TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

Daday-Araç-Kurşunlu Jeotraversi Boyunca İntra-Pontid Sütur Zonu, K. Türkiye/ Intra-Pontide Suture Zone in Northern Turkey: Evidences from Daday-Araç-Kurşunlu Geotraverse

Boyalı Bölgesindeki Taraklı Filişi’nin Stratigrafik, Paleontolojik ve Yapısal Özellikleri: İntra-Pontid Sütur Zonunun Tektonik Gelişimine İlişkin Bulgular/ Stratigraphical, Paleontological and Structural Features of the Taraklı Flysch in the Bo

Kastamonu-Tosya Kesitinin Jeolojisi, Orta Pontidler/ Geology of Kastamonu-Tosya Transect, Central Pontides

Orta Pontidler ile Kırım’ın Jeolojik Karşılaştırılması /Geological Comparison Between the Central Pontides and the Crimea

Bilecik Karbonat Platformu’nun Geç Jura-Erken Kretase Arası Jeodinamik Evrimi, Batı Sakarya Kuşağı, Batı Pontidler: Okyanusal ve Tektonik Etkiler/ Upper Jurassic-Lower Cretaceous Geodynamic Evolution of the Bilecik Carbonate Platform, Western S

Karadenizin Açılması ile Kuzey Anadolu Fayının Ortaya Çıkışı Arasındaki Dönemde Pontidlerin Yapısal ve Paleostres Evrimi / Structural and Paleostress Evolution of the Pontides from the Rifting of the Black Sea Basin to the Inception of the North Anat

Büyük Kafkaslardan Küçük Kafkaslara: K-G Bir Kesti Boyunca Yüzey ve Yeraltı Verilerinden Elde Edilen Yeni Bulgular (Gürcistan ve Ermenistan)/ From Greater to Lesser Caucasus: New Insights from Surface and Subsurface Data Along N-S Trending Transect (

Gürcü Kıta Kenarının Uzun Süreli Etkiliğine İlişkin Kanıtlar. Anadolu-Toros-Ermenistan Bloğu Eklenmesini Takip Eden 80-75 My Önceki Yitim Sıçraması / Evidences for Prolonged Activity of the Georgian Active Margin Followed by 80-75 Ma Subducti

Sevan-Akera Sütur Zonu KB’sındaki Amasia Ofiyolitinin Jeolojisi ve Yapısı, Küçük Kafkaslar (Ermenistan)/ Geology and Structure of the Amasia Ophiolites, NW of the Sevan-Akera Suture Zone, Lesser Caucasus (Armenia)

Ermenistan Bloku ve Ön Ülkesinin Paleomanyetizması: Tetis Levhasının Yeniden Oluşumu ve Fanerozoyik Süresince Gelişen Oroklinal Bükülme Üzerindeki Kısıtlamalar/ Paleomagnetism of the Armenian Block and its Foreland: Constraints on Tethyan Plate Recon

Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye’nin İyileştirilmiş Paleotektonik Haritalarına Doğru /Towards Improved Palaeotectonic Maps of Turkey in an Eastern Mediterranean Context

Perigondvana Kuzey Kenarı Erken-Orta Kambriyen İstiflerinde Yeni Bulgular ve Sonuçları: Arabistan ve Türkiye’deki Oluşukların Önemi ve Potansiyeli / Palaeontological News and Their Consequences from the Early-Middle Cambrian Successions of the

Üst Triyas ve Alt Jura’da Orta Toroslar’ın (Güney Türkiye) Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası/ Stratigraphy and Paleogeography of Central Taurides (Southern Turkey) During the Upper Triassic and Lower Jurassic

Orta Toroslar’ın (Güney Türkiye) Üst Triyası: Sedimantoloji ve Çökel Çıkarımları / Upper Triassic of Central Taurides (Southern Turkey): Sedimentology and Depositional Implications

Arsenik İçeren Bir Akiferdeki Su Kalitesinin Bütünleşik Bir Analizi: Örnek Vaka Simav Ovası, Kütahya / An Integrated Assessment of Water Quality In an Arsenic Containing Aquifer: Case Study Simav Plain, Kütahya

Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Hydrogeology and Hydrogeochemical Properties of Tefenni (Burdur) Plain

Monument Vadisi’nde Uranyum Sahasındaki Denitrifikasyonun Etil Alkol ile Kolaylaştırılması / Ethanol Addition for Enhancing Denitrification at the Uranium Mill Tailing Site in Monument Valley, AZ

Kentleşmenin Yeraltısuyu Beslenmesine Etkileri ve Türkiye’deki Duruma Genel Bir Bakış / Effects of Urbanization on Groundwater Recharge and an Overview of the Situation in Turkey

Harmancık-Bursa Bölgesindeki Kütlesel Mor Jade’nin Gemolojik ve Mineralojik İncelemeleri ve Oluşum Kökeninin Belirlenmesi/ Gemmological and Mineralogical Investigations and Genesis of the Massive Purple Jade from the Harmancık-Bursa Region

Pınarbaşı (Gediz-Kütahya) Granitoidi Mo±Cu, Pb-Zn Cevherleşmesi/ Mo±Cu, Pb-Zn Mineralization in Pınarbaşı (Gediz-Kütahya) Granitoid

Barit, Sülfitli Barit ve Pb-Zn Cevherleşmelerinin Jeolojik-Mineralojik Özellikleri ve İz Element İçerikleri (Antalya ve Mersin Sahaları, Orta Toroslar-Türkiye) / Geological-Mineralogical Characteristics and Trace Element Contents of Barite, Sulfide B

Balya (Balıkesir) Pb-Zn Kompleks Sistemi – Cevher Mineralojisi ve Jeokimyasal Özellikleri / Balya (Balıkesir) Pb-Zn Complex System – Ore Mineralogy and Geochemical Characteristics

Kırıkkale-Yozgat Yöresi Granitoidleri ile İlişkili Mo-Cu Cevherleşmelerinin Re-Os Molibdenit Yaşları / Re-Os Molybdenite Ages of Granitoid-Hosted Mo-Cu Mineralizations in the Kırıkkale-Yozgat Region

Isıtılmış Bentonit Bariyerinin Termal-Hidrolik (Th) Özelliklerinin Nümerik Hesaplamalarla ve Ölçümlerle İncelenmesi / Investigation on the Thermal Hydraulic (Th) Behaviou of a Heated Bentonite Barrier by Measurements and Numerical Calculations

Fevzipaşa Formasyonu: Söke-Milet Havzası Kuzeybatı Kenarında Pleyistosen Sığ Denizel Yelpaze Deltası İstifi, Batı Türkiye / The Fevzipaşa Formation: The Pleistocene Shallow Marine Fan-Deltaic Sequence in the Northwestern Margin of the Söke-Milet Basi

Trabzon ve Çevresinde (KD Türkiye) Gözlenen Kalsiklastik Denizaltı Yelpaze Çökellerinin Fasiyesleri ve Kontrol Mekanizmaları / Facies Architecture and Controlling Factors of the Calciclastic Submarine Fan Deposits in Trabzon and Surrounding Area, NE

Daskyleion Antik Kenti (Balıkesir) Civarındaki Göl ve Akarsu Tortullarının Sedimantolojik İncelenmesi / Sedimentological Investigation of Lacustrine and Fluvial Sediments Around the Daskyleion Ancient Settlement (Balıkesir, Turkey)

Marmara Bölgesi Kuvaterner Çökellerinin Manyetik Duygunluk Özellikleri / Magnetic Susceptibility Characteristics of the Quaternary Sediments in the Marmara Region, Turkey

Kura Havzasının Petrol Sistemleri / Petroleum Systems of the Kura Basin

Karlıova Halifan (Derinçay) Kömürlerinin (Bingöl) Petrografik ve Kimyasal Özellikleri/ Petrographic and Chemical Properties of Karlıova Halıfan (Derinçay) Coals (Bingöl)

