TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

 64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

OTURUM KONULARI

(Oturum ve koordinator isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir)

 

1.Aktif tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji

Koordinatörler: Erhan Altunel ve Erdin Bozkurt

 

Aktif Tektonik

Paleosismoloji

Tsunami

Arkeolojik problemlerin çözümünde kullanılan jeolojik ve jeomorfolojik yöntemler

Tarihsel afetlerin insan ve toplum yaşamına olan etkileri

 

2.  Bölgesel Jeoloji

Koordinatörler: Cemal Göncüoğlu ve Aral Okay 

 

Türkiye`nin Tektonik Birliklerinin Sınıflanması

Türkiye ve Çevresi Tektonik Birliklerin ve Denizlerin Jeolojik Evrimi Konusundaki Bölgesel Modeller

Kenet Kuşaklarının Jeolojisi

Ofiyolit Yerleşmesi

Kıta Kenarlarının Evrimi

Dağ Oluşumu

Havza Oluşumu

Paleomanyetizma Ve Tektonik

 

3. Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Koordinatörler: Yüksel Örgün ve Ali Yılmaz

 

Çevre Kirliliğinin İnsan ve Toplum Yaşamındaki Rolü

Doğal Kaynaklı Çevre Kirliliğinin Belirlenmesi ve Önlenmesine Yönelik Metotlar

Atmosferik Kirlenme ve Nedenleri

Suyun ve Toprağın Kirlenmesi

Tıbbi Jeoloji

Atık Sorunu Ve Jeoloji

 

4. Deniz , Göl ve Kıyı Jeolojisi

Koordinatörler : Namık Çağatay ve Mustafa Ergin

 

Neojen Sonrası Denizel-Gölsel Çökellerin Stratigrafisi, Sedimentolojisi ve Jeokimyası

Deniz Tabanı Yapıları

Denizel Taraçaların Jeolojisi

Denizlerimizde, Göllerimizde ve Kıyılarımızda Yaşam

Denizlerdeki Doğal Kaynak Aramaları: Metotlar ve Güncel Uygulamalar.

 

5. Doğal Afetler Jeolojisi

Koordinatörler : Tamer Yiğit Duman ve Harun Sönmez 

 

Doğal afetlerin insan ve toplum yaşamındaki yeri

Tarihte ve günümüzde doğal afetler ve sonuçları

Doğal afetlerde öngörülebilirlik ve erken uyarı

Doğal afet risklerinin belirlenmesi

Doğal afetlerin izlenmesi ve modellenmesi

Taşkın ve eski taşkın jeolojisi

Heyelan Jeolojisi

 

6. Enerji ve Enerji Kaynakları

Koordinatörler: 

Petrol ve Doğalgaz: Salih SANER ve Muzaffer SİYAKO 

Kömür ve Radyoaktif Hammadde: Ali İhsan Karayiğit

Jeotermal Enerji: Nilgün Güleç ve Şakir Şimşek 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dünü Bugünü ve Geleceği

Rüzgar, Güneş ve Dalga Enerjisinden Yararlanmada Jeolojinin Rolü ve Uygulamaları

Jeotermal Enerji Arama ve İşletmede Jeolojinin Rolü ve Uygulamaları

Radyoaktif Hammadde Jeolojisi

Kömür Jeolojisi ve Üretimi

Petrol Ve Doğal Gaz Jeolojisi ve Üretimi

Gaz Hidratları, Petrollü Şeyller, Kömür Gazı Jeolojisi ve Üretim

Enerji Üretiminde ve Aranmasında Sondaj Uygulamaları

 

7. Hidrojeoloji

Koordinatörler : Serdar Bayarı ve Hasan Yazıcıgil 

 

Suyun İnsan ve Toplum Yaşamındaki Önemi

Hidrojeolojik Sistemler ve Modeller

İklim Değişikliklerinin Su Döngüsü Üzerindeki Etkisi

Yeraltısuyu İşletmesi ve Sorunları

Hidrojeokimya

Kuraklık Sorunu ve Çözüm Önerileri

 

8. İklim- Eski İklim Değişiklikleri 

Koordinatörler: Funda Akgün ve İsmail Ömer Yılmaz 

 

İklim Değişikliklerinin İnsan ve Toplum Yaşamındaki Rolü

Eski İklim Değişikliklerinin Jeolojik Kayıtları

İklim Modelleri İle Eski İklim Koşullarının Karşılaştırmaları

İklim Kaynaklı Deniz Seviyesi Değişimleri

Tektonik ve Eski İklim Arasındaki İlişkiler

 

