TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

SAMSUN ŞUBE HAKKINDA


SAMSUN ŞUBE TARİHÇESİ

JeolojiMühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesi ile 6235 sayılı TürkMühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğinesahip kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne(TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

JeolojiMühendisleri Odası Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisliği öğretimi yapanüniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiyesınırları içinde mesleğini uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalardabulunan tüm jeoloji mühendislerini kapsamaktadır.

JeolojiMühendisleri Odasının amacı; Üyeler arası dayanışmayı sağlamak, Üyelerininmesleki alanlardaki hak ve yetkilerini korunması ve genişletilmesi yönündeçalışmalar yürütmektir. Aynı zamanda üyelerin mesleki bilgilerini yenileyecekfaaliyetlerde bulunarak daha geniş bir perspektifle mesleğini icra edebilecekdonanıma sahip olmasını sağlamak sorumlulukları arasındadır. Bunun yanında,serbest olarak jeoloji hizmeti üreten büro ve şirketlerin hazırladığı meslekiürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde standartlara uygunyapılmasını sağlamaya çalışmak görevleri arasındadır.

JeolojiMühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde olduğundan, ülkekaynaklarınınverimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik yapılacakçalışmalarda kendi sorumluluk alanında olan her konuda kamuyu aydınlatmak enönemli görevleri arasındadır.

İlimizde Oda faaliyetleri 1987’li yıllaradayanmaktadır.

Genel Merkezin 26.06.1993 tarihinde olağanüstü delegesisteminegeçmesiyle birlikte, Samsun il temsilciliğinde 09.01.1994tarihinde İllerBankası Bölge Müdürlüğünde seçimler yapılmış, İl Temsilciliği görevini İhsanELEMAN üstlenmiştir.

14.01.1996  tarihinde  DSİ Atakum Lokalinde yapılan seçimlerde 10 oykullanılmıştır. Delege Asıl Üyeliğine; İhsan ELEMAN, Ahmet ÇATAL, Çağlar TOKAÇseçilmiştir. İlTemsilciliğigörevini İhsan ELEMAN üstlenmiştir. Delege yedek üyeliğine; Münir ERGİN,Alim ÇELİK, Ertan KAZANASMAZseçilmiştir.

10.01.1998 tarihli Genel Kurul Seçimlerinde Delege asılüyeliğine; DinçerAĞANOĞLU, Ahmet ÇATAL, Mete TÜRKER ve Oktay EKİNCİ seçilmiş,il Temsilciliği görevini İhsan ELEMANüstlenmiştir. Delege yedek üyeliğine Ahmet YAYLA, MünirERGİN ve Orhan PATKAVAK seçilmiştir.

           29.12.2001 tarihinde yapılan Temsilcilik seçimlerinde 36 oykullanılmıştır. Asıl Üyeler; MeteTÜRKER, Mustafa BAHADIR, Erdal ALANYA, HakanÖZDURMUŞ Erdal ÖZKOÇ, Hicabi KILIÇ,Fatih Kuşçu/Yedek Üyeler; Gül YÜZÜNCÜYILMAZ, Köksal AKIN, Ahmet ÇATAL, ÇağlarTOKAÇ, Atilla ADATEPE, Meryem TELATAR,Cemalettin DEMİRCİ seçilmiştir.İlTemsilciliğigörevini Mete TÜRKERüstlenmiştir.

2002 tarihine kadar Samsun İl Temsilciliğiile yürütülen Odafaaliyetleri, 2002 tarihinde Oda Genel Kurulunda Şube olmakararı alınarak çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır.

22.07.2002 yılında JMO Başkanlığı tarafından atama yoluyla Şube Yönetimioluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliğine; Ahmet YAYLA, HicabiKILIÇ, GülYÜZÜNCÜ YILMAZ, Münir ERGİN, Köksal AKIN, Hakan ÖZDURMUŞ ve Çağlar TOKAÇseçilmiştir. Şube Başkanlığı görevini Ahmet YAYLA üstlenmiştir.

           25.01.2004 tarihinde 1. Olağan GenelKurulumuzgerçekleştirilmiştir. Seçimlerde 48 oykullanılmıştır. Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine; MeteTÜRKER, Köksal AKIN, İlknurYILDIRIM, Kasım KÜLEKCİ, Ergün ELÇİ, OrhanHARPUTOĞLU, Erdal ÖZKOÇ seçilmiştir.Şube Başkanlığı göreviniMeteTÜRKER üstlenmiştir.

29.01.2006 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulumuzgerçekleştirilmiştir.Seçimde 196 delegeden 95delege oy kullanmış bir oy geçersiz sayılmıştır.Görev dağılımı; Başkan KasımÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman Alev TOSUNOĞLU, Sayman SerkanÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa Sinan KUFACIve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇolmuştur. Genel Genel Kurulumuza katılanüyelerimize teşekkür ederiz.