Anadolu Levhasında Jeotermal Sistem Oluşumu/ Formation of Geothermal Systems at Anatolian Plate

Simav-Şaphane-Gediz Bölgelerinin Derinliğe Bağlı Eş Sıcaklık Dağılım Haritası / The Iso-Temperature with Depth Distribution Map of Simav-Şaphane-Gediz Areas

Kızıldere Jeotermal Sahasında Derin Rezervuarda Tamamlanan Yeni Kuyuların Jeokimyasal Değerlendirmesi/ Geochemical Evaluation of New Wells, Completed in Deep Reservoir, in Kızıldere Geothermal Field

Cooper ve Galilee Havzalarındaki (Gab, Avustralya) Jeotermal Suların Hidrojeokimyasal ve Çözünmüş Gaz Kompozisyonunun İncelenmesi/ The Study of Hydrochemical and Dissolved Gas Composition of Geothermal Waters in the Cooper and Galilee Basins (Gab, Au

Doğu Toroslarda Geç Paleozoyik-Senozoyik Yaşlı Karbonat Platformu, Kıta Kenarı ve Okyanusal Birimlerin Tektonik Gelişimi / Late Palaeozoic-Cenozoic Tectonic Development of Carbonate Platform, Continental Margin and Oceanic Units in the Eastern Taurid

Koçali Ofiyoliti ve Koçali Melanjının Jeokimyası ve Tektonik Önemi, Adıyaman Bölgesi, GD Türkiye/ Geochemistry and Tectonic Significance of the Koçali Ophiolite and the Related Koçali Melange, Adıyaman Region, SE Turkey

Afyon Yüksek Basınç Kuşağı; Metamorfizmanın Yaşı ve Petrolojisi /The Afyon High-pressure Belt; Petrology and Age of Metamorphism

Doğu Anadolu Yüksek-Sıcaklık Kuşağı /The East Anatolian High-temperature Belt

Yüksek Sıcaklık Meta-Ofiyolitik Kayalarının Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Tektonik Önemi: Güney NeoTetiste Eosen Yay Magmatizması ile Muhtemel İlişkisi (Malatya, GD Anadolu)/ Geochemistry, Geochronology and Tectonic Significance of High-Temperature M

Orta Anadolu Kristalen Kompleksinin Tektoniği: Yapısal, Metamorfik ve Paleomanyetik Bir Çalışma / The Tectonics of the Central Anatolian Crystalline Complex: A Structural, Metamorphic and Paleomagnetic Study

Zagros Kuşağı Boyunca (GD Türkiye-KD Irak-GB İran) Kampaniyen-Mastrihtiyen İstifleri: Stratigrafi, Depolanma Ortamları ve Paleocoğrafya/ The Campanian-Maastrichtian Sequences Along the Zagros Belt (SE Turkey-NE Iraq-SW Iran): Stratigraphy, Deposition

Sivas Havzasının Paleocoğrafik Evrimi / Paleogeographic Evolution of Sivas Basin

Anadolu`da Erken Paleojen Karasal Çökeller: Biyostratigrafi ve Paleoçevre / Continental Clastics of Anatolia During the Early Paleogene: Biostratigraphy and Paleoenvironments

Orta Anadolu Havzalarının Evrimi; Neotetisin Dalma-Batma ve Çarpışma Tarihçesinin Ortaya Konulması: Mudurnu Havzasından Ön Sonuçlar / Evolution of Central Anatolian Basins; Unraveling Subduction and Collision History of Neotethys in Turkey: Prelimina

Orta Anadolu Havzalarının Evrimi: Neotetis’in Dalma-Batma ve Çarpışma Tarihçesinin Ortaya Konulması: Haymana Havzasından Ön Sonuçlar / Evolution of Central Anatolian Basins; Unravelling Subduction and Collision History of Neotethys in Turkey: P

Kağızman-Tuzluca Havzasının (KD Türkiye) Senozoik Çökelleri ve Omurgalı Fosilleri/Stratigraphy and Vertebrate Paleontolology of Cenozoic Deposits in the Kağızman-Tuzluca Basin, NE Turkey

Neojen Ilgın Havzasının Yapısı ve Tektoniği / Structure and Tectonics of the Neogene Ilgın Basin

Büyük Menderes Nehri’nin Doğuşu ve Jeolojik Evrimi / Initiation and Geological Evolution of the River Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey

İstanbul Boğazı’nın Oluşumu/ Evolutıon of the İstanbul Strait

Çanakkale Boğazı’nın Geç Kuvaterner Evrimi; Buzul ve Buzularası Dönemlerde Akdeniz-Marmara Bağlantıları ve Erozyonal-Birikim Süreçleri/ Late Quaternary Evolution of the Çanakkale Strait: Mediterranean-Marmara Sea’s Connections During Glac

Tuzla Denizaltı Heyelanın Dinamiği ve Çınarcık Havzası’nın Kuzey Şelf ve Yamaçlarındaki Potansiyel Heyelan Kaynak Alanları (Marmara Denizi, Türkiye)/ Dynamics of the Tuzla Sub-Marine Landslide and Potential Landslide Source Areas in the Norther

Türkiye’yi Çevreleyen Kıtasal Yamaç ve Şelflerde Gaz Hidratların Araştırılması/ Gas Hydrate Investigations on the Turkish Continental Slopes and Shelves Surrounding Turkey

Şile (İstanbul, KB Türkiye) Sahillerinde Ağır Mineral Plaserleri Aramalarına Yönelik Jeokimyasal Etütler/ Geochemical Exploration for Heavy Mineral Placers on the Şile Coasts (İstanbul, NW Turkey)

İzmir Körfezi`nin Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Jeofiziksel Değerlendirilmesi / Sedimentological, Geochemical and Geophysical Investigations of the Gulf of İzmir

Van Gölü’nün Son Dörtyüzbin Yıldaki Göl Seviyesi Değişimleri: Sismik Yansıma Hatlarındaki Deltalar ve ICDP Sondaj Verileri/ Lake Level Changes of Lake Van Over the Last 400 Ka: Evidence From Deltas in Seismic Reflection Lines and Icdp Drilling

Hirfanlı Baraj Gölü Su Kalitesinin CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi/ Evaluation of Water Quality of Hirfanlı Dam Lake Using GIS and Remote Sensing Techniques

Çağrılı BildiriÇağrılı Konuşma/ Invited Lecture: Depremlerin Kaya Şevlerine Etkisi/ Effects of Earthquakes on Rock Slopes

Bir Açık İşletmede Süreksizlik Denetimli Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Farklı Tekniklerle Araştırılması/Investigation of the Mechanisms of Structurally Controlled Slope Instabilities at an Open Pit Mine Using Different Techniques

Olasılıklı Geri Analiz Yöntemi İle Heyelanların Değerlendirilmesi ve Şev Modellemesi: Ankara-İstanbul YHT Projesi T24 Giriş Şevleri Örneği/ Evaluation of Landslides and Slope Modelling with Probabilistic Back-Analysis Method: an example of T24 Entra

İstanbul-Ambarlı Heyelanının İzlenmesi ve Analizi/Analysis and Monitoring of İstanbul-Ambarlı Landslide

Denizli-Gökpınar Barajının Sol Sahilinde Meydana Gelen Kütle Hareketlerinin Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi / Investigation of the Factors Causing Slope Instabilities Occurred on the Left Abutment of Denizli-Gökpınar Dam

Levent Vadisinin (Akçadağ- Malatya) Jeopark Envanter Çalışması/ Geopark Inventory Study of Levent Valley, Akçadağ- Malatya

İç Anadolu Neojen Kırıntılı Tortullarında Göktaşı Çarpma Bulguları / Evidences of Asteroid Impact within Neogene Clastic Sediments of Central Anatolia, Turkey

Narman Vadisinin (Narman- Erzurum) Jeopark Olarak Değerlendirilmesi/ The Investigation of Narman Valley (Narman- Erzurum) as a Geopark

