TMMOB Odalar 25 Ekim 2021, Pazartesi

BİLDİRİ ÖZÜ VE SUNUMLARI HAZIRLAMA

Bildiriler sadece Adana bölgesi içinde kalan jeositleri içermelidir.

ProGEO, yerbilimlerinin bütün alanlarını kapsayacak şekilde jeositleri gruplandırmıştır (ProGeo Group, 1998). Kazancı ve diğ. 2015 ise Türkiye için yapılacak çalışmalara temel oluşturabilecek “Jeolojik Miras ve Türkiye Jeositleri Çatı Listesi” hazırlamışlardır.

Jeolojik Miras terimleri ile ilgili ayrıntılar JEMIRKO web sitesinde (https://www.jemirko.org.tr/jeolojik-miras-terimleri/) verilmiştir. Ayrıca, Çiftçi ve Güngör, 2016, 2021; Kazancı ve diğ., 2017; İnaner ve diğ., 2019; Sümer ve diğ. 2020 yayınları ülkemizde yapılan çalışmalardan örnekler aşağıda listelenmiştir.

ProGEOGroup (1998). A first attempt at a geosites framework for Europe - an lUGS initiative to support recognition of World heritage and European geodiversity. Geologica Balcanica 28: 5-32.

İnaner, H., Sümer, Ö., Akbulut, M. (2019). New geosite candidates at the westerntermination of the Büyük Menderes Graben and their Importance on science education. Geoheritage 11 (4): 1291-1305.

Kazancı, N., Şaroğlu, F., Suludere, Y. (2015). Jeolojik miras ve Türkiye jeositleri çatı listesi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 151: 259- 268.

Çiftçi, Y., Güngör, Y. (2016). Jeopark projeleri kapsamındaki doğal ve kültürel miras unsurları için standart gösterim önerileri. Maden Tetkik Arama Dergisi, 153,223-238.

Çiftçi,Y., Güngör, Y. (2021). Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye)doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeo koruma önerileri, MTA Dergisi(2021) 165, ?,?

(https://dergi.mta.gov.tr/dosyalar/images/mtadergi/makaleler/tr/20210324100242_2454_22782ff894a.pdf)

Kazancı, N., Özgen Erdem, N., Erturaç, M.K. (2017). Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (1), 1-16.

Sümer, Ö., Akbulut, M., İnaner, H. (2020). New geosite candidates from Urla (İzmir, Western Anatolia, Turkey): a list of geological assets nested with antique and modern cultural heritage. Turkish J Earth Sci (2020) 29: 1017-1032

 

Hazırlanan bildiriler çalıştay e-posta adresine gönderilecektir.

adanajeomiras@gmail.com