Yazman üyemiz Alev TOSUNOĞLU’nun 08.09.2006 tarihinde işlerinedeniyle şehirdışına gitmesinden dolayı, yerine yedek üye Ahmet YAYLAgetirilmiştir. Yapılan görevdağılımında; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, YazmanAhmet YAYLA, Sayman Serken ÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ, Mesleki UygulamalarÜyesi Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇ olmuştur.

Şubemize Amasya, Tokat, Sinop illeri bağlıdır.Temsilciliklerde yapılan ilkseçimlerde Tokat İl TemsilciliğineKasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İlTemsilciliğine Hidayet KARAKOÇ seçilmiştir.

 ŞubemizHaziran 2007 tarihinden itibaren kendine ait mekânı üyelerimizinhizmetine açmıştır. Bu konuda bizlere destek olan Genel Merkez Yöneticilerimizeçok teşekkür ederiz.

27.01.2008 tarihinde 3. Olağan GenelKurulumuz gerçekleştirilmiştir.Seçimde 232delegeden127 delege oy kullanmış, bir oy geçersiz sayılmıştır. Görev dağılımı; BaşkanKasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman Melda YILDIZ, SaymanSerkan ÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ,Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa Sinan KUFACIve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇ olmuştur. Genel Kurulumuza katılanüyelerimize çok teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde Tokat İl TemsilciliğineKasım ÇağlayanDEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Ahmet Özkan KAYA, Sinop İlTemsilciliğineÖzcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

           17.01.2010 tarihinde 4. Olağan Genel Kurulumuzgerçekleştirilmiştir. Tek liste ile girilen seçimde 96 Delege oy kullanmıştır. Görevdağılımı;Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, Yazman ÇağlarTOKAÇ,Sayman Serkan ÇAM, Yayın Üyesi Okan ÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar ÜyesiMurtazaÇALIŞKAN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Melda YILDIZ olmuştur. Katılan bütünüyelerimize teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl TemsilciliğineKasım ÇağlayanDEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İlTemsilciliğineÖzcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

14.01.2012 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; BaşkanGül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II.Başkan Çağlar TOKAÇ, Sayman Serkan ÇAM, Yazman MeldaYILDIZ, Yayın Üyesi OkanÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN veSosyal İlişkiler ÜyesiEmre COŞKUNLU olmuştur. Üyelerimize teşekkür ederiz.

28.12.2012 tarihinde Şube II. Başkanı Çağlar TOKAÇ`ınistifası sebebi ileufuk BULUT yönetimde görev almış ve yeni görev dağılımı; BaşkanGül YÜZÜNCÜYILMAZ, II. Başkan Serkan ÇAM, Yazman Okan ÖZBAYKAL, Sayman MeldaYILDIZ, MeslekiUygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN, Yayın Üyesi Ufuk BULUT,Sosyal İlişkilerÜyesi Emre COŞKUNLU olarak belirlenmiştir.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl TemsilciliğineKasım ÇağlayanDEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İlTemsilciliğineİsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

          18.01.2014 tarihinde 6. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; BaşkanGül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. BaşkanMurtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ, YazmanEmre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN, Mesleki UygulamalarÜyesi MustafaMAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olarakbelirlenmiştir.Katılımcılara teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İlTemsilciliğine Kasım ÇağlayanDEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine AtillaADATEPE, Sinop İl Temsilciliğineİsmail Cenk SEZGİN görev almıştır.

13.02.2016 tarihinde 7. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı;BaşkanGül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Murtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ,YazmanEmre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN,Mesleki Uygulamalar ÜyesiMustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olmuştur.

Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN seçilmiş; Mehmet AkifAYAN,Rukiye YILMAZ, Kadir YILDIRIM, Sevilay MAY temsilcilik yönetiminde görevalmıştır.

 Amasya İl temsilcisi AtillaADATEPE, temsilci yardımcısı Betül NURAL olarakbelirlenmiştir.

Sinop İl temsilciliğine İsmailCenk SEZGİN seçilmiş, Özcan ÖZTEKİN ve HasanErden ÖZDEN temsilcilik yönetiminde görev almıştır.

17.02.2018 tarihinde 8. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir.Görev dağılımı;BaşkanGül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Cem ALKAN, Sayman Melda YILDIZ, YazmanDidemSAFALIOĞLU,  Yayın Üyesi Selim GÜNAY,Mesleki Uygulamalar Üyesi MustafaMAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Benal AYDIN olmuştur.

Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN,  Amasya İl temsilciliğine Betül NURAL, Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

18.01.2020 tarihinde 9. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; BaşkanGülYÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Cem ALKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Selim GÜNAY, Yayın Üyesi Emre COŞKUNLU,Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyalİlişkiler Üyesi Benal AYDIN olmuştur.

 Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN,  Amasya İl temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

 SAMSUN 

ŞUBE YÖNETİM KURULU