Sürdürebilir Bölge Kalkınması İçin Jeolojik Çeşitlilikten Yararlanma/ Use of Geodiversity for the Sustainable Development of the Regions

Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Palu Segmenti Üzerinde Bulunan Mineralli Suların İzotop ve Hidrojeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi, Elazığ / The Hydrogeochemical and Isotopic Investigations of Mineral Waters Located at the Palu Segment of Eastern An

Gökova (Muğla) Kıyı Karst Kaynaklarının Hidrokimyasal ve Çevresel İzotop Özellikleri / Hydrochemical and Isotopic Characteristics of Gökova (Muğla) Coastal Karstic Springs

Kayseri Kenti İçme Suyu Havzası Akifer Sisteminin Hidrojeokimyasal ve Çevresel İzotop Özellikleri / Hydrogeochemical and Isotopic Properties of Aquifer System of the Kayseri City Drinking Water Basin

Yeraltısuyu Modelleme Çalışmalarında Çevresel İzotopların Önemi, Yeniçıkrı Havzası Örneği/The Utility of Environmental Isotopes in Groundwater Modeling, Case Study: Yeniçıkrı Basin

Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Oluşumunu Kontrol Eden Faktörler / Controlling Factors on the Evolution of the Karaisali Formation (Adana Basin-Turkey)

Geç Jura-Erken Kretase Yaşlı İnaltı Formasyonunun Litofasiyes Özellikleri, Boyabat Yöresi (Sinop, Orta Pontidler) / Lithofacies Features of Upper Jurasic-Lower Cretaceous İnaltı Formation, Boyabat Area (Sinop, Middle Pontides)

Pınarbaşı Tufalarında (D Kayseri) Fasiyes ve Manyetik Susseptibilite ile Orta Pliyosen İklimine Ön Yaklaşımlar / Preliminary Views on Mid-Pliocene Climate Based on Facies and Magnetic Susceptibility of Pınarbaşı Tufas (E Kayseri)

Adana (Güney Türkiye) Yöresi Sert Laminalı Karbonat Kabuk (Kaliş Kabuk) Yüzey Şekillerinin Kökeni / Genesis of Surface Morfologies of the Hard Laminated Carbonate Crust (Calcrete Hardpan) within the Adana (Southern Turkey) Area

Çal-Bekilli Yöresindeki Pedojenik Kalişlerin Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri / The Sedimentological, Mineralogical and Geochemical Properties of Pedogenic Caliches in Çal-Bekilli Region (Denizli)

Ulukışla Stromatolitlerinin Jeokimyasal Özellikleri / Geochemical Features of the Ulukışla Stromatolites

Fay ve Faylanma Mekanizmasından Yerkabuğundaki Paleo ve Güncel Gerilmelerin Tahmini ve Uygulamaları / The Inference of Paleo and Contemporary Crustal Stresses from a Fault and Focal Plane Solution and its Applications

Kıbrıs ve Yakın Çevresinin Depremselliği/ Seismicity of Cyprus and Surrounding Region

Tuzgölü Fay Zonu’nun Paleosismolojisi, Orta Anadolu, Türkiye/ The Paleoseismology of the Tuzgölü Fault Zone, Central Anatolia, Turkey

Çaldıran Fayı’nın Morfotektonik Özelliklerinin ve Depremselliğinin Belirlenmesi/ Determination of the Morphotectonic Features and Seismicity of the Çaldıran Fault

Simav Fayı ve 19 Mayıs 2011 Simav Depremi (Mw: 5,8)/ Simav Fault and the 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw: 5.8)

Simav Depreminin Sismotektonik Anlamı/ Seismological Aspect of Simav Earthquake

Jeotermal Kaynaklarda Depremlere Bağlı Gözlenen Değişikliklere Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ve Etkileri/ An Example of Changes in Geothermal Springs Connected to Earthquakes: 19 May 2011 Simav Earthquake and its Impacts

Çek-Ayır Havzaların Boyutsal İlişkileri/ Dimensional Relationships of Pull-Apart Basins

Abisal ve Aşırı Tüketilmiş Neotetis Manto Peridotitleri (GB-Türkiye): Okyanus Ortası Sırtve Yitim Zonlarında Ergime ve Metazomatizma Süreçleri / Abyssal and Ultra–Depleted Ssz Type Mantle Peridotites in a Neo-Tethyan Ophiolite in SW Turkey: Imp

Kızıldağ Ofiyoliti (G-Türkiye): Ergime ve Etkileşim Süreçleri ve Re-Os Jeokronolojisi / Kızıldağ Ophiolite (S-Turkey): Melting and Interaction Processes, and Re-Os Geochronology

Erken Jura Yitim Zonu Üstü Ofiyolitine Türkiye’den Bir Örnek: Refahiye (Erzincan) Ofiyoliti/ An Example for Early Jurassic Ssz Type Ophiolite from Turkey: Refahiye (Erzincan) Ophiolite

GD Türkiye Ofiyolitik Kromititleri: Kromit Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve Mineralojisi / Ophiolitic Chromites from the Southeastern Turkey: Chromite Composition and Geochemistry and Mineralogy of Their Platinum Group Elements (PGE)

Pozantı-Karsantı Ofiyoliti Manto Peridotitleri (G-Türkiye): Mineral ve Kayaç Kimyası / Mantle Peridotites of Pozantı-Karsantı Ophiolite (S-Turkey): Mineral and Rock Geochemistry

Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer Alkalen Volkanitlerinin Tüm-Kayaç Petrokimyası ve 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, KD Türkiye/ Whole-Rock Petrochemistry and 40Ar-39Ar Geochronology of the Tertiary Alkaline Volcanics Between Trabzon and Giresun Areas, NE

Borçka (Artvin) Yöresi Kalk-Alkali Volkanik Kayaçların Jeokimyası ve Sr-Nd İzotopik Karakterleri: Doğu Pontid Tersiyer Magmatizmasının Kökeni/ Geochemical and Sr-Nd Isotopic Characteristics of the Calc-Alkaline Volcanic Rocks from Borçka (Artvin): Im

Dededağ ve Çevresindeki (Çanakkale-Biga Yarımadası) Volkanik Kayaçlarının Volkanostratigrafisi ve Petrolojik Özellikleri/ Volcanostratigraphy and Petrological Features of Volcanic Rocks in Dededag and its Environment (Canakkale-Biga Peninsula)

Miyosen Uşak-Güre Havzasında Karasal-Yarı Karasal Volkanizma ve İlişkili Altın Cevherleşmesi/ Subaqueous-Subaerial Volcanism and Related Gold Mineralization in the Miocene Uşak-Güre Basin

Sandıklı (Afyon) Volkanitlerinin Jeolojik Konumu ve Karacaören Siyenitoidinin Jeokronolojik Yaşının Volkanik İstifteki Önemi / Geological Setting of Sandıklı (Afyon) Volcanics and Geochronological Signature of the Karacaören Syenitoid in Volcanic Suc

Kestanbol Granitlerinin Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi / Determination of Weathering Degree of the Kestanbol Granite

Milas Mermer ve Karaburun Kireçtaşı Ocaklarında Yerinde ve Üretilen Blok Boyutlarının Mukayesesi/ Comparison of the In-situ and Produced Block Dimension in Milas Marble and Karaburun Limestones

Göktepe (Muğla) Siyah ve Beyaz Mermerlerinin Jeolojisi Malzeme Özellikleri ve Antik Roma Dönemindeki Yaygın Kullanımı/ Geological and the Material Properties of Göktepe (Muğla) Black and White Marbles and Their Widely Usage in Ancient Roman Time

Ceyhan Hidroelektrik Santrali Projesi (Cevdetiye-Osmaniye) Regülatör Yapılarındaki Geçirimsizleştirme Uygulamaları / Dewatering Applications on the Site of Regulator Structures of Ceyhan Hepp Project (Osmaniye-Cevdetiye)

Kütahya Zeminlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması / Investigation of Physical and Mechanical Properties of Kütahya Soils

Atakum İlçesinin Sıvılaşma Potansiyelinin İncelenmesi / Investigation of Liquefaction Potential of Atakum

Mühendislik Jeolojisi Esaslı Kent Planlama İçin Karar Destek Sistemleri / Decision Support Systems for Urban Planning Based on Engineering Geology

Kaya Ortamında Düzenli Depolama; Trabzon (KD Türkiye) Örneği / Landfill in Rock Environment: A Case Study from Trabzon City (NE Turkey)

Kıyılardaki Jeolojik Tehlikelerin Belirlenmesi ve Afet Risk Yönetimine Katkısı/ Assessments of Geomarine Disasters and Contribution to Disaster Risk Reduction

Türkiye’de Afet Yönetim Sistemine Bir Bakış AİGM’den AFAD’a Değişenler!/ An Overview of Disaster Management System in Turkey Changes from GDDA to DEMP!

