TMMOB Odalar 24 Mart 2023, Cuma

9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ESKİŞEHİR ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI


ŞUBE YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

04.02.2020

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ESKİŞEHİR ŞUBESİ

9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

GİRİŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu belirtir. Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlandığı vurgulanır. Yönetmelikte, kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olduğu tanımlanan Oda`nın amaçları başlıca iki grup altında toplanır. Bunlar;

a. Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;

b. Kamu yararına ilişkin amaçlardır.

Odamızın yönetmeliğinde bu ana başlıklar ayrıntılı şekilde hiçbir yorum yapılmayacak şekilde açıklanmıştır.

9. Dönem Eskişehir Şube Yönetimi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir.

Eskişehir Şube Yönetimimiz, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde de bağlı kalacağına ve bu hükümlerin Şube ve temsilciliklerde uyulması için büyük çaba göstereceğini bildirir.

Eskişehir Şube Yönetimimiz, bu yönetmelikler ve kanunlara bağlı kalarak ülkede Jeoloji Mühendislerinin ve Jeoloji Mühendisi adayı olan öğrencilerin istenilen seviyeye gelmesi için özen gösterir. Ülkenin çıkarlarını ön planda tutar, hiçbir ırk, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin bu noktalara varmayı, ulaşmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşma çabalarında başta Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet ilkelerine, demokrasiye ve ülkenin bağımsızlığı, bölünmezliği ilkelerine bağlı kalacağının bilinmesini ister.

Eskişehir Şube Yönetimimiz, 9. Dönem Çalışmalarının ana hedefinin 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nda Birliğin kuruluş amacı: 2. Madde b. şıkkında belirtilen;

"Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" maddesini hayata geçirmeye özen gösterecektir.

Eskişehir Şube Yönetimi olarak, son yıllarda toplumun tüm kesimlerinde unutulan veya unutulmaya yüz tutan bu üç önemli kelimenin (dürüstlük, ahlak ve güven) yeniden biz jeoloji mühendisleri ortamında layık olduğu yere çıkartmak için çalışacağımızı bildiririz.

Bu üç sihirli ve bir toplumu yüceltmede başrolü oynayan kelimeyi biz öncelikle ait olduğumuz Jeoloji Mühendisleri Odasında bugünkü durumundan daha iyi duruma getirme çalışmalarını başlatacağız.

Eskişehir Şube Yönetimi olarak, dürüstlük, güven ve ahlaki jeoloji mühendislerinin halk ile olan çalışmalarında, birbirleri ile olan ilişkilerinde ön plana çıkartılmasını sağlayacağız. Böylece Jeoloji Mühendisliği mesleğini yüceltmek, jeoloji mühendisleri arasında ve TMMOB`ye bağlı diğer odalar arasında Birlik ve Beraberliği güçlendirmeye çalışacağız.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Genel Kurul ve ardından seçimler 25-26Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir. 25 Ocak 2020 tarihinde yapılan Genel Kurula Ankara Genel Merkezden iki temsilci katılmıştır. Genel Kurulda yönetime aday olan listelerde bulunan üyelerimizin ve katılımcıların mesleğe yönelik sorunları ve çözüm önerileri dile getirilmiştir. Bu öneriler 9. Dönem Çalışma Programını içeren 2020-2022 yılları içerisinde yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır.

Eskişehir Şube Yönetimimiz, bu anlayışlar çerçevesinde 9. Dönem Çalışma Programını aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

