2009 SALI

ENERJİ KAYNAKLARI [ENERGY RESOURCES]

SALON D

Oturum Başkanı:
ŞAKİR ŞİMŞEK

 
08:50

 
09:20

 

 
Temiz Kömür Teknolojileri: Öğütülebilirlikten CO2 Tutmaya Hazır Yanmaya Uzanan Disiplinlerarası Bir Konu Clean Coal Technologies: An Interdisciplinary Challenge from Grindability to CO2 Capture Ready Combustion
 
İskender Gökalp
 

İSKENDER GÖKALP
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Ülkemiz Kömür Potansiyeli ve Elektrik Enerjisi Eldesinde Kömürün Önemi Coal Potential of Turkey and the Importance of Coal in Electricity Supply
 
Berk Besbelli
 
BERK BESBELLİ  

16 NİSAN 2009 PERŞEMBE

NEOTEKTONİK

SALON D

Oturum Başkanı:
ALİ KOÇYİĞİT

 
11:00

 
11:20

 

 
Batı Türkiye’nin Diri Fay Geometrisi ve Güncel Kinematiği Active Fault Geometry and Recent Kinematics of Western Turkey
 
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Ahmet Doğan, Selim Özalp, Cengiz Yıldırım, Akın Kürçer, Volkan Özaksoy, Hasan Elmacı & Gülnur Koç
 

ÖMER EMRE
Y. DUMAN
AHMET UMRAN DOĞAN SELİM ÖZALP
CENGİZ YILDIRIM
AKIN KÜRÇER VOLKAN ÖZAKSOY
HASAN ÖZELMACI
GÜLNUR YÜREKLİ  
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ OTURUMU [ENGINEERING GEOLOGY SESSION]

SALON D

Oturum Başkanı:
VEDAT DOYURAN

 
09:00

 
09:20

 

 
Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon Analizleri ile Tahmin Edilmesi Estimation of Compaction Parameters Using Regression Analyses
 
Mustafa Fener, Burak Yıldırım, Osman Günaydın & Ali Özvan
 

MUSTAFA FENER
BURAK YILDIRIM
OSMAN GÜNAYDIN
ALİ ÖZVAN  
17 NİSAN 2009 CUMA

PALEOSİSMOLOJİ VE ARKEOSİSMOLOJİ [PALAEOSEISMOLOGY AND ARCHAEOSEİSMOLOGY]

SALON D

Oturum Başkanı:

SERDAR AKYÜZ

 
09:00

 
09:20

 

 
Manisa Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik Veriler: Manisa Bölgesindeki Sismik Risk Ön Sonuçları, Batı Anadolu Palaeoseismological Evidence for Holocene Activity on the Manisa Fault Zone: Preliminary Results for Seismic Risk
 
Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, Bora Uzel, H. Serdar Akyüz & Irka Hajdas
 
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Ölüdeniz Fay Zonu’nun Kuzey Kesimi Aktivitesine İlişkin Paleosismolojik Veriler Palaeoseismological Evidence About the Activity of the Northern Part of the Dead Sea Fault
 
Önder Yönlü, Mustapha Meghraoui, Erhan Altunel, Mattheui Ferry, Çağlar Yalçıner, Volkan Karabacak & Nafiye Kıyak
 
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kesiminde Sapancı-Akyazı Segmentinin Son 1000 Yıllık Deprem Tarihçesi ve Kayma Hızı Earthquake History and Slip Rate of Sapanca-Akyazı Segment on Western Part of North Anatolian Fault for the Past 1000 Years
 
Aynur Dikbaş, H. Serdar Akyüz, Mustapha Meghraoui, Matthieu Ferry, Çağlar Yalçıner, Cengiz Zabcı, Volkan Karabacak, Nafiye Kıyak & Erhan Altunel
 
 

 
10:00

 
10:20

 

 
1942 Erbaa-Niksar Depremi ile İlişkili Yüzey Kırığının Batı Bölümünde Paleosismolojik Bulgular ve Değerlendirme, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Türkiye Palaeoseismological Findings and Evaluation on the Western Portion of the Surface Rupture Associated
 
Akın Kurcer, Hisao Kondo, Selim Özalp & Ömer Emre
 
 

 
10:20

 
10:40

 