Türkiye`nin Yeni Afet Yönetimi Sistemine Eleştirel Bir Bakış / A Critical Review of New Disaster Management System in Turkey

Web Servislerine Dayalı Bir Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin Tasarlanması/ Designing a Flood Forecasting and Early Warning System Based on Web Services

Gökçeada Yenibademli Höyüğünde Günümüzden 4700 Yıl Öncesine Ait Tsunami İzleri/ Tsunami Traces Dating Back 4700 Years Before Present in Gökçeada, Yenibademli Höyük

Afyon Zonu ve Menderes Masifi Üst Kretase İstiflerinin Yeni Paleontolojik Verilere (Rudist ve Planktik Foraminifer) Göre Korelasyonu /Correlation of the Upper Cretaceous Sequences Between Afyon Zone and Menderes Massif Based on the New Palaeontologic

Menderes Masifi, Çine Asmasifi’nde Yer Alan Biyotit- ve Lökokratik Turmalin Ortognaysların Pb-Pb ve U-Pb (La-Icp-Ms) Yaşları: Eşyaşlı Pan-Afrikan Magmatizması ve Temel - Örtü Serisi Metasedimentlerin Çökelme Yaşlarına Yaklaşım/ Pb-Pb and U-Pb (

Türkiye’de (Batı Anadolu) Kikladik Mavi Şist Biriminin İlerleyen ve Gerileyen Metamorfizmalarının Basınç ve Sıcaklık Koşulları/ Prograde and Retrograde P-T Conditions of Cycladic Blueschist Unit in Turkey, Western Anatolia

Berit Yöresindeki (Kahraman Maraş) Eklojit – Granat Piroksenitlere Ait Ön Bulgular/ Eclogites - Garnet Pyroxenites in the Berit Area (Kahraman Maraş, Turkey): Preliminary Results

Kil Tabanlı Seramik Üretim Süreci: Bir İnsansal Pyrometamorfizma / Clay Based Ceramic Production Process: An Anthropogenic Pyrometamorphism

Ağrı Dağı Takke Buzulunun 1976-2011 Yılları Arasındaki Gerilemesi ve Bunun İklimsel Sebepleri / Recession of the Ice Cap on Mount Ağrı (Ararat), Between 1976 and 2011 and its Climatic Causes

Sondan Bir Önceki Buzul Dönemi Sırasında İklim Kontrollü Deniz Seviyesi Değişimleri/ Climate-Driven Changes in Sea-Level During the Penultimate Glacial

Erken-Orta Holosen Sünnet Gölü (Göynük/Bolu) Taraçalarında Ostrakod Fauna Dağılımı: Paleoklimatolojik ve Paleoortamsal Değerlendirmeler/ Distribution of Ostracoda Fauna in Early-Middle Holocene Sunnet Lake Terraces (Göynük/Bolu): Paleoclimatologic an

Göksu Nehri`nin Geç Kuvaterner İklim Değişimine Tepkisi: OSL Tarihlemesi Işığında İlk Bulgular/ The Response of Göksu River to Late Quaternary Climatic Change: The First Findings in the Light of Osl Analysis

İznik Gölü’nde Geç Pleyistosen ve Holosen Dönemlerindeki Paleo-Çevresel Etkilerin Araştırılması/ Palaeoenvironmental Multi-Site Study in Lake İznik (NW Turkey) During Late Pleistocene and Holocene

Geç Pleyistosen Yaşlı Kocabaş Travertenlerinin Paleoortamsal ve Paleoiklimsel Açıdan İncelenmesi: Denizli, GB Türkiye/ The Investigation of Palaeoenvironmental and Palaeclimatical Aspect of the Late Pleistocene Kocabaş Travertines: Denizli, SW Turkey

Batı Türkiye’nin Yaprak ve Palinofloraya Dayalı Erken-Orta Miyosen Bitki Örtüsü ve İklimi: Bir Sentez/ Early-Middle Miocene Vegetation and Climate of Western Turkey Based on Leaf Flora and Palynoflora: A Synthesis

Santoniyen-Kampaniyen Okyanusal Anoxia`sının Sakarya Kuşağı, Pontitler’deki İlk Kaydı: Magnetik Süsseptibilite Uygulaması ve Eski İklim Yaklaşımı/ The First Record of the Santonian-Campanian Oceanic Anoxia in the Sakarya Zone, Pontides: Magneti

Korkuteli (Antalya) Güneybatısındaki Eosen İstifinin Planktonik Foraminifer Faunası / Planktonic Foraminiferal Fauna of the Eocene Sequence in Southwest of Korkuteli (Antalya)

Isparta Yöresinde Orta-Geç Maastrihtiyen Yaşlı Bilinen Çiğdemtepe Formasyonunun Yeni Nannofosil Kayıtları ve Keşfedilen Stratigrafik-Sedimantolojik Sırları / New Nannofossil Records and Realized Stratigraphic- Sedimentologic Secrets of the Çiğdemtepe

İncesu (Isparta KB’sı) Çevresindeki Eosen Tortulların Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi / Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Eocene Sediments Surrounding of İncesu (Northwest of Isparta)

Balçıkhisar (Şuhut/Afyonkarahisar) Jura İstifinin Foraminifer, Alg İçeriği ve Yaşı / Foraminiferal, Algal Contents and Age of the Jurassic Sequence in Balçikhisar (Şuhut-Afyonkarahisar)

Bornova Fliş Zonu’nun Matriksinin Geç Mastrihtiyen-Geç Paleosen Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi (Bornova-İzmir, Batı Anadolu, Türkiye) / Late Maastrichtian-Late Paleocene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Matrix of the Bo

Beylerderesi Formasyonunun Sedimantolojisi ve Yeni Paleontolojik Bulgular Malatya (Doğu Anadolu) Graben Havzası / New Paleontological Findings and Sedimentological Properties of Beylerderesi Formation: Malatya (Eastern Anatolia) Graben Basin

Köşk (Aydın) Kuzeyi Kömürlü Tortullarının Palinolojisi, Büyük Menderes Grabeni-Batı Anadolu / North of Köşk (Aydın), Early-Middle Miocene Palynology of the Coal-Bearing Sediments, Büyük Menderes Graben-Western Anatolia

Bentik Foraminiferlerden Peneroplidlerde Anormal Gelişmeler ile İlgili Yeni Bir Bulgu: Peneroplis Pertusus-Peneroplis Planatus Birlikteliği / A New Finding on the Abnormal Development in Benthic Peneroplid Foraminifers: Peneroplis Pertusus-Peneroplis

Adıyaman Dolaylarındaki (Güneydoğu Türkiye) Geç Miyosen Memeli Fosilleri / The Easternmost Record of a Late Miocene Mammalian Fauna Near Adıyaman, Southeast Turkey

Türkiye’nin Fosil Filleri / Fossil Elephants of Turkey

Geyve Boğazı Civarında Yüzeyleyen Karbonatça Zengin (Karbonatit?) Kayaçların Jeolojik Özellikleri / Geological Characteristics of the Carbonate-Rich Rocks (Carbonatite?) Exposed Around the Geyve Gorge