9. Dönem Çalışma Programı üç ana başlık altında toplanmıştır.

a. Meslek ve üyelere ilişkin çalışmalar,

b. Kamu yararına ilişkin çalışmalar,

c. Eğitim çalışmaları

 a. MESLEK ve ÜYELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
• Üye defterlerinin güncellenmesi bilgisayar ortamında yapılacaktır.
• Üyelerin birbirleri ile olan ilişkilerini daha iyi düzeye taşınmasına özen gösterilecektir. Bu nedenle, sosyal etkinliklere önem verilecektir.
• Yaşlı ve genç mühendisler arasında sıcak ilişkiyi sağlamasına çalışılacaktır. (Geçmişten Genç nesile Jeoloji Söyleşileri…adı ile söyleşiler düşünülmektedir)
• Jeoloji Mühendisliği çalışma alanlarının günümüz gereksinim ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenmesine çalışılacaktır.
• Üyelerimizin güncel alanlarla ilgili olan konularda çalışabilmeleri ve bu konularda yeni istihdam alanı açımı için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
• Serbest Mühendislik ve Müşavirlik hizmeti veren meslektaşlarımızın sorunlarının dinlenmesi ve çözüm önerileri için düzenli toplantılar yapılacaktır. Onların ürettikleri hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri ortak çalışma yapılacaktır. Şubemiz ile serbest çalışan büro ve şirketlerin arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki algısından çıkarılarak, mesleki disiplini ahlakını koruyarak, toplumla ilişkilerinde güveni ön plana çıkarmaya, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`nın örgütsel sorumluluk temelinde iletişim ve dayanışmanın arttırılması sağlanacaktır.
• Odamızı tanımlayan cümleden hareketle; kamu yararına ilişkin amaçlar ve anlayış çerçevesinde çalışmalarını yürüten kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamızın, bir yerel ayağı olan Şubemiz, üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağına inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda hareket edecek olan şubemiz yönetimi, toplumsal sorunların çözümü için meslek odaları ile bağlarını güçlendirerek, birlikte çalışmaya ve sorunları aşma azim ve kararlılığındadır.
• Şubemiz mesleğimizi geleceğe taşıyan genç kadroların, deneyimli kadroların önemli katkılarıyla Odamızın Öğrenci toplulukları (Jeogenç, Yerbilimleri Kulübü, Çevre Kulübü, vb) sürecinde başlayarak, Şube yönetim süreçleri içerisinde yetiştirilmeleri gerektiğine inanmaktadır.
• Kadın üyelerimizin, Şube çatısı altında tüm bilimsel sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımının sağlanmasına özel önem verilecektir.
• Üyelerimizin şube çatısı altında kendilerini ifade edebilmelerinin zemini genişletilecektir.
• Konuşan, doğru bildiğini açıkça söyleyebilen ve karşısındakini kırmadan ifade eden bir oda yapısına özlem duyulduğu bir ortamda, bu görevi şube yönetiminin üstlenmesi gerektiği bilinciyle hareket edilecektir.

   b. KAMU YARARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
• Şube sınırları içinde bulunan ve mesleğimiz ile ilgili ve meslektaşlarımızın çalıştığı Kamu Kurum ve kuruluşları ile yakın ilişkiye girilecektir.
• Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan projelerde jeoloji mühendislerinin önemli olması ve Jeoloji mühendisliğinin toplum için ne denli önemli olduğu, bu süreçte yer almasının gerekliliği algısı yaratılmaya çalışılacaktır.
• TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu`na (İKK) bütün odaların katılımın sağlanmasına destek olmaya ve İKK‘nın verimli bir dönem geçirmesi için azami düzeyde çaba göstermeye devam edilecektir. Diğer sivil toplum kuruluşları ile dinamik ve sağlıklı bağların geliştirilmesine üst düzeyde gayret sarf edilecektir.
• Şube sınırları içinde bulunan illerde halkı ilgilendiren mesleğimizle ilişkili konularda kamu yararı göz önünde bulundurularak odamızın görüşleri kamuoyuna açıklanacaktır.

c. EĞİTİM ÇALIŞMALARI
• Yeni mezun genç jeoloji mühendislerine ve mezun olacaklara jeoloji mühendisliğinin yeni teknolojilerle tanışması için her türlü eğitim ve kurslar düzenlenecektir.
• Eğitim ve kurslar sonunda eğitim ve kurs içeriklerine ait bilgiler, kurslara katılan katılımcılara ulaştırılacaktır. Ayrıca, konuya ilişkin eğitim sonunda, kendilerine Katılım Belgesi verilebilecektir.
• Düzenlenecek eğitim ve kursların sadece Eskişehir şubede değil, şubeye bağlı temsilciliklerin olduğu illerde yapılmasına çalışılacaktır.
•Jeoloji Mühendisliği öğrencilerin staj yeri bulma konusunda yönlendirilmelerine çalışılacaktır.
•Bu öğrencilerin stajlarının kalite durumlarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
•Yeni mezun olacak jeoloji mühendisi öğrencilerine iş bulma ve işe müracaat konularında (Özgeçmiş hazırlama, karşılıklı görüşme teknikleri, vb) eğitim verilmesi sağlanacaktır.
•Şube sınırları içinde Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin bulunan üniversitelerde Jeoloji Mühendisliği Odasının tanıtımının yapılacağı sunumlar ile yine odanın tanıtımının yapılacağı standlar açılacaktır.