 
Kuzey Anadolu Fayı’nın Hersek Burnu’ndaki Geometrisi ve 1999 İzmit Depremi Yüzey Kırığı İlerlemesine Etkisi North Anatolian Fault on Hersek Peninsula, Turkey: Its Geometry and Implications on 1999 İzmit Earthquake Rupture Propagation
 
Özgür Kozacı, Erhan Altunel, Scott Lindvall, Charlie Brankman & William Lettis
 
 

 
11:00

 
11:40

 

 
Arkeolojik ve Jeolojik Malzemelerin Yaşlandırma Çalışmalarında Işık Uyarımlı Luminesan Yöntemin Uygulanması Application of Optically Stimulated Luminescence (OSL) on Dating Studies of Archaeological and Geological Materials
 
Nafiye Güneç Kıyak
 
 

 
11:40

 
12:00

 

 
Büyük Menderes Fay Zonu’nun Son 2000 Yıllık Deprem Aktivitesi Earthquake Activity of the Büyük Menderes Graben in the Last 2000 Years
 
Erhan Altunel, Volkan Karabacak, H. Serdar Akyüz, C. Çağlar Yalçıner, Önder Yönlü, Nafiye G. Kıyak, Mustapha Meghraouı & Musa Kadıoğlu
 
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Büyük Menderes Fay Zonu'nun Batı Kesiminde Yer Alan Ötelenmiş Tarihsel Yapılar ve Bunların Bölge Tektoniği Açısından Yorumu Offset Archeological Relics on the Western Part of the Büyük Menderes Graben and Their Tectonic Implications
 
Önder Yönlü, Erhan Altunel, Volkan Karabacak, Serdar Akyüz & Çağlar Yalçıner
 
 

 
12:20

 
12:40

 

 
Pınara Antik Kentindeki (GB Türkiye) Sismik Kaynaklı Hasarların (Yarı) Nicel Değerlendirilmesi (Semi)Quantitative Assessment of Seismically Induced Damage at the Archaeological Site of Pinara (SW Turkey)
 
Barış Yerli, Johan ten Veen, Manuel Sintubin, Volkan Karabacak, C. Çağlar Yalçıner & Erhan Altunel
 
 

 
12:40

 
13:00

 

 
Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nde Karakteristik ve Karakteristik Olmayan Tekrarlanma Davranışı Characteristic and Non-characteristic Recurrence Behaviour on the North Anatolian Fault System
 
Hisao Kondo, Akin Kürçer, Selim Özalp & Ömer Emre
 
 

 
14:00

 
14:40

 

 
Ofiyolit Kompleksleri: Arazi, Petrolojik ve Jeokimyasal Ölçütlerin Kullanımı ile Güncel Örneklerin Tanımlanması / Ophiolite Complexes: Identifying Their Modern Analogues Using Field, Petrological and Geochemical Criteria
 
Julian Pearce
 
 

 
14:40

 
15:10

 

 
Aktif Faylar ve Sismik Tehlike Tahmini Active Faults and Seismic Hazard Assessment
 
Vladimir G. Trifonov
 
 

 
15:10

 
15:30

 

 
Doğu Anadolu Fayı Boyunca Deprem Kırıkları: Fay Segmentasyonu ve Olabilecek Büyük Depremlerin Potansiyel Yerleri Earthquake Ruptures Along the East Anatolian Fault: Fault Segmentation and Potential Locations for Future Large Seismic Events
 
Mustapha Meghraoui & Erhan Altunel
 
 

 
15:30

 
15:50

 

 
Ölü Deniz Fayının Kuzeyi’inde (Suriye) Meydana Gelen Büyük Deprem Serilerinin Etkileri The Impact of Large Earthquake Sequences Along the Northern Dead Sea Fault in Syria
 
Reda Mohamed Sbeinati & Mustapha Meghraoui
 
 

 
15:50

 
16:10

 

 
Deprem Kaynak Parametrelerinin Yapay Açıklık Radar Interferometrisi Tekniği İle Elde Edilmesi: Türkiye ve Civar Ülkelerden Örnekler Earthquake Source Parameters From Synthetic Aperture Radar Interferometry: Example from Turkey and Surrounding Region
 
Ziyadin Çakır, Ahmet M. Akoğlu & Mustapha Meghraoui
 
 

 
16:10

 
17:30

 

 
29 Kasım 1795 Kahramanmaraş Depremi 29 November 1795 Kahramanmaraş Earthquake
 
Mahmut Palutoğlu
 
 