Armutlu Yarımadası’nda (KB Türkiye) Erken Kretase Yaşlı Metamorfizma ve Pontid-İçi Kenedi’nin Evrimi/ Early Cretaceous Metamorphism in Eastern Armutlu Peninsula (NW Turkey) and the Implications for the Evolution of the Intra-Pontide Sutur

Türkiye Istranca Masifi’nin Doğu Kesiminde (Vize-Kıyıköy Bölgesi) Geç Paleozoyik Yaşlı Dalma-Batma-Birikme Orojenezi/ Late Paleozoic Subduction-Accretion Orogeny in the Eastern Part of the Turkish Strandja Massif (Vize - Kıyıköy Region)

Istranca Masifindeki Mesozoyik Deformasyonlarının Kinematiği: Yaya Paralel Tektonik Taşınmadan Çarpışmaya Geçiş / Kinematics of the Mesozoic Deformations in the Strandja Massif: Transition Between Arc-Parallel Tectonic Transport to Collision

D Pontid Kıtasal Temelinin (Artvin-Yusufeli, Kd Anadolu) Ana Variskan Metamorfizma Yaşı ve Kökeni: Paragnays U-Pb La-Sf-Icp-Ms Zirkon Yaşlandırmasından Elde Edilen Deliller/ Timing of Peak Variscan Metamorphism and the Origin of the E Pontide Basemen

Daday-Devrekani (Kastamonu) Masifi Gnays ve Amfibolitlerinin Mineral Parajenezleri ve Dokusal Özellikleri: İlk Bulgular / Mineral Paragenesis and Textural Features of Gneisses and Amphibolites from Daday-Devrekani (Kastamonu) Massif: Preliminary Resu

İzmir-Ankara-Erzincan Okyanusu İçinde Jura Sürecinde Okyanusal Kabuk Oluşumu ve Başkalaşım Olayları: Eldivan (Çankırı) Bölgesinden Bir Örnek/ The Oceanic Crust Occurence and Metamorphic Events in the İzmir-Ankara-Erzincan Ocean During Jurassic Time:

Doğu Akdeniz Bölgesinde Paleo- ve Neotetis Yığışım Karmaşalarının Birlikteliği ve Kimmerid Kıtası Sorunu: Refahiye Bölgesi Örneği / Coexistence of the Paleo- and Neo-Tethyan Accretionary Complexes and Problem of the Cimmerian Continent in the Eastern

23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2)’nin Sismolojik Açıdan Düşündürdükleri/23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) in Turkey and Seismological Aspects

23/10/2011 Van Merkez Depreminin Artçı Deprem Aktivitesinin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Aftershock Activity of Van Earthquake September, 23, 2011

23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw 7.2) Yüzey Kırığı ve Van Gölü’nün Kıyı Çizgisinde Depremde Meydana Gelen Yükselmeler/ Surface Faulting Associated with October 23, 2011 Van Earthquake (Mw 7.2) and Shoreline Uplifting of the Lake Van

23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu’daki Aktif Tektonik Yapıyla Olan İlişkisi/ Seismic Geomorphology of October 23, 2011 Tabanlı-Van Earthquake and its Relation to Active Tectonics of East Anatolia

Kuzey Anadolu Fayı- Karlıova Buluşma Noktası ile Şemdinli Fayı Arasındaki Sıçrama Alanında Van Depreminin Yeri/ Situation of Van Earthquake within Stepping Area Located Between North Anatolian Fault-Karlıova Junction and Şemdinli Fault

Karstlaşma ve İlişkili Jeolojik Risklerin CBS Yardımıyla Değerlendirilmesi: Kanlıdivane Ören Yeri (Erdemli, Mersin) / Evaluation of Karstification and Related Geological Risks Using GIS: Kanlidivane Ruins (Erdemli, Mersin)

Yenişehir (Bursa) Yerleşimi İçin Sıvılaşma Potansiyelinin Üç-Boyutlu (3-B) Değerlendirilmesi / Three-Dimensional (3-D) Evaluation of Liquefaction Potential for Yenişehir (Bursa) Settlement

Derin-Kompleks Heyelan Hareketlerinin Radar İnterferometri Yöntemi Kullanılarak İzlenmesi / Monitoring of Deep-Seated Complex Landslide Movements Using Radar Interferometry Techniques

ENVISAT ASAR/ALOS PALSAR ve LANDSAT Verileri’nin Birleştirilmesi ve Çizgisellikleri Belirleme Potansiyellerinin İncelenmesi / Image Fusion of ENVISAT ASAR/ALOS PALSAR and LANDSAT Data and Assessment of Lineaments Determination Potentials

Gökçeada Kuzeydoğusundaki Saklı Koy’da Paleontolojik Verilere Dayalı Yeni Bir Bulgu: Büyük Dere Koyu / Observed New Findings by Paleontological Data in Hidden Cove on the Northeast of Gökçeada: Büyük Dere Cove

Samandağ (Hatay) Kıyılarına Gelen Beklenmeyen Bir Misafir: Pararotalia Calcariformata Mcculloch / An Unexpected Guest on Samandağ (Hatay) Coasts: Pararotalia Calcariformata Mcculloch

Belek Kıyı Bölgesi (Antalya Doğusu) Pliyo-Kuvaterner Foraminiferlerinin Paleobiyoçeşitlilik Analizleri / Paleobiodiversity Analysis of Plio-Quaternary Foraminifera from the Belek Coastal Area (East Antalya)

Ölü Deniz Fay Hattı Boyunca Gerçekleşen Kızıldeniz-Akdeniz Bağlantısı Geç Pliyosen’de Sona Erdi mi? / Has the Red Sea - Mediterranean Connection Over Dead Sea Fault Line Ended in Late Pliocene?

Mersin-Erdemli Bölgesi Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi/ Quantitative Landslide Risk Assessment in Mersin-Erdemli Region

2010 ve 2011 Rize Heyelan Olaylarının Genel Değerlendirmesi/ General Evaluation of 2010 and 2011 Rize Landslide Events

Deprem ve Kütle Hareketi İlişkisi 11 Nisan 2011 Fukushima Bölgesi Hamadoori Deprem Örneği/ Earthquake and Mass Movements Relationship; A Case Study April 11, 2011 The Fukushima Prefecture Hamadori Earthquake

Konya Havzasında Karstik Çöküntü Alanlarının (Karapınar) Belirlenmesi ve Tehlike Değerlendirmesi/ The Detection and the Hazard Estimation of the Karstic Collapse in Konya Closed Basin (Karapınar)

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Batman) Karstik Kökenli Çöküntü Alanı Araştırması/ The Investigation of the Karstic Origined Collapse in the Southeastern Anatolia Region of Turkey (Batman)

Acıgöl Sığ-Kalıcı, Playa-Göl Havzasının Tektonosedimenter Çatısı ve Ortamsal Gelişimi, GB Anadolu, Türkiye/ Tectonosedimentary Development and Palaeoenvironmental Changes in the Acıgöl Shallow-Perennial Playa-Lake Basin, SW Anatolia, Turkey

Acıgöl (Denizli) Çökellerinin Jeokimyası ve Geç Holosen İklim Kayıtları/ Geochemistry and Late Holocene Climate Records of Lake Acıgöl (Denizli) Sediments

Sünnet Gölü’nde (Göynük, Bolu) Çoklu-Göstergelere Dayalı Son 250 Yılın İklim Değişimleri/ Climate Variability of the Last 250 Years Around the Lake Sünnet (Göynük, Bolu) Based on the Multi-Disiplinary Investigations

Çubuk Gölü (Göynük, Bolu) Çökellerinde Son 1400 Yılın Diatom Analizi / The Diatom Analysis of Çubuk Lake (Goynük, Bolu) Sediments of the Last 1400 Years

