TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

12. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

KONYA ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI


ŞUBE YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

31.05.2022

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ 12. DÖNEM (2022-2023) ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ 12. DÖNEM (2022-2023) ÇALIŞMA PROGRAMI

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak Oda ana yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtilen kuruluş amaçlarına uygun olarak, mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi, Odamızın kurumsallaşması, bu anlamda meslektaşlarımızın desteklenmesi ve haklarının korunması için 2022-2023 Çalışma Dönemi programı oluşturulmuştur. Ülke ve Bölge gündemine gelebilecek ani ve sıcak gelişmeler dalında Şubemiz tarafından yapılması planlanan rutin çalışmalar; Kurumsal Çalışmalar, Mesleki Çalışmalar, Tanıtım ve Sosyal Faaliyetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Üyelerle İlişkiler başlıkları altında aşağıda özetlenmiştir. Planlanan hedeflere ulaşılması sadece Şube Yönetim Kurulu, İl ve İşyeri Temsilcilerimizin çabaları ile değil bütün meslektaşlarımızın etkin katılımı ile mümkün olacaktır.

  1. Kurumsal Çalışmalar

Mülki ve yerel yönetimlerle mevcut kurumsal işbirliğinin devam ettirilmesi ve mesleğimizi ilgilendiren konularda dinamik girişimlerin yerinde ve zamanında yapılması,

Konya Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Karaman ve Aksaray’da zemin etüdü ve yapılacak her türlü alt yapı çalışmalarında şubemizin aktif rol oynayarak güncel bilgi alış-verişinin sağlanması,

2012’de çıkarılan 6360 sayılı Kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihinden itibaren büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak şekilde genişletildiğinden Şube etkinlik alanımızın en büyük ili olan Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde gerçekleştirilen İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler ve planlanan her tür yapı için zemin etütlerinin yaptırılması hükmü gereğince Konya ve Merkez İlçelerinde gerçekleştirilen zemin etütleri için yürütülen etkin denetim yöntemlerinin belediyelerle uyum içerisinde sürdürülmesi,

Yapı denetim kuruluşlarında Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin denetim ve kontrolü için hizmet alımı veya istihdam sağlanması için ilçe belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin devam ettirilmesi,

Şube etkinlik alanı içindeki Karaman ve Aksaray İl ve ilçe belediyeleri sınırları içinde yapılan her tür İmar Planı, Mevzi İmar planı, Parsel ve Ada ölçeğinde zemin ve temel etütlerinin yürürlükteki mevzuat, SMM ve ilgili yönetmeliklere göre yürütülmesi ve denetlenmesi için yerel idarelerle ikili işbirliklerinin devam ettirilmesi,

Mesleğimizin uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapan ve meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği DSİ, MTA, Çevre ve Şehircilik, İlbank, Karayolları, AFAD, MİGEM, İl Özel İdare, Adliye vb. kurumlarla koordineli olarak mesleğimizle ilgili konularda hazırlanan projelerde gerekli hassasiyetin sağlanması,

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile sürdürülen uyumlu çalışma programına devam edilmesi, meslek açısından halkımızı bilgilendirecek ortak basın açıklaması seminer, konferans, sempozyumlara oda yöneticileri ve üyeleriyle bilimsel anlamda katılım sağlamak,

KOP (Konya Ovası Projesi) idaresi Başkanlığı ile yürütülen uyumlu çalışma programının devamlılığı bu çerçevede Mavi Tünel ve su kaynaklarının etkin yönetimi için destek verilmesi. Bu amaçla DSİ, KOSKİ ve MEVKA ile birlikte yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli ve verimli kullanımı için projeler üretilmesi ve bu projelerde yer alınması,

Valilikler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile birlikte gelecek yıllık strateji planlarına katılım, öneri ve destek verilmesi,

Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordineli olarak kentsel dönüşüm planlarının bir kâr aracı haline dönüşmesinden çok yöre halkının ve gelecek nesillerin yararına planlamalar olması için her tür girişimin yapılması,

Toplumsal olaylarda sivil toplum örgütleri ile güncel ve doğru bilgi akışının sağlanması ile ortak eylem planı ve etkin katılım sağlanması.

