TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

Bildiri Tipi: Bildirileristeğe bağlı olarak tam metin bildiri (conference proceedings paper) ya dasadece öz-abstract olarak gönderilebilir.

 

Yayın Dili: Bildirisunum ve yayın dili Türkçe ya da İngilizce’dir.

 

Bildiri Gönderim Sürecive Etik Durumlar: Bildiri özleri, Kurultay takvimindebildiri teslimi için belirtilen son tarih geçirilmeden Kurultay BildiriYönetimi Sistemi’nden (www.jeolojikurultayi.org) elektronik olarakgönderilmelidir. Bunun için önce elektronik bildiri gönderim sistemine üye olunmalıdır.Yine aynı sistemden ulaşılacak olan yazar bilgi formu da doldurulupgönderilmeli ve kabulü halinde bildirinin Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın hangioturumu kapsamında sunulmasının istendiği tercih edilen sunum türüyle (sözlüveya poster) birlikte muhakkak bu formda belirtilmelidir. Gönderilen bildirininözgün olması ve herhangi başka bir yere sunulmamış olması gerekmektedir. Hakemsüreci sonucu, sözlü veya poster olarak kabul edilen bildiriler, yayınaşamasından önce düzeltme için sistem üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yazarlaragönderilir. Yazarlar tarafından düzeltilen bildiriler kurultay kitapçığında veelektronik olarak yayınlanır. Editörler tarafından kabul edilmiş bildiriler üzerindeyazarlar tarafından değişiklik yapılamaz. Başkasının fikir veya sözcüklerininorijinal biçiminde kullanılması veya uygun bir atıf yapılmaksızındeğiştirilmesi, intihal olarak kabul edilir ve tolere edilemez.

Bildiri Hazırlama: TürkiyeJeoloji Kurultayı’na gönderilecek olan bildiriler, ekte verilen örnektam metin veya örnek öz-abstract ve aşağıdabelirtilen bildiri formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tam metin ile ilgilitüm genel format bilgileri (örneğin, A4 sayfa düzeni, içerik, alt-üst bilgi bölümleri,şekil ve tablo yerleşimleri ile yazı karakteri-boyutu, satır aralıkları,kaynakça tipi vs) örnek metin içerisinde yer almaktadır. Yazarlar kendibildirilerini hazırlarken, örnek metni kullanarak, benzer formatta hazırlamalı,tam metin 4 sayfadan fazla olmamalı ve en fazla iki şekil veya tabloiçermelidir.

 

Tam metin bildiri başlıklarıaşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanmalıdır.

 

ÖZ

ABSTRACT

GİRİŞ

ANA BAŞLIK

Birinci Derece Alt Başlık

İkinci derece alt başlık

Üçüncüderece alt başlık

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

KATKI BELİRTME

KAYNAKLAR