 
16:50

 
17:10

 

 
Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Kozmojenik Yaşlandırma Metodlerı Kullanarak Jeolojik Kayma Hızlarının Belirlenmesi: Avantajlar ve Dezavantajlar Terrestrial Cosmogenic Nuclide Dating in Determining Geologic Slip Rates Along the North Anatolian Fault: Adv
 
Özgür Kozacı, Robert Finkel & James Dolan
 
 

 
17:10

 
17:40

 

 
Marmara Denizi’nde Olabilecek Büyük Depremler Hakkında: İstanbul’daki Deprem Tehlikesinin Yeniden Değerlendirilmesi On the Occurrence of Future Large Earthquakes in the Marmara Sea: Seismic Hazard in İstanbul Revisited
 
Kuvvet Atakan & Mathilde B. Sørensen
 
 

 
17:40

 
18.00

 

 
Kuzey Anadolu Fayı (Türkiye) 1943 Segmentinin Sismik Davranışı Seismic Behavior of the 1943 Segment of the North Anatolian Fault, Turkey
 
Aurelia Hubert-Ferrari, Jeff Fraser, Kriss Vanneste, Sevgi Altınok, Laureen Drab, Ulaş Avşar & Erhan Altunel
 
 

 
18:00

 
18:20

 

 
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Meydana Gelen Yüzey Kripinin ‘Yersel LİDAR Sistemi’ Kullanılarak Takip Edilmesi Determination of Creep with using ‘Ground-Based LIDAR System’ on North Anatolian Fault Zone
 
Volkan Karabacak, Ziyadin Çakır, Erhan Altunel Önder Yönlü
 
 

 
18:20

 
18:40

 

 
1953 Yenice-Gönen Depremi Yüzey Kırığının Fay Geometrisi, Segmentasyonu ve Atım Dağılımı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Güney Kolu, KB Türkiye Fault Geometry, Segmentation and Slip Distribution of the 1953 Yenice-Gönen Earthquake Surface Rupture,
 
Fatma Belindir & Kadir Dirik
 
 

15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ OTURUMU [ENGINEERING GEOLOGY SESSION]

SALON D

Oturum Başkanı:
VEDAT DOYURAN

 
09:00

 
09:20

 

 
Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon Analizleri ile Tahmin Edilmesi Estimation of Compaction Parameters Using Regression Analyses
 
Mustafa Fener, Burak Yıldırım, Osman Günaydın & Ali Özvan
 
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Kayalar İçin Yeni Bir Dayanım Belirleme Yöntemi: Çivi Penetrasyon Deneyi A New Strength Determination Method for Rocks: Nail Penetration Test
 
Levent Selçuk & Kamil Kayabalı
 
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndeksi Çevrim Sayısının Tane Şekli Üzerindeki Etkisinin Fraktal Boyut Yaklaşımı Kullanılarak Araştırılması Using Fractal Dimension Approach to Investigate Affect of Slake Durability Index Cycle Integer on Aggregate S
 
Saffet Yağız & Kıvanç Zorlu
 
 

 
10:00

 
10:20

 

 
Kayaçlarda Kırılganlık İndeksi Hesaplaması İçin Uç Batırma Deneyinin Kullanılması The Use of Indentation Test to Compute Rock Brittleness Index
 
Saffet Yağız
 
 

 
10:20

 
10:40

 

 
Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Dolaylı Olarak Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Deney Yöntemi: Karot Boğma Deneyi (CST) New Testing Method for Indirect Determination of the Uniaxial Compressive Strength of the Rocks: Core Strangle Test (CS
 
Işık Yılmaz
 
 

 
11:00

 
11:20

 

 
Mersin Çevresi Heyelanları İçin Yağış Şiddet-Süre İlişkileri Rainfall İntensity-Duration Relationships For Landslides Around Mersin
 
Tolga Çan, Tolga Mazman, Engin Çil & Tamer Y. Duman
 
 

 
11:20

 
11:40

 

 
Çanakkale Kenti Güney-Batısındaki (Güzelyalı) Kütle Hareketinin Değerlendirilmesi Evaluation of Mass Movement at South-West of Çanakkale City (Güzelyalı)
 
M. Celal Tunusluoğlu, Öznur Karaca & Alper Baba
 
 

 
11:40

 
12:00

 

 
(Quasi) 3B Sistemde Heyelan Blok Sınırlarının Belirlenlemesi Determination of Landslide Block Boundaries in Quasi 3D System
 
