TMMOB Odalar 26 Eylül 2023, Salı

58. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2005 - 15.04.2005
MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA
GENEL BİLGİLER

11-15 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da MTA Kültür Sitesinde gerçekleştirilen 58. Jeoloji Kurultayına yaklaşık 3000 kişi katılmıştır.

KURULTAY HAZIRLIKLARI

Kurultay hazırlıklarına Haziran 2004’te başlanmış, Eylül 2004’te Kurultay afişi basılmış ve dağıtımı yapılmıştır.

58. Jeoloji Kurultayına toplam 152 bildiri öz/özeti gönderilmiştir. Kurultay Sekreterliğine ulaşan her bildiri, ön incelemeden sonra geliş sırasına göre numaralandırılarak dosyalanmıştır. Daha sonra Bilimsel ve Teknik Kurul’la yapılan toplantıda alınan ilke kararı doğrultusunda bildiri öz/özetlerinin 3 inceleyici tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Bildiri özlerinin inceleyicilere gönderilmesinde Oda çalışanlarının adres etiketlerinin yapıştırılmasında yaptıkları yanlışlık Sekreterliğimizi oldukça güç durumda bırakması yanında bildirilerin inceleme sürecini de uzatmış ve programın gecikmesini sonuçlamıştır.

İnceleyicilerin değerlendirmeleri sonucunda yaptıkları öneriler doğrultusunda düzeltme yapılması için bildiriler yazarlarına gönderilmiş, söz konusu düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş, yazarın düzeltme önerilerine katılmama gerekçeleri de göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda en az 2 inceleyiciden sunulabilir görüşü alınan bildiriler programa alınmıştır. Ancak belirleyici oranda olmamakla birlikte bazı bildiriler, inceleyiciler tarafından yeterli duyarlıkta incelenmediğinden Kurultay düzeyiyle uyuşmamıştır.

Kurultay’da sunulan bildiri öz/özetlerinin yer aldığı bildiri özleri kitabının basım öncesindeki tüm düzeltmeler Sekreterliğimizce yapılmış, oldukça titiz davranılması ve özen gösterilmesine karşılık, bildiri özleri kitabı ve program kitapçığında bazı yanlışlıkların önüne geçilememiştir.

PROGRAM

Önceki yıllarda 09-10.00 arasında yapılan kayıt işlemi, bu kurultayda 09.00-09.45 arasında yapılmış, 09.45 te yapılması programlanan açılış ise daha önce Kurultaya katılacağını bildiren Bayındırlık ve İskan Bakanı’nın beklenmesi nedeniyle saat 10.00 da başlayabilmiştir.

Kurultayın ilk günü yoğun katılım olmakla birlikte açılış oturumu, önceki yıllarda yapılanlara göre beklenen ve umulan ilgiyi görmemiştir. Bunda, Kurultay’a katılacaklarını bildiren, ancak kurultayın açılış günü yurt dışında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı’nın katılmayışlarının önemli etken olduğu düşünülmektedir. Bakanlar ve milletvekillerinin katılmayışları, açılışa olan ilgiyi azaltması yanında kurultaya ilişkin haberlerin basında yer almamasına da neden olmuştur. Bu bakımdan bir sonraki kurultayın açılış oturumuna davet edilecek Bakan ve milletvekilleri ile Oda Başkanı ve Kurultay Yürütme Başkanı’nın bizzat görüşerek katılımlarının sağlanması önerilmektedir.

Zahide KÖKLÜ ve Beyhan SAYIN tarafından sunulan açılışta ilk konuşma, 58. Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ergun GÖKTEN tarafından yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla Oda Başkanı İsmet CENGİZ, TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin ÇİMEN ve MTA Genel Müdürü Mehmet ÜZER birer konuşma yaptıktan sonra ödül törenine geçilmiştir. Ardından ise kurultayın ilk konferansı Esen ARPAT tarafından verilmiştir.
Kurultay programına alınan bildirilerin sunumları MTA Kültür sitesindeki Sadrettin Alpan, İhsan Ruhi Berent ve İhsan Ketin salonlarında gerçekleştirilmiştir. Kabul edilen 125 bildiri, 15 farklı konu başlığında 25 oturumda sunulmuştur. Maden Yatakları oturumlarından birisi Prof. Dr. Önder ÖZTUNA anısına, Endüstriyel Hammadde Oturumu ise Prof. Dr. Mehmet TOPKAYA anısına düzenlenmiştir.