Balya Pb-Zn Maden Atık Sahasında Sülfür Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Reaksiyonlar / Biogeochemical Reactions that Control Sulfur Oxidation in Pb-Zn Mine Tailings, Balya-Turkey

Çan Havzasındaki Alterasyon Zonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi/ Effects of Alteration Zones on Water Resources in Çan Basin

Terk Edilmiş Bir Maden Sahasında Asit Maden Drenajı Oluşumunun Araştırılması/ Investigation the Formation of Acid Mine Drainage at an Abandoned Mining Site

Gümüşköy (Kütahya) ve Dolayındaki Suların Risk Değerlendirilmesi/ Waters Risk Assessment in Gümüşköy (Kütahya) and its Surroundings

Asit/Nötralizasyon Potansiyelinin Belirlenmesi ve Asit Maden Drenajı (AMD) Kimyasının Tahmin Edilmesinde MTA Genel Müdürlüğü İmkanları/ Determination of Acid / Neutralization Potential and the Facilities of the General Directorate of MTA for Predicti

Tavşanlı Zonu Eosen Granitoyidleri İle İlişkili Mafik/Felsik Magmatik Anklavlarının (Mma) Mineraloji-Petrografi ve Tüm Kayaç Jeokimyası/ Mineralogy-Petrography and Whole Rock Geochemistry of Mafic/Felsic Magmatic Enclaves (MME) within the Eocene Tav

İkizdere Plütonu’nun (Kd-Türkiye) U-Pb Jeokronolojisi, Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi/ U-Pb Geochronology, Petrology and Geodynamic Significance of İkizdere Pluton (NE-Turkey)

Altıntaş Bölgesindeki (Uşak-Batı Anadolu) Silis Oluşumlarının Jeokimyası ve Oksijen İzotop Bileşimleri/ The Geochemistry of Silica Occurrences from Altıntaş Region (Uşak-Western Anatolia) and Oxygen Isotopic Composition

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Boyunca Gözlenen Magmatik Sokulumların Soğuma ve Yüzeyleme Tarihçeleri/ The Cooling and Unroofing Histories of the Magmatic Intrusions Along the Southeast Anatolian Orogenic Belt

Doğu Anadolu`nun Magmatik ve Jeodinamik Evrimi / Magmatic and Geodynamic Evolution of Eastern Anatolia, Turkey

Kuvaterner Yaşlı Tendürek Kalkan Volkanının Magma Jeokimyasındaki Değişimlerin Petrolojik Önemi, Doğu Anadolu Çarpışma Zonu, Türkiye/ Petrological Implications of Variations in Magma Chemistry of the Quaternary Tendurek Shield Volcano, Eastern Anatol

Arap Levhasının En Kuzey Kesiminde (Derik, Mardin) Gözlenen Erken Kambriyen-Geç Neoproterozovik? Yaşlı Volkanitlerin Petrojenetik Özellikleri, GD Anadolu/ Petrogenetic Features of Early-Late Neoproterozoic? Volcanism within the Northern Margin of the

Ankara Melanjının Oluşum Mekanizması: Okyanus-İçi Yitim, Yığışım Prizması ve Çarpışma Tektoniği/ The Formation Mechanism of Ankara Mélange: Intra-Oceanic Subduction, Accretionary Complex, Collision

Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi/ Mineralogical Compositions, Geochemical Properties and Origins of Street Dust in Mersin C

İzmir Metropol Alanı İçin Çoklu Parametre Tekniği Kullanılarak CBS Destekli Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi/ Landfil Site Selection Using GIS Integrated Multi-Criteria Parameters for Izmir Metropolis

Ergene Havzası, Çorlu –Çerkezköy Kesiminde Yeraltı Sularındaki Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması/ Investigation of Heavy Metal Pollution of Groundwater’s of Çorlu-Çerkezköy Part of Ergene Basin

Gümüşköy (Kütahya) Maden Sahasında Doğal Olarak Büyümüş Karasal Otsu Bitkilerde Talyum Birikmesi ve Dağılımı/ Distribution and Accumulation of Thallium in Terrestrial (Herbivorous) Plants Growing Naturally in the Gümüşköy (Kütahya) Mining Area, Turke

Çöpler (İliç-Erzincan) Altın Sahası Örneğinde Arseniğin Kökeni, Taşınımı ve Tutunumu/ Source, Sorption and Transport of Arsenic: A Case Study in Çöpler (İliç-Erzincan) Gold Mine

Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi/ Arsenic Contamination Assessment of Surface and Groundwater in the Eğirdir Lake Catchment Area

Şarkışla (Sivas) Ovasında Arsenik Kirliliği ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi/ Arsenic Pollution in Şarkışla (Sivas) Plain and its Assessment from Human Health Viewpoint

Simav Ovasında İçme Sularında Yüksek Arsenik Bulunan Köylerde 2005-2010 Yılları Arasındaki Ölüm Nedenlerinin Araştırılması/ The Analysis of Death Causes During 2005-2010 Period in Five Villages with High Arsenic Levels in Drinking Water Supplies, Sim

Biga Yarımadasında Asbest Maruziyeti ve Akciğer Sağlığı Üzerine Disiplinler Arası Çalışma/ Interdisciplinary Collaboration on Asbestos Exposure and Lung Diseases in Biga Peninsula - Turkey

Uzunçayır Barajını (Tunceli) Besleyen Munzur ve Pülümür Çayları Sedimanlarının Jeokimyasal Özellikleri ve Su Kimyasındaki Olası Etkileri/ Geochemical Characteristics of Bottom Sediments from Munzur and Pülümür Streams Feeding Uzunçayır Dam (Tunceli)

Ambarlı Liman Karotlarının Yakın Geçmişteki Ağır Metal Birikimi / A Recent History of the Metal Accumulation in Sediments Cores in the Ambarlı Port Area

Mersin Şehir Merkezindeki Cadde Tozlarının Mineralojik Bileşimleri, Jeokimyasal Özellikleri, Kökenleri ve Çevre Sağlığı Açısından Oluşturabileceği Risklerin Değerlendirilmesi/ Mineralogical Compositions, Geochemical Properties and Origins of Street D

Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Samsun İl Merkezinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi / Production of Landslide Susceptibility Map of Samsun City Center Using Bayesian Probability Theorem

Optik İmajlar ve ASTER GDEM Verileri Kullanılarak Kütle Hareketi Duyarlılık Haritalaması: Three Gorges Bölgesi, Çin / Mass Movement Susceptibility Mapping Using Optical Images and ASTER GDEM Data Compared with Insar Monitoring: Three Gorges Region, C

Hyperion Görüntüsünün Fizik Esaslı Metodlar Kullanarak Atmosferik Düzeltmesi ve Spektral (Mineral) Haritalama Uygulamaları / Atmospheric Corrections by Using Physic-Based Methods of Hyperion Image and the Applications of Spectral Mapping

Poster Bildiriİzmir Körfezi’nin Geç Senozoyik Tektoniği, Batı Anadolu/ Late Cenozoic Tectonics of İzmir Bay, West Anatolia

Poster BildiriPrens Adaları’nın (İstanbul) Jeolojisi ve Olası İstanbul Depremi Senaryolarında Şiddet Modellemesi/ The Geology Of Princes’ Islands (İstanbul) And Intensty Modelling Of Probable İstanbul Earthquake Scenarios

Poster BildiriSpildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu/ Tectonic Geomorphology and Active Tectonics of the Spildaği High Ranges, Western Anatolia

Poster Bildiri23 Ekim 2011 (Mw 7,1) Van Depreminin Kalibre Edilmiş Yeni Konumu Artçı Şokları ve Daha Önceki Depremsellliği/ Calibrated Relocation of the October 23, 2011 (Mw 7.1) Van, Turkey Earthquake, Aftershocks and Prior Seismicity

Poster BildiriÇok Kanallı Sismik ve Chırp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Anadolu) Denizaltı Aktif Tektoniğinin Araştırılması/ Investigation of Active Tectonics of Siğacik and Kuşadasi Gulfs (Western Anatolia) by Using Multi-Channel Seism

