TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba
1.Türkiye‘nin Fosil Kayıtlarında Evrim Basamakları: Demir Altıner

2. Ege Tektoniği: Laurent Jolivet

3. Neotektonik: Ali Koçyigit

4. Batı ve Orta Anadolu‘da Neojen Tektoniği: Aral Okay, Gürol Seyitoglu ve Hasan Sözbilir

5. Anadolu Kenet Kusaklarının Tanımı ve Evrimi (Prekambriyen-Geç Eosen): Alastair Robertson, Aral Okay, Osman Parlak ve Timur Ustaömer 
  

6. Evaporitler: Yatak Olusumu, Endüstriyel Gelismeler ve Teknolojik Uygulamalar: Cahit Helvacı

7. Deniz ve Kıyı Jeolojisi: Namık Çagatay

8. Helenidler ile Torid/Pontitler Arasındaki Orojen Sistemlerinin Tektonostratigrafisi  ve Jeodinamik İliskileri: Dimitrios Papanikolaou

9. Pan-Afrikan‘dan Alpine Kadar Metamorfizma ve Geodinamik Önemleri: Osman Candan, Donna L. Whitney ve Roland Oberhänsli

10. Kıtasal Faylar ve Büyük Depremler: Gözlemler, Yeni   Yaklasımlar ve Modelleme: Erhan Altunel ve Mustapha Meghraoui

11. Göl Arastırmaları ve Türkiye Gölleri: Nizamettin Kazanci

12. Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm: Nizamettin Kazanci

13. Denizel Ortamlarda Jeolojik Tehlikeler: Naci Görür

14. Magmatizma: Ercan Aldanmaz

15. Gelecegin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik:  Vedat Doyuran ve Resat Ulusay

16. Deprem Deformasyon Döngüsünün Jeodetik ve Jeolojik Gözlemleri: Fay Mekanizması ve Kabuk/Manto Reolojisi Üzerine Etkileri: Robert Reilinger

17. Paleosismoloji ve Arkeosismoloji: Serdar Akyüz ve Erhan Altunel

18. Türkiye Karbonat Havzaları: Baki Varol

19. Yerbilimlerinde Gaz Jeokimyasi Uygulamaları: Nilgün Güleç

20. Manto Kökenli ve Kıtasal Kayaçların Jeokronolojisi ve Izotop 
Jeokimyası:
Axel Gerdes ve Muharrem Satır

21. Anatolid-Torid Blogundaki Kretase-Erken Tersiyer Olayları: Nesat Konak ve Yavuz Hakyemez

22. Ofiyolit Olusumu ve Yerlesmesi: Osman Parlak, Friedrich 
Koller ve Alastair Robertson


23. Tersiyer Iri Bentik Foraminiferleri: Evrim, Biyostratigrafi, Paleoekoloji ve Paleobiyocografya: Ercan Özcan ve Gyorgy Less

24. Eski İklim/İklim Degisikliklerinin Jeolojik Kayıtları: Okan Tüysüz, İsmail Ömer Yılmaz ve Dominik Fleitmann

25. Ankara Mélanji: Kuzey Anadolu‘da Yeralan Kretase Ofiyolitli
Karışığı:
Bora Rojay ve Yıldırım Dilek

26. Petrol Jeolojisi: Kadir Gürgey ve Zühtü Bati

27. Dogu Akdeniz Bölgesinin Aktif Tektonigi: Yikici Depremler ve Potansiyel Kaynak Alanlari ve Tarihsel Tsunamiler: Tuncay Taymaz ve Ahmet Cevdet Yalçiner

28. İklim, Tektonizma ve ‘Base Level‘ Degisimleri: Akdeniz Bölgesinde Yeryüzü Degisimlerinin Kuvaterner Kayıtları: Darrel  Maddy

29. Jeoarkeoloji: Vedat Toprak ve Muharrem Satir

30. Jeolojide Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları: Can Ayday

31. Kapadokya Jeolojisi: Vedat Toprak

32. Türkiye ve Dogu Akdenizin Paleomanyetizması: John Piper, Orhan Tatar, Halil Gürsoy ve Nuretdin Kaymakci

33. Pangea ve Problemleri: Gabriel Gutiérrez Alonso,
Ulf Linnemann ve Erdin Bozkurt


34. Tektonik Süreçlerin Düsük-, Orta- ve Yüksek-Sicaklıklı  Jeotermokronoloji Yöntemleriyle Incelenmesi: Durmus Boztug, Muharrem Satır, Matthew T. Heizler ve Raymond Jonckheere
35. Tibbi Jeoloji ve Çevre Jeokimyası: Yüksel Örgün

36. 21. Yüzyılda Su: Sorunlar ve Çözümleri: Mehmet Ekmekçi

37. Balkan ve Dogu Akdeniz Bölgesinde Fanarozoyik Magmatik ve Kıvrım-binderme Kusakları: Jeodinamik, Yapısal Evrim ve Metalojenik Önemi: Radoslav Nakov

38. Türkiye Metalik Maden Yatakları: Taner Ünlü

39. Dogal Yapı Malzemeleri: Mustafa Erdogan


40.Endüstriyel Hammadde Kaynakları : Yurdal Genç
 
41. Enerji Kaynakları: Şakir Şimşek ve Ayhan Kösebalaban
42. Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu

43. Genel Paleontoloji Oturumu: Demir Altıner
44. Genel Jeoloji Oturumu