Bu etkinlikte 118 bildiri, 13 konferans, 4 slayt gösterisi ve 17 poster sunumu yapılmış ve 1 panel düzenlenmiştir. Tüm bu etkinliklere 8771 izleyici katılmıştır. Konferanslar ortalama 182 izleyici ile en fazla ilgi çeken etkinlik olurken, Paleontoloji bildirileri ise ortalama 29 kişi ile en az izlenen oturum olmuştur. Programa alınan bildirilerden 7 tanesi sunulmamıştır.

Programda yer alan bildiri sayıları konu başlıklarına göre değerlendirildiğinde Maden Yatakları ve Jeoarkeoloji 20 bildiri ( en fazla ), Tıbbi Jeoloji ise 1 bildiri ile ( en az ) yer aldığı görülmektedir. 12 kişinin katılımı ile fotoğraf (3), resim (8) ve karikatür (1) sergileri gerçekleştirilmiştir.

BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI

Bildiri Özleri Kitabı 327 sayfadan oluşmaktadır. İçerisinde 10 konferans, 125 sözlü bildiri ve 17 poster özü yer almaktadır. Kitapta sözlü bildiriler, konularına göre guruplandırılarak ve kendi içinde oturumlar halinde program akışındaki sırası gözetilerek yerleştirilmiş, bunu posterler ve konferanslar izlemiştir. Kitabın ön iç, arka iç ve dış kapakta birer, ekte ise 55 olmak üzere toplam 58 adet reklam yer almıştır.

KONFERANSLAR

Kurultay’da 12 konferansçı tarafından 13 sunum yapılmıştır. Program akışı içerisinde;

11 Nisan’da : 3
12 Nisan’da : 2
13 Nisan’da : 2
14 Nisan’da : 3
15 Nisan’da : 3 konferans verilmiştir.

11 Nisan 2005 açılış oturumunda A. Esen ARPAT “Jeolojik tehlikelere karşı korunma önlemleri kapsamında sismik mikrobölgelendirme” konulu 110 katılımcının izlediği bir konferans ve öğleden sonraki oturumda Prof. Dr. T. Nejat VEZİROĞLU tarafından sunulan“21. Yüzyılın enerjisi: Hidrojen Enerjisi” konulu konferansı 150 katılımcı izlemiştir. Bu oturumda Prof. Dr. Aral OKAY’ın sunduğu “Orta Pontidler’in yapısı ve jeolojik evrimi” konulu konferans 220 katılımcı tarafından ilgiyle izlenmiştir.
12 Nisan 2005 günü Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY tarafından verilen “Marmara Denizindeki son 60.000 yıldaki çökelleşme ve çökellerdeki önemli çevresel kayıtlar” konulu konferansı 123 katılımcı izlemiştir. Prof. Dr. Şükrü ERSOY tarafından sunulan “22 Aralık 2004 Endonezya depremi ve tsunami gözlemleri” konulu konferans 200 katılımcı yanında Sosyal Etkinlikler kapsamında davet edilen Keçiören Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu’ndan 180 öğrenci ve öğretmenleri tarafından ilgiyle izlenmiştir.
13 Nisan 2005 günü öğleden önce “Tübingen Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi örneği ile Bologna sonrası Avrupa üniversitelerinde reformlar” konulu konferans Ord. Prof. Dr. Muharrem SATIR tarafından sunulmuş ve 130 katılımcı tarafından izlenmiştir. Öğleden sonraki oturumda Metin UCA tarafından verilen “Deprem ve Medya” konulu konferans 600 katılımcı sayısıyla en fazla ilgi çeken(!) sunum olmuştur.
14 Nisan 2005 günü öğleden önce 2 konferans verilmiştir. İlki Tahir ÖNGÜR tarafından sunulan “Jeotermal kaynaklar ve yasal karmaşa”, diğeri Oda Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet ŞENER tarafından sunulan “Küreselleşme, jeotermal enerji ve jeoloji” konulu konferanstır. Her iki konferans 150 katılımcı tarafından izlenmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ “Yerbilimlerinde coğrafi bilgi sistemi uygulaması” konulu konferansı vermiştir. Konferans 139 katılımcı tarafından izlenmiştir.
15 Nisan 2005 günü öğleden önce programda 2 konferans yer almıştır. BTK üyesi Dr. Eşref ATABEY tarafından sunulan “Tıbbi Jeoloji(Jeoloji ve Sağlık) konulu konferans 210 katılımcı sayısıyla ilgi çeken sunum olmuştur. Ord. Prof. Dr. Muharrem SATIR tarafından sunulan “İzotop jeokimyasının önemi” konulu konferansı 120 katılımcı izlemiştir. Öğleden sonraki oturumda Dr. Tamer Yiğit DUMAN tarafından sunulan “Türkiye heyelan envanter haritaları” adlı çalışmayı 65 katılımcı izlemiştir.

