TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

Program

Türkiye'nin Güneybatısında Üst Miyosen'den Günümüze Kadar Görülen Tektonik Basınç ve Çekimler

Orta Sakarya Bölgesinin Tektonik Evrimi

Pınarbaşı Yöresinin Jeolojisi

Tuz Gölü Havzası Doğu Yakasının Jeolojisi

Gevaş (Van) Ofiyolitinin Jeolojisi

Batı Anadoludaki Genç Volkanitler S, C ve O İzotop Analizleri

Doğu Anadolu'da Neojen Volkanizmasmın Jeokimyası

Sekili (Yozgat) Kaya Tuzu Yatağının Brom Stratigrafisi

Tuz Gölü'nde Ağır Metal Kirlenmesi Üzerine Jeokimyasal Araştırmalar

Tuz Gölü'nün Taban Çökellerinin Jeokimyası ve Mineralojisi

Orta Anadolu Masifinin Kuzeydoğusunda Etkili Olan Bölgesel Metamorfizma Hakkında ön Veriler

Menderes Masifinde Bayındır-Turgutlu Yöresinin Metamorfizması

Menderes Masifinin Alaşehir Yöresindeki Gnays ve Şistlerin Petrolojisi

Aladağlarda Peridotitlerle Yakın İlişkili Metaınorfitlerin Kökeni ve Metamorfizması

Yunak (KONYA) Yöresi Kayadanım Petrojenezi

Ankara Dolayında Karbonifer - Permiyeıı - Ait Triyas ve Orta - Üst Triyas

Hakkâri - Çukurca Bölgesi Tniyas Litolojisi ve Paleontolojisi

Toros Kuşağının Farklı Kesimlerindeki Permiyen ve Triyas Yaşlı Kaya - Stratigrafi Birimlerinin ve Jeoloji

Bitlis Metamorfitlerinde Volkanitli Triyas

Haymana - Polatlı Havzasındaki Çaldağ Kireçtaşı

Artvin Yöresi Yastık Lavlarının Yaşına İlişkin Veriler

Gelibolu Yarımadasının Neofıen Öncesi Stratigrafisi

Orta Pontidlerin Stratigrafisi

Kırklareli-İğaeada Civarında Stratigrafi ve Volkanik Faaliyet

Kırka (Eskişehir) Çevresi Volkanitlerinin Petrolojisi ve Batı Anadolu Tersiyer Volkanizmasmdaki Yerleri

İstanbul Ordovisiyen ve Siluriyen'inde Bazı Sedimentolojik Gözlemler

Menderes Ye Burdur Grabenlerinin Gelişimindeki, Tektonik Basınç İle Tektonik Açılma Arasındaki İlişkiler

Haymana Yöresinin (GB Ankara) Nannoplankton'larla Biyostratigrafik İncelenmesi

Uludağ Skarnlarmm Mineral Paraj enezleri ve Oluşum Koşulları