Poster BildiriAfyon Denizli Uşak Manisa (Adum) Yapısal Bloğu/ Structural Block of (Adum) Afyon Denizli Usak Manisa

Poster BildiriPrens Adalarında (İstanbul) Gözlenen Tektonik Yapılar ve Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)/ Tectonic Structures of the Prince Islands (Istanbul) and the North Anatolian Fault Zone (NAFZ)

Poster BildiriKuzey Anadolu Fayı’nın Marmara İçerisindeki Devamının ve Çınarcık Baseni’nin Çok Kanallı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi/ Investigation of the Continuation of the North Anatolian Fault within the Sea of Marmara and Çınarcık Basin

Poster BildiriKuvaterner Yaşlı Gölpazarı Çek-Ayır Havzası’nın Jeolojik Evrimi/ Geological Evolution of the Quaternary Gölpazarı Pull-Apart Basin

Poster BildiriRhodiapolis Antik Kenti’ndeki Tarihsel Depremlerin İzleri (Kumluca, Antalya) / Traces of the Historical Earthquakes in the Rhodiapolis Ancient City (Kumluca, Antalya)

Poster BildiriSevan-Akera Kenet Zonunun Batı Uzantısı (Erzincan-Erzurum Bölgesi, Türkiye): Sevan-Akera Kenet Zonları Arasında Köken, Yapı ve Tektonik Gelişime İlişkin Yeni Verilerin Karşılaştırılması /Western Extension of the Sevan-Akera Suture Zone (Erzincan-Erzu

Poster BildiriTürkiye-Kafkas-Elburz Bölgesinin Litosfer Yapısının 2B ve 3B Modellemesi /2D and 3D Modeling of the Lithosphere Structure of the Turkey-Caucasus-Alborz Region

Poster BildiriKüçük Kafkaslardaki Ofiyolitlerin Jeodinamik Evrimi (Ermenistan, Karabağ): Radiolarya Biokronolojisinden Çıkarımlar /Geodynamic Evolution of Ophiolites in the Lesser Caucasus (Armenia, Karabagh): Insights from Radiolarian Biochronology

Poster BildiriBatı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltı Suyu ve Jips İçerikli Birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi/ Assessment of the Potential Sulfate Attack of Some Surface, Groundwater and Gypsum Bearing Units in the Western

Poster BildiriAsit Maden Drenajının (AMD) Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi/ Effect of Acid Mine Drainage (Amd) on Groundwater Quality

Poster BildiriAsit Maden Drenaj Sularının Çevresel Etkileri: Emirli Antimon Yatağı Örneği, Batı Türkiye/ The Environmental Effect of Acid Mine Drainage Waters: A Case Study Emirli Antimony Mine, Western Turkey

Poster BildiriGümüşhane İli Şehir Merkezinden Geçen Devlet Karayolundaki Akasyalarda ve Toprakta Trafiğe Bağlı İz Element Birikimine Ait İlk Bulgular/ Preliminary Findings of Trace Elements Accumulation in Soil and Acacia for Vicinity of State Main Road Passing Th

Poster BildiriTeknolojik Afetler/ Technological Disasters

Poster BildiriCBS Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası/ The Preparation of Aquifer Vulnerability Maps Using Multicriteria Decision Analyses Based on GIS: A Case Study in Eğ

Poster BildiriNinova (Irak) Bölgesindeki Yapı Malzemeleri İçin Kullanılan Ticari Mermer ve Granit Kayaçlarında Doğal Radyasyon Seviyesi/The Natural Radiation Level in Commercial Marble and Granite Stones Utilized for Building Materials in the Province of Nineveh (

Poster BildiriErdemli-Mersin Sahillerinde Plaj Çökellerinin Tane Boyu Özellikleri: Karasal, Denizel ve Antropojenik Etkiler/ Grain Size Characteristics of Beach Sediments of the Erdemli-Mersin Coasts: Terrestrial, Marine and Anthropogenic Influences

Poster BildiriBatı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Bir Resif Yapısının Sismik Analizi/ Seicmic Analysis of a Reef Structure Observed on Continental Slope of Western Black Sea

Poster BildiriSediman Karotlarının Litolojik ve Yapısal Niteliklerinin X-Işını Radyografik Görüntü Alımına Etkileri/ Structural Specifications of Sediment Layers and Radiographic X-Ray Imaging

Poster BildiriZonguldak-Kozlu ve Amasra Açıklarında Gözlenen Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri ile Paleo-Bsr Alanları/ Gas and Gas Hydrate Accumulations and Paleo-Bsr Zones Observed in Offshore Areas of Zonguldak-Kozlu and Amasra

Poster BildiriOrta Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Sedimanter Süreçler/ Sedimentary Processes Observed on Continental Slope of Central Black Sea

Poster BildiriMarmara Denizi Batı Yükselimi Üzerinde Yüksek Ayrımlı 3-Boyutlu Sismik Çalışma/3D High Resolution Seismic Survey on Western High in the Sea of Marmara

Poster Bildiriİstanbul-Şile (Kb-Türkiye) Eolinitlerinin Yüzey Altı Geometrisinin Elektrik Özdirenç Tomografi Tekniği ile Belirlenmesi/ Investigation of Subsurface Geometry of Istanbul-Sile Eolianites (NW-Turkey) by Using Electrical Resistivity Tomography Technique

Poster BildiriÇınarcık Baseninde (Doğu Marmara) Gözlenen Bir Sığ Gaz Birikimi Üzerinde Avo Analizleri/ Avo Analysis of a Shallow Gas Accumulation Observed on the Çınarcık Basin (East Marmara)

Poster BildiriBatı Karadeniz Kıtasal Yamacında Sığ Gaz ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Sismik Analizi/ Seismic Analysis of Shallow Gas and Gas Hydrate Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope

Poster BildiriKıyı Kanunu – Uygulama Yönetmeliği ile Yönetmelik Değişikliklerinin Çelişkisi/ The Contradiction Between the Shore Law – Application Regulation and Amendments

Poster BildiriHazar Gölü (Elazığ) Geç-Pleyistosen-Holosen Dönemi Su Seviyesi ve İklim Değişimleri/ Water Level and Climate Changes During the Late Pleistocene-Holocene Period in Lake Hazar (Elazığ)

Poster BildiriTrabzon Çevresindeki Heyelanlar/ The Landslides Around Trabzon Province

Poster BildiriAktif Heyelanda Afet Yönetimi: Ağcagüney Örneği (Samsun) / Disaster Management in Active Landslide: The Example of Ağcagüney (Samsun)

Poster BildiriTsunamilerin Karadaki Parmakizleri: Antik Patara Örneği/ Fingerprints of Tsunamis on Land: Ancient Patara Case

Poster BildiriOrta Anadolu’da Küçük Ölçekli Su İhtiyaçları İçin Yeraltı Barajları/ Groundwater Dams for Small Scale Water Supply in the Central Anatolia

Poster BildiriPalinoloji ve Duraylı İzotop Jeokimyasına Dayalı Son Buzularası’nda Vejetasyonel ve İklimsel Bulgular (GB Türkiye) / Vegetation and Climatic Evidences in the Late Interglacial (SW Turkey) Based on the Palynology and Stable Isotope Geochemistry

Poster BildiriDoğu Karadenizde Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar/ Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea

Poster BildiriDikili (İzmir) Jeotermal Sahasında İşletme Sorunları ve Çözüm Önerileri/ Operating Problems and Suggestions for Solution of the Dikili (Izmir) Geothermal Area

Poster BildiriTindouf Havzası (Cezayir Sahrası) Ana (Kaynak) Kaya Seviyelerinin Saptanması ve Karakterizasyonu /Identification and Characterization of Levels Sources Rocks of Tindouf Basin. Algerian Sahara