9. Magmatizma ve Magmatik süreçler

Koordinatörler: Ercan Aldanmaz ve Abidin Temel 

 

Granit Jeolojisi

Dalma-Batma Zonlarında Magmatizma

Rift Magmatizması

Geniş Magmatik Provensler

Ofiyolitler

Volkanoloji

Çarpışma Esnası Ve Sonrası Magmatizma

Magmatik Bölgelerde Jeokimya, İzotop Jeolojisi Ve Jeokronoloji Uygulamaları

 

10. Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Koordinatörler: Osman CANDAN ve Gültekin TOPUZ 

 

Metamorfik Kuşakların Jeolojisi

Metamorfik Petroloji

Metamofik Bölgelerde Jeokimya, İzotop Jeolojisi ve Jeokronoloji Uygulamaları

 

11. Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler

Koordinatörler: Cahit Helvacı ve Taner ÜNLÜ

 

Doğal Kaynakların İnsan ve Toplum Yaşamındaki Rolü: Dün, Bugün ve Gelecek

Metalik Maden Yataklarının Jeolojisi

Endüstriyel Hammadde Jeolojisi

Madencilikte Kullanılan Yeni Teknikler

Doğal Kaynakların Geleceğine Yönelik Stratejiler

Jeokimyasal Uygulamaları

Madencilikte Sondaj Uygulamaları Ve Sondaj Tekniği

 

12.  Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik

Koordinatörler: Remzi Karagüzel ve Atiye Tuğrul 

 

Mühendislik Jeolojisinin İnsan ve Toplum Yaşamındaki Yeri ve Önemi

Zemin Mekaniğinde Güncel Yöntemler ve Uygulamaları

Kaya Mekaniğinde Güncel Yöntemler ve Uygulamaları

Zemin Ve Kaya Sınıflamalarında Gelişmeler ve Uygulamalar

Tünel, Baraj, Yol Çalışmalarında Jeoloji

Mühendislik Jeolojisinde Sondaj Uygulamaları

 

13. Paleontoloji-Biyostratigrafi

Koordinatörler: Ercan ÖZCAN ve Cemal Tunoğlu 

 

Biyosferin Evrimini Etkileyen Jeolojik Olaylar: Nedenleri ve Sonuçları

Biyofasiyes ve Biyocoğrafya

Mikro ve Makropaleontoloji

Memeli ve Omurgalı Paleontolojisi

Palinoloji

Biyostratigrafi

Paleontolojide Modern Yöntemler Ve Gelişmeler

 

14. Sedimentoloji ve Sedimenter Süreçler

Koordinatörler: Naci GÖRÜR ve Faruk Ocakoğlu 

 

Güncel ve Eski Çökelme Havzalarının Jeolojisi

İstif Stratigrafisi

Bölgesel Stratigrafik Deneştirmeler

Kırıntılı Çökelme Ortamlarının Jeolojisi

Karbonat Çökelme Ortamlarının Jeolojisi

Biyostratigrafi

Evaporitler

 

15. Toplum İçin Jeoloji

Koordinatörler: Nizamettin Kazancı ve Fuat Şaroğlu 

 

Dünden Bugüne Toplumun Sosyal ve Kültürel Gelişiminde Jeolojinin Rolü

Jeoloji Eğitiminin Toplumsal Katkıları: Dün, Bugün ve Gelecek

Sürdürülebilir Kalkınmada Jeolojinin Rolü

Jeolojik Miras

Jeoparklar

Jeoturizm

Jeosit

 

16. Türkiyede Yerbilimlerinin gelişimi

Koordinatör: Namık Yalçın

 

Türkiye`de Jeolojinin Dünü, Bugünü, Yarını: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Jeoloji Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yerbilimlerinde İz Bırakanlar

 

17. Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Koordinatörler:  Kaan Şevki Kavak ve Vedat Toprak

 

Jeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Jeolojide Uzaktan Algılama Uygulamaları

Yer Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılamada Yazılımlar, Standartlar Ve Metotlar

Jeoistatistik

 

18. Yüzeysel işlevler ve Jeomorfoloji

Koordinatörler: Ömer Emre ve Catherine Kuzucuoğlu 

 

İnsan ve Toplum Yaşamında Jeomorfolojik İşlevlerin Önemi

İklim, Tektonik ve Jeomorfoloji

Morfometri Uygulamaları

Akarsu Jeolojisi

Karstlaşma ve Mağara Jeolojisi