 

  1. Mesleki Çalışmalar

Mesleğin hak ettiği konuma gelmesi için her türlü girişim ve çalışmanın yapılması,

Jeolojide istikrar ve kaliteyi sağlamak açısından özellikle odamız tarafından tavsiye edilen asgari fiyatların uygulanması konusunda farklı konularda uzmanlaşan serbest jeoloji mühendisliği bürolarıyla toplantıların yapılması,

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından YAS Yönetimi Eylem Planı içinde yer alan Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerini kapsayan 16 Numaralı Konya Kapalı Havzası rezerv tespiti, ölçüm sistemlerinin takılması ve takibi konuları içinde gündeme gelen belgeli-belgesiz bütün YAS üretim kuyularında gerçekleştirilecek ihale şartnamesi içinde meslektaşlarımızın zarar görmemesi için sürdürülen görüşmelerin devam ettirilmesi,

16 Numaralı Konya Kapalı Havzası’nda ihale şartnamesinde ortaya çıkabilecek yeni koşullara uygun olarak Yeraltı suyu arama ve kullanma belgelerinin hazırlanması hakkında serbest jeoloji mühendisleri bürolarının bilgilendirilmesi, kurslar ve seminerlerin düzenlenmesi,

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında jeoloji mühendislerinin daha etkin katılımı ve yerinin daha iyi bir konuma getirilmesi için girişimlerde bulunulması,

Yukarıda bahsi geçen ihalede olduğu gibi güçlü bir jeoloji platformunun oluşturulması bakımından Jeoloji mühendisliği bürolarının birleşerek teknik, maddi ve bilimsel konularda daha güçlü şirketler haline gelmesi için büroların teşvik edilmesi,

Maden arama ve etüt faaliyetlerinin teşviki ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Yönetmeliğine göre bu alanda görev alabilecek Jeoloji Mühendislerinin nitelikleri konusunda çalışma toplantılarının yapılması,

Kamuoyunda, meslek-toplum ilişkilerinin daha güçlü olabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sunulması, yerel ve ulusal basınla ortak çalışmaların yapılması,

Periyodik olarak meslek içi değerlendirme toplantıları yapılarak önlemler ve hedeflerin belirlenmesi,

Mesleki istihdam imkânlarının genişletilmesi konusunda adımlar atmak. Özel bürolarla ilgili yeni iş imkânlarının araştırılması ve bu konularda öncü olunması,

Kurumlarda çalışan meslektaşlarla dönemsel toplantılar yapılarak bilgi alış verişinde bulunulması, özlük haklarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi,

2017’de başlayan Temel Bilirkişilik Eğitimlerinin sürdürülmesi.

 

  1. Tanıtım ve Sosyal Faaliyetler

Özelde Konya, genelde Ülkemizi ilgilendiren konularda duyarlılığın devam ettirilmesi,

Mesleki ve toplumsal alanda ilimizi, bölgemizi, ülkemizi ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve bu konularda toplumu bilgilendirmek açısından basın toplantıları, seminer, panel, söyleşi vb. etkinliklerin düzenlenmesi,

Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yaptığımız Jeoloji Mühendisliği ve Deprem, konularında önceki dönemlerde yapılan bilgilendirme toplantı ve seminerlerinin devam ettirilmesi,

Üyelere yönelik otel, hastane, lokanta, spor kompleksleri ve diğer sosyal etkinlik kuruluş ve mekânları ile görüşerek indirimli yararlanma olanaklarının artırılması,

Yazılı ve görsel basın ile kurulan mevcut iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve jeoloji mühendisliğinin gündemi belirlemesi için mesleki ve toplumsal konularda basın açıklamaları ve röportaj yapılması,

Mesleki ve toplumsal anlamı olan özel günlerin anılması veya kutlanılması ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve bunun üye, kamu ve basınla paylaşılması.

İl Temsilcileri, işyeri temsilcileri ve Üyelerle periyodik istişare toplantılarının düzenlenmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,

Üye oda ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla dalında uzman akademisyenler ve üyelerimiz ile belirli bir program çerçevesinde meslektaşlarla odamızda bir araya getirerek bilgi alışverişinin sağlanması.