Poster BildiriSilifke’den Anamur’a Jeolojik Bir Rota/ A Geological Route from Silifke to Anamur

Poster BildiriAnkara İlindeki Frig Tümülüslerinin Tespiti ve Jeoturizm Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi/ Search and Evaluation of the Phyrigian Tumuluses for Geotourism Purpose in Ankara Province, Turkey

Poster BildiriGüvem Bazalt Sütunlarının Makroskobik Ve Mezoskobik Özellikleri: Sütunların Analitik İncelemesi/ Macroscopic and Mesoscopic Properties of the Güvem Basalt Pillars: Analytical Study of the Pillars

Poster BildiriKars Volkanik Platosu`nun Doğusunun Volkano-Stratigrafisi ve Petrografisi, Çıldır Kuzeyi, Ardahan/ Volcanostratigraphy and Petrography of the Eastern Part of the Kars Volcanic Plateau, North of the Town of Çıldır, Ardahan City, North Eastern Turkey

Poster BildiriCivanadağ Bölgesi (Güğü-Balıkesir) Magmatik Kayaçlarının Mineral Kimyası/ Mineral Chemistry of the Magmatic Rocks in the Civanadag Region (Güğü – Balikesir)

Poster BildiriHarput (Elazığ) Karataş Volkanizmasının Petrografisi ve Petrokimyası/ Petrographic and Geochemical Characteristics of Neogene Volcanics from Northeast of Harput (Elaziğ)

Poster BildiriBeyşehir-Hoyran Ofiyoliti İçerisindeki Tektonitlerin Dokusal Özellikleri: Beyşehir (Konya) Güneyinden Bir Örnek/ Textural Properties of Tectonite in the Beyşehir-Hoyran Ophiolite: an Example of Southern of Beyşehir (Konya)

Poster BildiriTorul-İkusu (Gümüşhane) Yöresi Volkanik Kayaçlarının Stratigrafisi ve Jeokimyasal Özellikleri/ Stratigraphical and Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks of Torul-İkisu (Gümüşhane) Region

Poster BildiriSusurluk Volkanitlerinin Jeolojisi ve Petrojenezi (KB Anadolu)/ Geology and Petrogenesis of Susurluk Volcanites (NW Anatolia)

Poster BildiriBigadiç-Sındırgı Volkanitlerinin İz Element ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası/ Trace Element and Sr-Nd-Pb Isotope Geochemistry of Bigadic-Sindirgi Volcanites

Poster BildiriK-Feldispat Megakristalleri: Alkalen Kayaçlar, Sem-Edx Görüntüleri ve Mineral Kimyası, Keban-Elazığ/ K-Feldispar Megacrystals: Alkaline Rocks, Sem-Edx Imaging and Mineral Chemistry, Keban-Elazığ

Poster BildiriDivriği Çevresi Kromit Oluşumlarının Jeokimyası/ Geochemistry of Chromite Occurences of Divriği Area

Poster Bildiriİnönü (Eskişehir) Yöresi Kuvars Örneklerinde Termolüminesans Analiz Uygulaması/ Thermoluminecance Analysis Applications on İnönü (Eskişehir) Region Quartz Samples

Poster BildiriDanaçayır (Sındırgı-Balıkesir) Bölgesindeki Hidrotermal Alterasyonla İlişkili Kaolin Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Duraylı İzotop (δ18o, δd) Değerlendirmesi/ Mineralogical-Geochemical Properties and Stable Isotope (&#

Poster BildiriTürkmentokat-Gökçeoğlu Yöresi (Eskişehir) Yumrulu Sepiyolit Yatağının Jeolojisi ve Rezerv Hesabı/ Geology and Reserve Calculation of Nodular Sepiolite, Türkmentokat-Gökçeoğlu Region (Eskişehir)

Poster BildiriSıvı Kapanım Çalışmaları Hangi Minerallerde Yapılmalı ve Özellikleri Ne Olmalıdır? / Which Minerals Should be Carried Out in Fluid Inclusion Studies and What Characteristics Exist of Them?

Poster BildiriBatı Anadoluda Opaller, Jeolojik Yerleşimleri, Morfolojileri Ve Karakteristikleri/ Opals, Their Geological Locations, Morphologies and Characteristics in West Anatolia

Poster BildiriKonfokal Mikro-Raman Spektrometresi Kullanarak Yeşil Renkli Krizoprası, Yeşil Boyanmış Kuvarstan Ayırt Etmede Gemolojiksel Bir Method/ A Gemmological Method in Order to Distinguish Green Colored Chryoprase from Green Stained Quartz, Using Confocal Mi

Poster BildiriOltu Taşı Jetmi Yoksa Karbon Karasımı? Bir Konfokal Mikro-Raman Çalışması/ Is Oltu Stone Jet or Carbon Black? A Confocal Micro-Raman Study

Poster BildiriMetasomatik Akışkanlar ve Rodenjitleşme/ Metasomatic Fluids and Rodingitization

Poster BildiriKahramanmaraş İlinin Yerleşim Alanının Jeoteknik Değerlendirilmesi/ Geotechnical Assesment of Kahramanmaraş Settlement Area

Poster BildiriOptimal Su Muhtevasında Sıkıştırılmış Orta Plastiseli Killerin Yapı Temellerinin Depreme Karşı Dayanıklılığındaki Önemine Dair Bir Araştırma Çalışması/ Research Study for an Importance of a Compressed Medium Plasticity Clays at an Optimal Water Conte

Poster BildiriZayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünel Giriş Şevlerinin Duraylılık ve Kazılabilirlik Analizleri/ Slope Stability and Excavatability Analyses of Tunnel Portals in Weak Rock

Poster BildiriAdilcevaz Eski (Ulu) Camii’nde Kullanılan Ahlat Taşı Değerlendirilmesi/ The Evaluation of Ahlat Stone Used Adilcevaz Eski (Ulu) Mosque

Poster BildiriFay Zonlarında Bulunan Genç Çökeller Üzerindeki Yerleşim Alanlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular, Gezin (Elazığ) / Points to Consider in the Residential Areas on the Young Deposits in the Fault Zones, Gezin (Elaziğ)

Poster BildiriMessiniyen Tuzluluk Krizinin Marmara Denizi Üzerindeki Etkisi/ Impact of the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara Sea

Poster BildiriŞenköy Formasyonu’na Ait Kumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası, Eski Gümüşhane: Tektonik Ortam ve Kaynak Alan için Bulgular/ Petrology and Geochemistry of Sandstones From the Şenköy Formation, Eski Gümüşhane: Implications for Provenance and

Poster BildiriFırat ve Dicle Nehirleri’nin Sediman Taşınım Miktarları Üzerinde Jeomorfolojik, İklimsel ve Antropojenik Etkiler/ Geomorphological, Climatic and Anthropogenic Affects on the Sediment Transport Amounts of the Euphrates and Tigris Rivers

Poster BildiriÇökel Prizma ve Gelişimi, Gümüşhane, KD Türkiye/ Sedimentary Prisms and Their Formation, Gümüşhane, NE Turkey

Poster BildiriÇal-Bekilli (Denizli, GB Anadolu) Bölgesindeki Pliyosen Paleosollerinin Manyetik Duyarlılık ve Renkleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi/ The Investigation of Relationship Between Magnetic Susceptibility and Color of Pliocene Paleosols in Çal-Bekil

Poster BildiriKonya Havzası’nda Kuvaterner Yaşlı Alüvyal Yelpazelerin Zamansal ve Mekansal Özellikleri: Tektonik ve İklimsel Çıkarımlar/ Spatial and Temporal Features of the Quaternary Alluvial Fans in the Konya Basin: Tectonic and Climatic Implications

Poster BildiriBiga Yarımadası Havadan Manyetik Verilerinin İncelenmesi ve Yüzey Jeolojisi ile Korelasyonu/ Investigation of Airborne Magnetic Anomalies of Biga Peninsula and Its Correlation with Surface Geology