Mustafa Acar, Michaela Haberler-Weber, M. Tevfik Ozlüdemir & Tevfik Ayan
 
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Zigana Dağında 25 Ocak 2009 Günü Meydana Gelen Çığ Olayından Çıkarılacak Dersler Lessons From Avalanche Accident Occurred in January 25, 2009 in Zigana Mountain
 
Ömer Murat Yavaş
 
 

 
12:20

 
12:40

 

 
Türkiye’de ve Slovenya’da Uygulanan Çığ Haritalama ve Önlem Tekniklerinin Karşılaştırılması Proje Çalışması Sonuçları Results of Comparison of Turkish and Slovenian Avalanche Mapping and Preventing Techniques Project
 
Ömer Murat, Yavaş, Zafer Yazıcı, Gökhan Arslan, Nehir Varol & Mete Erengil
 
 

 
14.00

 
14:40

 

 
Batı Akdeniz Ofiyolitleri: Başka Bir Dünya / West-Mediterranean Ophiolites: Another World
 
Daniel Bernoulli
 
 

 
15:00

 
15:40

 

 
Yeni Bir Kent Gelişirken Zeminin Tam Olarak Anlaşılmasının Önemi Importance of a Full Understanding of the Ground When Developing a New City
 
A. Brian Hawkins
 
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Trabzon İli Katı Atıkları İçin Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi
 
Hakan Ersoy & Fikri Bulut
 
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Türkiye’de Kent Planlaması ve Jeoteknik Çalışmaların Gelişimi Urban Planning in Turkey and Development of Geotechnical Studies
 
Ayhan Koçbay & Hüseyin Alan
 
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Tünel Çevresindeki Deformasyon Alanının 3-Boyutlu Sayısal Model İle Değerlendirilmesi: Kızılay-Çayyolu Metro Hattı, Necatibey İstasyonu Üzerine Bir Çalışma Assessment of Tunnel Induced Deformation Field Through 3-D Numerical Model, A Case Study: Nec
 
Özgür Aktürk & Vedat Doyuran
 
 

 
16:40

 
17:00

 

 
Necatibey Metro İstasyonu Çevresinde Zemin Profilini Belirlemek İçin Yapılan Çok Elektrotlu (2D) Rezistivite Araştırmaları Multi- Electrode (2D) Resistivity Surveys to Identify Soil Profile Arund Necatibey Subway Station
 
Özgür Aktürk & Vedat Doyuran
 
 

 
17:00

 
17:20

 

 
Tünellerde Nümerik ve Ampirik Yöntemlerle Belirlenen Destek Elemanlarının Karşılaştırılması: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon Comparison of the Support Elements Determined by Numerical and Empirical Methods in Tunnels: An Example of Konakönü Tunnel,
 
Ayberk Kaya & Fikri Bulut
 
 

 
17:40

 
18:00

 

 
Trabzon Limanı Ana Dalgakıranında Kullanılan Anroşmanların Kalite ve Performanslarının Değerlendirilmesi Quality and Performance Assessment of Armourstones Used in the Main Breakwater at Trabzon Port
 
Özgür Acır & Recep Kılıç
 
 

 
18:20

 
18:40

 

 
Karbonatlı Kayaçlar Kullanılarak Oluşturulmuş Antik Kent Yapıtaşlarındaki Mikro ve Makro Ölçekte Gözlenen Bozunma Davranışı: Olba Antik Kenti Micro- and Macro-Scaled Weathering Behaviour of th eBuilding Stones Used as Carbonate Rocks: Olba Ancient C
 
Kıvanç Zorlu
 
 

 
18:20

 
18:40

 

 
Bahçeli Antik Roma Havuzunun Mühendislik Özellikleri Engineering Properties of the Bahçeli Ancient Roman Pool
 
Mustafa Korkanç & Sevil Tokgöz
 
 

14 NİSAN 2009 SALI

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI [APPLICATIONS OF REMOTE SENSING AND POSTER SESSION

SALON D

Oturum Başkanı:
CAN AYDAY

 
12:00

 
12:20

 

 
Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi Landslide Hazard Assessment for the Şahna River (Mersin) Watershed
 
Engin Çil & Tolga Çan
 
TOLGA ÇAN ENGİN ÇİL TOLGA MAZMAN TAMER YİĞİT DUMAN