 

  1. Bilimsel Çalışmalar

Şube bazında bir bilimsel teknik danışma kurulu oluşturularak çalışma gruplarının (Jeolojik Jeoteknik etütler, YAS Arama ve Kullanma Belgeleri, Jeolojik Miras, İş sağlığı ve güvenliği, Kadın Meslektaşlar vb) belirlenmesi,

Uzmanlık gerektiren konularda üyelerimizin bilgilerini arttırmak üzere mesleki uygulama, panel, konferans ve mesleki gelişim seminerlerinin planlanması,

Konya, Karaman ve Aksaray çevresinde yapılan bilimsel projelerin derlenmesi ve değerlendirilmesi,

Özellikle bölgemizde yürütülen büyük mühendislik projeleri başta olmak üzere Bilimsel teknik gezilerin planlanması ve düzenlenmesi,

Konya kapalı havzasında yeraltı suyu rezervinin korunması için yasaya aykırı YAS kullanımı ve ruhsatsız sondaj çalışmalarının önlenmesi için DSİ ile koordinasyonun sürdürülmesi.

 

  1. Üyelerle İlişkiler

Yapılan yapılacak olan faaliyetler ve alınan kararlardan üyelerin etkin bir şekilde haberdar edilmesi (e-posta, SMS, posta vb),

Sistematik olarak belirli sayıda üyeye ulaşılarak yılda en az bir kere tüm üyelere ulaşılması için planlama yapılması, üye bilgilerinin güncellenmesi, üyelerimizin odamızdan beklenti, görüş öneri ve eleştirileri konusunda bilgileri alınarak daha aktif, işlevsel yönetim oluşturulması,

Üyelerimizin de JMO BİS Sistemini kullanmasını teşvik etmek yapılacak duyuru ve e-posta sistemi ile üyelerin ilgili konulardan haberdar edilmesi,

Ödül, teşvik, tebrik, kutlama gibi temsil faaliyetlerinin devam ettirilmesi,

Planlanması yapılarak özel ve kurumlardaki jeoloji mühendisleri ziyaret edilerek sorunları ve isteklerinin yerinde dinlenmesi,

Bilgisayar ve mesleki yazılım kurslarının talebe binaen (ARCGIS, COREL DRAW, NET CAD, AUTOCAD, MAPINFO vb) devam ettirilmesi,

İşsiz meslektaşların kamu ve özel sektörle görüşerek onların iş bulmaları için gerekli çalışmaların yapılması,

Üye ilişkilerinin artırılması adına iş hayatı etkinlikleri dışında ailece katılımın sağlanabileceği piknik, muhabbet buluşmaları, doğa yürüyüşleri, geziler, spor turnuvaları vb. sosyal aktivitelerin yapılması.

Tablo 1. Mesleki Eğitim, Seminer, Konferans, Panel ve Söyleşi Programı

 SIRA NO

KONU

SIRA NO

KONU

1

Dünya Su Günü Paneli

9

İHA 0 / İHA 1 Ticari İHA Pilotu ve Drone İle Haritalama Eğitimi

2

Jeoteknik Eğitim Programı/Aksaray (Taşıma Gücü/Oturma/Sıvılaşma)

10

Netcad Ile Jeoloji Mühendisliği Uygulamaları Eğitimi

3

Mühendislikte Etik Kavramı Söyleşisi

11

Jeoteknik Eğitim Programı/Konya (Taşıma Gücü/Oturma/Sıvılaşma)

4

Temel YAS Uygulamaları Eğitimi

12

CBS Tabanlı Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Eğitimi

5

Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Mesleğimizdeki Yeri Konferansı

13

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi (Uygulamalı ArcGIS)

6

Temel Bilirkişilik Eğitim Kursu

14

Jeoteknik Amaçlı Paket Programlara Yönelik Uygulama Eğitimi

7

Temel İlk Yardım Eğitimi ve İSG

15

Jeoteknik Sondör Eğitimi

8

Zemin İncelemelerinde Jeofizik Yöntemler

16

Mesleki Uygulamalar ve Eğitim Çalışmaları

 

Tablo 2. Kutlama ve Anma Etkinlikleri

SIRA NO

TARİH

KONU

1

8 Mart

Kadın Meslektaşlar İçin İş Hayatı / Dünya Kadınlar Günü