TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

Kurultay Oturum Konuları

  

Aktif Tektonik ve Depremsellik

Aktif fay geometrisi ve segmentasyonu

Paleosismoloji

Güncel depremler

Morfotektonik

Arkeosismoloji

Güncel kabuk deformasyonu (InSAR, GPS, LIDAR vb.)

Deprem jeolojisi

 

Anadolu ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi ve Paleocoğrafyası

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Doğal ve insan kaynaklı kirleticiler

Çevresel etkilerin belirlenmesi, modellenmesi ve izlenmesi

Çevresel kirlenmenin canlı sağlığı ve ekosistem üzerindeki etkileri

Atık bertarafında yer seçimi, izleme ve iyileştirme yöntemleri

Çevre etki değerlendirme sürecinde jeoloji mühendisliği

  

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi

Deniz tabanı jeolojisi

Denizel taraçaların jeolojisi

Denizlerde doğal kaynak aramaları: Güncel yöntemler ve uygulamalar

Kuvaterner denizel-gölsel çökellerin stratigrafisi, sedimantolojisi ve jeokimyası

Paleooşinografi

Kıyıların yönetimi: Jeolojik yaklaşımlar

 

Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler

Jeolojik tehlikelerin (heyelan, tsunami, sel vb.) değerlendirilmesi

İzleme ve uyarı sistemleri

Afet zararlarının azaltılması ve afet yönetimi

 

Jeo-Enerji

Jeotermal enerji arama ve kullanımının dünü, bügünü ve geleceği

Jeotermal enerjinin aranması ve kullanımında yeni yaklaşımlar ve yöntemler

Kömür jeolojisi

Petrol ve doğal gaz jeolojisi

Petrol sistemlerinin jeolojisi, jeokimyası ve modellenmesi

Gaz hidratlar, petrollü şeyller ve kömür gazı-şeyl gazı

Radyoaktif hammadde jeolojisi

Yasal durum

 

Hidrojeoloji

  Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi

Yüzeysuyu-yeraltısuyu etkileşimi

İzotop hidrojeolojisi ve hidrojeokimya

Karst hidrojeolojisi

Hidrolojik-hidrojeolojik modelleme

Sulak alanlar hidrojeolojisi ve ekohidroloji

Hidrojeolojide teknolojik uygulamalar

Kazı alanları ve maden işletmelerinde yeraltısuyu problemleri

 

İklim-Paleo İklim Değişiklikleri

Paleo iklim değişikliklerinin jeolojik kayıtları

Güncel iklim modelleri ve bunların paleo iklim koşullarıyla karşılaştırılması

İklim kaynaklı deniz seviyesi değişimleri

Jeolojik süreçler ve paleo iklim arasındaki ilişkiler

İklim değişikliklerinin insan ve toplum yaşamındaki etkileri

  

Jeolojik Miras

Jeolojik miras

Jeoparklar

Jeoturizm

Jeosit

  

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

Magmatik petroloji ve petrojenez

Yitim zonlarında magmatizma

Rift magmatizması

Çarpışma anı ve sonrası magmatizma

Ofiyolitler

Volkanoloji ve volkanik süreçler

İzotop jeolojisi ve jeokronoloji uygulamaları

 

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Metamorfik kuşakların jeolojisi

Metamorfik petroloji

Jeokimya, izotop jeolojisi ve jeokronoloji uygulamaları

  

  Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler

Metalik maden yataklarının jeolojisi

Endüstriyel hammadde jeolojisi

Maden arama ve değerlendirmede jeokimya uygulamaları

Kaynak geliştirme ve fizibilite çalışmaları

Rezerv hesaplamalarında yeni teknikler ve maden yatağı modellemeleri

Maden yataklarıyla ilgili geleceğe yönelik eğilimler ve stratejiler

Maden arama teknolojilerindeki yeni gelişmeler

  

Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik

  Geleceğin kentleri ve yerleşim alanları için mühendislik jeolojisi

Kaya kütlelerinin karakterizasyonu

Yer mühendislik yapılarında yeni tasarım yöntemleri, modelleme, uygulamalar ve optimizasyon

Mühendislik jeolojisinde esnek hesaplama tekniklerinin kullanımı

Jeomekanik (kaya-zemin mekaniği) alanında kuramsal ve deneysel yöntemler, uygulamalar

Tarihi sit alanlarının sorunları, korunma ve iyileştirilmesinde mühendislik jeolojisi çalışmaları

Jeoteknikte alan araştırmaları için yeni yöntemler ve yaklaşımlar

Deprem jeotekniği (sıvılaşma, zemin büyütmesi ve diğer zemin davranışları)

Yapı malzemeleri araştırmaları

  

Paleontoloji-Biyostratigrafi

  Mikro ve makropaleontoloji

Memeli ve omurgalı paleontolojisi

Palinoloji

İzfosiller

Biyostratigrafi

Filojenez ve evrim

Okyanusal anoksik olayları (OAE) kanıtlayan paleontolojik veriler

Biyofasiyes

Biyolojik formların analizi ve modellemesinde bilgisayar teknikleri

İzotopik çalışmalar, morfometrik analizler

Paleobiyocoğrafya

Paleobiyoçeşitlilik

Paleotetis ve Neotetis‘in evrimine ilişkin fosil kayıtları

  

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler

  Güncel ve eski çökelme havzalarının jeolojisi

İstif stratigrafisi

Karbonatlar ve evaporitler

Sedimanter süreçler ve deneysel sedimantoloji

Havza analizleri

Sedimantolojide sayısal modelleme

Kırıntılı çökellerin petrolojisi ve jeokimyası

  

  

                                                   Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Jeoloji mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları

Jeoloji mühendisliğinde uzaktan algılama uygulamaları

Uzaktan algılama ve CBS entegrasyonu