TMMOB Odalar 23 Ekim 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 63/3   Yıl: 2020 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

TEST

(298 KB)

(14 KB)

KÜNYE

(135 KB)

İÇİNDEKİLER

(93 KB)

Büyük Menderes Grabeni`nin Rolling Hinge (Yuvarlanan Reze) Modelinde Supra-Detachment (Sıyrılma Üstü) Havzadan Rift Havzasına Evrimi / Evolving from Supra-Detachment to Rift Basin in Rolling Hinge Model of the Büyük Menderes Graben

(2388 KB)

Biga Yarımadası’nda Sakarya Zonunun Prekambriyen Metamorfik Kayaları; Geç Ediyakaran Gondwanaland Aktif Kıta Kenarı / Pre-Cambrian Metamorphic Rocks of the Sakarya Zone in the Biga Peninsula; Late Ediacaran Gondwanaland Active Continental Margin

(1480 KB)

Seyitömer (Kütahya) Yöresinde Kömür-Bitümlü Marn Birlikteliğinin Çökelme Ortamı ve Organik Fasiyes Özellikleri / Depositional Environment and Organic Facies of Coal-Bituminous Marl Association in Seyitömer (Kütahya) Region

(1356 KB)

A New Contribution to the (IPC) Bouguer Map of a Gap Area in Mosul and Duhok Region (Iraq)

(975 KB)

Gölmarmara Fayı’nın Morfotektonik Evriminin CBS Tabanlı Yöntemlerle Araştırılması, Gediz Grabeni, Batı Anadolu / Investigation of Morphotectonic Evolution of Gölmarmara Fault Using GIS-Based Methods, Gediz Graben, Western Anatolia

(2003 KB)

Kapadokya’nın Litolojik Yapısı ve Sınırları, Türkiye / Lithology and Field Boundaries in Cappadocia, Turkey

(768 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(8320 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için