PANEL

14 Nisan 2005 günü öğleden sonra “Afet Yönetimi Stratejileri” konulu panel Aydın ÇELEBİ tarafından yönetilmiştir. Panele konuşmacı olarak katılan ODTÜ’nden Prof. Dr. Murat BALAMİR, Prof. Dr. Nuray KARANCI, İTÜ’nden Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN, Özgür Üniversite Forumundan Doç Dr. Fikret BAŞKAYA ile Odamızı temsilen Tahir ÖNGÜR konu ile ilgili görüşlerini aktarmışlardır. Paneli 35 civarında katılımcı izlemiştir. İzleyici sayısı göz önüne alındığında seçilen panel konusunun izleyici ilgisini çekmekten çok uzak olduğu görülmektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

11-15 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultay sırasında programda yer alan 125 bildiriden 118 adedi 15 oturum başlığı altında 3 ayrı salonda sunulmuştur. Bildiri sunumları sabah oturumlarında 09.30, öğleden sonra 13.30 da başlamış, bitiş süreleri değişiklikler göstermiştir.

Sözlü Bildirilerin Konularına Göre Dağılımı

Jeotermal Enerji 8
Genel Jeoloji 10
Maden Yatakları ve Jeoarkeoloji 20
Sedimantoloji ve Deniz jeolojisi 9
Aktif Tektonik 3
Mineraloji 11
Mühendislik Jeolojisi 13
Çevre jeolojisi 5
Uzaktan Algılama 12
Endüstriyel Hammadde 6
Volkanizma-Magmatizma 5
Paleontoloji 5
Tıbbı Jeoloji 1
Toros Oturumu 6
Jeolojik Miras 4

 

 
 
 
Tümü

75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2023 - 14.04.2023
(MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi)

74.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2022 - 15.04.2022
()

73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.05.2021 - 28.05.2021
(ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE))

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

28.01.2019 - 01.02.2019
()

71. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.04.2018 - 27.04.2018
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2017 - 14.04.2017
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2016 - 15.04.2016
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

06.04.2015 - 10.04.2015
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2014 - 18.04.2014
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

01.04.2013 - 05.04.2013
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

02.04.2012 - 06.04.2012
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

25.04.2011 - 29.04.2011
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.04.2010 - 09.04.2010
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

13.04.2009 - 17.04.2009
()

61. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.03.2008 - 28.03.2008
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ)

60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.04.2007 - 22.04.2007
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.03.2006 - 24.03.2006
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

58. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2005 - 15.04.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

57. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

08.03.2004 - 12.03.2004
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2003 - 20.04.2003
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

55. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.03.2002 - 15.03.2002
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

54. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

07.03.2001 - 11.03.2001
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.2000 - 25.02.2000
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

52. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.05.1999 - 12.05.1999
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

51. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1998 - 20.02.1998
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

50. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

17.02.1997 - 19.02.1997
(DSİ SALONLARI)

49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

12.02.1996 - 16.02.1996
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

48. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1995 - 24.02.1995
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

47. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1994 - 25.02.1994
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

46. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1993 - 19.02.1993
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

45. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.02.1992 - 28.02.1992
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

44. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

04.02.1991 - 08.02.1991
(DSİ ve TCK Salonları)

43. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.04.1989 - 07.04.1989
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

42. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1988 - 19.02.1988
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

41.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1987 - 20.02.1987
(DSİ ve TCK Salonları)

40.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.02.1986 - 14.02.1986
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

39.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

18.02.1985 - 22.02.1985
(DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

38.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1984 - 24.02.1984
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

37.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1983 - 25.02.1983
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

36.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1982 - 26.02.1982
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

35.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

09.03.1981 - 13.03.1981
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

34.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.03.1980 - 07.03.1980
(DSİ ve TPAO Konferans Salonları)

33.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.03.1979 - 09.03.1979
(DSİ Konferans Salonu)

32.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1978 - 24.02.1978
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

31.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1977 - 25.02.1977
(DSİ Konferans Salonu)

30.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.02.1976 - 27.02.1976
(DSİ Konferans Salonu)

28.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

26.02.1974 - 02.03.1974
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

27.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1973 - 24.02.1973
(DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu)

26.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1972 - 25.02.1972
(DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU)